Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teodoret de Cir - Talcuirea la Cartea Psalmilor

Teodoret de Cir - Talcuirea la Cartea Psalmilor

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
TÎLCUIREA PSALMILOR ÎMPĂRATULUI PROOROC DAVID

A FERICITULUI TEODORIT, EPISCOPUL KIRULUI, TÎLCUIRE A CELOR O SUTĂ CINCIZECI DE PSALMI AI PROOROCULUI ÎMPĂRAT DAVID

Care - tălmăcindu-se din elineşte prin osîrdia răposatului întru fericire Kir Iosif, întîiul Episcop al Argeşului - s-a tipărit acum întîia oară, prin osîrdia şi toată cheltuiala iubitorului de Dumnezeu Episcop al Buzăului, D. D. Kesarie, în zilele bine-credinciosului Domn a toată Ţara Românească, Alexandru Dimitrie Ghica, la anul 184
TÎLCUIREA PSALMILOR ÎMPĂRATULUI PROOROC DAVID

A FERICITULUI TEODORIT, EPISCOPUL KIRULUI, TÎLCUIRE A CELOR O SUTĂ CINCIZECI DE PSALMI AI PROOROCULUI ÎMPĂRAT DAVID

Care - tălmăcindu-se din elineşte prin osîrdia răposatului întru fericire Kir Iosif, întîiul Episcop al Argeşului - s-a tipărit acum întîia oară, prin osîrdia şi toată cheltuiala iubitorului de Dumnezeu Episcop al Buzăului, D. D. Kesarie, în zilele bine-credinciosului Domn a toată Ţara Românească, Alexandru Dimitrie Ghica, la anul 184

More info:

Published by: Elena Nicoleta Dobre on Oct 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2014

pdf

text

original

 
 TÎLCUIREA PSALMILOR ÎMPĂRATULUI PROOROC DAVID
A FERICITULUI TEODORIT, EPISCOPUL KIRULUI,TÎLCUIREA CELOR O SUTĂ CINCIZECI DE PSALMIAI PROOROCULUI ÎMPĂRAT DAVIDCare - tălmăcindu-se din elineşte prin osîrdia răposatului întru fericireKir Iosif, întîiul Episcop al Argeşului - s-a tipărit acum întîia oară, prinosîrdia şi toată cheltuiala iubitorului de Dumnezeu Episcop al Buzăului, D.D. Kesarie, în zilele bine-credinciosului Domn a toată Ţara Românească,Alexandru Dimitrie Ghica, la anul 1840.Iar acum se retipăreşte pentru întîia oară cu litere latineşti,prin osîrdia şi toată cheltuiala iubitorului de Dumnezeu Părinteluinostru Stareţ Iustin Pîrvu, la anul 7511 de la facerea lumii, 2003al mîntuirii noastre.Îndreptarea scriiturii şi notele: fratele întru Hristos FlorinCu un
Cuvînt de încheiere
alcătuit din Sfinţii Părinţi ai ortodoxeiBiserici a lui Dumnezeu celui în Treime slăvit, Căruia se cuvineslava, cinstea şi închinăciunea, acum, şi pururea şi în veciivecilor. Amin. Amin.
SFÎNTA MĂNĂSTIRE
SFINŢII ARHANGHELI
– PETRU VODĂ8 NOIEMBRIE 7511 - 2003
 
