Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
shabkhani-shaf

shabkhani-shaf

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by alireza naseri

More info:

Published by: alireza naseri on Oct 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2011

pdf

text

original

 
 
ﯽﻧاﻮﺨﺒﺷ
 
دادﺮﺧ 
 
،ﺪﻬﺸﻣ 
1344 
 
ﯽﻨﮐﺪﮐ 
 
ﯽﻌﯿﻔﺷ
 
ﺎﺿر
 
ﺪﻤﺤﻣ
)
م
.
ﮏﺷﺮﺳ
(
 
 ﯿﭘ ﺎ ﻞﺑﺎﻓ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻞﯾﺪﺒﺗ 
 
 و 
 
یزﺎﺳ 
 
هد 
PDF 
ﻂﺳﻮﺗ 
ﮏْ   ﺷ رَ  ا 
arashkania@yahoo.com 
مﺎﺠﻧا 
 
ﻪﺨﺴﻧ 
 
یور 
 
 زا 
 
 و 
HTML 
یﺎﻤﻧرﺎﺗ 
 
http://www.avayeazad.com/shafii_kadkani/list.htm 
ﺖﺳا 
 
هﺪﺷ 
 
هدﺎﯿﭘ 
 
 
ﯽﻧاﻮﺨﺒﺷ 
 
ﯽﻨﮐﺪﮐ 
 
ﯽﻌﯿﻔﺷ 
 
ﺎﺿر 
 
ﺪﻤﺤﻣ 
م 
ﮏﺷﺮﺳ 
 
2
مﺎﻐﯿﭘ
ﻪﺘﺴﺧ
 
رﺎﻬﺑ
 
یا
 
نﺎﻫرود
 
یﺎﻫ
 
هار
 
زا
 
ﻪﮐ جﻮﻣی
 
اﺪﺻﻮﺗ
 
یﺎﭘمﺪﯾآ 
 
ﯽﻣﻪﺑشﻮﮔ ﺖﺸﭘ
 
زویﺎﻫ
 
ﻪﺸﯿﺑﻦﯾرﻮﻠﺑمﺪﺤﺒﺻیا
 
هدﺮﮐ 
 
ورﻦﻣاد
 
ﻪﺑﺮﻬﺷ
 
ﻦﯾاﯽﺑشوﺮﺧدﺮﮔﺮﺑﺮﻓﺎﺴﻣ
 
یاﻢﮔ هدﺮﮐ هارﺶﯾﻮﺧ هار
 
ﻪﻤﯿﻧ
 
زادﺮﮔزﺎﺑ
 
ﻪﻨﺸﺗ
 
ﺐﻟ
 
و
 
ﻪﺘﺴﺧﺎﯿﻣ
 
ﺎﺠﻨﯾا
