Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
166Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tim Hieu Ki Thuat Trai Pho CDMA Trong Thong Tin Di Dong

Tim Hieu Ki Thuat Trai Pho CDMA Trong Thong Tin Di Dong

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 7,489|Likes:
Published by api-26943302
Do an TN
Do an TN

More info:

Published by: api-26943302 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 Lu
n v
ă 
n t 
ố 
t nghi
 p
ĩ 
thu
t tr 
i ph
ổ 
CDMA
 
ĐẠ
I H
C QU
C GIA HÀ N
ITR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C CÔNG NGH
 L
ươ 
ng Th
Thu
n
TÌM HI
U K 
THU
T TR 
I PH
CDMA TRONGTHÔNG TIN DI
ĐỘ
NG
KHOÁ LU
 N T
T NGHI
P
ĐẠ
I H
C H
CHÍNH QUY
Ngành:
Đ
i
n t
ử 
- Vi
n thôngCán b
h
ướ 
ng d
n: ThS. Nguy
n V
ă
n C
ươ 
ng
 
HÀ N
I - 2005
 L
ươ 
ng Th
Thu
n
1
Tr 
ườ 
ng 
 Đạ
i h
c Công Ngh
 
 
 Lu
n v
ă 
n t 
ố 
t nghi
 p
ĩ 
thu
t tr 
i ph
ổ 
CDMA
 
TÓM T
T N
I DUNG
 
Công ngh
CDMA
đ
ã
đượ 
c tìm hi
u t
nh
ng n
ă
m 90
đế
n nay,
đ
ã tr 
ở 
nên ph
  bi
ế
n và là n
n t
ng
để
phát tri
n các th
ế
h
thông tin di
độ
ng th
ế
h
3G. Nó
đ
ã tr 
ở 
 thành m
c tiêu h
ướ 
ng t
ớ 
i c
a l
 ĩ 
nh v
c thông tin di
độ
ng trên toàn th
ế
gi
ớ 
i. Công ngh
 CDMA là n
i dung chính c
a b
n khoá lu
n này.Trong khoá lu
n này, em trình bày t
ng quan v
m
ng thông thông tin di
độ
ng bao g
m: nh
ng nét
đặ
c thù, l
ch s
và xu h
ướ 
ng phát tri
n c
a thông tin di
độ
ng, kháiquát v
3 ph
ươ 
ng pháp
đ
a truy nh
 p là: FDMA, TDMA, CDMA. Các k 
thu
t tr 
i ph
 c
th
, nh
ư
: k 
thu
t tr 
i ph
chu
i tr 
c ti
ế
 p, nh
y t
n, nh
y th
ờ 
i gian và các h
th
nglai. Các k 
thu
t khác trong tr 
i ph
nh
ư
: dãy mã gi
ng
u nhiên và v
n
đề
 
đồ
ng b
 các tín hi
u này. các
đặ
c tính CDMA khi
ng d
ng vào trong h
th
ng thông tin di
độ
ng. Trong ph
n tìm hi
u v
m
ng di
độ
ng CDMA 2000 1x, trình bày v
c
u hình, x
 lý cu
c g
i, quy trình thi
ế
t l
 p cu
c g
i và m
t s
d
ch v
b
sung ch
ư
a có trong m
ngGSM.Cu
i cùng là ph
n gi
ớ 
i thi
u v
m
t m
ng thông tin di
độ
ng c
th
s
d
ng
 thu
t CDMA, m
ng S-Fone.
 L
ươ 
ng Th
Thu
n
2
Tr 
ườ 
ng 
 Đạ
i h
c Công Ngh
 
 
 Lu
n v
ă 
n t 
ố 
t nghi
 p
ĩ 
thu
t tr 
i ph
ổ 
CDMA
 
L
Ờ 
I NÓI
ĐẦ
U
Trong nh
ng n
ă
m v
a qua, nhu c
u trao
đổ
i thông tin ngày m
t cao nó khôngch
n
m trong gi
ớ 
i h
n c
a m
t qu
c gia, mà là trên ph
m vi th
ế
gi
ớ 
i. S
phát tri
n r 
tnhanh c
a công ngh
 
