Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Simulink Trong Matlab

Simulink Trong Matlab

Ratings: (0)|Views: 1,526|Likes:
Published by api-26943302
Do an TN
Do an TN

More info:

Published by: api-26943302 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Luaän aùn toát nghieäp Trang 1
CHÖÔNG IGIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ MATLAB
I.TÌM HIEÅU VEÀ COÂNG TY MATHWORKS:
Coâng ty MathWorks ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1984 laø moät coâng ty haøng ñaàu veà vieäccung caáp vaø phaùt trieån phaàn meàm kó thuaät cho maùy tính. Coâng ty coù hôn 500 nhaân vieânñang laøm vieäc cho hai vaên phoøng chính ôû Myõ vaø Anh quoác.Moïi chi tieát veà vieäc toå chöùc, nhaân söï vaø ñaøo taïo phaùt trieån xin xem theâm taïi ñiaï chæWebSite : http:/www.Mathworks.com/ 
II.GIÔÙI THIEÄU CÔ SÔÛ MATLAB:
II.1. Giôùi thieäu chöông trình MATLAB:
Chöông trình
MATLAB
laø moät chöông trình vieát cho maùy tính PC nhaèm hoã trôï chocaùc tính toaùn khoa hoïc vaø kó thuaät vôùi caùc phaàn töû cô baûn laø ma traän treân maùy tính caù nhaândo coâng ty "The MATHWORKS" vieát ra.Thuaät ngöõ
MATLAB
coù ñöôïc laø do hai töø MATRIX vaø LABORATORYgheùp laïi.Chöông trình naøy hieän ñang ñöôïc söû duïng nhieàu trong nghieân cöùu caùc vaán ñeà tính toaùn cuûacaùc baøi toaùn kó thuaät nhö: Lyù thuyeát ñieàu khieån töï ñoäng, kó thuaät thoáng keâ xaùc suaát, xöû lyùsoá caùc tín hieäu, phaân tích döõ lieäu, döï baùo chuoåi quan saùt, v.v…
MATLAB
ñöôïc ñieàu khieån bôûi caùc taäp leänh, taùc ñoäng qua baøn phím. Noù cuõng chopheùp moät khaû naêng laäp trình vôùi cuù phaùp thoâng dòch leänh – coøn goïi laø Script file. Caùc leänhhay boä leänh cuûa MATLAB leân ñeán soá haøng traêm vaø ngaøy caøng ñöôïc môû roäng bôûi caùc phaànTOOLS BOX( thö vieän trôï giuùp) hay thoâng qua caùc haøm öùng duïng ñöôïc xaây döïng töø ngöôøisöû duïng.
MATLAB
coù hôn 25 TOOLS BOX ñeå trôï giuùp cho vieäc khaûo saùt nhöõng vaán ñeàcoù lieân quan treân. TOOL BOX SIMULINK laø phaàn môû roäng cuûa
MATLAB
, söû duïng ñeåmoâ phoûng caùc heä thoáng ñoäng hoïc moät caùch nhanh choùng vaø tieän lôïi.
MATLAB 3.5
trôû xuoáng hoaït ñoäng trong moâi tröôøng MS-DOS
.MATLAB
4.0, 4.2, 5.1, 5.2, … hoaït ñoäng trong moâi tröôøng WINDOWS. Caùc version4.0, 4.2 muoán hoaït ñoäng toát phaûi söû duïng cuøng vôùi WINWORD 6.0. Hieän taïi ñaõ coù version5.31 (kham khaûo töø Website cuûa coâng ty). Chöông trình Matlab coù theå chaïy lieân keát vôùicaùc chöông trình ngoân ngöõ caáp cao nhö C, C++, Fortran, … Vieäc caøi ñaët MATLAB thaät deãdaøng vaø ta caàn chuù yù vieäc duøng theâm vaøo caùc thö vieän trôï giuùp hay muoán lieân keát phaànmeàm naøy vôùi moät vaøi ngoân ngöõ caáp cao.Coøn caùc version
MATLAB
khaùc thì laøm vieäc vôùi heä ñieàu haønh UNIX.
GVHD : NGUYEÃN MINH TAÂM SVTH :NGUYEÃN THANH DUAÃN 
 
Luaän aùn toát nghieäp Trang 2
Hình 1.1 : Khôûi ñoäng MATLAB töø moâi tröôøng WINDOWSHình 1.2 : Giao dieän bieåu töôïng cuûa MATLAB (Version 5.1)
Vieäc khôûi ñoäng
MATLAB
treân moãi heä thoáng khaùc nhau. Trong moâi tröôøngWINDOWS hay MACINTOSH, chöông trình thöôøng ñöôïc khôûi ñoäng thoâng qua vieäc nhaépchuoät treân caùc icon hay coøn goïi laø bieåu töôïng. Coøn vôùi moâi tröôøng UNIX, MS-DOS ,vieäckhôûi ñoäng thoâng qua doøng leänh::\
MATLAB
 
Giao dieän cuûa
MATLAB
söû duïng hai cöûa soå: cöûa soå leänh (command window) vaø cöûa soåñoà thò (Figure window).
GVHD : NGUYEÃN MINH TAÂM SVTH :NGUYEÃN THANH DUAÃN 
 
Luaän aùn toát nghieäp Trang 3
Hình 1.3 : Giao dieän cöûa soå leänh cuûa MATLAB khi khôûi ñoäng xong
-
 
Cöûa soå leänh duøng ñeå ñöa leänh vaø döõ lieäu vaøo ñoàng thôøi in ra keát quaû.
-
 
Cöûa soå ñoà thò trôï giuùp cho vieäc truy xuaát ñoà hoïa ñeå theå hieän nhöõng leänh hay keátquaû ñaàu ra döôùi daïng ñoà hoïa.
Hình 1.4 : Giao dieän cöûa soå ñoà thò cuûa MATLAB
Vieäc ngaét chöông trình ñang thöïc hieän hoaëc caùc chöông trình khoâng ñuùng theo yeâucaàu ñeàu ñöôïc thoâng qua phím noùng
Ctrl + C
.Ñeå thoaùt khoûi chöông trình
MATLAB
ta coù theå duøng leänh>> exit
hoaëc >> quit
(
: nhaán ENTER)
GVHD : NGUYEÃN MINH TAÂM SVTH :NGUYEÃN THANH DUAÃN 

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Trần Lê Thanh liked this
namphong_vnvn liked this
Tien Anh liked this
hoangductuan liked this
friendindeed liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->