.
..
ﺎﯿﻣ
...
ﻢﻫ
 
ﻮﺗیﻮﺷ
 
ﯽﻣ
 
هدﺮﺴﻓای
 
ﻪﺠﻨﭘ
 
ردهﺎﮕﻣﺎﺷ
 
ﻦﯾا
 
ﺮﮕﻤﺘﺳدﺮﺳدﺮﮔﺮﺑرﺎﻬﺑ
 
یا
! 
غﺎﺑ
 
رد
 
ﻪﮐ 
 
ﺮﻬﺷ
 
یﺎﻫیﺎﺟدوﺮﺳیدﺎﺷﮓﻧﺎﺑ
 
وﺖﺴﯿﻧ
 
ﻪﻧاﺮﺗیﺎﻫ
 
هﺪﻘﻋ
 
ﺰﺟی
 
ﻪﺘﺴﺑﮏﯾﺞﻧریﺎﭘﺮﯾد یﺎﻫ
 
ﻪﺧﺎﺷ
 
ﺮﺑﮏﺸﺧنﺎﺘﺧردﺖﺴﯿﻧ
 
ﻪﻧاﻮﺟدﺮﮔﺮﺑﺶﯾﻮﺧ
 
هار
 
ونادﺮﮕﺑارﺎﯾد
 
ﻦﯾزﺰﯾﺮﮕﺑﯽﻫﺎﯿﺳ
 
زامﺎﺷ
 
ﻦﯾانادوﺎﺟیﻮﺳ
 
وریﺎﻬﺘﺷدﻪﻧ
 
ﺮﮔدﻪﮐ ردﺖﻫر ﺪﻤﻧا
 
هدﺮﺘﺴﮔ ﺮﺘﺴﺑجاﻮﻣنﺎﯿﻧﺮﭘ دﺮﺳ
 
ﺮﻬﺷ
 
ﻦﯾاهدز
 
ﺦﯾﺮﺘﺴﺑ
 
ردتﻮﮑﺳﻮﺗ
 
یﺎﺟیﺎﭘ
 
هدرزآ 
 
ﺮﻓﺎﺴﻣ
 
یا
!
ﺖﺴﯿﻧ
 
ﺖﺳا
 
ﺪﻨﺑوﺖﺸﺣوﺖﺳاوناﺮﮐ 
 
ﯽﺑ
 
ﺖﺷد
 
ﻦﯾردی
 
ﻪﯾﺎﺳ
 
ﺰﺟشﻮﻤﺧﺖﺴﯿﻧ
 
یﺎﭘ
 
ﺮﯾد
 
ﯽﻤﻏﻢﯿﺧژدیاﺰﮔﺮﻣ ﺘﺴﻣزنﺎ نادوﺎﺟ نﺎﺘﺳﻮﺑ
 
ﺮﺑﺎﻫ
 
هﺮﻃﺎﺧﺖﺳا
 
ﺮﺘﺴﮔ 
 
ﻪﯾﺎﺳیﺎﻫ
 
ﻞﮔ وزرآ ﻪﻤﻫهدﺮﺴﻓادﻮﺒﮐ 
 
وخﺎﺷگﺮﺑ
 
ﯽﺑ
 
ﻪﻤﻫ
 
ﺎﻫ
 
ﺪﯿﻣاﺮﺑ
 
ﯽﺑ
 
وﺖﺳادﺮﮔﺮﺑﻦﯾا
 
زارﺎﯾدمﺎﮕﻨﻫ
 
ﻪﮐ ﺖﺸﮔزﺎﺑﯽﺘﻗوﻦﯿﻣزﺮﺳ
 
ﻪﺑشﻮﻤﺧ
 
ﯽﻬﻧ
 
ور
 
ﺮﮔدزا
 
ﺮﯿﻏﮏﺷﺮﺳﯽﻨﯿﺒﻧ
 
دردنﺎﻐﻣرا
 
ﻪﺑرﺎﺑ
 
ﻪﻟﻮﮐ 
 
ردیا
 
هﺪﻨﮑﻓا
 
ﻪﮐ 
 
ﺮﺑاﻪﺑشودﺎﺠﻧآ  ﮐ 
 
وﺮﺑﻪ شزﺮﻟﻪﺧﺎﺷ
 
ﺮﻫهﺎﮔ ﺺﻗرهﺪﻨﺧ
 
زانﺎﻣد
 
هﺪﯿﭙﺳﻮﮔ 
 
و
 
ﺖﻔﮔ ﺪﻨﮐ وﺮﺑ
 
ﺎﺠﻧآ ﺶﺒﻨﺟ
 
ﻪﮐ جﻮﻣﻢﯿﺴﻧبآ 
 
ونﺎﺟﺮﭘ
 
ارﻢﯿﻤﺷ
 
زاﺪﻨﮐ 
 
