Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
33Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tim Hieu Cong Nghe Grid Computing Va Ung Dung

Tim Hieu Cong Nghe Grid Computing Va Ung Dung

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,659|Likes:
Published by api-26943302
Do an TN
Do an TN

More info:

Published by: api-26943302 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
TR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C KHOA H
C T
Ự 
NHIÊN TP.HCM
KHOA CÔNG NGH
THÔNG TINB
MÔN CÔNG NGH
PH
N M
M
 
 
 
 SINH VIÊN TH
Ự 
C HI
N
Nguy
n M
nh D
ũ
ng 0112132Nguy
n
Đă
ng Thành 0112280
 
TTÌÌMMHHII
UUCCÔÔNNGGNNGGHH
 GGIIDDCCOOMMPPUUTTIINNGG VVÀÀ 
Ứ Ứ 
NNGGDD
NNGGTTHH
Ử Ử 
NNGGHHII
MM TTOONNGGBBÀÀIITTOOÁÁNNQQUU
NNTT
 MM
NNGG
 
LU
N V
Ă
N C
Ử 
NHÂN TIN H
C
 
GIÁO VIÊN H
ƯỚ 
NG D
N
 
TThh
yyCCaaoo 
ĐĐăă
nnggTTâânn
 
TP. H
CHÍ MINH, 12/2005
 
L
ờ 
i c
m
ơ 
n- i -
LL
iicc
mm 
ơơ
nn 
 Nhóm th
c hi
n xin bày t
lòng bi
ế
t
ơ 
n và tri ân sâu s
c
đế
n t
t c
m
i ng
ườ 
i
đ
ã giúp
đỡ 
, h
tr 
ợ 
th
c hi
n lu
n v
ă
n này, m
t
đ
i
m m
c r 
t quan tr 
ng trong cu
c
đờ 
i và s
nghi
 p c
a chúng em.Chúng em xin c
m
ơ 
n Khoa Công ngh
Thông tin tr 
ườ 
ng
Đạ
i h
c Khoa h
cT
nhiên TP.HCM
đ
ã cho phép và t
o
đ
i
u ki
n
để
chúng em th
c hi
n lu
n v
ă
nnày.Lu
n v
ă
n này s
không th
hoàn thành n
ế
u không có s
giúp
đỡ 
và ch
b
ot
n tình c
a th
y Cao
Đă
ng Tân, ng
ườ 
i th
y h
ướ 
ng d
n c
a chúng em. Chúng emxin chân thành bi
ế
t
ơ 
n v
nh
ng ch
b
o,
đị
nh h
ướ 
ng nghiên c
u th
c hi
n, h
tr 
ợ 
,t
o nh
ng
đ
i
u ki
n t
t nh
t cho chúng em trong su
t quá trình th
c hi
n
đề
tài.Chúng con xin bày t
lòng bi
ế
t
ơ 
n sâu s
c
đế
n B
, M
, nh
ng b
c sinh thành
đ
ã ch
u th
ươ 
ng, ch
u khó nuôi d
ưỡ 
ng, h
tr 
ợ 
,
độ
ng viên,
ng h
chúng con trongnh
ng lúc khó kh
ă
n
để
chúng con có
đượ 
c nh
ư
ngày hôm nay.Chúng em xin chân thành c
m
ơ 
n t
t c
quý th
y cô trong khoa Công ngh
 Thông tin
đ
ã t
n tình ch
b
o, rèn luy
n, truy
n
đạ
t nh
ng tri th
c,
n
ă
ng, kinhnghi
m quý báu cho chúng em trong su
t 4 n
ă
m
ở 
gi
ng
đườ 
ng
đạ
i h
c.
Đ
ây lành
ng hành trang quý giá
để
chúng em v
ng b
ướ 
c vào
đờ 
i. Nhóm th
c hi
n xin chân thành c
m
ơ 
n t
t c
các anh ch
, b
n bè,
đặ
c bi
t làcác th
y cô Phòng máy M
ng, th
y Tr 
n Minh Tri
ế
t, th
y Lu Boun Vinh,
đ
ã nhi
ttình
độ
ng viên,
ng h
, chia s
nh
ng kinh nghi
m, ki
ế
n th
c quý báu, tài li
u, h
 tr 
ợ 
không nh
ng trong quá trình th
c hi
n lu
n v
ă
n mà còn trong su
t th
ờ 
i gian h
ct
 p d
ướ 
i mái tr 
ườ 
ng này.M
c dù
đ
ã h
ế
t s
c n
l
c và c
g
ng, nh
ư
ng lu
n v
ă
n ch
c ch
n không tránhkh
i nh
ng thi
ế
u sót. Chúng em kính mong nh
n
đượ 
c s
c
m thông và t
n tình ch
  b
o, góp ý c
a quý Th
y Cô và các b
n. M
t l
n n
a xin g
i
đế
n t
t c
m
i ng
ườ 
il
ờ 
i c
m
ơ 
n chân thành nh
t. Xin c
m
ơ 
n !. Nhóm th
c hi
n Nguy
n M
nh D
ũ
ng & Nguy
n
Đă
ng Thành
 