đ
i
n t
, tin h
c, công ngh
vi
n thông cung c
 p ngày càng nhi
ucác lo
i hình d
ch v
m
ớ 
i
đ
a d
ng, an toàn, ch
t l
ượ 
ng cao
đ
áp
ng ngày càng t
t cácyêu c
u c
a khách hàng.Hi
n nay, m
ng thông tin di
độ
ng
ở 
Vi
t Nam
đ
ang s
d
ng công ngh
GSMlà ch
y
ế
u. Tuy nhiên, trong t
ươ 
ng lai m
ng thông tin di
độ
ng này s
không
đ
áp
ng
đượ 
c các nhu c
u v
thông tin di
độ
ng. B
ở 
i vì, nhu c
u thông tin di
độ
ng không ch
tho
i mà còn là truy
n d
li
u, hình
nh, âm thanh ... v
ớ 
i t
c
độ
cao, các yêu c
u v
 ch
t l
ượ 
ng, b
o m
t c
ũ
ng
đượ 
c
đặ
t ra.
Đ
i
u này
đ
ã thúc
đẩ
y các nhà cung c
 p d
ch v
 thông tin di
độ
ng ph
i tìm ki
ế
m m
t ph
ươ 
ng th
c thông tin m
ớ 
i. Và công ngh
CDMA
đ
ã tr 
ở 
thành m
c tiêu h
ướ 
ng t
ớ 
i c
a l
 ĩ 
nh v
c thông tin di
độ
ng trên toàn th
ế
gi
ớ 
i.Công ngh
CDMA d
a trên nguyên lý tr 
i ph
 
đ
ã
đạ
t
đượ 
c hi
u qu
s
d
ngd
i thông l
ớ 
n h
ơ 
n so v
ớ 
i các công ngh
t
ươ 
ng t
ho
c s
khác do
đ
ó s
l
ượ 
ng thuê bao
đ
a truy nh
 p l
ớ 
n h
ơ 
n nhi
u. Nh
ờ 
dãn r 
ng ph
tín hi
u mà có th
ch
ng l
i
đượ 
c cáctác
độ
ng gây nhi
u và b
o m
t tín hi
u. Các m
ng thông tin di
độ
ng s
d
ng côngngh
CDMA có th
 
đ
áp
ng
đượ 
c các nhu c
u v
thông tin di
độ
ng trong t
ươ 
ng lai. Do
đ
ó, vi
c nghiên c
u và tri
n khai m
ng thông tin di
độ
ng CDMA là m
t
đ
i
u t
t y
ế
u.Xu
t phát t
nh
ng suy ngh
 ĩ 
nh
ư
v
y nên em
đ
ã ch
n
đề
tài: “ Tìm hi
u v
thu
ttr 
i ph
CDMA trong thông tin di
độ
ng”. N
i dung c
a
đề
tài này là: Tìm hi
u v
các k 
thu
t tr 
i ph
, các
đặ
c tính c
acông ngh
CDMA khi
ng d
ng vào m
ng thông tin di
độ
ng, m
ng thông tin di
độ
ng2000 1x, tìm hi
u v
m
ng S-Fone – là m
ng di
độ
ng CDMA duy nh
t
ở 
n
ướ 
c ta hi
nnay.
Đề
tài bao g
m 4 ch
ươ 
ng :Ch
ươ 
ng 1: T
ng quan v
m
ng thông tin di
độ
ngCh
ươ 
ng 2: K 
thu
t tr 
i ph
CDMA trong thông tin di
độ
ngCh
ươ 
ng 3: M
ng thông tin di
độ
ng 2000 1xCh
ươ 
ng 3: Tìm hi
u v
m
ng
đ
i
n tho
i di
độ
ng S-Fone
 L
ươ 
ng Th
Thu
n
3
Tr 
ườ 
ng 
 Đạ
i h
c Công Ngh
 

Activity (166)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Minh Nguyen liked this
lazy115 liked this
Nguyen Minh Tan liked this
Phong LG liked this
Cong Dang Thanh liked this
Phan Duyên liked this
Nguyễn Tùng liked this
Blackfour Le liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->