وزرآ 
 
ﻞﮔ یﺎﻫ
 
ﻪﺘﺳد
 
ﻪﮐ 
 
ﺎﺠﻧآ ﻮﺘﺳﺮﭘنﺎﻬﮔﺮﺤﺳیﺎﻬﮕﻨﻫآ یدﺎﺷدﻮﺧﺪﻨﻨﮐ 
 
ﯽﻣ
 
زﺎﺳنﺎﮕﻧاوﺮﭘﺖﺴﻣنﺎﺸﻓا
 
ﺮﭘداﺪﻣﺎﺑ
 
ﻪﺑدازآ هﺎﻨﭘ
 
ردﻮﺗزاوﺮﭘﺪﻨﻨﮐ 
 
ﯽﻣﺎﺠﻧآ ﻪﮐ 
 
وﺮﺑرﺎﺴﺧﺎﺷ
 
ﺮﻫ
 
زاﺰﺒﺳدوﺮﺳ
 
ﺖﺴﻣی
 
ﻪﻤﻐﻧ
 
وﺮﯿﮕﺒﺷﯽﻣیﻮﺷ دﺮﮔﺮﺑﺮﻓﺎﺴﻣ
 
یاهار
 
ﻦﯾا
 
زاﺮﻄﺧ
 
ﺮﭘﻪﺘﺴﺑ
 
ﻪﮐ 
 
ﺎﯿﻣ
 
ﺎﺠﻨﯾاﺮﯿﺠﻧز
 
ﻪﺑﯽﻣیﻮﺷ
 
 
ﯽﻧاﻮﺨﺒﺷ 
 
ﯽﻨﮐﺪﮐ 
 
ﯽﻌﯿﻔﺷ 
 
ﺎﺿر 
 
ﺪﻤﺤﻣ 
م 
ﮏﺷﺮﺳ 
 
3
ﻦﻣ
 
هﺎﮔداز
یﺎﺘﺳور
 
یاﻪﺘﻔﺧﻦﯾا
 
ﺮﺑﻦﻬﭘﺰﺒﺳ
 
ﺖﺷدزا
 
یاﺪﻧﺰﮔ ناﺪﯿﻠﭘ
 
ﺮﻬﺷﻦﻣ
 
هﺎﻨﭘی
 
هﻮﻠﺟ
 
یاتواﺮﻃﯽﺑادﺎﺷ
 
وﻦﻣ
 
هﺎﻨﭘی
 
هﻮﻠﺟ
 
یاتواﺮﻃﯽﺑادﺎﺷ
 
و ﺷ
 
وهﻮﮑ نﺎﻫیاﺮﻃﺎﺧ
 
ﺖﺸﻬﺑیاهﺎﮔدازﻦﻣ مﺪﻣآ 
 
زﺎﺑیﻮﺳ
 
ﻪﺑﻦﺗنازﺎﻫرود
 
رودﺎﺠﻧازﻪﮐ ﺢﺒﺻﺪﻔﮑﺷ
 
ﯽﻣلﻮﻠﻣ
 
و
 
ﻪﺘﺴﺧهﺎﻣ
 
ﻪﮐ 
 
ﺎﺠﻧازﻖﻓا
 
ردﻪﻧﻮﮔ 
 
درزشامﺎﮐ 
 
ردﺮﺑاﻪﺘﺴﻫآ 
 
دﺰﺧ
 
ﯽﻣلﻮﻠﻣ
 
ومﺪﻣآ 
 
زﺎﺑی
 
ﻪﺼﻗ
 
ﻪﮐ ار
 
ﺶﯾﻮﺧ
 
هوﺪﻧایﺎﻫ
 
هﺮﺨﺻ
 
ﺎﺑﻦﻣادﻮﺗﻮﮔزﺎﺑﻢﻨﮐ  هﺎﻨﭘ
 
رﺪﻧوی
 
ﻪﯾﺎﺳهﻮﺒﻧا ﺑتﺎﻫ
 
غﺎ یﺎﻫ
 
گﺮﺒﻠﮔ هﺮﻃﺎﺧﻮﺟ
 
و
 
ﺖﺴﺟ
 
ارﻢﻨﮐ یا
 
ﻪﺷﻮﮔ 
 
ﺮﻫتﻮﻠﺧ
 
زﻪﻧﺎﺴﻓاﻮﺗ
 
ﮓﻧرﻦﯾﺮﻓآ 
 
دﺎﯾتﺬﻟدﺎﺑ
 
ﺮﺑیا
 
ﻪﺘﻓرﺖﺳناورﺎﺒﯾﻮﺟتا
 
هدز
 
ﻢﻏدوﺮﺳ
 
ﺎﺑﺶﯾﻮﺧزﺎﺳ
 
