Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
79Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cong Nghe OFDM Va Ung Dung Trong Truyen Hinh So Mat Dat

Cong Nghe OFDM Va Ung Dung Trong Truyen Hinh So Mat Dat

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 3,646 |Likes:
Published by api-26943302
Do an TN
Do an TN

More info:

Published by: api-26943302 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2014

pdf

text

original

 
 
B
GIÁO D
C VÀ
Đ
 ÀO T
 Ạ
OTR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C K 
 Ỹ 
THU
 Ậ
T CÔNG NGH
 TP.HCM
 
KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ
LU
 Ậ
N V 
 Ă
N T
T NGHI
P
ĐỀ
TÀI : CÔNG NGH
OFDM VÀ
Ứ 
NG D
NG TRONGTRUY
 Ề
N HÌNH S
M
T
ĐẤ 
T
GVHD:Th.s Nguy
n Hùng Kim KhánhSVTH: PH
 Ạ
M QU
C HÙNG
 
MSSV: 98
Đ
T135
487TP. HCM8 – 2003
 
PH
 Ầ
N 1 THUY 
Ế 
T V
 Ề
CÔNG NGH
OFDMCH
ƯƠ 
NG 1 : KHÁI QUÁT CHUNG V
 Ề
H
TH
NG THÔNG TIN VÔ TUY 
Ế 
N1.L
CH S
Ử 
PHÁT TRI
N H
TH
NG CELLULAR 
ể 
t
ừ 
khi
đượ
c tri
ể 
n khai vào nh
ữ 
ng n
ă
m
đầ
u c
a th
p niên 1980 cho
đế 
nnay.Thông tin tuyên di
độ
ng
đ
ã
đ
ang phát tri
n v
i t
ố 
c
độ
h
ế 
t s
ứ 
cnhanh chóng trên ph
m vi toàn c
 ầ
u .K 
ế 
t qu
th
ố 
ng kê cho th
ấ 
y
m
t s
ố 
 qu
ố 
c gia ,s
ố 
lu
ng thuê bao di
độ
ng
đ
ã v
ượ
t h
n s
ố 
l
ượ
ng thuê bao c
ố 
 
đị
nh.Trong t
ươ
ng lai .s
ố 
lu
ng thuê bao di
độ
ng và c
ố 
 
đị
nh s
ti
ế 
p t
c t
ă
nglên và song song v
i nó là s
ự 
gia t
ă
ng v
 ề
nhu c
 ầ
u c
a ng
ườ
i s
ử 
d
ng .
Đ
i
 ề
unày
đ
ã khi
ế 
n các nhà khai thác c
ũ
ng nh
ư 
các t
ch
ứ 
vi
n thông không ng
ừ 
ngnghiên c
ứ 
u ,c
i ti
ế 
n và
đư 
a ra các gi
i pháp k 
thu
t,
để 
cài ti
ế 
n nâng c
ấ 
pcác h
th
ố 
ng thông tin .Cho
đế 
n nay h
th
ố 
ng thông ti
đ
ã tr
i qua 3 th
ế 
h
 (Three Generations).1.1 H
TH
NG THÔNG TIN DI
ĐỘ
NG TH
Ế 
H
TH
Ứ 
1 (1G)
1.1.a 
Đặ 
đ  
ể  
H
th
ố 
ng m
ng di
độ
ng th
ế 
h
th
ứ 
nh
ấ 
t (1G)
đượ
c phát tri
n vào nh
ữ 
ngn
ă
m cu
ố 
i th
p niên 70 ,h
th
ố 
ng này s
ử 
d
ng k 
thu
t ( analog ).T
ấ 
t c
cách
th
ố 
ng 1G s
ử 
d
ng ph
ươ
ng pháp
đ
a truy nh
p phân chia theo t
 ầ
n s
ố 
FDMA( Frequency Division Multiple Access).Các h
th
ố 
ng m
ng di
độ
ng 1G ch
 
