Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5805, 26.10.2011]

Dnevni avaz [broj 5805, 26.10.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,748|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

 
SARAJEVO
Kazne organizatorima protesta
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 26. 10. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5805
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Nevjerovatni detalji iz iskaza Isljama Kalendera
Koke dojavljivao Ziki!
 
ODLUKE
SmjenaUprave’Lutrije BiH’
Ceri} u restoranu „Toskana“: Navodio kriminalce u pripremi zlo~ina
(Foto: Arhiv „Avaza“)
 Vlada FBiH:Novi udar na standard gra|ana
NAKON PLINAPOSKUPJET]E I HLJEB
Libija:Ajanovi}i tuguju za ubijenim ministrom
^ITULJA ZAGADAFIJEVOGGENERALA
AMUS:Muzi~ari odr`ali svoju skup{tinu
DINO I HARIVODIT ]EESTRADNJAKE
B
ora~ki protesti organizira-ni 21. aprila pro{le godineispred zgrade Vlade Fede-racije BiH u Sarajevu, kojisu zavr{eni velikim neredima,ovih dana dobili su sudski epilog.Organizatorima demonstracijana ku}ne adrese stigla je presudaOp}inskog suda Sarajevo premakojoj su tada{nji predstavnici te-meljnih bora~kih organizacijaD`evad Ra|o, Izet Gani}, MunirKari} i Huso Tucak osu|eni nanov~ane kazne od po 1.000 KM,uvjetno na godinu.
 2. strana
 Dvosedmi~na Azra spa{ena dva dana nakon katastrofe
(Foto: AFP)
Beba pre`ivjelaispod ru{evina
Ra|o, Gani}, Tucak i Kari} osu|eni na nov~anu kaznu od po 1.000KM, uvjetno na godinu
He}imovi}: Borce su osudili Tihi} i Kebo
BU@IM
Pucalizbogkonobarice
   5   8 .  s   t  r  a  n  a
 Tursa
4. strana
^udo nakon zemljotresa
   8 .  s   t  r  a  n  a   1   0 .  s   t  r .   2   8 .   i   3   7 .  s   t  r .   1   7 .  s   t  r  a  n  a
Ma fi ja{a grupa 
 22. i 23. str.
   3 .  s   t  r  a  n  a
NSBiH
Sarajevo `elinavija~e naGrbavici
RE@IM
PRESUDIO
BORCIMA
 
Bora~ki protesti organizi-rani 21. aprila pro{le godineispred zgrade Vlade Federa-cije BiH u Sarajevu, koji suzavr{eni velikim neredima,ovih dana dobili su sudskiepilog.Organizatorima demo-nstracija na ku}ne adrese sti-gla je presuda Op}inskog su-da Sarajevo prema kojoj su ta-da{nji predstavnici temeljnihbora~kih organizacija D`evadRa|o, Izet Gani}, Munir Ka-ri} i Huso Tucak osu|eni nanov~ane kazne od po 1.000KM uvjetno na godinu.
Ustavni poredak
Uporedo s prekr{ajnimpostupkom svojevremeno jevo|en i krivi~ni postupak ukojem su Ra|o, Tucak, Gani}i Kari} bili osumnji~eni zaru{enje ustavnog poretka, alije nadle`no tu`ila{tvo odusta-lo od te istrage. Nov~ane ka-zne od po 4.000 i 5.000 KMuvjetno na godinu izre~enesu i temeljnim bora~kim or-ganizacijama.- U presudi koju samdobio pi{e da su Organiza-cija porodica {ehida, RVI i„Zlatni ljiljani“ uvjetno nagodinu ka`njeni sa 4.000KM, a Savez demobilisa-nih boraca FBiH sa 5.000KM. Nas ~etvorica kazne odpo 1.000 KM, kao ni organi-zacije, ne}emo platiti ako uroku od godinu ne napravi-mo isto prekr{ajno djelo -kazao je Kari}.
Slanje poruke
Prema njegovim rije~ima,s ovakvom presudom u nare-dnih 12 mjeseci onemogu}enisu bilo kakvi bora~ki protestii njihova borba za prava.- Jasno je da je nemo-gu}e bilo {ta organizirati, jerse uvijek mo`e desiti da ne-ko nekoga udari, da se napi-je i sli~no. To se mo`e protu-ma~iti kao prekr{aj zbog ko-jeg bismo morali platiti ka-znu. Prema tome, {to se ti~etakvih aktivnosti, mi smoblokirani. Kratko re~eno, mismo naredne godine suspe-ndovani - ka`e Kari}.On smatra da cilj postupkanije bio samo da se borci zau-stave nego da se po njimapo{alje poruka i drugima kojiho}e da se bore za svoja prava.- Ako su ~etiri temeljneorganizacije dovedene u ta-kvu poziciju, a radi se o lju-dima koji su branili ovu ze-mlju, {ta onda mogu o~ekiva-ti drugi - ka`e Kari}.