1
 
 TÎLCUIREA PSALMILOR ÎMPĂRATULUI PROOROC DAVID
MAI-NAINTE PRIVIRE
Mie, mai-nainte de celelalte dumnezeieşti cuvinte, îmi era a tîlcui proorocia mareluiDavid
1
, fiindcă ucenicii bine-credincioşi - şi orăşenii, şi sătenii - cu deosebire la aceastas-au sîrguit toţi a lua aminte. Dar, nu mai puţin, şi cei ce au îmbrăţişat viaţapostnicească pe aceasta o poartă pe limbă, noaptea şi ziua lăudîndu-L pe Dumnezeultuturor şi domolind patimile trupului, pentru că, amestecînd folosul cu dulceaţaviersuirii dumnezeiescului dar, prea-dorită şi vrednică de iubit a pus învăţătura înaintea oamenilor. Şi oricine poate vedea că cei mai mulţi dintre oameni fie nupomenesc nimic din celelalte dumnezeieşti
Scripturi
, fie prea puţine, dar pomenesc demulte ori cîntările cele duhovniceşti ale dumnezeiescului David - şi în case, şi prin uliţişi prin căi - şi se prea-îndulcesc cu tocmirea viersuirii, şi prin dulceaţa aceastadobîndesc folosul. De aceea voiam să tîlcuiesc mai întîi această proorocie şi să pun înainte oamenilor celor înţelepţi folosul cel dintru adînc; ca, cîntînd împreună şisimţind înţelesul celor cîntate, îndoit să secere cîştigul. Dar cei ce au cerut de la noitîlcuirile altor dumnezeieşti
Scripturi
nu au lăsat a lua sfîrşit sîrguinţa aceasta anoastră: pentru că unii ne-au arătat că este de nevoie a se tîlcui
Cîntarea Cîntărilor 
;alţii au dorit să cunoască proorocia bărbatului doririlor, Daniil; alţii - pe adumnezeiescului Iezechil, şi alţii au cerut a se face înţelese şi arătate lor proorociilecelor doisprezece Prooroci, care le erau întru neînţelegere.Şi, fiindcă Dumnezeu - Cel ce înţelepţeşte pe cei orbi şi le descoperă tainele, Care adat gură omului, şi a făcut surd şi mut, văzător şi orb - a dat omului să înţeleagă şi săpoată tîlcui dumnezeieştile Lui cuvinte, vino drept aceea ca, chemînd dumnezeiesculdar - care, după proorocie, aduce pe cei orbi în calea pe care nu au ştiut-o, şi îi face acălători pe cărări pe care nu le-au cunoscut, şi le dăruieşte celor surzi de demult aauzi dumnezeieştile cuvinte şi dă adevăr ochilor celor ce petrec întru întuneric şi înnegură - să îndrăznim asupra proorociei acesteia a Psalmilor.Nimeni să nu socotească însă că osteneala noastră este de prisos din pricină că şialţii, mai înainte de noi, au pus înainte şi au arătat tîlcuirea aceasta. Pentru că - citindeu multe tîlcuiri şi aflîndu-i pe unii că s-au abătut cu multă nesăturare întru alegorie,iar pe alţii că au alăturat proorocia oarecărora istorii ca şi cum tîlcuirea le-ar ajuta maivîrtos Iudeilor decît ucenicilor credinţei - am socotit prea-de cuviinţă a fugi şi denemăsurarea acestora, şi de a acelora. Şi cîte se cuvin istoriilor celor vechi, peacestea să le alăturăm şi acum, iar proorociile pentru Stăpînul Hristos, şi pentruBiserica neamurilor, şi pentru vieţuirea cea evanghelicească şi pentru propovăduirileApostolilor, să nu le dăruim altora, care lucru le este iubit să-l facă Iudeilor, cei cetrăiesc întru furtişag şi întru rea lucrare şi ţes răspuns pentru a lor necredinţă. Deaceea, nu ne este atît de ostenitoare tîlcuirea mai-naintei grăiri, pentru că privirea
1
Prooroc şi împărat al Iudeii şi apoi al întregului Israil, între 1010-970 înainte de Hristos.2
 
