Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5807, 28.10.2011]

Dnevni avaz [broj 5807, 28.10.2011]

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 922|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
SRAMOTNO
Javnost osudila ru{enje i prodaju Semizove ku}e
STRU^NJACI[OKIRANIBAKIROVIMVANDALIZMOM
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
petak, 28. 10. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5807
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
S
udbina Semizove ku}e u Sa-rajevu, kulturno-historijsk-og spomenika neprocjenjivevrijednosti, koju je Zavod zaizgradnju KS, na ~ijem je ~elu tadabio aktuelni ~lan Predsjedni{tvaBiH Bakir Izetbegovi}, do temeljasru{io, a nakon toga sagradio mode-rnu vilu i prodao je Muji Selimo-vi}u, izazvala je `estoke reakcije.Ugledni stru~njaci, umjetnici ibh. patrioti u ovom su ~inu prepo-znali svojevrsni vandalizam i uni-{tavanje simbola milenijskog ide-ntiteta dr`ave.
 2. i 3. strana
 
Eslu zi vno 
Dino Merlin uo~i odlaska u Beograd za ’Avaz’
Za {aku dolara prodali bi zemlju i ro|enu majku, ka`e Kupusovi}
Had`imuhamedovi}: Uni{ten je draguljneprocjenjive vrijednosti
Selimovi}i su ku}u kupili za samo 836.085 KM, iako vrijedi ~etiri miliona KM
Ponosan na Bosnu
 Dino Merlin: Ne `elim zaboraviti pro{lost, ali `elim i}i dalje
Na licu mjesta:Samoubistvo u Sarajevu
SKO^IO U SMRTSA 16. SPRATANEBODERA
„Avaz“ otkriva:Japanac mrzi muslimane
JASU[IJA AKA[IJAOSIGURAVAJUSAMO SRBI
Intervju:D`emal [abi}, prvi ~ovjek RTVFBiH
PONEKAD NA[AURE\IVA^KA POLITIKAIMA TE[KU RUKU
   1   1 .  s   t  r  a  n  a   1   7 .  s   t  r  a  n  a
 5. strana
   3   6 .   i   3   7 .  s   t  r  a  n  a
 
