Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
73Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
(Pic 16f877a Tu de Den Kho)Utf-8''TUT01.03.PVN.ntcr

(Pic 16f877a Tu de Den Kho)Utf-8''TUT01.03.PVN.ntcr

Ratings: (0)|Views: 4,714|Likes:
Published by api-3714448

More info:

Published by: api-3714448 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Ng
ườ
i báo cáo:
Nguy
n Trung Chính
Tài li
u:
TUT01.03
Ngày:
7/12/2005
Trang:
1/14
 
Tutorial 01.03
G
i
đế 
n:
Đ
oàn Hi
p, Doãn Minh
Đă
ng,picvietnam@googlegroups.com 
N
i dung:
BÀI 1: PIC16F877A T
D
T
I KHÓ
 MICROSOFT WORD
 
Tóm t 
ắ 
t:
Tutorial post lên lu
ồ 
ng “PIC16F877A T 
Ừ 
D
Ớ 
I KHÓ” thu
ộ 
c chuyên m
c “C
Ơ 
B
 Ả
N V 
Ề 
VI 
Đ
Ề 
U KHI 
Ể 
N VÀ PIC”. Bài
đầ 
u tiên bao g
ồ 
m n
ộ 
i dung sau:
Ứ 
ng d
ng
đơ
n gi
n nh
ấ 
t dành cho vi
đ 
i
ề 
u khi
ể 
n PIC16F877A,
đ 
ó là xu
ấ 
t d
ữ 
li
ệ 
u ra m
ộ 
t portnào
đ 
ó c
a vi
đ 
i
ề 
u khi
ể 
n. Các b
ướ
c ti
ế 
n hành bao g
ồ 
m:_ B
ướ
c 1: Xây d
ự 
ng m
ch test._ B
ướ
c 2: Xây d
ự 
ng ch
ươ
ng trình._ B
ướ
c 3: Nh
ậ 
n xét và k
ế 
t lu
ậ 
n. M
ộ 
t s
ố 
 
đặ 
c
đ 
i
ể 
m v
ề 
các port
đ 
i
ề 
u khi
ể 
n c
a vi
đ 
i
ề 
u khi
ể 
n PIC16F877A.Ch
ươ
ng trình và s
ơ
 
đồ 
nguyên lí m
ch test
đ 
i kèm.
1.
Đ
i
u khi
ể 
n các port I/O
Đ
ây là m
t trong nh
ng
ng d
ng
đơ
n gi
n nh
ấ 
t giúp ta làm quen v
i vi
đ
i
ề 
u khi
ể 
n.Trong
ng d
ng này ta s
xu
ấ 
t m
t giá tr
nào
đ
ó ra m
t PORT c
a vi
đ
i
ề 
u khi
ể 
n, ch
ngh
n nh
ư
PORTB. Giá tr
 
đư
a ra PORTB s
 
đượ
c ki
ể 
m tra b
ng cách g
n các LED vào cácchân I/O c
a PORT
đ
ó.
1.1. Xây d
ng m
ch test cho
ng d
ng
Tr
ướ
c tiên ta cùng xây d
ng m
ch test cho
ng d
ng này. Ngo
i tr
vi
đ
i
ề 
u khi
ể 
nPIC16F877A, các thành ph
ầ 
n còn l
i trong m
ch
đề 
u r
ấ 
t thông d
ng và d
dàng tìm th
ấ 
ytrên th
tr
ườ
ng, do
đ
ó hãy thi công m
ch test này
để 
ta có th
ể 
xem xét các hi
u
ng c
th
ể 
 c
a vi
đ
i
ề 
u khi
ể 
n m
t cách tr
c quan và nghiêm túc, vì sau bài này, các b
n s
th
ấ 
y r
ng takhông th
ể 
ng
i m
t ch
 
đọ
c sách hay tài li
u mà có th
ể 
l
ườ
ng tr
ướ
c
đượ
c h
ế 
t nh
ng hi
u
ng mà vi
đ
i
ề 
u khi
ể 
n t
o ra, th
m chí là các hi
u
ng t
 
ng d
ng
đơ
n gi
n nh
ấ 
t này.Do
đ
ây là bài
đầ 
u tiên, cho nên các b
ướ
c ti
ế 
n hành s
r
ấ 
t nghiêm túc và th
n tr
ng. Nào, b
t
đầ 
u!
 
Ng
ườ
i báo cáo:
Nguy
n Trung Chính
Tài li
u:
TUT01.03
Ngày:
7/12/2005
Trang:
2/14
 
Ta có vi
đ
i
ề 
u khi
ể 
n PIC16F877A v
i s
ơ
 
đồ
chân nh
ư
sau:
PIC16F877A891012141516171819202122232425262728293031113234567 33343536373839401132RE0/RD/AN5RE1/WR/AN6RE2/CS/AN7GNDOSC2/CLKOUTRC0/T1OSO/T1CKIRC1/T1OSI/CCP2RC2/CCP1RC3/SCK/SCLRD0/PSP0RD1/PSP1RD2/PSP2RD3/PSP3RC4/SDI/SDARC5/SDORC6/TX/CKRC7/RX/DTRD4/PSP4RD5/PSP5RD6/PSP6RD7/PSP7GNDMCLR/VPPOSC1/CLKINRA0/AN0RA1/AN1RA2/AN2/VREF-/CVREFRA3/AN3/VREF+RA4/TOCKI/C1OUTRA5/AN4/SS/C2OUT RBO/INTRB1RB2RB3/PGMRB4RB5RB6/PGCRB7/PGDVDDVDD
 
