Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
C 26-1985

C 26-1985

Ratings: (0)|Views: 2,106 |Likes:
Published by Catalin Capraru
NORMATIV PENTRU ÎNCERCAREA BETONULUI PRIN
METODE NEDISTRUCTIVE
NORMATIV PENTRU ÎNCERCAREA BETONULUI PRIN
METODE NEDISTRUCTIVE

More info:

Published by: Catalin Capraru on Oct 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2013

pdf

text

original

 
NORMATIV PENTRU ÎNCERCAREA BETONULUI PRINMETODE NEDISTRUCTIVEIndicativ: C 26-85
Înlocuieşte:
C 26-72, C 30-67, C 12-71
1OBIECT
ŞI
DOMENIU
DE
UTILIZARE
1.1
.Prezentul normativ cuprinde totalitatea metodelornedistructive, oficializate în
R.
S.
România,carepermit estimarea
rezistenţelor
betonului din lucrare.Ordinea de prezentare a metodelorestecea
de
la simplu lacomplex,
de
la
metode mai aproximative, la metode mai exacte. Metodelenedistructive cuprinse în normativsunt:
~
Metoda de duritate
superficială
a sclerometrului Schm!dt (partea
l~a);
-Metoda
ultrasonică
deimpuls(partea a
11-a);
-Metoda
nedistructivă
combinată
(partea a III-a).
1.2.
Pentru fiecare
metodă
sunt prezentate
posibilităţile
deaplicare
şi
precizia de estimare a
rezistenţei
betonuluiîn
următoarele
cazuri:a) Când
există
epruvete sau carote din betonul
de
încercat
şi
este
cunoscută
compoziţia
acestuia;
b)
Când
există
doar epruvetesaucarote, iar
compoziţia
betonuluieste
necunoscută
sau
nu
poate fi
garantată;
c) Când
există
doar
date exacte
şi
complete privind
compoziţia
şi
maturitatea betonului
de
încercat;
d)
Când
există
doar
date sumareasupra
compoziţiei
betonului(marca sauclasade proiect, eventual dimensiunea
maximă
a agregatulu
i,
etc)
şi
asupra
maturităţii
(data
aproximativă
a
turnării).
Precizia
fiecărei
metodeeste
descrescătoare
înordinea
de
la a) la
d).
1.3
.
În
Anexa3
de
la
sfirşitul
normativuluieste
reluată
metodologiadecalcula
rezistenţei
caracteristice pe baza
căreia
sepoate verificarealizareaclaseidebeton proiectate,
cu
ajutorul
încercărilor
nedistructiveIII
~
1
 
pe betonul dinlucrare.De asemenea
în
aceiaşi
anexă
se
găseşte
un
tablou de
echivalenţă
între clasele
şi
mărcile
de betoane.Se
accentuează
importanţa
alegerii metodei nedistructive celeimai adecvate,
în
funcţie
de
condiţiile
de încercare existente, pentru a
obţine
înfinal
rezistenţe
estimatecât mai apropiate de cele reale.
La
fiecare
metodă
prezentată
sînt' expuse
în
detaliucazurile
în
care folosireametodei este
indicată
sau
contraindicată.
1-
ÎNCERCAREA BETONULUI CU
SCLEROMETRUL SCHMIDT
1. Prevederi generale
1.1.
Prezentul normativ
stabileşte
regulile
de
efectuare a
măsurătorilor
şi
de interpretare a rezultatelor
încercărilor
efectuate
cu
sclerometrul Schmidt, pentru determinarea
rezistenţei
betonului dinlucrare, prin metode nedistructive.1.2.Metoda se
bazează
pe
măsurarea
reculului pe care uncorpmobilîl
suferă,
în
urma Impactuluicu
suprafaţa
betonului, din elementul deîncercat; acest recul este unindicatoral
durităţii
superficialeabetonului
şi
poate
fi
folositpentruestimarea
rezistenţei
betonului,
în
limitele garantatede precizia metodei.1.3. Domeniul de aplicare al metodei îl constituieîndeosebicontrolulpe faze (decofrare,transfer, livrare)
în
elemente de grosimirelativ mici
şi
mijlocii,
de
vîrste de
regulă
sub60 zile.1.4.
Informaţiile
obţinute
se
referă
în
principal lacalitateabetonului,
în
primii 2-3 cm, de la
suprafaţa
betonului.1.5.Cazurile
în
care încercarea betonului
cu
sclerometrul Schmidteste
contraindicată
sunt:-elementelacare calitateabetonului din stratulde
suprafaţ
ă
este
diferită
de
cea
din straturile profunde {supuse
acţiunilor
agresivechimicesau fizice de
suprafaţă,
elementemultistrat etc);-elemente ce
conţin
defecte internesau
de
suprafaţă
înzonele respective;-elemente
la
carevârsta betonuluia
depăşit
6luni, lacare
există
o
diferenţăsensibilă
întreduritateastratuluide
suprafaţă
carbonatat
şi
cea
astraturilorprofunde;
III-
2
 
-betoane
confecţionate
cu
dozaje sub
200
kg/m
3;
-elemente
subţiri,
de mareflexibilitate (b < 1Ocm)la care oparte
din
energia
incidenţă
poate fi
transferată
elementului sub
formă
deenergiede deformare laîncovoiere*-elemente masive(b
>
100
cm) la careeste hazardat
să
sejudece calitatea întreguluielement
după
calitatea unui stratsuperficialde2
cm
grosime;-elementelacarenu este asigurataccesuldecât pe
faţa
de
tu
mare
şi
lacarenu
există
posibilitatea
înlăturării
unuistratde cel
puţin
1O
mm
cu
obţinerea
unei
suprafeţe
fără
rugozităţi
pentru încercare;-elementecarestau într-o
atmosferă
ce
influenţează
asupra
durităţii
lorsuperficiale(deex.
bogată
în
C0
2
);
-elementerealizate cu betonmacroporos(cu
structură
a
suprafeţei
deschisă).
1.6.Elementele
ce
stau la baza
preferării
metodelor deduritate
superficială
sunt: simplitatea
încercării,
costul redus alaparaturii,economia deenergie,rapiditatea
încercării.
1.7.
Rezistenţele
betonului determinateînconformitate cuprevederile acestei normesunt
rezistenţe
lacompresiune cubice
corespunzătoare
cuburilor
de
14,1
cm
sau
20
cm
latură.
2. Aparatura
de
încercare
2.1.
Aparatura
de
încercare este
reprezentată
de unul dinsclerometrele tip Schmidtcu reculliniar, sauunghiular. În Anexa 1se
dă
o
listă
a sclerometrelorde acest tip cunoscuteînR.S.R.
2.2.
Relaţiile
şi
graficelecuprinseînprezenta
normă
se
referă
lasclerometrulSchmidt tip N -tipul curent al seriei. Folosirealor la un sclerometru Schmidtdealttipeste
posibilă
numai
după
transformarea
măsurătorilor
efective
în
măsurători
echivalente, pentru sclerometrulSchmidt tip
N.
2.3.Modulde
funcţionare
al
aparaturii este
în
principiu
următorul
:
sub
acţiunea
unuisistemde resoarte,
un
echipajmobil
loveşte,
prinintermediuluneitijede
percuţie,
betonul. înurma impactuluiechipajul
reculează
antrenînduncursor ce
indică
mărimea
recululuipeo
scară
gradată.
III-
3

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
rodiana_iscru liked this
Adriana Musat liked this
Radu Stefanescu liked this
Grigore Radu liked this
Valentin Tudose liked this
Roxana Manea liked this
catalin_1306 liked this
Schiopota Radu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->