Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sport [broj 1639, 28.10.2011]

Sport [broj 1639, 28.10.2011]

Ratings: (0)|Views: 69|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2015

pdf

text

original

 
Broj 1639
Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.
@eljo poma`eSu{i}u u odluci@eljo poma`eSu{i}u u odluci
Selektor udilemamaoko zadnjegreda
Na{ reprezentativacna meti engleskihpremijerliga{aNa{ reprezentativacna meti engleskihpremijerliga{a
 VengerhvalioMedunjanina
Medunjanin:Na listi `elja Vigana
 Asmir Begovi}, golman Stouka
Bilino polje je na{sretan stadionBilino polje je na{sretan stadion
Boris Pand`a,reprezentativacBiH
 Vi{e me je strahNanija,negoRonalda
Ivica Dragutinovi},biv{i igra~ Sevilje
ProtivPortugalaigra~i BiHmoraju bitidrski i bezobrazni
Lazar
M
arkovi},
 
najmla|i
 
prvotimac
 
Partizana
Svi|a mi seLuli}ev stil igreSvi|a mi seLuli}ev stil igre
 
B
oris Pand`a, repre-zentativac BiH i ~lanbelgijskog Mehelenane}e igrati u prvomsusretu bara`a pro-tiv Portugala. Naime, Pand`aima parne kartone, a ista su-dbina je zadesila i Sa{u Papca.- Takav je nogomet.Umjesto da propustim prvuutakmicu na Evropskom pr-venstvu, mene ne}e biti ubara`u. Te{ko mi je pala ovasuspenzija, ali `ivot ide dalje.^itam da mediji pi{u da je ve-liki hendikep {to }e nam ne-dostajati tri igra~a i to iz za-dnje linije. Nije to dobro, alismatram da }e selektor Su{i}prona}i adekvatne zamjene,koje }e ispuniti sve zacrtaneciljeve.
 Portugal je prije dvije biobolji od nas. Mo`emo li im se revan{irati?
- [to da ne. Mi smo uovim kvalifikacijama pokaza-li veliki napredak u svim se-gmentima igre. Vidjeli steda smo protiv Francuzaodli~no odigrali. Pogotovose to odnosi na prvo poluvr-ijeme. Oni su bili izgubljeni,D`eko ih je uni{tio. Nisumu mogli ni{ta.
 Neki smatraju da zbog Kr- istijana Ronalda, oni morajubiti na Euru?
- To su ~iste izmi{ljotine.Iskren da budem mene jevi{e strah Nanija, nego Rona-lda.
 Zbog ~ega imate takvomi{ljenje, jer ipak igra~ Rea-la je po mnogima uz Mesijanajbolji igra~ dana{njice?
- To je ta~no, ali nekako jeovaj Nani opasniji. Drzak jeide direktno na protivnika.Kao da ima motiv vi{e od Ro-nalda. To je moj zaklju~ak.Sve u svemu radi se o pakle-nim igra~ima. @elim kazati danije fer, ovo {to nam oni rade,jer smatram da su na{i navi-ja~i zaslu`ili da igramo u Ze-nici.
 Portugal se nalazi na osmom mjestu na rang-listi koju objavljuje FIFA.
- Mene to ne zanima. Mismo 21. {to je na{ najbolji pla-sman. Ako se plasiramo naEvropsko prvenstvo dobit}emo jo{ bodova. To je uovom trenutku neva`no.
 Mnogi smatraju da su pre- kidi na{a {ansa u dvome~u protiv Portugala. Dijelite lito mi{ljenje?
- Te{ko je o tome pri~ati.Daj Bo`e da mi u Zenici nataj na~in postignemo baremjedan gol.
Smatrate li da je va`no da u prvom me~u ne primimo gol?
- Moramo sa~uvati na{gol. I rezultat 0:0 je dobar zanas. Onda, bi u revan{u oniimali dodatni pritisak. Radu-je me ~injenica da na{i napa-da~i igraju dobro. Posebno seto odnosi na D`eku. Radosnavijest je i povratak VedadaIbi{evi}a u formu nakon te{kepovrede.
 Jeste li Vi zadovoljni tre-nutnom formom?
- Igram standardno, alinisam zadovoljan rezultatimakluba. Platili smo ceh odlaskumnogih igra~a. Nismo se ade-kvatno poja~ali u minulomprijelaznom roku. Do sadasmo imali problema sa reali-zacijom. Valjda }e i tomedo}i kraj - optimista je Pa-nd`a.