đượ
c dùng
để 
s
ử 
d
ng cho d
ch v
tho
iv
i ch
ấ 
t l
ượ
ng khá th
ấ 
p nguyên do tình tr
ng ngh
n m
ch và nhi
u x
y rath
ườ
ng xuyên .
1.1.b Các h 
ệ 
th 
ố  
ng m 
ạ 
ng 1G 
Các h
th
ố 
ng m
ng di
độ
ng 1G bao g
 ồ
m các h
th
ố 
ng :
 
 AMPS(Advaced Mobile Phone System)
 
ETACTS(Enhanced Total Access Cellular System)-Châu Âu
 
NMT(Nordic Mobile Telephone System) B
c Âu .1.2 H
TH
NG THÔNG TIN DI
ĐỘ
NG TH
Ế 
H
TH
Ứ 
2 (2G)
1.2.a 
Đặ 
đ  
ể  
H
th
ố 
ng m
ng 2G
đượ
c tri
ể 
n khai vào n
ă
m 1990 và hi
n nay v
n
đượ
cs
ử 
d
ng r
ng rãi .Là m
t m
ng thông tin di
độ
ng s
ố 
b
ă
ng h
p ,s
ử 
d
ngph
ươ
ng pháp chuy
ể 
n m
ch –m
ch (circuit switching) là ch
y
ế 
u .Ph
ươ
ngpháp
đ
a truy c
p TDMA (Time Division Multiple Access) và CDMA (CodeDivision Multiple Access)
đượ
c s
ử 
d
ng k 
ế 
t h
p FDMA.H
th
ố 
ng m
ng di
độ
ng 2G s
ử 
dung cho d
ch v
tho
i và truy
 ề
n s
ố 
li
u.
1.2.b Các h 
ệ 
th 
ố  
ng m 
ạ 
ng di 
độ 
ng 2G 
H
th
ố 
ng m
ng 2G bao g
 ồ
m các h
th
ố 
ng :
 
PCS (Personal Communication System).PCS là h
th
ố 
ng truy
 ề
n d
n
t
 ầ
n s
ố 
1900MHz.
Ư 
u
đỉể 
m c
a
đ
i
n tho
iPCS là nh
,tr
ng l
ượ
ng nh
,b
o m
t t
ố 
t và th
i gian Pin ch
lâu .
 
TDMA(Time Division Multiple Access)
 
TDMA là m
ng di
độ
ng s
ử 
d
ng
thu
t
đ
i
 ề
u ch
ế 
s
ố 
phát tri
n t
ừ 
 m
ng 1G AMPS ,t
ă
ng dung l
ượ
ng m
ng b
ng cách cho phép nhi
 ề
ung
ườ
i dùng chung m
t kênh vô tuy
ế 
n mà v
n b
o
đả
m ch
ấ 
t l
ượ
ngtho
i .
Đ
i
n tho
i TDMA có th
ể 
ho
t
độ
ng
2 ch
ế 
 
độ
: analog và digital.Trong thông tin TDMA th
nhi
 ề
u ng
ườ
i s
ử 
d
ng m
t sóng mang và tr
cth
i gian
đượ
c chia thành nhi
 ề
u kho
ng th
i gian nh
 
để 
dành chonhi
 ề
u ng
ườ
i s
ử 
d
ng sao cho không có s
ự 
ch
 ồ
ng chéo .TDMA
đượ
c chia thành TDMA b
ă
ng r
ng và TDMA b
ă
ng h
p còn Châuâu TDMA b
ă
ng r
ng nh
ư 
ng c
hai h
th
ố 
ng
đề
u có th
ể 
 
đượ
c coi nh
ư 
t
 h
p FDMA và TDMA vì ng
ườ
i s
ử 
d
ng th
ự 
c t
ế 
dùng các kênh
đượ
c
ấ 
n
đị
nh c
v
 ề
t
 ầ
n s
ố 
và các khe th
i gian trong b
ă
ng t
 ầ
n .Ngày nay , TDMA là chu
ẩ 
n
đượ
c s
ử 
d
ng ph
bi
ế 
n
M
,Châu M
 Latin ,New Zealand và m
t s
ố 
qu
ố 
c gia thu
c khu v
ự 
c Châu Á,TháiBình D
ươ
ng.
 
