Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

HĐH Linux: l ch s và các b n phân ph i
1.1 Th nào là HĐH nói chung và Linux nói riêng
1.1.1 Các h đi u hành d ng UNIX
1.1.2 M t chút v l ch s
1.1.3 Đ c đi m chính c a HĐH Linux
1.2 B n phân ph i Linux
1.3 Yêu c u đ i v i máy tính
1.4 L y Linux đâu?12
Cài đ t HĐH Linux trên cùng máy tính v i Windows
2.1 Chu n b cài đ t
2.2 Phòng xa và nh ng l i khuyên
2.3 Phân vùng trên đĩa và quá trình kh i đ ng
2.3.1 Th nào là c u trúc “hình h c c a đĩa”
2.3.2 Phân vùng và b ng phân vùng c a đĩa
2.3.3 Quá trình kh i đ ng các HĐH c a công ty Microsoft
B ng 2.1: C u trúc c a sector kh i đ ng chính
2.3.4 V n đ v i các đĩa l n
2.4 L a ch n trình kh i đ ng
2.4.1 Trình kh i đ ng GRUB1
2.4.2 Trình kh i đ ng LILO
2.4.3 Các trình kh i đ ng khác
2.4.4 Các phương án kh i đ ng
2.5 Chu n b các phân vùng trên đĩa
2.5.1 L i khuyên khi t o phân vùng
B ng 2.2: Nhu c u s d ng không gian đĩa c a HĐH
2.5.2 Chương trình đ phân chia đĩa
2.6 Windows NT và Linux: kh i đ ng qua NT OS Loader 31
2.6 Windows NT và Linux: kh i đ ng qua NT OS Loader
2.7.2 C u hình GRUB
2.8 S d ng trình kh i đ ng LILO
2.8.1 Cài đ t và c u hình LILO
2.8.2 Cài đ t các h đi u hành khác sau Linux
2.8.3 Chuy n thư m c /boot lên phân vùng DOS
2.9 Kh i đ ng Linux t MS-DOS b ng loadlin.exe
Kh i đ ng Linux l n đ u
3.1 Kh i đ ng HĐH Linux
Hình 3.1: Màn hình kh i đ ng c a GRUB
3.2 Đăng nh p vào h th ng
B ng 3.1: Nh ng câu l nh đơn gi n c a Linux
3.3 Console, terminal o và shell
3.4 So n th o dòng l nh. L ch s l nh
B ng 3.2: Nh ng phím so n th o dòng l nh
3.5 Ng ng làm vi c v i Linux
B ng 3.3: T h p phím đi u khi n l ch s l nh
3.6 Tr giúp khi dùng Linux
3.6.1 Các ngu n thông tin tr giúp
3.6.2 Các trang tr giúp man
B ng 3.4: Các ph n chính c a tr giúp man
B ng 3.5: Phím s d ng đ xem trang man
3.6.3 Câu l nh info
3.6.4 Câu l nh help
3.6.5 Tài li u đi kèm v i b n phân ph i và chương trình ng d ng
3.6.6 Câu l nh xman
3.6.7 Câu l nh helptool
3.6.8 Sách và Internet
Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs1
4.1 T p tin và tên c a chúng
4.2 Thư m c
4.3 Công d ng c a các thư m c chính
B ng 4.1: C u trúc thư m c c a Linux
4.4 D ng t p tin
ˆ các t p tin thi t b
4.4.1 Các t p tin thi t b
B ng 4.2: Nh ng t p tin thi t b chính
4.4.2 Các ng có tên (pipes)
4.4.3 Các socket
4.4.4 Liên k t m m
4.5 Quy n truy c p đ n t p tin và thư m c
4.6 Các câu l nh cơ b n đ làm vi c v i t p tin và thư m c 79
4.6 Các câu l nh cơ b n đ làm vi c v i t p tin và thư m c
4.6.1 Câu l nh chown và chgrp
4.6.2 Câu l nh mkdir
4.6.3 Câu l nh cat
4.6.4 Câu l nh cp
B ng 4.3: Nh ng tùy ch n chính c a l nh cp
4.6.5 Câu l nh mv
4.6.6 Câu l nh rm và rmdir
4.6.7 Câu l nh more và less
4.6.8 Câu l nh tìm ki m find và m u tên t p tin
B ng 4.4: Tiêu chí tìm ki m c a câu l nh find
4.6.9 Câu l nh split
4.6.10 So sánh các t p tin và l nh patch
4.7 Các câu l nh lưu tr và nén t p tin
4.7.1 Chương trình tar
B ng 4.5: Nh ng tùy ch n chính c a tar
4.7.2 Chương trình gzip
B ng 4.6: Nh ng tùy ch n chính c a chương trình gzip
4.7.3 Chương trình bzip2
B ng 4.7: Nh ng tùy ch n chính c a chương trình bzip2
4.7.4 S d ng k t h p tar v i gzip và bzip2
4.8 T o và g n các h th ng t p tin
B ng 4.8: Nh ng tùy ch n chính c a câu l nh mount
5.1 H v là gì?
5.2 Các ký t đ c bi t
5.4.3 L nh cat
5.5 Chuy n hư ng đ u vào/đ u ra, đư ng ng và b l c
5.5.1 S d ng >, < và »
5.5.2 S d ng |
5.5.3 B l c
5.6 Tham bi n và các bi n s . Môi trư ng c a h v
5.6.1 Các d ng tham bi n khác nhau
B ng 5.2: Thay th các tham bi n đ c bi t
5.6.2 D u nh c c a h v
B ng 5.3: Ký t xác đ nh d ng d u nh c
5.6.3 Bi n môi trư ng PATH
5.6.4 Bi n môi trư ng IFS
5.6.5 Thư m c hi n th i và thư m c cá nhân
5.6.6 Câu l nh export
5.7 Khai tri n bi u th c
5.7.1 Khai tri n d u ngo c
5.7.2 Thay th d u ngã (Tilde Expansion)
5.7.3 Phép th các tham bi n và bi n s
5.7.4 Phép th các câu l nh
5.7.5 Phép th s h c (Arithmetic Expansion)
5.7.6 Phân chia t (word splitting)
5.7.8 Xóa các ký t đ c bi t
5.8 Shell - m t ngôn ng l p trình
5.8.1 Toán t if và test (ho c [ ])
5.8.2 Toán t test và đi u ki n c a bi u th c
5.8.5 Toán t for
5.8.6 Toán t while và until
5.8.7 Các hàm s
5.8.8 Tham s
5.8.9 Bi n n i b (local)
5.9 Script c a h v và l nh source
5.10 Câu l nh sh
6.1 Cài đ t chương trình Midnight Commander
6.2 V ngoài c a màn hình Midnight Commander
B ng 6.1: Các t h p phím di chuy n dùng chung
B ng 6.2: Di chuy n trong trình xem t p tin
B ng 6.3: Di chuy n khi xem tr giúp
Hình 6.3: H p tho i ch n đ nh d ng hi n th
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
l4u

l4u

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by trungquan710

More info:

Published by: trungquan710 on Oct 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 40 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 44 to 109 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 113 to 126 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 130 to 145 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->