Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
180Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Clasa Colectivul de Elevi

Clasa Colectivul de Elevi

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 18,841|Likes:
Published by api-3804479

More info:

Published by: api-3804479 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
CCAASSAA((CCOOEECCTTIIVVUU))DDEEEEEEVVII–  –  GGRRUUPP 
ŞŞ
CCOOAARR 
om aborda în acest curs cel mai mic element al sistemului deînv
ăţă
mânt – clasa de elevi.Clasa de elevi reprezint
ă
un colectiv
ş
colar ,,
 format lanivelul unui ciclu de înv
ăţă 
mânt, definit dup
ă 
anumite norme de vârst 
ă 
 (…), iar din punct de vedere pedagogic dup
ă 
programele modulate în func
 ţ 
ie de profesorul-conduc
ă 
tor (înv
ăţă 
tor)
 ş
i de membrii echipeididactice
“ [1].
VV
Clasa de elevi poate fi analizat
ă
din mai multe perspective
ş
i anume: perspectiva structural-sistemic
ă
, operabil
ă
la nivelul liniei de continuitatedintre macro
ş
i microsociologie.Abordarea sociopsihologic
ă
, operabil
ă
la nivelul colectivului întermen de sintalitate (analog celui de personalitate), analiza sociope-dagogic
ă
, în termeni de grup educa
ţ
ional; perspectiva sociocomunitar 
ă
,operabil
ă
la nivelul practicii de exprimare democratic
ă
a elevilor încontextul mediului
ş
colar.Modelul structural-sistemic (func
ţ
ional) permite analiza clasei de elevica ,,
instan
 ţă 
de socializare
 ş
i selec
 ţ 
ie
“ angajat
ă
la nivelul sistemului
ş
colar [2].Din punct de vedere func
ţ
ional, clasa
ş
colar 
ă
este definit
ă
ca ,,oinstan
ţă
de socializare“ care anticipeaz
ă
evolu
ţ
ia personalit
ăţ
ii elevilor din perspectiva rolurilor sociale specifice ata
ş
ate statusului de adult caresolicit
ă
o ampl
ă
sus
ţ
inere cognitiv
ă
, motiva
ţ
ional
ă
, afectiv
ă
, caracterial
ă
.Aceast
ă
sus
ţ
inere reflect
ă
, în fapt, dubla func
ţ
ionalitate a clasei de elevi,exprimat
ă
în general, la toate nivelurile sistemului, în mod special spresfâr 
ş
itul treptelor secundare – gimnaziu, liceu,
ş
coal
ă
profesional
ă
întermeni de socializare
ş
i de selec
ţ
ie – 
ş
colar 
ă
, profesional
ă
, social
ă
.Func
ţ
ia de socializare a clasei de elevi are o dimensiune primar 
ă
 
ş
iuna secundar 
ă
.Dimensiunea primar 
ă
angajeaz
ă
diferitele componente ale perso-nalit
ăţ
ii elevului care asigur 
ă
interiorizarea valorilor sociale propagate, înmod direct
ş
i indirect, în mediul
ş
colar.Dimensiunea secundar 
ă
vizeaz
ă
efectele pe termen mediu
ş
i lung careanticipeaz
ă
statusul ocupa
ţ
ional (socializarea anticipativ
ă
) al viitoruluiadult prin mijlocirea capacit
ăţ
ilor 
ş
i a competen
ţ
elor dobândite
ş
i exersatedeja, în mediul
ş
colar.
 
Func
ţ
ia de selec
ţ
ie exercitat
ă
la nivelul clasei de elevi traduce în planul practicii teza corela
ţ
iei dintre ,,nivelul de status al persoanei
ş
inivelul s
ă
u de instruire“; ea reflect
ă
un anumit proces de stratificaresocial
ă
exprimat prin nivelul de mo
ş
tenire cultural
ă
, observabil la intrareaîn înv
ăţă
mântul primar 
ş
i secundar, reprodus adesea pân
ă
la ie
ş
irea dinsistem care obiectiveaz
ă
tendin
ţ
a de a urma sau nu urma o treapt
ă
 
ş
colar 
ă
 superioar 
ă
.Clasa de elevi între
ţ
ine aceast
ă
diferen
ţ
iere realizat
ă
, de regul
ă
, pe axa performan
ţ
elor ob
ţ
inute în activitatea de înv
ăţ
are dependente nu numai denivelul aptitudinal, ci
ş
i de fondul atitudinal al elevului cultivat sauinsuficient cultivat de familie
ş
i de
ş
coal
ă
.În înv
ăţă
mântul primar, clasa de elevi produce diferen
ţ
ierea pe axa performan
ţ
elor 
ş
colare, în contextul unei situa
ţ
ii pedagogice definite prin patru tr 
ă
s
ă
turi principale: ,,obligativitatea unui set comun de sarcini“;omogenitatea rezultat
ă
din statusul ini
ţ
ial al elevilor; polarizarea întrelumea adul
ţ
ilor 
ş
i lumea elevilor; sistematizarea tehnicilor de evaluare aelevilor.Aceste tr 
ă
s
ă
turi evolueaz
ă
pe fondul unor „seturi de particularit
ăţ
i“care se refer 
ă
atât la organizarea formal
ă
, cât
ş
i la aspectele informale aleacesteia care ofer 
ă
 