Sudbina Semizove ku}e uSarajevu, kulturno-histori-jskog spomenika neprocje-njive vrijednosti, koju je Za-vod za izgradnju KantonaSarajevo, na ~ijem je ~elu ta-da bio aktuelni ~lan Pre-dsjedni{tva BiH Bakir Ize-tbegovi}, do temelja sru{io,a nakon toga dr`avnim no-vcem sagradio modernu vi-lu i prodao je Muji Selimo-vi}u, izazvala je `estoke rea-kcije.
Bosanski identitet
Ugledni stru~njaci za ku-lturno-historijsko naslije|e,umjetnici i bh. patrioti uovom su ~inu prepoznalisvojevrsni vandalizam iuni{tavanje dr`ave i simbo-la njenjog milenijskog ide-ntiteta.Dugogodi{nja predsje-dnica Komisije za o~uvanjenacionalnih spomenika BiHdr. Amra Had`imuhamedo-vi} izjavila je za na{ list da jeSemizova ku}a jedan od na-jvrednijih sarajevskih obje-kata, ~iju je vrijednost nemo-gu}e iskazati.- Nedopustivo je sru{itidragulj sarajevskog stambe-nog graditeljstva i na tommjestu napraviti novu zgra-du u stilu neoregionalizma.Postoji restauracija i konze-rvacija. Posljedicu uni{tava-nja objekata kao {to je Semi-zova ku}a nemogu}e je iska-zati u brojkama, kao i samuvrijednost takvih objekata.Osim ekonomske vrijednostikoju kulturno naslije|e ima,postoji i vrijednost za identi-tet, za opstanak jedne skupi-ne ljudi - ka`e dr. Had`imu-hamedovi}.Prema dostupnim infor-macijama, Izetbegovi} jeMuji Selimovi}u taj rezide-ncijalni objekt u samom sr-cu Sarajeva prodao za samo836.085 KM. Prethodno jesru{io autenti~nu ku}u i natom mjestu sagradio novu.Na taj na~in, kako ka`eHad`imuhamedovi}, kao {toje to bilo u vrijeme izme|u
Prema pouzdanim info-rmacijama kojima raspo-la`e na{ list, ali i izjavamasvjedoka vrlo bliskih poro-dici Izetbegovi}, aktuelni~lan Predsjedni{tva BiH ibiv{i direktor Zavoda zaizgradnju KS Bakir Izetbe-govi} svojevremeno jesru{io kulturno-historijskispomenik, Semizovu ku}uu Sarajevu, da bi napraviorezidenciju za biv{eg pre-dsjednika Predsjedni{tvaBiH, rahmetli Aliju Ize-tbegovi}a.Radi toga je mobilizirancijeli tim u razli~itim insti-tucijama. Objekt je brzosru{en, jo{ br`e je napravlje-na potpuno nova superlu-ksuzna rezidencija sa mno-go vi{e kvadrata nego {to ihje imao raniji objekt. No,gra|evinsko-politi~ka mo-ba ipak je neslavno za-vr{ena.
Neslavna moba
Sarajevo je, naime,po~elo {u{kati da ne li~i narahmetli predsjednika Ize-tbegovi}a to da se, kao izni-mno skroman ~ovjek, predkraj `ivota pona{a konfor-misti~ki. To se pokazalo ipotpuno ta~nim. RahmetliIzetbegovi} odbio je idejukoju je u biti vodio sam Ba-kir i vrlo ljutito rekao da seni za `ivu glavu ne `eli use-liti „haram rezidenciju“!Nakon ovoga, razo~ara-ni Bakir br`e-bolje je smi-slio varijantu da se velelje-pna rezidencija oglasi na pr-odaju i dogovorio da je ra-tnoprofiterska porodica Se-limovi} kupi za 830.000KM na namje{tenom te-nderu.
Namje{teni tender