 Z. ].
Aktuelno
2
avaz/
sport
/
Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.
Dialiba u formi
Boris Pand`a, nije jedini na{ igra~ u Mehelenu. Njegovsaigra~ je Bubakar Dialiba, nekada{nji igra~ tima sa Grba-vice.- Dialiba je u posljednjem prvenstvenom susretu pro-tiv Ber{ota bio strijelac. Stvarno u posljednje vrijeme igrau dobroj formi. I on vjeruje da }e Bosna igrati na Euru, jeron ~esto govori da je Bosanac i Hercegovac - ka`e Pand`a.
Boris Pand`a, reprezentativac BiH iz Belgije, za „Sport“
 Vi{e me jestrah Nanijanego Ronalda
 Mi smo u ovim kvalifikacijama pokazali veliki napredak u svim segmentima igre - ka`e Pand`a
Pand`a: Te{ko mi jepala suspenzija
Popravlja se zdravstveni bilten na{ih reprezentativaca
Salihovi} ponovo trenira sa ekipom, Pjani} „odmara“ iz preventive
 Hasagi} danas (petak) po~inje trenirati individualno
Ako je suditi po poslje-dnjim vijestima, osim povri-je|enog Mensura Mujd`e, ko-ji se uspje{no oporavlja odoperativnog zahvata metatarza-lne kosti stopala, svi ostali na{ireprezentativci }e biti spre-mni za „operaciju Portugal“.
Pjani} ide na
fizikalnu terapiju
- Miralem Pjani} je ura-dio i kontrolni ultra-zvuk.Nije mu ni pukao ni napukaomi{i}, ve} se radi o istegnu}uzadnje lo`e, konstatuje fizio-terapeut na{eg dr`avnog timaIsmar Had`ibajri}, koji je usvakodnevnom kontaktu sana{im povrije|enim repre-zentativcima.- Pjani} ide na fizikalnuterapiju i mo`da ne}e igrati niu subotu protiv Milana.Ustvari, njegov nastup je podupitnikom najvi{e zbog pre-ventive, kako ne bi rizikovaoneku te`u povreduHad`ibajri} konstatuje dase Pjani} redovno javlja na{emreprezentativnom doktoruReufu Karabegu i njemu.- Pita nas redovno za sa-vjete. Naprimjer, ljekarskitim Rome mu je rekao daigra pro{le dvije utakmiceRome, ali je on ipak po-slu{ao nas i odradio ultra-zvuk, koji je pokazao iste-gnu}e. Ipak, nije bilo potr-ebe da rizikuje neku te`u po-vredu. Bolje je odmoriti se-dam dana, nego naprimjermjesec ili vi{e.Na pitanje kakva je trenu-tna situacija sa Kenanom Ha-sagi}em i Sejadom Saliho-vi}em, Had`ibajri} dodaje:- Salihovi} od po~etka ovesedmice trenira sa ekipom.Radi „ful“ treninge, dobropodnosi napore - bez bola ukoljenu, tako da }e ubrzo bi-ti spreman za povratak u tim.On je, {to se ti~e povrede ko-ljena, spreman i za predstoje}iduel sa [alkeom (subota -op. a.), a upitan je samo nivofizi~ke spreme.
Upitna fizi~kasprema Hasagi}a
U razgovoru sa fiziotera-peutom na{e reprezentacijesaznali smo da je Hasagi} u sr-ijedu primio posljednju inje-kciju, te da }e danas (petak)ponovo po~eti trenirati.- Prvih nekoliko dana tr-enirat }e individualni i tr~atisamo pravolinijski. Nadam seda }e njegov sko~ni zglobdesne noge, nakon distorzije,izdr`ati sve napore, te da }ebiti spreman za novembarskeme~eve bara`a. Za razliku odPjani}a i Salihovi}a, Hasagi}}e mo`da do utakmica sa Po-rtugalom imati „malih“ pro-blema sa fizi~kom spremom,jer }e se ipak malo kasnouklju~iti u trena`ni processa ekipom, za kraj ka`eHad`ibajri}.
G. [UMARSalihovi}: Trenutno di`enivo fizi~ke spremeHasagi}: U po~etku samopravilinijsko tr~anjeHad`ibajri}: Svi }e bitispremni za Portugal
 
