Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
2Activity
×

Table Of Contents

C−íc phÝ cña dÞch vô ®iÖn tho¹i
Gi¶m c−íc phÝ dÞch vô tho¹i ®−êng dµi
NhiÒu cuéc gäi h¬n víi b¨ng tÇn thÊp h¬n
Hç trî tèt c¸c dÞch vô bæ sung
Sö dông IP mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt
C¸c lÜnh vùc cã liªn quan
Cuéc gäi quèc tÕ
TiÕp thÞ tõ xa
Trung t©m cuéc gäi
Fax qua IP
Sù hÊp dÉn cña ®iÖn tho¹i IP
NÒn kinh tÕ toµn cÇu vµ m¹ng Internet toµn cÇu
Sù ph¸t triÓn cña PC
Sù ph¸t triÓn cña WWW
Nh÷ng cè g¾ng tÝch hîp ®Çu tiªn: ISDN vµ B-ISDN
M« h×nh ®iÖn tho¹i IP
C¸c chÝnh s¸ch
TÝn hiÖu tho¹i t−¬ng tù vµ d÷ liÖu sè
M¹ng ®iÖn tho¹i t−¬ng tù
C¸c m¹ng m¸y tÝnh sè
C¸c kªnh t−¬ng tù vµ kªnh sè
Modem
M· ho¸
CSU/DSU
KÕt hîp c¸c thiÕt bÞ
T¹i sao l¹i sè ho¸ tiÕng nãi
−u ®iÓm - ViÖc ghÐp kªnh trë nªn dÔ dµng h¬n
−u ®iÓm - B¸o hiÖu trë nªn dÔ dµng h¬n
−u ®iÓm - Cã thÓ sö dông PC vµ c¸c m¸y tÝnh kh¸c
¦u ®iÓm - C¸c ®−êng truyÒn sÏ Ýt nhiÔu h¬n
¦u ®iÓm - Cã thÓ gi¸m s¸t chÊt l−îng ®−êng truyÒn mét c¸ch chÆt chÏ h¬n
¦u ®iÓm - Cã thÓ cung cÊp nh÷ng dÞch vô míi
¦u ®iÓm - §−êng truyÒn cã kh¶ n¨ng chÞu nhiÔu cao h¬n
¦u ®iÓm - Cã thÓ m· ho¸
Ba b−íc sè ho¸ tho¹i: LÊy mÉu, l−îng tö ho¸ vµ m· ho¸
LÊy mÉu
L−îng tö ho¸
HÖ thèng tho¹i PCM 64kpbs c¬ b¶n
Ph¸ vì hµng rµo tèc ®é 64kbps
Lo¹i bá d− thõa
Dù ®o¸n tiÕng nãi
C¸c ph−¬ng ph¸p sè ho¸ vµ c¸c tiªu chuÈn
M¹ng ®iÖn tho¹i toµn cÇu
§−êng d©y thuª bao, trung kÕ vµ hÖ thèng chuyÓn m¹ch
ChuyÓn m¹ch kªnh víi ®é réng b¨ng tÇn ®¶m b¶o vµ trÔ æn ®Þnh
GhÐp kªnh t−¬ng tù
GhÐp kªnh sè
M¹ch vßng vµ c¸c trung kÕ, 2 d©y vµ 4 d©y
Thùc hiÖn c¸c kÕt nèi ®iÖn tho¹i
C¸c sè ®iÖn tho¹i - ®Þa chØ m¹ng PSTN
ChuyÓn m¹ch vµ ®Þnh tuyÕn ®iÖn tö
B¸o hiÖu - PSTN phi kÕt nèi
Bell System
C¸c c«ng ty ®éc lËp
AT&T - c«ng ty ®iÖn tho¹i quèc gia
ViÖc gi¶i t¸n Bell System
C¸c h·ng hµng kh«ng ®· lµm nh÷ng g×
C¸c LATA vµ c−íc truy nhËp
PSTN sau khi thay ®æi
TA96
C¸c ILEC, CLEC vµ ISP
ChuyÓn m¹ch kªnh vµ chuyÓn m¹ch gãi
ChuyÓn m¹ch kªnh
ChuyÓn m¹ch gãi
ChuyÓn m¹ch gãi X.25
M¹ng b¸o hiÖu sè 7
Internet: m¹ng chuyÓn m¹ch gãi phi kÕt nèi
Gãi ho¸ tho¹i
Sö dông c¸c gãi cã kÝch th−íc bÐ
Sö dông gãi cã c¸c cÊp −u tiªn kh¸c nhau
Bé ®Öm jitter
NÐn tho¹i
Kü thuËt lo¹i bá c¸c mÉu t−¬ng øng víi kho¶ng lÆng