CDMA (Code Division Multiple Access)M
ng CDMA
đ
u
c tri
ể 
n khai n
ă
m 1995 .T
ươ
ng t
ự 
nh
ư 
TDMA ,m
ngCDMA c
ũ
ng ph
c v
 
đồ
ng th
i
hai ch
ế 
 
độ
:t
ươ
ng t
ự 
và s
ố 
.
Đ
i
ể 
m khác bi
t TDMA và CDMA : Các kênh CDMA r
ng h
ơ
n kho
ng 6l
 ầ
n và h
th
ố 
ng c
ấ 
p cho m
i thuê bao m
t mã duy nh
ấ 
t.
 
GSM(Global System for Mobile Communication)H
th
ố 
ng GSM ra
đờ
i n
ă
m 1988 s
ử 
d
ng k 
ế 
t h
p hai ph
ươ
ng pháp
đ
atruy nh
p theo th
i gian TDMA và theo t
 ầ
n s
ố 
FDMA ,nh
 
đ
ó t
i m
tth
i
đ
i
ể 
m có 8 thuê bao có th
ể 
s
ử 
d
ng chung m
t kênh .GSM s
ử 
d
ngcho d
ch v
truy
 ề
n tho
i và fax v
i t
ố 
c
độ
9600 bit/s.
Đ
i
n tho
i GSM s
ử 
d
ng m
t SIM-Card (Subcriber Indentify Module )
i l
ư 
u tr
ữ 
s
ố 
 
đ
i
n tho
i ,thông tin và tài kho
n thuê bao .GSM 900 Mhz là m
ng s
ố 
ch
y
ế 
u
Châu Âu và c
ũ
ng
đượ
c s
ử 
d
ng
 các qu
ố 
c gia Châu á Thái Bình D
ươ
ng .GSM 1800 c
ũ
ng
đượ
c tri
ể 
n khai
Châu Âu Châu Á nh
ư 
ng không ph
bi
ế 
n nh
ư 
h
th
ố 
ng GSM900MHz ,h
th
ố 
ng GSM 1800
đượ
c s
ử 
d
ng ph
bi
ế 
n
Châu M
Cannada .1.3 H
TH
NG THÔNG TIN DI
ĐỘ
NG TH
Ế 
H
TH
Ứ 
2.5 (2.5G)1.3.a
Đặ
c
đ
i
ể 
mH
th
ố 
ng m
ng 2.5G là m
ng chuy
ể 
n ti
ế 
p gi
ữ 
a h
th
ố 
ng m
ng di
độ
ngth
ế 
h
th
ứ 
2 (2G) và th
ứ 
3 (3G).H
th
ố 
ng hoàn toàn d
ự 
a trên c
ơ
ch
ế 
 chuy
ể 
n m
ch gói .
Ư 
u
đ
i
ể 
m c
h
th
ố 
ng di
độ
ng 2.5G là ti
ế 
t ki
m
đượ
ckhông gian và t
ă
ng t
ố 
c
độ
truy
 ề
n d
n .Nâng c
ấ 
p h
th
ố 
ng m
ng 2G lên 2.5G nhanh h
ơ
n và có chi phí th
ấ 
p h
ơ
nso v
i vi
c nâng c
ấ 
p m
ng t
ừ 
2G lên 3G .H
th
ố 
ng 2.5G nh
ư 
m
t b
ướ
c
đệ
m chuy
ể 
n ti
ế 
p ,không
đ
òi h
i môt s
ự 
thay
đổ
i có tính ch
ấ 
t
độ
t bi
ế 
n.1.3.b Các h
th
ố 
ng m
ng 2.5G

Activity (79)

You've already reviewed this. Edit your review.
JobPlacement added this note
liked
JobPlacement liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
chessgenius liked this
quyetnt87 liked this
Quang Dat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->