Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tekijänoikeusneuvosto 2011:12: Selittävien piirroskuvien tekijänoikeudet

Tekijänoikeusneuvosto 2011:12: Selittävien piirroskuvien tekijänoikeudet

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Vesa Linja-aho

More info:

Categories:Types, Letters
Published by: Vesa Linja-aho on Oct 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2011

pdf

text

original

 
TEKIJANOIKEUSNEUVOSTOLAUSUNTO2011:12
AsiaTekijanoikeusoppikirjanteknisiinpiirroksiin
Hakija
VesaLinja-aho
Annettu
4.10.2011Tiivlstelma
OppikirjassajulkaistutajoneuvonmoottorinjasiihkojiiJjestelmientoimin-taa
kuvanneet
tekniset
piirrokset
eivdtolleet
tekijanoikeuslain
1
§;ntar-koittamiateoksia.
Hakijaonliittanyt
Iausuntopyyntoonsa
valokopiotkahdeksastaeritekni-sestapiirroksesta,jotka
011
julkaistukahdessaerioppikirjassa.
LAUSUNTOPYYNTO
Hakijaonpyytanyttekijanoikeusneuvostoltalausuntoaoppikirjassajul-kaistujenteknistenpiirrosten
teostasosta,
Lausuntopyynnossaanhakijapyytaatekijanoikeusneuvostonkannanottoasiihen,yliuaakoyksitaiuseampiIausuntopyynnonliitteenaolevistapiir-roksistateoskynnyksen.
VASTINEET
Tekijanoikeusneuvostoonvarannuttoisenkyseessaolevanoppikirjankus-tantajalleAutoalankoulutuskeskuksellesekatoisessaoppikirjassaolleidenpiirrostenoikeudenhaltijallePenttiImmoselletilaisuudenantaavastineasiassa.Autoalankoulutuskeskustoteaavastineessaan,etta.kyseessaolevatpiirrok-setontarkoitettuhavainnollistamaanoppikirjantekstia,Piirrostenomape-raisyydenpuuttumiseenAutoalankoulutuskeskusviittaatotearnalla,ettasamanlaiseenlopputulokseenpaatyisitodennakoisestikukatahansaau-tosahkctekniikkaatuntevapiirtaja.TiettyjenkyseessaolevienpiirrostenoikeudenhaltijaPenttiImmonentote-aavastineessaan,ettahanellaeiolevaateita
Ii
ittyenpiirrosten
kayttoon,
 
TEKIJANOIKEUSNEUVOSTONLAUSUNTOTekijanoikeuslain
(404/61)
55§:nmukaantekijanoikeusneuvostoantaalausuntoja
tekijanoikeuslainsoveltarnisesta.NaidenIausuntojeuluonneei
olesitova,
Piirrostentekijannlkeussuo]a
Tekijanoikeuslain1§:n1rnornentinrnukaansilla,jokaonIuonutkirja1Ii-sentaitaiteellisenteoksen,ontekijanoikeusteokseen..Saannoksessamain
i-
taan
esimerkkina
suojatuista
teoksistamuun
muassa
selittavakirjallinen
esitysjakuvataiteenteos..Tekijannikeuslain1§:n2momentinmukaanse-littavaapiirustustapidetaankirjallisenateoksena.Tekijanoikeuslainesitoidenmukaanselittavaapiirustustasuojataankirjal-lisenateoksenasenselittavanlaadunvuoksi.Tekijanoikeudellisensuojanonoltavasamariippumattasiita,onkoasiailmaistukirjallisestivaikuvalli-sesti,Selittavienpiirrostenonkuitenkintaytettavatiettyjavaatimuksiait-senaisyyteenjaomaperaisyyteenIiittyensaadakseentekijanoikeussuojaa,Teoksenselittavyysedellytykseenliittyylaatuvaatimus,jonkamukaante-oksentuleeellavalmistettujonkinlaistatieteellistamenetelmaakayttaen,Vaikkateoksellaeiolisikaantieteellistaarvoa,"kohoaisi"teoskuitenkintavallistenpiirustustenylapuolelle,jotkailmanedellamainittualaatuvaa-timustakinsaisivattekijanoikeuslain1§:nrnukaistasuojaa,(Komiteanmie-tinto1953:5.EhdotusIaiksitekijanoikeudestakirjallisiinjataiteeIlisiinte-oksiin,s.46-47).Toisinsanoenselittavassapiirustuksessaonesitettyjokinsanallisestivaikeastiilmaistavissaolevaselitys.Selittavienpiirustustenteos-kynnysonoikeuskaytannossa
asettunut
hyvinkorkealle.(KatariinaSorvari:"Opetustoimentekijanoikeudet2010s.24).TekijanoikeusneuvostonlausunnossaTN2004:2katsottiin,ettadigitaali-kameranohjekirjanpiirroksetjadigitaalikameranjarjestelrnakarttaeivatilmentaneetsellaistaitsenaisyyttajaornaperaisyytta,jotatekijanoikeussuojansaamiseksivaadittiin.Kyseisetpiirustuksetjaivatsitentekijanoikeuslain1§:nmukaisentekijanoikeussuojanulkopuolelle,Tekijanoikeusneuvostoonkasi-tellytselittavienpiirustustentekijanoikeussuojaamyos
mm,
lausunnois-saan1994:13(muurausalanoppikirjanselittavatpiirustukset),1996:2(op-pi-jakasikirjanlaaketieteellinenkuvitus),2002:7(tieteelliseenartikkeliinliittyvaselittavapiirros)seka2006:15(vaatetusalanammattitekniikanka-sikirja),Tekijanoikeusneuvostoonarvioinutsilletoimitettuakuvamateriaalia.Lau-suntopyynnonkohteenaolevassapiirroksessa,jokakuvaaautonvaihtosah-kogeneraattorinrakennetta,kohdeonpiirrettyajoneuvotekniikka-alallayleisestiornaksutuntyylinmukaisesti,
2
 