 E. HALA]
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,26. oktobar/listopad 2011.
2
Ha{ki tribunal
Umro Kaseze,prvi predsjednik
Ha{ki tribunal ju~erje saop}io da je s velikim`aljenjem do~ekao vijesto smrti sudije AntonijaKasezea (Cassese) izSpecijalnog suda za Li-ban i jedne od vode}ihli~nosti u razvojume|unarodnog humani-tarnog prava.- Sudija Kaseze bio je pr-vi predsjednik Ha{kogtribunala i u tom svo-jstvu je radio od 1993. do1997. godine - ka`e se usaop}enju.
Makedonija
Kom{i} sVeljanoskim
Predsjedavaju}i Pre-dsjedni{tva BiH @eljkoKom{i} razgovarao je spredsjednikom Skup{ti-ne Makedonije TrajkomVeljanoskim o una-pre|ivanju saradnje dvi-je zemlje, saop}eno je izPredsjedni{tva BiH.Sastanak je odr`an dru-gog dana zvani~ne posje-te predsjedavaju}egKom{i}a Makedoniji.
BiH
Sporazum saSaudijskomArabijom
Usagla{eni Ugovorizme|u BiH i KraljevineSaudijske Arabije oizbjegavanju dvostrukogoporezivanja i spre~ava-nja fiskalne utaje uodnosu na poreze na do-hodak i imovinu parafir-an je ju~er u Sarajevu, ja-vlja Onasa.Ugovor su parafirali{efovi dvije dr`avne de-legacije, zamjenik mini-stra finansija i trezoraBiH Fuad Kasumovi} igeneralni direktor zame|unarodne ekono-mske odnose u saudi-jskom ministarstvu fina-nsija Hamad el-Nad`a{i.
Finansije RS
Prva emisijajavnih obveznica
Ministarstvo finansi-ja RS objavilo je ju~er ja-vni poziv za upis i uplatuprve emisije obveznicaRS javnom ponudom.Kako je ju~er saop}enoiz ovog ministarstva, po-ziv je objavljen u skladus ranijom odlukom Vla-de RS i Zakonom o za-du`ivanju, dugu i gara-ncijama.
 B. S.
Ukratko
 Kaseze: Radio od 1993. do1997.
SARAJEVO
Presuda protiv organizatora demonstracija iz 2010. godine
Borci osu|eni zbogprotesta ispred Vlade!
Ra|o, Gani}, Tucak i Kari} uvjetno osu|eni na nov~anu kaznu od po 1.000 KM
Organizacijama uvjetna kazna od po 4.000 i 5.000 maraka
Omer He}imovi}, ~lanPredsjedni{tva Saveza zabolju budu}nost BiH i po-slanik ove stranke u Fede-ralnom parlamentu, koji jetokom rata bio komandantu 9. muslimanskoj oslobo-dila~koj brigadi, dva putaranjen i danas ima status80-postotnog invalida, sma-tra da je presuda borcimarezultat pritiska vladaju}egre`ima.- Borce su, prakti~no,osudili predsjednik SDASulejman Tihi} i njegovprvi saradnik Mirsad Kebo,ali i pojedinci iz SDP-a ko-ji su svojevremeno napravi-li veliku harangu protivbora~ke populacije. Sadaje potpuno jasno da je ipresuda vo|ama boraca na-pisana ranije. @alosno jeda borce danas osu|uju onikoji su bili dezerteri i onikoji su bili mati~ari u Nje-ma~koj tokom rata ili susjedili u kancelarijama uSarajevu - ka`e He}imo-vi}. Prema njegovim ri-je~ima, tu`no je {to su bo-rci do`ivjeli da ih vlastitadr`ava proganja i da svojaprava ne mogu ostvariti,ve} ih moraju tra`iti prote-stima na ulicama.- Apsolutno podr`avambora~ke predstavnike i ne-ma veze, neka oni sude,mi }emo i dalje tra`iti svo-ja prava. Sve ovo govorikoliko je ova vlast neodgo-vorna i kako se odnosi pr-ema borcima, a svima suusta puna patriotizma i na-vodne borbe za ovu popu-laciju. Me|utim, sve su tovelike la`i. Na ovaj na~invlast je `eljela izvr{iti pri-tisak da se borci ne bi opetusudili iza}i na proteste -istakao je He}imovi}.