§é ån nÒn
ISDN
G.729B
KÕt nèi vµ kªnh
Kªnh ¶o
ThiÕt lËp c¸c kªnh ¶o
M¹ng phi kÕt nèi
ChuyÓn m¹ch vµ ®Þnh tuyÕn
DÞch vô m¹ng X.25
LÜnh vùc Internet
KiÕn tróc bé giao thøc Internet (TCP/IP)
World Wide Web
§å ho¹ trªn Web
H×nh ¶nh ®éng trªn Web
T−¬ng t¸c víi ng−êi sö dông
¢m thanh vµ h×nh ¶nh
Mét m¹ng Internet dµnh cho tho¹i?
T¹i sao xuÊt hiÖn trang web kÕt hîp tiÕng nãi?
B¹n h·y gäi cho chóng t«i
Chóng t«i gäi cho b¹n
Chóng t«i cã VoIP
Cuéc gäi yªu cÇu hç trî kü thuËt
LiÖu t«i cã thÓ cã thÓ mua bÊt kú thø g×?
C¸c trung t©m tho¹i vµ trang Web
C¸c møc kÕt hîp trung t©m tho¹i
Trung t©m tho¹i gäi ®Õn
Trung t©m tho¹i gäi ®i: TiÕp thÞ tõ xa
Trung t©m tho¹i VoIP ph©n t¸n
C«ng ty qu¶n lý dÞch vô Internet
C¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn trang Web hç trî tho¹i
Mét cuéc gäi tho¹i IP
Khung H.323
CÊu tróc H.323
H.323 cho IP Telephony
C¸c líp øng dông
Gatekeeper
H.225 vµ H.245
Bé ®iÒu khiÓn vµ xö lý ®a ®iÓm
Giao thøc ®iÒu khiÓn phiªn SIP
§¸nh ®Þa chØ vµ tªn
DÞch vô chØ dÉn
C¸c yªu cÇu m¹ng
RTP vµ RTCP
ChÊt l−îng dÞch vô
Intserv vµ RSVP
Diffserv vµ ToS
Qu¶n lý kÕt nèi IP
NÐn / Sè ho¸
Gãi ho¸ IP vµ vËn chuyÓn
B¸o hiÖu IP/PSTN tiªn tiÕn
§¨ng ký, truy nhËp vµ tÝnh c−íc
C¸c tÝnh n¨ng cÇn thiÕt
Sù cÇn thiÕt cña Gateway
C¸c kiÓu kiÕn tróc Gateway
C¸c Gateway trªn nÒn t¶ng PC (PC platform Gateways)
C¸c Bé ®Þnh tuyÕn Gateway
C¸c Gateway server truy cËp tõ xa
PBX VoIP Card
ChuyÓn m¹ch ®iÖn tho¹i IP
C¸c bé phËn cña Gateway vµ ®Æc tÝnh
Bé xö lý tÝn hiÖu sè
C¸c cæng vËt lý
Giao diÖn vµ c¸c khe phÇn cøng
C¸c c¸ch thiÕt lËp cÊu h×nh
HÖ thèng ghi b¶n tin
HÖ ®iÒu hµnh
Hç trî giao thøc chuÈn
Hç trî QoS
B¶o mËt
ThiÕt bÞ Gatekeeper
Xu h−íng héi tô d÷ liÖu vµ tho¹i trong m¹ng côc bé
C¸c m«i tr−êng ®iÖn tho¹i c¬ quan
C¸c thµnh phÇn cña hÖ thèng ®iÖn tho¹i LAN
M¹ng côc bé (LAN)
Gatekeeper hay bé qu¶n lý cuéc gäi (call manager)
C¸c thiÕt bÞ truy nhËp PSTN
Lîi Ých cña ®iÖn tho¹i LAN
DÔ thay ®æi vµ bæ sung
Kh¶ n¨ng cña thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®a ph−¬ng tiÖn
TÝch hîp m¸y tÝnh-®iÖn tho¹i
Nh÷ng th¸ch thøc vµ t−¬ng lai cña ®iÖn tho¹i LAN
T¹i sao vÉn cßn tån t¹i xu h−íng sö dông m¸y Fax
T¹i sao cÇn ph¶i cã sù thay ®æi trong dÞch vô Fax