O
dbrojavanje je po~elo.Do prvog me~a ba-ra`a za Euro 2012 ivelikog duela na{egdr`avnog tima sa Po-rtugalom ostale su jo{ samodvije sedmice, {to je premapropisima FIFA i UEFA kr-ajnji rok da selektori po{aljupozive reprezentativcima ko-ji nastupaju za inostrane klu-bove.
Top forma
- Pozive }u poslati u pe-tak (danas op. a.), a spisak }unajvjerovatnije zvani~no obja-viti u ponedjeljak ili utorak,ka`e selektor na{e reprezenta-cije Safet Su{i}.Prvi strateg na{egdr`avnog tima sa posebnompa`njom prati oporavak Seja-da Salihovi}a, ali i igre Sane-la Jahi}a, na ~ija vrata }e da-nas (petak) pokucati selekto-rov po{tar. Tako|er, pod lu-pom je i mladi reprezentati-vac Muhamed Be{i}, te Mu-hamed Suba{i}, Ognjen Vra-nje{.- Uglavnom, nema tu ne-kih velikih tajni.S druge strane, selektoraSu{i}a raduje trenutna formaEdina D`eke, koji je nakonOld Traforda ponovo biodvostruki strijelac, ali ovaj puti igra~ utakmice (Vulver-hempton 5:2 - Karling kup).Tako|er, najbolji pojedinacminulog me~e izme|u Seviljei Rasinga (2:2) bio je, nakonodra|ene „`utice“, Emir Spa-hi}, a u top formi su SenadLuli}, Haris Medunjanin...- Sve pratim, najva`nije jeda oni igraju u svojim klubo-vima, kroz osmijeh ka`eSu{i}.- A znate kao je sa for-mom, ona varira od jedne dodruge utakmice.Ipak, bar na{i najbolji re-prezentativci dr`e top for-mu.- Da nije tako ne bi igra-li u svojim ekipama. Norma-lno, raduje me kada dobroodigra svaki na{ igra~ i kadanjegov klub ostvaruje dobrerezultate. To je pogotovo do-bro neposredno prije na{ihokupljanja, jer onda na repr-ezentativne pripreme do|u ja-ko dobro raspolo`eni. A kadagube ili im ne ide u klubovi-ma, treba im i po tri dana dase oporave. Zbog toga mi je ja-ko va`no i to da njihovi klu-bovi bilje`e dobre rezultateU razgovoru sa selektor-om Su{i}em saznali smo dajo{ nije obavio razgovor sa po-vrije|enim Miralemom Pja-ni}em.- U srijedu sam ga zvaodva puta, ali ga nisam dobio.Me|utim, njegova povredanije te`e prirode, tako dao~ekujem da }e do 11. nove-mbra sve biti OK. Dobit }epoziv, nema razloga da budedruga~ije.
Zadnja linija
Na pitanje jeste li odlu~ilikako }ete bez povrije|enogMensura Mujd`e, te kartoni-ranih Sa{e Papca i Borisa Pa-nd`e slo`iti zadnju liniju,Su{i} odgovara:- O tome stalno ra-zmi{ljam. Vjerujte, ne znamjo{... Odigrat }emo tu kontr-olnu utakmicu sa@eljezni~arom (Grbavica - 8.novembar - op. a.) pa }emo vi-djeti. Mo`da }emo prvo polu-vreme po~eti sa ekipom kojuplaniram za prvi me~ bara`a.U toku te utakmice vidjet}emo {ta je najbolje rje{enje.Da je problem jedan igra~,znao bih {ta uraditi. Me|utim,nama nedostaju tri. Morambiti jako oprezan da ne pogr-ije{im, jer ne treba ni tro{iti ri-je~i o napada~ima na{eg pre-dstoje}eg protivnika.Su{i} je u utorak posjetiozeni~ko Bilino polje, gdje gaje ugostio upravnik stadionaAsim Demiri. Selektor na{ereprezentacije ovom prili-kom se mogao uvjeriti u na-pore koje ula`u Zeni~ani na„umivanju“ travnjaka. Vre-menske prilike, bar za sada,idu im na ruku, tako da je zao~ekivati da }e teren biti spr-eman mnogo prije nego {to jeprognozirano.- Teren je dosta dobar, bo-lji je nego {to sam o~ekivao.Ako vrijeme i dalje bude lije-po, bez ki{e, obe}ali su mi da}e teren biti odli~an.Bilino polje }e sutra obi}ii delegacija UEFA-e.- Mo`e do}i ko ho}e, ali nevjerujem da neko samo 14 da-na priju utakmice mo`e re}ida se tu ne mo`e igrati. Ipak,teren Bilinog polja }e svakidan biti bolji. Ne, ni ne su-mnjam da ne}emo igrati naBilinom polju, jer ve} sada bise na njemu mogla, bez pro-blema, igrati me|unarodnautakmica, za kraj ka`e Su{i}.Podsjetimo, prvi me~ ba-ra`a, i na zvani~nom sajtuUEFA-e, najavljen je na Bili-nom polju, s tim {to o tomeN/FSBiH jo{ nije dobio po-tvrdu iz ku}e evropskog fu-dbala.