Piirroksessaonkuvattuautontavanomainenosa,jonka
ornaperaista
kuvaile-mistarajoittaamerkittavastiosan
tavanomainen
muotojaoppikirjojentarkoi-
tuksenedellyttamaselkeajateknisestiriittavanyksityiskohtainenkuvaarni-
nen.Saman
kohteen
kuvaamiseeneioleol1utolernassamoniavaihtoehtoisiatapojapyrittaessaselkeaanjateknisestioikeaanilmaisutapaan,Tekijanoikeusneuvostokatsoo,ettaplirroseiilmennatekijansaluoviaper-soonallisiaratkaisnjasiinarnaarin,ettakubanmuueipaatyisisamaanlopputulokseenryhtyessaanpiirtamaansamaaaihetta.Tekijanoikeusneu-vostokatsoo,ettakyseessaolevapiirroseiolesiinamaarinitsenainenjaornaperainen,ettaseyltaisiteostasoon.Lausuntopyynnonkohteenaolevassapiirroksessa,jokakuvaaautonvaih-tosahkogeneraattorinosan,roottorinrakennetta,kohdeonpiirrettyajoneu-votekniikka-alallayleisestiomaksutuntyylinmukaisesti,Piirroksessaonku-vattuautontavanomainenosa,jonkaomaperaistakuvailemistarajoittaamer-kittavastiosantavanomainenmuotojaoppikirjojentarkoituksenedellyttamaselkeajateknisestiriittavanyksityiskohtainenkuvaaminen,Samankohteenkuvaamiseeneioleollutolemassamoniavaihtoehtoisiatapojapyrittaessa
selkeaan
jateknisestioikeaan
ilrnaisutapaan,
Tekijanoikeusneuvostokatsoo,ettapiirroseiilmennatekijansaIuoviaper-soonallisiaratkaisujasiinamaarin,eWikukaanmuueipaatyisisamaanlopputulokseenryhtyessaanpiirtamaansamaaaihetta.Tekijanoikeusneu-vostokatsoo,ettakyseessaoIevapiirroseiolesiinarnaarinitsenainenjaornaperainen,ettase
yltaisi
teostasoon.Lausuntopyynnonkohteenaolevassapiirroksessa,jossaonkuvattukytken-takaaviovaihtosahkolatausjarjestelmansaatopiiristajasentoiminnasta,kohdeonpiirrettysekaajoneuvo-ettasahkoalallayleisestiomaksutuntyylinmukaisesti,Piirroksessaonkuvattu
kaavio,
jonkaomaperaistakuvailernistarajoittaamerkittavastioppikirjojentarkoituksenedellyttarnaselkeajatekni-sestiriittavanyksityiskohtainenkuvaaminenjakyseessaolevanlaisillekaavi-oilletyypillinenilmaisutapa.Samankohteenkuvaamiseeneioleollutole-massamoniavaihtoehtoisiatapojapyrittaessaselkeaanjateknisestioikeaanilmaisutapaan,Tekijanoikeusneuvostokatsoo,ettapiirroseiilmennatekijansaluoviaper-soonallisiaratkaisujasiinamaarin,ettakukaanmuueipaatyisisamaanlopputulokseenryhtyessaanpiirtamaansamaaaihetta,Tekijanoikeusneu-vastokatsoo,ettakyseessaolevapiirroseiolesiinamaarinitsenainenjaomaperainen,etta.seyltaisiteostasoon.3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->