ş
anse suplimentare de exprimare a individualit
ăţ
iielevilor în procesul de socializare
ş
i de selec
ţ
ie/afirmare, a fonduluiaptitudinal
ş
i atitudinal.Realizarea func
ţ
iei de socializare presupune: – 
 
desprinderea copilului de afectivitatea primar 
ă
, specific
ă
 familiei; – 
 
interiorizarea obliga
ţ
iilor 
ş
colare ca norme societale adaptabile la psihologia elevului, cu o sfer 
ă
de referin
ţă
care dep
ăş
e
ş
te mediulfamiliei; – 
 
recompensarea performan
ţ
elor din perspectiva viitoarelor rolurisociale.În înv
ăţă
mântul secundar realizarea func
ţ
iei de socializare presupunecontinuarea procesului de interiorizare a motiva
ţ
iei ac
ţ
iunii elevului pentru performan
ţă
în contextul diferen
ţ
ierii treptate a tipurilor calitative de performan
ţă
, sus
ţ
inute de tipurile de capacitate diferen
ţ
iate, bazate pe oanumit
ă
orientare a fondului aptitudinal-atitudinal, realizate de regul
ă
în jurul vârstei de 16 ani.Abordarea structural
ă
a clasei de elevi tinde astfel s
ă
confirme rolultradi
ţ
ional al
ş
colii secundare de ,,
 principal 
ă 
trambulin
ă 
cu ajutorul c
ă 
reiacei cu un status sc
ă 
 zut vor intra în cadrul for 
 ţ 
ei de munc
ă 
pe când cei careajung la un status ridicat vor continua educa
 ţ 
ia formal 
ă 
în colegii
 ş
i uniidintre ei mai departe
“ [3].
 
Modelul structural solicit
ă
astfel deschideri metodologice în direc
ţ
iaabord
ă
rii sociopsihologice
ş
i sociopedagogice a clasei din înv
ăţă
mântulsecundar care confer 
ă
elevului ,,un evantai mai larg de statusuri“ produseîn mediul
ş
colar 
ş
i extra
ş
colar. Stratificarea grupurilor 
ş
i a personalit
ăţ
ilor în cadrul formal (clasa), nonformal (cercul de activitate etc.)
ş
i informal(microgrupuri de tineri etc.) anticipeaz
ă
viitoarele statusuri sociale lastandarde de prestigiu interindividual
ş
i comunitar dobândite într-o form
ă
 valorizat
ă
de performan
ţă
care dep
ăş
e
ş
te nu numai canoanele didactice, ci
ş
i iluziile unui romantism nostalgic care între
ţ
ine legenda self-made-man-ului [4].Modelul sociopsihologic abordeaz
ă
clasa de elevi ca grupmicrostructural care ac
ţ
ioneaz
ă
într-un câmp social deschis ,,
rezultat al interac
 ţ 
iunilor dintre persoanele care-l compun în vederea realiz 
ă 
rii unor obiective educa
 ţ 
ionale
“ [5]. Un astfel de grup poate fi definit ca ,,
un grupde munc
ă 
specific, compus dintr-un num
ă 
r de membri egali între ei (elevi)
 ş
i un animator (profesorul) ale c
ă 
ror raporturi sunt reglementate oficial de tipul sarcinii
 ş
i de normele de
 
 func
 ţ 
ionare
“ [6]. Normele de func
ţ
ionare ale clasei de elevi – de conformare, aprobare,adaptare, cooperare, competi
ţ
ie etc. – reflect
ă
finalit
ăţ
ile acestui grupmicrostructural special care vizeaz
ă
: – 
 
 preg
ă
tirea procesului de integrare psihosocial
ă
a membrilor s
ă
i; – 
 
orientarea rela
ţ
iilor din interiorul clasei în direc
ţ
ia dobândiriicoeziunii colectivului; – 
 
reglementarea rela
ţ
iilor interindividuale în raport cu ,,oglindasocial
ă
a grupului“; – 
 
asigurarea securit
ăţ
ii membrilor s
ă
i în termenii unui anumitconfort psihic.Clasa de elevi presupune o relativ
ă
unitate psihosocial
ă
exprimat
ă
prinurm
ă
toarele tr 
ă
s
ă
turi: – 
 
num
ă
rul de membri (de regul
ă
între 20-40 de elevi într-o clas
ă
)
ş
itimpul de func
ţ
ionare
ş
colar 
ă
(pe parcursul a cel pu
ţ
in o treapt
ă
 de înv
ăţă
mânt); – 
 
rela
ţ
iile directe de comunicare
ş
i de cunoa
ş
tere promovate încondi
ţ
iile activit
ăţ
ii de educa
ţ
ie
ş
i de instruire; – 
 
structura configura
ţ
ional
ă
proprie care reflect
ă
interdependen
ţ
astatutelor 
ş
i a rolurilor membrilor; – 
 
coeziunea care asigur 
ă
coeren
ţ
a
ş
i autonomia func
ţ
ional
ă
agrupului în condi
ţ
ii de stabilitate
ş
i de mobilitate specifice; – 
 
dinamica proprie la nivel intern
ş
i extern (cu mediul
ş
colar, îngeneral);

Activity (180)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ruth Ewnyce added this note
prea mult nu ceia cem trebuie
Daria Maxim liked this
Filip Elena liked this
Bratean Ionela Maria liked this
Bratean Ionela Maria liked this
Bratean Ionela Maria liked this
mariuspinciuc liked this
Crina Maria Iancu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->