ﻪﻧﺎﺴﻓای
 
ﻪﻈﺤﻟدﺎﯾ
 
زایا
 
ﻪﺘﻓرﺖﺳﺲﺑ
 
یانﺎﺒﺷنﻮﮔ 
 
ﻪﻧﺎﺴﻓا
 
ﻦﺷورﻦﻣ
 
ﻪﮐ ﻦﻣاد
 
ردﻮﺗﻪﺼﻗبﺎﺘﻬﻣ
 
ﻪﺑما
 
ﻪﺘﻔﮔ ﻞﺣﺎﺳ
 
زوتﻮﮑﺳﻮﺗ
 
قروز
 
ﺎﺑلﺎﯿﺧتﻮﻠﺧ
 
ﺎﺗﯽﯾاﺪﺧکﻼﻓاما
 
ﻪﺘﻓریاﺲﺑیﺎﻫ
 
ﻪﻌﯿﻠﻃنﺎﺸﻓا
 
ﻞﮔ داﺪﻣﺎﺑمﺎﺟ
 
ﺰﮐ یﺎﻫ
 
ﻪﻟﻻ ﺖﺴﻣﺮﺳ
 
ﻮﺗما
 
هدﻮﺑﺲﺑ
 
یا
 
وﮓﻨﻫآ 
 
ﻪﺑ
 
ﻪﮐ 
 
ﺎﻫ
 
ﻪﻧاﺮﺗرﺎﺒﯾﻮﺟﺎﻫزور
 
نآ تﻮﻠﺧ
 
ﻪﺑﺖﮐﺎﭘما
 
هدوﺮﺳنآ یﺎﻫزورﻦﺷورنﺎﯾور
 
وﯽﮔﺪﻧزﯽﮐدﻮﮐ 
 
نارودنآ 
 
ﺮﺑ
 
ﻪﮐ دورد
 
ﺎﻫ
 
ﻪﻈﺤﻟﻦﻣاد
 
رد ﮑﺳتﻮ مارآ 
 
ﻮﺗﺖﺷﺬﮔ 
 
ﯽﻣﺮﻃﺎﺧﺮﯿﺳایا
 
هﺮﻃﺎﺧﻪﻧﺎﮐدﻮﮐ دﻮﺑیرآ زﻮﻨﻫهﺪﻧﺎﻣدﺎﯾ
 
ﻪﺑﻪﭽﻧآ ﺶﻘﻧﺖﺴﺑ نآ ﺎﻫزورﺮﻃﺎﺧ
 
ﻪﺑرﺎﺑ
 
هوﺪﻧاﻦﻣﻦﻣ
 
مﺎﻧ
 
ناوﻪﮐ ﻪﻨﺗ
 
ﺮﺑﺮﯿﭘ
 
رﺎﻨﭼ
 
نآ رﺎﮔزور
 
نازهﺪﻧﺎﻣﺎﺟ
 
ﻪﺑﻦﻣ
 
رﺎﮔدﺎﯾیﺎﻫ
 
ﻪﮑﻟ
 
ﺎﺑتﺪﯿﭙﺳ
 
ﺮﺑاهﺎﮕﻣﺎﺷ
 
ﻪﮐ ﺪﻨﯾآ ﻪﻧاﺮﮐ 
 
ﺮﺑﺖﺷدﻖﻓادوﺮﻓ نﻮﭼﯽﻨﺳﻮﺳ ﺳﺪﯿﭙ ﻪﮐ دﻮﺷ
 
ﺮﭘ
 
ﺮﭘزدﺎﺑیﺎﻫ
 
جﻮﻣ
 
ﺮﺑﻞﺣﺎﺳﻪﭼﺎﯾردیادﻮﺒﮐ  یﺎﻫدﺎﮑﭼ
 
نآ 
 
ﺎﺑفﺮﺑ
 
زا
 
ﺮﭘﺖﻨﻤﻬﺑبوﺮﻏ
 
نآ 
 
ﺎﺑیﺎﻫﻖﻔﺷﺰﯿﺧﺖﻨﺷور ﻦﺷور
 
نﺎﻤﺳآ 
 
ناووزرآ 
 
ﮓﻧﺮﻤﻫیﻮﺳﻮﺳ
 
ناوﻪﻧﺎﺒﺷسﻮﻧﺎﻓﺖﻨﻣﺮﺧ هراﻮﻤﻫﻪﻧﺎﻣدﺎﺷبادﺎﺷ
 
وهﻮﮑﺷ
 
ﺮﭘ
 
و

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->