L
ờ 
i nói
đầ
u- ii -
LL
iinnóóii 
đđ
uu 
Công ngh
Grid Computing ra
đờ 
i
đ
ánh d
u m
t b
ướ 
c phát tri
n m
ớ 
i trongl
 ĩ 
nh v
c
đ
i
n toán hi
u n
ă
ng cao. Nó cho phép t
n d
ng n
ă
ng l
c x
lý, l
ư
u tr 
 cùng các tài nguyên nhàn r 
i khác
để
cung c
 p m
t môi tr 
ườ 
ng tính toán có n
ă
ngl
c x
lý l
ớ 
n, kh
n
ă
ng l
ư
u tr 
d
i dào
để
gi
i quy
ế
t các bài toán ph
c t
 p - khó cóth
gi
i quy
ế
t
đượ 
c v
ớ 
i các công ngh
hi
n hành ho
c gi
i quy
ế
t
đượ 
c nh
ư
ng v
ớ 
ichi phí r 
t cao - trong khoa h
c, th
ươ 
ng m
i. Grid Computing giúp t
n d
ng t
i
đ
atài nguyên, t
ă
ng c
ườ 
ng h
ợ 
 p tác, gi
m chi phí
đầ
u t
ư
trong khi v
n cung c
 p n
ă
ng l
ctính toán nh
ư
mong mu
n. Trong nh
ng n
ă
m v
a qua, nhi
u t
ch
c, t
 p
đ
oàn côngngh
thông tin l
ớ 
n
đ
ã ch
n công ngh
Grid Computing làm chi
ế
n l
ượ 
c phát tri
nc
a mình,
đ
ã
đầ
u t
ư
nghiên c
u nh
m s
ớ 
m
đư
a công ngh
Grid Computing vào th
ct
ế
. Công ngh
này
đ
ang ngày càng thu hút
đượ 
c s
quan tâm chú ý t
kh
 p n
ơ 
i trênth
ế
gi
ớ 
i. Có th
nói công ngh
Grid Computing là m
t xu h
ướ 
ng phát tri
n m
ớ 
itrong ngành công ngh
thông tin.Hi
n nay,
đấ
t n
ướ 
c ta
đ
ang th
c hi
n công cu
c công nghi
 p hoá, hi
n
đạ
ihóa, trong
đ
ó vi
c rút ng
n s
t
t h
u, phát tri
n v
khoa h
c công ngh
y
ế
u t
 then ch
t quy
ế
t
đị
nh
đế
n thành công c
a công cu
c
đổ
i m
ớ 
i. Song song v
ớ 
i quátrình phát tri
n, ngày càng có nhi
u bài toán m
ớ 
i,
đ
òi h
i n
ă
ng l
c x
l
ớ 
n xu
thi
n trong khoa h
c, th
ươ 
ng m
i và qu
n lý
đấ
t n
ướ 
c. Các công ngh
tính toán hi
nhành c
ũ
ng
đượ 
c áp d
ng nh
ư
ng không th
tri
n khai r 
ng rãi
để
có th
gi
i quy
ế
th
ế
t các nhu c
u do chi phí
đầ
u t
ư
quá l
ớ 
n. Vi
c nghiên c
u, áp d
ng công ngh
GridComputing là m
t gi
i pháp t
t
để
gi
i quy
ế
t các tình hu
ng này. H
ơ 
n n
a, côngngh
Grid Computing hi
n nay còn khá m
ớ 
i m
,
đ
ang trong giai
đ
o
n hoàn thi
n,vi
c cùng tham gia nghiên c
u v
ớ 
i c
ng
đồ
ng th
ế
gi
ớ 
i s
giúp chúng ta h
c h
i kinhnghi
m, ti
ế
n t
ớ 
i làm ch
công ngh
, t
 
đ
ó có th
phát tri
n theo h
ướ 
ng
đ
i c
a riêngmình,
đ
áp
ng nhu c
u tính toán hi
u n
ă
ng cao ngày càng t
ă
ng c
a
đấ
t n
ướ 
c.

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
an ninh mạng liked this
Quan Anh liked this
svd3k1 liked this
Mrlyna Phạm liked this
hoangth89 liked this
Minh Huynh liked this
maithuyha liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->