Nguyªn lý ho¹t ®éng cña mét qu¸ tr×nh trao ®æi th«ng tin qua Fax
Pha A: thiÕt lËp cuéc gäi
Pha B: Thñ tôc trao ®æi b¶n tin tr−íc khi truyÒn tµi liÖu
Pha C: TruyÒn tµi liÖu
Pha D: Thñ tôc trao ®æi b¶n tin sau khi truyÒn tµi liÖu
Pha E: Gi¶i phãng cuéc gäi
C¸c tiªu chuÈn ®èi víi dÞch vô Fax qua Internet
Quan ®iÓm cña IETF vÒ dÞch vô Fax
VoIP vµ FoIP
CÊu tróc cña hÖ thèng Fax qua Internet
Giao diÖn PSTN
Fax modem
§iÒu khiÓn giao thøc Fax
§iÒu khiÓn m¹ng Fax
Giao thøc m¹ng gãi (IP)
C¸c chñng lo¹i s¶n phÈm Fax sö dông Internet
C¸c tr¹m chñ Fax
C¸c m¸y Fax cho phÐp sö dông c«ng nghÖ IP
C¸c cæng vµo ra chuyªn dông (gateway) cho hÖ thèng Fax qua IP
C¸c gateway kÕt hîp VoIP/FoIP
C¸c nhµ cung cÊp dÞch vô Fax qua IP
T−¬ng lai cña c«ng nghÖ Fax qua IP
ChÊt l−îng dÞch vô lµ g×?
Ph©n cÊp chÊt l−îng
§¶m b¶o chÊt l−îng
Tho¶ thuËn møc dÞch vô
C¸c th«ng sè QoS
B¨ng th«ng
TrÔ
Jitter (BiÕn ®éng trÔ)
MÊt th«ng tin (C¸c t¸c ®éng cña lçi)
§é kh¶ dông (®¸ng tin cËy)
Vai trß quan träng cña b¨ng th«ng
Bæ sung QoS vµo m¹ng
TÝch hîp hay bæ sung QoS vµo m¹ng?
C¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi bé ®Þnh tuyÕn VoIP
Thªm QoS vµo IP
Tæ chøc Gaba &Sweeney Engineering
Tæ chøc Helena Fabrics
Tæ chøc qu¶n lý m¹ng CCK (CCK Networks)
T−¬ng lai cña ng−êi sö dông
C¸c thiÕt bÞ ®iÓn h×nh
Tho¹i gãi tèc ®é 1-kb/s
TelePC vµ ®iÖn tho¹i Ethernet
Nghe, nãi, nh×n vµ sö dông
T−¬ng lai cña nhµ cung cÊp dÞch vô
C¸c kh¶ n¨ng trong t−¬ng lai
ViÔn c¶nh vÒ dÞch vô
ViÔn c¶nh vÒ c«ng nghÖ
Sù kh¸c nhau gi÷a IP Photons vµ IP v« tuyÕn
LiÖu PSTN sÏ bÞ lo¹i bá?
ChØ dÉn vµ tõ viÕt t¾t
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
IP Telephony

IP Telephony

Ratings: (0)|Views: 8,469|Likes:
Published by Bunsoeung York

More info:

Published by: Bunsoeung York on Oct 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/27/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 8 to 47 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 55 to 88 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 96 to 239 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 247 to 274 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 282 to 370 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->