 E. Ha.
 He}imovi}: Presuda je ranije napisana Protesti iz aprila pro{le godine: Borci bili ogor~eni na vlast
Omer He}imovi}, ratni komandant i ~lan Predsjedni{tva SBB BiH
Borce su osudili Tihi}, Kebo i pojedinci iz SDP-a
@alosno je da borce danas napadaju dezerteri i mati~ari iz Njema~ke
 Ra|o, Gani}, Kari} i Tucak: Odgovarali za propuste
D`evad Ra|o smatrada nije bilo nikakvih ele-menata za izricanje ka-zni voditeljima protestai bora~kim organizaci-jama.- To je bio scenarij ure`iji SDP-a i SDA. Oni surealizirali glavni cilj, a to jeda umrtve nevladin sektor,odnosno bora~ke organi-zacije - kazao je Ra|o.
Ra|o: Spreman scenarij
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,26. oktobar/listopad 2011.
3
 Pi{e: Mirela KUKAN (mirela
 avaz.ba)
Kvazipraznici
Za legaliste, 24. oktobar 1991. ne bi smiobiti bilo kakva odrednica osim one da je tajdan bio uvertira u stra{nu agresiju na BiH
Komentar dana
Na sve~anosti koju su pr-eksino} u Banjoj Luci orga-nizirali srpski predstavnicivlasti u manjem bh. entite-tu, obilje`avaju}i svojih 20godina Narodne skup{tineRS (NSRS), jo{ jednom jegurnut prst u oko `rtvamaagresije, ali i me|unarodnojzajednici i Americi, koja jeproizvela Dejtonski mirovnisporazum.Proslavom dana kadasu 1991. godine srpski po-slanici, predvo|eni da-na{njim ha{kim osu|enici-ma i sheveningenskim sta-novnicima, napustili bh.parlament te iz Sarajevaoti{li na Pale i osnovalisvoju skup{tinu, poku{avase prikazati da je RS nasta-la i prije 6. aprila 1992.,odnosno me|unarodnogpriznanja dr`ave BiH.Osim {to na ovaj na~inpotvr|uju nastavak ba{ti-njenja Karad`i}eve politi-ke, srpski politi~ari, svjesnoili ne, upadaju i u novu ko-ntradiktornost. Dok se nasva usta pozivaju na po{ti-vanje Dejtona, u taj ko-ncept im se, naime, nikakone uklapa slavljenje 24.oktobra 1991., jer je nemi-novnost da je NSRS posta-la legalna tek 21. nove-mbra 1995., potpisivanjemDejtonskog sporazuma.Za sve one koji se pre-dstavljaju kao legalisti, 24.oktobar 1991. ne bi smiobiti bilo kakva odrednicaosim one da je taj dan biouvertira u stra{nu agresijuna BiH.Podsjetimo, samo desetdana prije toga u Skup{ti-ni RBiH Radovan Kar-ad`i} je izgovorio planeta-rno poznatu prijetnju mu-slimanskom narodu: „Ne-mojte da mislite da ne}eteodvesti Bosnu i Hercegovi-nu u pakao, a muslima-nski narod mo`da u nesta-nak, jer muslimanski nar-od ne mo`e da se odbraniako bude rat ovdje.“
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Novo Rajak useljava se u novi dom u Vi{egradu: Ratnom zlo~incu dr`ava dala ku}u!
- Ne treba se ~uditi. Oni koji suru{ili i `eljeli da ove dr`ave ne-ma na geografskoj karti, vlada-ju istom tom dr`avom uz po-mo} doma}ih izdajnika - fote-lja{a!
(Mujo od Doboja)
PORTAL - komentar dana
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati  svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“  zabilje`io 305.071 posjetioca.
      
 Pitanje: Snosi li i me|unarodna zajednica dio odgovornosti za trenutnu situaciju u kojoj se nalazi BiH?
Me|unarodna zajednicasnosi dio odgovornostiza stanje u BiH
A) Da, svakako 75%B) Ne, nikako 16,67%C) Ne znam 8,33%
www.dnevniavaz.ba
BAC
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
„Avaz“ saznaje
Na sjednici Vlade zakazanoj za sutra
Smjena Vlahovljaka,
@
ari}a iUpravnog odbora ’Lutrije BiH’
Predvi|eno razrje{enje kompletne Uprave EPHZHB, a na ~elo UO „Lutrije“ dolazi Muris ^i~i}
U prijedlog dnevnog re-da sjednice VladeFederacije BiH,koja bi treba-la biti odr`-ana sutra,uvr{ten jeponovo nizta~aka kojese ti~u smjena i imenovanja~elnika va`nih kompanija.Kako saznaje„Dnevni avaz“, pred Vla-dom }e se na}i prijedlozi zasmjenu kompletne Uprave„Elektroprivrede HZHB“Mostar, s Matanom@ari}em na ~elu, zatimdugogodi{njeg direkto-ra sarajevskog „Ener-goinvesta“ D`emailaVlahovljaka, kao ikompletnog Upravnogodbora „Lutrije BiH“.Na{em listu potvr|enoje ono {to smo i ranije obja-vili, da }e SDA na ~elo „En-ergoinvesta“ dovesti Enesa^engi}a.Osim generalnog dire-ktora EPHZHB @ari}a, pr-edvi|ene su smjene i {estizvr{nih direktora te ko-mpanije, i to za distribuci-ju, zatim finansijsko-ra~unovodstvene poslove,za opskrbu elektri~nom ene-rgijom, za pravne kadro-vske i op}e poslove, za pro-izvodnju elektri~ne energi-je i za razvoj.Na toj sjednici trebao bibiti imenovan i novi UO„Lutrije BiH“, {to bi, premanezvani~nim informacija-ma, mogao biti i uvod za sko-ru smjenu generalnog dire-ktora te kompanije EdhemaPa{ukana.Na{ list doznaje da }eVlada za predsjednika UO„Lutrije BiH“ imenovatiMurisa ^i~i}a, a za ~lanoveSamira Baki}a, Anku Grize-lj, Ivanu Bunozu i SemiraSofti}a.