Postavlja se pitanje za{toje objekt koji je imaotr`i{nu vrijednost od na-jmanje ~etiri miliona KM (atoliko su bile spremne pla-titi pojedine ambasade, ko-jima je „kulturno“ obja{nje-no da se ne smiju petljati usve ovo i javljati na te-dnder), prodat pet puta je-ftinije!?
aktuelno
Dnevni avaz, petak,28. oktobar/listopad 2011.
2
Evropska komisija
Ren novipotpredsjednik
Evropski komesar zaekonomska i monetarnapitanja Oli Ren (Olli Re-hn) imenovan je ju~er zapotpredsjednika Evropskekomisije, saop}eno je izsjedi{ta Evropske unije.Predsjednik Evropske ko-misije Hoze Manuel Baro-so (Jose Barroso) odlu~ioje oja~ati Renovu pozicijui „dati mu pro{irenaovla{tenja“, saop}eno je izBarosovog kabineta.
Sarajevo
Deportirana~etvoricaPakistanaca
^etvorica dr`avljanaPakistana ju~er su rje{en-jem Slu`be za poslove sastrancima deportirana saSarajevskog aerodroma umati~nu dr`avu.Husein Naser, MuhamadUmair, Muhamad [abaz iZahid Kan 13. avgustaove godine smje{teni su uImigracioni centar u Is-to~nom Sarajevu nakon{to su na podru~ju Bijelji-ne otkriveni u ilegalnomboravku na teritoriju BiHi bez identifikacionih do-kumenata.
Kori}anske stijene
BORS zatra`ioukidanje Suda BiH
Predsjednik Bora~keorganizacije (BO) RS Pa-ntelija ]urguz pozvao jeju~er predstavnike vlastiRS da odmah zaustavestrukturalni dijalog o re-formi pravosu|a u BiH izatra`e ukidanje Suda iTu`ila{tva BiH.Povod za novi u nizu ova-kvih zahtjeva je, prema]urguzovim rije~ima, pr-esuda Apelacionog vije}aSuda BiH u predmetu„Kori}anske stijene“ ko-jom je su|enje protiv~etvorice optu`enih Srbavra}eno na po~etak.
 A. [.
Hrvatska
Po~inje su|enjeIvi Sanaderu
Biv{i hrvatski premi-jer i predsjednik HDZ-aIvo Sanader danas }e sje-sti na optu`eni~ku klupuzagreba~kog @upanijskogsuda i prvi se put javnosuo~iti i o~itovati oUSKOK-ovoj optu`bi zaratno profiterstvo uslu~aju uzimanja provizi-je od Hypo banke.
Ukratko
 Ren: Pro{irena ovla{tenja
VANDALIZAM
Reakcije stru~njaka i uglednih umjetnika na „Avazovo“
Kupusovi}: Prodali bi dr
Nedopustivo je sru{iti dragulj neprocjenjive vrijednosti, ka`e dr. Had`imuhamedovi}
Ovo je dokaz na{ih marifetluka
 Had`imuhamedovi}: Sistemsko razaranje svega {to je bosansko
Alija odbio da se useli u
Postavlja se pitanje za{to je objekt koji je imao tr`i{nu vrijednost od najmanje ~etiri miliona KM prodat pet 
Pitanje Semizove ku}ename}e klju~nu dilemu je likrak bo{nja~ke dr`avne ma-fije bio i ostao ne{to {to sezove urbanisti~ko-gra|evi-nska mafija i ko njome ve}17 godina suvereno upra-vlja.Razni marifetluci zvani„Al Shidi“ i druge atrakti-vne lokacije samo su dio ne-vjerovatnog kriminalapo~injenog za naju`i krugbo{nja~kih vlastodr`aca ko-ji se danas bolno otkrivajuna slu~aju „Turkovi}“, gdjese razlistava knjiga sve-op}ih nedjela.
Ko je {ef gra|evinske mafije?
 Izetbegovi} i Selimovi}: Na meti im bilo i kulturno blago
Otkrivamo kome je bila namijenjena Semizova ku}a
 