G. [UMAR
3
avaz/
sport
/
Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.
[iri spisak 
Golmani:
Kenan Hasagi} (Istanbul BB), Asmir Bego-vi} (Stouk), Asmir Avduki} (Borac), Ibrahim [ehi}(Mersin).
Odbrana i defanzivni bo~ni igra~i:
Muhamed Be{i}(HSV), Boris Pand`a (Mehelen), Emir Spahi} (Sevilja), Ad-nan Mravac (Matersburg), Darko Maleti} (Aktobe), Sa{a Pa-pac (Glazgov rend`ers), Muhamed Suba{i} (Dinamo Dre-zden), Sanel Jahi} (APOEL - Kipar), Ognjen Vranje{(Krasnodar).
 Vezni red:
Sejad Salihovi} (Hofenhajm), Miralem Pja-ni} (Roma), Haris Medunjanin (Makabi T.A.), Senad Lu-li} (Lacio), Semir [tili} (Leh), Adnan Zahirovi} (SpartakNal~ik), Elvir Rahimi} (CSKA), Zvjezdan Misimovi} (Di-namo Moskva), Senijad Ibri~i} (Lokomotiv Moskva).
Napad:
Edin D`eko (Man~ester siti), Vedad Ibi{evi}(Hofenhajm), Zlatan Muslimovi} (bez kluba), Ermin Zec(Gen~lerbirligi).
Iz N/FSBiH
Danas (petak) }e delegacija UEFA-e obi}i obi}i stadi-one Bilino polje i „Asim Ferhatovi} - Hase“.- Dobili smo potvrdu da inspekcija UEFA-e dolazi u pe-tak, ali ne i informaciju ko }e sve biti u njoj, ka`e ge-neralni sekretar N/FSBiH Jasmin Bakovi}.
Tako|er, predstavnici FIFA-e i UEFA-e, na ~ijem ~elu}e biti Slovenac Rudi Zavrl, u petak i subotu (danas isutra) }e odr`ati nekoliko sastanaka sa Komitetom zanormalizaciju, ambasadorima N/FSBiH, te predsjedni-cima i generalnim sekretarima NSFBiH i FSRS.- Teme sastanaka bit }e odluka Izvr{nog komiteta FIFA-e o produ`enju mandata Komitetu za normalizaciju, po-sljedice po N/FSBiH i strate{ko planiranje, usvajanjenovih statuta na entitetskom i kantonalnom/regiona-lnom nivou, reorganizacija administracije... - dodaje Ba-kovi}.
Danas (petak) }e Komitet za normalizaciju donijeti odlu-ku ho}e li se predstoje}i vje~iti derbi na Grbavici, ko-ji je na programu 5. novembra, igrati sa ili bez gostu-ju}ih navija~a.- Ne znam {ta }e biti odlu~eno, ali je ~injenica da na-kon dono{enja odluke o zabrani organizovanog dolaskagostuju}ih navija~a nije bilo incidenata, {to potvr|ujeopravdanost poteza Komiteta, kazao je Bakovi}
Dru`enje sa Hafizovi}em
Nakon obilaska Bilinog polja, selektor Su{i} je popio ka-fu sa zeni~kim stru~njakom Kemalom Hafizovi}em.- Nakon lijepog dru`enja i osvrta na aktuelnu situaciju u bh.fudbalu, selektor se vratio u Sarajevo, ka`e Hafizovi}.
M.P.
Safet Su{i}, selektor na{eg dr`avnog tima, danas (petak) {alje pozive
Duel sa @eljom otklanjadilemu u zadnjoj liniji
 Nema nekih velikih tajni
 
 Raduje me kada dobro odigra svaki na{ igra~, jer onda na reprezentativne pripreme do|u jako dobro raspolo`eni
 
 Ni ne sumnjam da ne}emo igratio na Bilinom polju, ka`e Su{i}
Selektor Su{i} je u srijedu na Grbavici  gladao duel kadetskih reprezentacija BiH i Holandije (0:3).- Holan|ani su ipak malo ja~a ekipa. Istina, igra je u jednom pe- riodu bila i izjedna~ena, ali... Mo`da su na{i momci u utakmicuu{li sa previ{e respekta, pa su se na startu utakmice previ{euvukli u svoju polovinu. Po~etkom drugog poluvremena po~eli  su igrati dobro, ali ih je presjekao drugi gol. Nije stra{no izgubi-ti od Holan|ana. Mo`da }emo pobijediti u naredne dvije utakmi-ce, ka`e Su{i}, koji }e pratiti „neke nove klince“ protiv Engleske(petak, 14 sati - Ko{evo) i Latvija (ponedjeljak).
F
leS
Sa minulog duela Sevilja - Rasing 2:2: Spahi} najbolji igra~ utakmiceHafizovi} i Su{i}: Analizirali aktuelnu situaciju u bh. fudbalu

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->