 M. K.
Od 45 ratnih vojnih inva-lida iz Bosanskopodrinjskogkantona (BPK) koji su do sa-da pro{li postupak revizijepred Institutom za medici-nsko vje{ta~enje u Sarajevu,samo ih je 15 zadr`alo ististatus, kod njih 12 procentinvalidnosti je smanjen, a 18ih je izvedeno iz prava.U Savezu RVI BPK„Sinovi Drine“ takav ishodsmatraju pora`avaju}im, jerje ista institucija ratnim ve-teranima najprije dala, a sa-da oduzela prava iako se nji-hovo zdravstveno stanje ume|uvremenu nije promije-nilo. Safet Sijer~i}, predsje-dnik Savze RVI BPK,ogor~en je zbog takvih po-stupaka.- Imamo ratnog vojnoginvalida s povredama glave iruke koji je na ranijim pre-gledima pred Institutomimao 80 posto, a sada jevra}en na 40 posto. To je ve-lika sramota. Ako se ovakavtrend nastavi, na kraju revi-zije ve}ina ljudi iz Gora`da,koji su dali dijelove svog ti-jela i i{li nesebi~no u borbu,bit }e izvedeni iz prava bezikakvih realnih osnova -ka`e Sijer~i}.Dodatnu pote{ko}u pre-dstavlja ~injenica da u izda-tim rje{enjima RVI nijeomogu}eno pravo `albe, ve}se za svoja prava trebaju bo-riti pred Vrhovnim sudomFBiH, za {ta ve}ina nema sr-edstava.„Sinovi Drine“ obavije-stili su kantonalnog ministraD`evada Ad`ema, a s dosa-da{njim rezultatima revizijeupoznali i predsjednika Sa-veza RVI BiH Aleta Ho{i}a.- Odr`at }emo vanrednusjednicu Predsjedni{tva Ka-ntonalnog saveza i dogovo-riti konkretne korake. Uovaj problem moraju seuklju~iti i sve relevantneinstitucije, jer ovo je problemza sve patriote u BiH koji subranili ovu dr`avu. Iskoristit}emo sve zakonom dozvolje-ne mogu}nosti, poduzeti ~aki drasti~nije mjere, jer SavezRVI BPK je jedinstvenogstava da je ovo sje~a RVI -isti~e Sijer~i}.
 Al. B.
Iz Ureda specijalne predstavnice Evropske unije za va-njsku politiku i sigurnost Ketrin E{ton (Catherine Ashton)ju~er su reagirali na saop}enje SDP-a, s opaskom da su izove stranke pogre{no protuma~ili izjave Miroslava Laj~aka,izvr{nog direktora Evropskog servisa za vanjske poslove,ina~e biv{eg specijalnog predstavnika u BiH, preneseno jeu intervjuu za „Slobodnu Evropu“.- Laj~ak je potcrtao trenutnu poziciju BiH, a to je da ovadr`ava ima jasnu perspektivu da postane ~lanica Evropskeunije. Ovo u potpunosti podr`ava svih 27 zemalja ~lanica.To je {ansa koju ovu dr`ava ne bi smjela propustiti - ka`ese u reakciji Maje Kocijan~i}, portparola specijalne predsta-vnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost.
 A. Du.
Reakcija iz Ureda specijalne predstavnice EU Ketrin E{ton
SDP pogre{no protuma~io Laj~akove izjave
Ogor~eni borci iz BPK zbog ishoda revizije
Sje~a RVI iz Gora`da
Od 45 branilaca koji su pro{li reviziju, samo 15 zadr`alo isti status
Sijer~i}: Ovo je sramotaVlahovljak: Zamijenit }e ga ^engi} @ari}:Vodio EPHZHB

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sabina Hajdarević liked this
Anisa Husnic liked this
Amina Saric liked this
Rejhana Viteskic liked this
reuf311 liked this
Mirsad Durmisevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->