I jo{ jedno neugodnopitanje za ru{itelja kultur-no-historijskog spomeni-ka: Zar uloga Zavoda zaizgradnju Kantona Saraje-vo nije da strate{ki razvijai gradi infrastrukturne obje-kte na nivou Kantona i vo-di ra~una o potrebama nje-govih gra|ana, uklju~uju}ii adaptaciju velikih objeka-ta i infrastrukture, a ne dapokazuje la`no neimarstvona gra|enju privatnih rezi-dencija koje }e kasnije bitiprodavane tald`ijsko raspo-lo`enim i podobnim tajku-nima?
 E. D. A.
aktuelno
Dnevni avaz, petak,28. oktobar/listopad 2011.
3
 Pi{e: Tarik LAZOVI](tarikl 
 
 avaz.ba)
Dvijerevizije
Ako su borci predmet provjera i revizije,za{to to ne bi bila i nimalo zanemarljivapopulacija ratnih profitera
Komentar dana
Revizija korisnika bo-ra~kih naknada podi`e svevi{e pra{ine u javnosti. Bo-ra~ka udru`enja i pojedincikoji su predmet provjeraizlaze s te{kim optu`bamaprotiv Vladinih mjera, po-sebno nadle`nog ministar-stva.Predstavnici branilaca,ratnih vojnih invalida i po-rodica {ehida i poginulihboraca, ako ni{ta, zaslu`ilisu da ih saslu{aju. Niko nespori obavezu vlasti daizdvoje `ito od kukolja, ka-zne la`ne korisnike i onekoji su im omogu}ili tajkriminal.No, istovremeno, Vladamora biti spremna i podni-jeti kritike onda kada budeutvr|eno, kao {to se ve}pokazalo u nekim slu~ajevi-ma, da je odrezano i zdravotkivo i nanesena nepravda.Glas boraca iz Gora`da ovihdana upozorava da se tosve ~e{}e de{ava.Entuzijazam s kojim jeNik{i}eva vlada krenula utu reviziju, krpe}i bud`etskerupe, trebala bi pokazati i nadrugim poljima. Ako suborci predmet provjera irevizije, za{to to ne bi bilai nimalo zanemarljiva popu-lacija ratnih profitera!Oni su, bez ikakve su-mnje, oteli i oplja~kali mno-go vi{e nego ijedan borac, pamakar bio i la`ni. Revizijaprivatizacijske otima~inebila bi nesumnjivo jedno-stavnija i efikasnija, a u na-rodnu kasu vratila bi mno-go ukradenog novca i ispr-avila te`u nepravdu. No,aktuelna vlast za to jo{ nijepokazala politi~ku volju.
    w    w    w  .      d     n     e    v     n      i    a    v    a    z  .      b    a
 Kakve su posljedice skriva-nja onih koji ne pla}aju oba- veze: Dr`avi oteto ~ak 70 ki-lometara autoputa!
- Dr`ava bi trebala skinuti„dr`avnu tajnu“ i objaviti ime-na najve}ih du`nika, a onda pr-isilno naplatiti nepla}ene por-eze. Time bi odre|eni broj fir-mi oti{ao u ste~aj, ali bi bar sta-nje bilo jasnije. Ovako ispada da postoje privilegova-ne firme pod za{titom dr`ave.
(Adnan Ahmedbegovic)
PORTAL - komentar dana
~etrdesetih i sedamdestihgodina, nastavljeno je siste-msko razaranje i uni{tavanjesvega {to je bosansko: gro-blja, d`amije, sredi{ta grado-va.
Nestale su milijarde
- Sada imamo na djeluuni{tavanje bosanskog ide-ntiteta iz neznanja i bezobr-azluka. Radi se o objektimakoji imaju zna~enje u identi-tetu svakog gra|ani-na BiH - smatra dr.Had`imuhamedovi}.Reditelj Sulejman Ku-pusovi} ka`e za „Avaz“ da, sobzirom na to kakav odnosbh. vlast ima prema histori-ji i postanku Bosne, ne tr-eba ~uditi {to je „zah-valjuju}i marifetluci-ma funkcionera i ko-jekakvih novih ta-jkuna“ sru{ena zgr-ada koja ima hi-storijski zna~aj.- Na{i bi ruko-vodioci prodali ihistoriju i zemljuza {aku dolara.Ba{ njih brigakoja je to histo-rija i ko je tubio. Toliko jemilijardi ne-stalo u pri-vatnimd`epovima- ka`e Ku-puso-vi}.Ondodajekako bi,da nije bilostranaca, pitanje bilo „doklebi se do{lo s gradnjom Vi-je}nice“.- To je baliluk, rije~ kojunisu izmislili Vlasi,nego doma}aobrazovanagospoda zana{e mar-ifetluke iosobi-nu dase pr-odairo|enamajkaza sitnepare - navodiKupusovi}.
 F. KARALI]
otkri}e o prodaji kulturnog blaga u bescjenje
`avu za sitne pare!
i nepo{tivanja historije, ka`e Kupusovi}
Uni{ten je objekt vrijedan za opstanak jednog naroda
Ru{enje objekta kao {toje Semizova ku}a, ka`eHad`imuhamedovi}, zna~iguranje cijele jedne grupeljudi u zaborav. Zbog togacitira Agnesa Helera(Heller), koji je rekao:„Kada je neka skupina lju-di gurnuta u zaborav, onanestaje.“- Nikada nije zabi-lje`eno da je pre`ivjelaneka skupina ljudi koji-ma je kulturno naslije|euni{teno.Mi smoovdjesuo~eni sa situacijom dasu oni koji su htjeli dabh. narod kao zajednicanestane, sustavno uni{ta-vali naslije|e. Nakon to-ga je uspostavljena ta ra-zina zaborava, da nasli-je|e biva razarano iznu-tra - ka`e dr. Had`imuha-medovi}.
Had`imuhamedovi}: Uni{tavanje naroda!
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati  svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 306.432 posjetioca.
      
 Pitanje: Je li pove}anje cijene plina ko- je je odobrila Vlada FBiH opravdano?
Pove}anje cijene plinakoje je odobrila VladaFBiH nije opravdano
A) Da, svakako 18,18%B) Ne, nikako 72,73%C) Ne znam 9,09%
www.dnevniavaz.ba
ABC
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
haram rezidenciju
puta jeftinije
 Dana{nji izgled vile sagra|ene na mjestu gdje je sru{en spomenik kulture Alija Izetbegovi}: Predsjednik je bio skroman ~ovjek 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ljiljana Vukovic added this note
Hvala za Avaz sa Dinom!
Azra Mehinbasic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->