Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
11Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kalaavishkaar FREE E-diwali Magazine Download, October - 2011

Kalaavishkaar FREE E-diwali Magazine Download, October - 2011

Ratings: (0)|Views: 577|Likes:
Published by Marathi Mann
नमस्कार,
तुम्हाला आणि तुमच्या संपुर्ण कुटुंबाला दिवाळीच्या मन:पुर्वक हार्दिक शुभेच्छा.
ही दिवाळी तुम्हाला सुखी, समृद्धी, आरोग्यदायी, भरभराटीची यशप्राप्तीकडे नेणारी जावो हिच मनापासून शुभेच्छा! आपला कुणाला त्रास होणार नाही याची या दिवाळीत काळजी घ्या!

कलाविष्कार, ई दिवाळी अंक ,ऑक्टोबर - २०११ सर्वत्र प्रकाशित..
कलाविष्कार, ई दिवाळी अंक नोव्हेंबर २०११ नुकताच प्रकाशित करण्यात आला आहे.
कलाविष्कार,ई दिवाळी अंक आपल्याला कसा वाटला हे मला ई मेल द्वारे नक्कीच कळवा.
कलाविष्कारला सहकार्य केलेल्या तमाम चाहत्यांचे, वाचकांचे आणि साहित्यिकांचे शतश: आभार !

कलाविष्कार, ई दिवाळी अंक नोव्हेंबर २०११ थेट ओनलाईन वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.

http://www.scribd.com/doc/70507888/Kalaavishkaar-FREE-E-diwali-Magazine-Download-October-2011


कलाविष्कार, ई दिवाळी अंक नोव्हेंबर २०११ मोफ़त डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.

http://kiwi6.com/file/2ea56fefy9

आपल्याला ही दिवाळी सुखाची, भरभराटीची , आरोग्यदायी आणि यशपुर्तीकडे नेणारी जावो हिच सदिच्छा !
नमस्कार,
तुम्हाला आणि तुमच्या संपुर्ण कुटुंबाला दिवाळीच्या मन:पुर्वक हार्दिक शुभेच्छा.
ही दिवाळी तुम्हाला सुखी, समृद्धी, आरोग्यदायी, भरभराटीची यशप्राप्तीकडे नेणारी जावो हिच मनापासून शुभेच्छा! आपला कुणाला त्रास होणार नाही याची या दिवाळीत काळजी घ्या!

कलाविष्कार, ई दिवाळी अंक ,ऑक्टोबर - २०११ सर्वत्र प्रकाशित..
कलाविष्कार, ई दिवाळी अंक नोव्हेंबर २०११ नुकताच प्रकाशित करण्यात आला आहे.
कलाविष्कार,ई दिवाळी अंक आपल्याला कसा वाटला हे मला ई मेल द्वारे नक्कीच कळवा.
कलाविष्कारला सहकार्य केलेल्या तमाम चाहत्यांचे, वाचकांचे आणि साहित्यिकांचे शतश: आभार !

कलाविष्कार, ई दिवाळी अंक नोव्हेंबर २०११ थेट ओनलाईन वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.

http://www.scribd.com/doc/70507888/Kalaavishkaar-FREE-E-diwali-Magazine-Download-October-2011


कलाविष्कार, ई दिवाळी अंक नोव्हेंबर २०११ मोफ़त डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.

http://kiwi6.com/file/2ea56fefy9

आपल्याला ही दिवाळी सुखाची, भरभराटीची , आरोग्यदायी आणि यशपुर्तीकडे नेणारी जावो हिच सदिच्छा !

More info:

Published by: Marathi Mann on Oct 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

 
 
 सं पादकाया ल खणीतू  न ...
 
 कलाविषकार 
,
 इ दिाळी ऄं क 
,
 नोे बर 
-
२०१० या 
 
 पवेया 
 
अिृीला 
 
 वमळाल या वतसादानं तर यंदा 
 
 कलाविषकारचा दु सरा इ 
-
 दिाळी 
 
ऄं क  कावत ेोतोय.
 
 गतिया ऄं कामाण च या ऄं कातद खील भरग 
 
 सावेयाचा खवजना अेअवण 
 
 समत िाचक मायबापां पय त तो  पोेोचािा ेी माफक 
 
ऄपा.
 