 TÎLCUIREA PSALMILOR ÎMPĂRATULUI PROOROC DAVID
lucrurilor o face arătată.Ne vom sîrgui cît va fi cu putinţă a fugi de lungimea cuvîntului şi scurt a pune înainte folosul, celor ce voiesc. Şi, mai înainte arătînd scopul Psalmilor, aşa ne vomapuca de tîlcuire.Se cuvine însă a şti că este osebit lucru proorociei a le vesti nu numai pe cele cevor să fie, ci şi pe cele de faţă, şi a le grăi pe cele ce s-au făcut. Pentru cădumnezeiescul Moisi ne-a învăţat arătat cele zidite de Dumnezeul tuturor, care au luatpe „a fi” demult şi prea-de demult, nu de la oameni primind învăţătura aceasta, ci dindarul Duhului. Le-a spus şi pe cele ale vremii lui, precum lui Faraon pedepsele aduseasupră-i, şi lui Israil dăruirea manei şi împărtăşirea cărnurilor. A spus mai-nainte încăşi cele ce or să fie, adică venirea Stăpînului Hristos, risipirea Iudeilor şi mîntuireaneamurilor.Aşa şi dumnezeiescul David (după acela el întîi scriind proorocia) pomeneştefacerile de bine făcute celor de acum de Dumnezeul tuturor şi mai-nainte le însemnează pe cele ce or să fie cu mulţi ani mai pe urmă. Şi nu foloseşte numaicuvinte prooroceşti, ci şi sfătuitoare şi legiuitoare şi, cînd moralizatoare, cînddogmatică aduce învăţătura. Uneori tînguieşte primejdiile Iudeilor, iar alteori mai- înainte cîntă mîntuirea neamurilor. În multe locuri încă mai-nainte vesteşte PatimileStăpînului Hristos şi Învierea, şi cu multa felurime a proorociei îi îndulceşte pe cei cevoiesc a lua aminte.Oarecari au zis că Psalmii nu sînt toţi ai lui David, ci şi ai altora. Drept aceea, aşa înţelegînd şi scrierile de deasupra, pe unii i-au afierosit lui Idithum, pe alţii lui Etham,pe alţii fiilor lui Core şi pe alţii lui Asaf, din
Istoria Paralipomenilor 
învăţînd noi că şiaceştia sînt Prooroci. Eu însă nu mă împotrivesc cu nimic pentru acestea. Căci ce folos îmi adaugă mie, ori de sînt toţi ai acestuia, ori de sînt oarecari şi ai acelora, fiind lucruvădit că toţi s-au scris din lucrarea dumnezeiescului Duh? Pentru că şi pedumnezeiescul David îl ştim Prooroc, şi pe aceia
Istoria Paralipomenilor 
 îi numeşteProoroci. Lucrul Proorocului este să dea limba slujitoare darului Duhului, după glasulce se poartă în Psalmi: „Limba mea - zice - este trestia Scriitorului ce scrie degrabă.”Dar să stăpînească hotărîrea celor mai mulţi: că cei mai mulţi dintre scriitori au zis căaceştia sînt ai lui David.Şi, de vreme ce oarecari au numit scrierile de deasupra mincinoase, socotesc căeste lucru de nevoie a vorbi puţine şi pentru aceasta. Mi se pare că este lucru îndrăzneţ a răsturna scrierile de deasupra, care se aflau pe vremea lui Ptolemei
2
, celuice a împărăţit peste Egipt după Alexandru
3
, pe care toţi cei 70 de bătrîni
4
le-autălmăcit în limba elinească. Şi, mai înainte cu o sută cincizeci de ani de tălmăcireaaceea, umplîndu-se de dumnezeiescul dar, minunatul Ezdra
5
a scris de-a doua oară
2
faraonul Ptolemeu Filadelful (283-246)
3
Alexandru Machidon
4
De fapt, 72 de înţelepţi care au tălmăcit
Vechiul Testament 
din ebraică în elină, tălmăcire ce secheamă
Septuaginta
, „cei şaptezeci” (vezi
Cuvîntul de încheiere
).
 
5
Preot printre Iudeii din Babilon. În vremea unuia dintre cei doi împăraţi Persani, nu ştim dacăArtaxerxe I (465-424), sau Artaxerxe al II-lea (404-358), Ezdra vine la Ierusalim cu poruncă de la împărat să reaşeze
Legea
, pe care Iudeii iarăşi o uitaseră. Ezdra face acest lucru, desparte pe Iudeide soţiile şi de copiii lor de altă seminţie şi reia Sărbătoarea Corturilor (vezi
Cartea I a lui Ezdra
).3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->