Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

1.1.2. Ph©n lo¹i c¶m biÕn
1.2.2. Ph−¬ng ph¸p chuÈn c¶m biÕn
1.3.2. §é tuyÕn tÝnh a) Kh¸i niÖm
1.3.3. Sai sè vµ ®é chÝnh x¸c
1.3.4. §é nhanh vµ thêi gian håi ®¸p
1.3.5. Giíi h¹n sö dông cña c¶m biÕn
1.4.1. Nguyªn lý chÕ t¹o c¸c c¶m biÕn tÝch cùc
1.4.2. Nguyªn chÕ t¹o c¶m biÕn thô ®éng
1.5.2. Mét sè phÇn tö c¬ b¶n cña m¹ch ®o a) Bé khuÕch ®¹i thuËt to¸n (K§TT)
2.1.2. C¸c ®¬n vÞ ®o quang a) §¬n vÞ ®o n¨ng l−îng
2.2.2. TÕ bµo quang dÉn a) VËt liÖu chÕ t¹o
2.2.3. Photo®iot a) CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng
2.2.4. Phototranzito a) CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng
2.2.5. Phototranzito hiÖu øng tr−êng
2.3.2. TÕ bµo quang ®iÖn ch©n kh«ng
2.3.3. TÕ bµo quang ®iÖn d¹ng khÝ
2.3.4. ThiÕt bÞ nh©n quang
3.1.1. Thang ®o nhiÖt ®é
3.1.2. NhiÖt ®é ®o ®−îc vµ nhiÖt ®é cÇn ®o
3.1.3. Ph©n lo¹i c¶m biÕn ®o nhiÖt ®é
3.2.1. NhiÖt kÕ gi·n në dïng chÊt r¾n
3.2.2. NhiÖt kÕ gi·n në dïng chÊt láng
3.3.2. NhiÖt kÕ ®iÖn trë kim lo¹i a) VËt liÖu
3.3.3. NhiÖt kÕ ®iÖn trë silic
3.3.4. NhiÖt kÕ ®iÖn trë oxyt b¸n dÉn a) VËt liÖu chÕ t¹o
3.4.2. CÊu t¹o cÆp nhiÖt a) VËt liÖu chÕ t¹o
3.4.3. M¹ch ®o vµ dông cô thø cÊp
3.5.2. Ho¶ kÕ quang ®iÖn
4.1. Nguyªn lý ®o vÞ trÝ vµ dÞch chuyÓn
4.2.1. §iÖn thÕ kÕ dïng con ch¹y c¬ häc a) CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc
4.2.2. §iÖn thÕ kÕ kh«ng dïng con ch¹y c¬ häc
4.3.1. C¶m biÕn tù c¶m a) C¶m biÕn tù c¶m cã khe tõ biÕn thiªn
4.3.2. C¶m biÕn hç c¶m
4.4.2. C¶m biÕn tô kÐp vi sai
4.4.3. M¹ch ®o
4.5.1. C¶m biÕn quang ph¶n x¹
4.5.2. C¶m biÕn quang soi thÊu
4.6.2. C¶m biÕn sö dông phÇn tö ¸p ®iÖn
4.6.3. C¶m biÕn ©m tõ
5.1.2. ph−¬ng ph¸p ®o biÕn d¹ng
5.2.2. C¸c ®Æc tr−ng chñ yÕu
5.3.2. C¸c ®Æc tr−ng chñ yÕu
5.4.1. TÇn sè sö dông tèi ®a
5.4.2. Giíi h¹n mái
5.5. øng suÊt kÕ d©y rung
6.1. Nguyªn lý ®o lùc
6.2.2. C¶m biÕn th¹ch anh kiÓu vßng ®Öm
6.2.3. C¶m biÕn th¹ch anh nhiÒu thµnh phÇn
6.2.4. S¬ ®å m¹ch ®o a) S¬ ®å t−¬ng ®−¬ng cña c¶m biÕn
6.3.2. C¶m biÕn tõ thÈm biÕn thiªn
6.3.3. C¶m biÕn tõ d− biÕn thiªn
6.4. C¶m biÕn ®o lùc dùa trªn phÐp ®o dÞch chuyÓn
6.5. C¶m biÕn xóc gi¸c
7.1.2. Tèc ®é kÕ ®iÖn tõ a) Tèc ®é kÕ ®iÖn tõ ®o vËn tèc gãc
7.1.3. Tèc ®é kÕ xung
7.1.4. M¸y ®o gãc tuyÖt ®èi
7.1.5. §æi h−íng kÕ
7.2.2. C¶m biÕn ®o tèc ®é rung
7.2.3. Gia tèc kÕ ¸p ®iÖn a) CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng
7.2.4. Gia tèc kÕ ¸p trë
8.1.1. ¸p suÊt vµ ®¬n vÞ ®o
8.1.2. Nguyªn lý ®o ¸p suÊt
8.2.1. ¸p kÕ vi sai kiÓu phao
8.2.2. ¸p kÕ vi sai kiÓu chu«ng
8.3.1. PhÇn tö biÕn d¹ng
8.3.2. C¸c bé chuyÓn ®æi ®iÖn
9.1.2. C«ng t¬ thÓ tÝch
9.1.3. C«ng t¬ tèc ®é
9.1.4. L−u l−îng kÕ mµng ch¾n a) Nguyªn lý ®o
9.1.5. L−u l−îng kÕ ®iÖn tõ
9.2.2. Ph−¬ng ph¸p thuû tÜnh
9.2.3. Ph−¬ng ph¸p ®iÖn
9.2.4. Ph−¬ng ph¸p bøc x¹
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cam Bien Cong Nghiep

Cam Bien Cong Nghiep

Ratings: (0)|Views: 18 |Likes:
Published by Thanhnam Nguyen

More info:

Published by: Thanhnam Nguyen on Oct 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 62 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 67 to 73 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 77 to 142 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 146 to 152 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->