 यं दाया ऄं कासाठी टंकल खनास सेाय कलया सौ. ारदा परलकर 
,
शी. विनायक फडक अवण कणा सोरट यां चवि  अभार. कलाविषकारला सावेय वमळाि
 
 यासाठी यां नी मोलाचा ेातभार लािला अवण कलाविषकारचजावेर अिाेन सबं वधत 
 
 सावेवयकां पयत पोेोचिलऄा तमाम मं डळया सेकाया बल यां चमनःपु िक 
 
अभार.
 
 कलाविषकारला सावेयपी बेरिणार सावेवयकच े च याचखर वल दार अे त.
 
 कलाविषकर इ दिाळी ऄं क 
 
 याया ऄमू  य  योगदानाविाय अपयासमोर कदावचत अलाच 
 
 नसता. कलाविषकार परपू  णकरणा  या या वलदारां चअभार मानािवततकथोड च अे त.
 
 गतिमाण च यं दाचा ऄं केी पी डी एफ या कारातच काढला अे. यं दा कोणयाेी 
Background image
 चा िापर करणका न   टाळल, ेणू  नच १५० पानां पा जात ेा ऄं क ४
mb
 ेी पाेी कमी साआज मय ईपलध झाला.
 
अपण िाचत ऄसल या 
 
 या सं पादकय वलखाणा अवण ुभ छा पकानं तर 
 
 पु ढील पानािर ाथ ना अे.पु ढील पान मां क २ अवण ३  िर 
 
ऄनु मवणका 
 
अे.
 
अपयाला ेा ऄसल या सावेयािर थ ट जायासाठी संबं वधत सावेयाया 
 
ी कािर वलक करा 
,
 पु ेा ऄनु मवणककडपरतयासाठी पान मां क १ पासू  न 
 
 पु ढय क पानाया िटी(
footer 
 ला) मयभागी ऄनु मवणका ऄसवलवेलअे
 
 यािर  वलक कलक ऄनु मणकचपान दस ल. तस च य क सावेयाया 
 
 सु िातीला सं बं वधत सावेवयकाचनाि दल लअे
,
 यािर वलक कन अपण अपली 
 
 वतया थ ट यां यापय त पोेोचिू कता.
 
ऄं क अपयाला कसा िाटला 
?
अपया अपया बहमु य सु चना 
,
ऄवभाय 
,
 मतं
 
अवण 
 
 वतया अेाला 
 या 
 
 पयािर इ म ल ार कळिा किा फसबु किरील   कलाविषकार इ दिाळी ऄं का    या प जिर 
 
ऄर करा.
 
अपयाला अवण अपयाला समत परिाराला कलाविषकार 
,
 इ 
-
 दिाळी ऄं कातफ ेादक 
 
ुभ छा. ेी दिाळी अपयाला अरोयदायी 
,
 सु खी 
,
 समृ ी 
,
भरभराटीची जािो ेीच 
 
 सदछा! फटाक िाजिताना 
 
 ितःची अवण आतरां ची काळजी या. लेान मु लां ची अवण 
 
 य   नागरकां ची वि  काळजी या. दिाळी अनं दानसाजरी करा ितःेी या 
 
 दिाळीचा अनं द या अवण आतरां या अनं दाचाेी भाग बना !
 
 पणतीनईजळू दतु मचघर 
 
 विचारां नी कामय ेोिो तु मचजीिन 
 
 दिाळीया या अनं दी णाला 
 
 कलाविषकारचअपयाला े च ऄवभचतन 
 -------------------------------------------------------------------
 सं पादन, कान,मां डणी, मु खपृ , मलपृ  अवण कलाविषकार लोगो 
 
 
www.lekhaankan.co.cc
 
 
 
© या इ दिाळी ऄं कातील सिसावेयां चअवण कलाकुसरचसिे सं बं वधत सावेवयकां या िाधीन 
 
 कलाविषकार या इ दिाळी ऄं कात मां डल या विचारांी अवण मतांी सं पादक सेमत ऄसतीलच ऄसनाेी 
 
© मु खपृ  
,
मलपृ  अवण कलविषकार लोगोचसिऄवधकार काकां या िाधीन 
 

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
kuldip1976 liked this
yogeshdhuri22 liked this
Abhipatil1177 liked this
Suchi Phule liked this
yogeshdhuri22 liked this
yogeshdhuri22 liked this
Anagha Hiray liked this
aaryarupesh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->