 Hình 1.1 Vi
đ 
i
ề 
u khi
ể 
n PIC16F877A.
Bây gi
ta hãy c
ấ 
p ngu
n cho vi
đ
i
ề 
u khi
ể 
n h
at
độ
ng, và câu h
i
đặ
t ra là c
ấ 
p ngu
nnh
ư
th
ế 
nào? T
ấ 
t nhiên, ngu
n cung c
ấ 
p s
là ngu
n 5V, v
ấ 
n
đề 
 
 
đ
ây là, vi
đ
i
ề 
u khi
ể 
nPIC16F877A có
đế 
n hai chân c
ấ 
p ngu
n V
CC
và hai chân GND. Các b
n có c
m th
ấ 
y b
ố 
i r
ố 
ivà th
c m
c là t
i sao l
i có
đế 
n 4 chân c
ấ 
p ngu
n nh
ư
v
y không? Và sau
đ
ây là câu tr
l
i,ta ph
i c
ấ 
p ngu
n vào t
ấ 
t c
các chân ngu
n trên, nh
ư
v
y thì vi
đ
i
ề 
u khi
ể 
n m
i ho
t
độ
ng
đượ
c. Và m
ch nguyên lí sau khi c
ấ 
p ngu
n nh
ư
sau:
 
Ng
ườ
i báo cáo:
Nguy
n Trung Chính
Tài li
u:
TUT01.03
Ngày:
7/12/2005
Trang:
3/14
 
     H  I
PIC16F877A891012141516171819202122232425262728293031113234567 33343536373839401132RE0/RD/AN5RE1/WR/AN6RE2/CS/AN7GNDOSC2/CLKOUTRC0/T1OSO/T1CKIRC1/T1OSI/CCP2RC2/CCP1RC3/SCK/SCLRD0/PSP0RD1/PSP1RD2/PSP2RD3/PSP3RC4/SDI/SDARC5/SDORC6/TX/CKRC7/RX/DTRD4/PSP4RD5/PSP5RD6/PSP6RD7/PSP7GNDMCLR/VPPOSC1/CLKINRA0/AN0RA1/AN1RA2/AN2/VREF-/CVREFRA3/AN3/VREF+RA4/TOCKI/C1OUTRA5/AN4/SS/C2OUT RBO/INTRB1RB2RB3/PGMRB4RB5RB6/PGCRB7/PGDVDDVDD
00
HI
 
 Hình 1.2 Vi
đ 
i
ề 
u khi
ể 
n PIC16F877A sau khi c
ấ  
 p ngu
ồ 
n.
Ti
ế 
p theo, ngoài ngu
n cung c
ấ 
p, ta c
ầ 
n ph
i cung c
ấ 
p xung ho
t
độ
ng cho vi
đ
i
ề 
ukhi
ể 
n. PIC16F877A và các vi
đ
i
ề 
u khi
ể 
n nói chung cho phép nhi
ề 
u cách cung c
ấ 
p xung ho
t
độ
ng khác nhau.
 
đ
ây ta s
dùng th
ch anh làm ngu
n xung, và công vi
c c
a ta là g
nth
ch anh vào hai chân 13 và 14 c
a vi
đ
i
ề 
u khi
ể 
n. Tuy nhiên các b
n c
ũ
ng bi
ế 
t r
ng, cácxung dao
độ
ng do th
ch anh t
o ra c
ũ
ng không th
c s
 
ổ 
n
đị
nh m
t cách tuy
t
đố 
i, và cáchkh
c ph
c là g
n thêm các t
l
c vào th
ch anh. Nh
ư
v
y, c
ầ 
n ph
i g
n các t
nh
ư
th
ế 
nàovà giá tr
bao nhiêu? Câu tr
l
i n
m trong cái datasheet. Các b
n l
t cái datasheetPIC16F87xA do Microchip cung c
ấ 
p ra. Trang 145, hình 4.1 h
ướ
ng d
n cách g
n các t
C1,C2 vào th
ch anh, và trang 146, b
ng 14-2 h
ướ
ng d
n cách ch
n giá tr
cho t
.
 
đ
ây ladùng th
ch anh 4 MHz nên t
C1 và C2 s
có giá tr
15 pF. M
t
đ
i
ể 
m
đ
áng chú ý n
a ch
ấ 
t l
ượ
ng th
ch anh t
i th
tr
ườ
ng Vi
t Nam không th
c s
t
ố 
t, cho nên
để 
t
ă
ng s
 
ổ 
n
đị
nh, ta s
dùng t
30 pF. Xong! Và sau
đ
ây là m
ch nguyên lí sau khi g
n thêm th
ch anh:

Activity (73)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Quýt Phạm liked this
Phan Văn Long liked this
Xuân Anh liked this
vutrangdt liked this
Himura Kenshin liked this
bankjmun liked this
thang_thuy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->