Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ReprezenT [broj 240, 21.2.2011]

ReprezenT [broj 240, 21.2.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 317|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2013

pdf

text

original

 
BIHAĆ: Sastanak u Kabinetu premijera Hamdije Lipovače na temu „Agrokomerc“
BOSANSKA KRUPA:
Delegacija iz Hrvatske uposjeti Sanskom Mostu
Stambeno zbrinjavanje građana
HRVATSKE NACIONALNOSTI
Str. 22
Udruženje „Ključka dolina“:Pripreme za ovogodišnju sjetvu
KLJUČ: VELIKA KLADUŠA:BUŽIM:
Str. 12Str. 11Str. 06
Radovi na Domu kulture:Postavljena nova stolarijaSjednica Općinskog vijeća: Potvrđenidobitnici najviših općinskih priznanja
Počelo uređenje kanalizacijskogsistema u gradu
Telefoni: 037/775-085, 037-775-086
Velika Kladuša
SANSKI MOST:
Str. 09
KANTON: Održana treća redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona
PROBLEM SE SAMO
zajednički može riješiti
Str. 02
BROJ 240
21. FEBRUAR 2011.
GODINA VI
CIJENA 1 KM, PLUS POŠTARINA ZA EVROPU 3,00 USD, CND 3,50
INTERVJU:
Mi ništa ne
prepuštamo
slučaju
Senad
ĆATIĆ
Str. 13
Kantonalnipravobranilacustvrdio da je
 žrtva organiziranog kriminala
Str. 10
direktor SpecijaliziranePoljoprivredne zadruge„Agromerkantilija“
Očuvanjeprirodneljepote
 
2
Kanton
ReprezenT
21. februar 2011. godine, broj 240
BIHAĆ -
U srijedu je u Bihaćuodržana treća redovna sjednicaSkupštine Unsko sanskog kantona.Na dnevnom redu koji se sastojao odosam tačaka, najviše pažnje izazvao je Prijedlog Odluke o davanju sagla-snosti na rješenje o imenovanju kan-tonalnog pravobranioca. Iako je insti-tucija ombudsmena preporučila ime-novanje pravobranioca, skupštinskavećina nije je prihvatila već radilakako ona misli da je ispravno.Početak skupštinskog zasjedanjaobilježila su brojna poslanička pita-nja, na koja su ovaj put poslaniciimali priliku djelimično dobiti odgovor u obraćanju premijera Unsko-san-skog kantona
Hamdije Lipovače
.Premijer Lipovača je istakao da nje-gova Vlada ništa neće kriti, te da ćese pred poslanicima uskoro naćiinformacija o cjelokupnom stanju izaduženosti Kantona. Pored togapremijer se osvrnuo na rad Vladekroz protekle četiri sjednice, te poku-šao bar djelomično odgovoriti na svapostavljena poslanička pitanja, što jenaišlona različite komentare od onihpohvalnih,do komentara da se natakav način krši Poslovnik o raduSkupštine.Prijedlog Odluke o davanjusaglasnosti na rješenje o imenovanju
Himze Ezića
kantonalnimpravobra-niocem,izazvalo je žustru raspravu,te ukazao na suprotne stavove pozi-cije i opozicije po ovom pitanju. Madase smatralo da je ova odluka proce-duralna, te da se treba prihvatiti pre-poruka ombudsmena o imenovanjuEzića,pokazalo se sasvim suprotno.
- Morate znati i vi i javnost danije tačno da ovaj Kanton nemapravobranioca. Iz aspekta poziciježelim da demantiram bilo koga kotvrdi da Kanton nema pravobra-nioca, on ima Pravobranilaštvokoje funkcionira u punom kapaci-tetu u osobi Aide Đulić kao zamje-nicekantonalnog pravobranioca.Ako na to mjesto nije po imenu iprezimenu koga bi neko htio davidi,e to je drugo pitanje
, kazao jepremijer Lipovača i svojim poslanici-ma iz SDP zaprijetio da ne glasaju zaOdluku jer u tom slučaju on nije pre-mijer, kako je kazao,što je izazvaločuđenje drugih poslanika.U diskusiji je učestvovalo višeposlanika opozicije koji su smatralikako prijedlog nije niti trebao doći naSkupštinu već se o njemu trebalaodrediti Vlada. Međutim, kako seovdje radi o vrućem krompiru kojeg jeVlada preuzela od ranijeg saziva,valjalo je odgovornost prenijeti naSkupštinu što je i urađeno.Skupštinska većina je sa 17 raspolo-živih glasova odbila Prijedlog o ime-novanju Himze Ezića za kantonalnogpravobranioca i pored preporukaombudsmena i Federalnog pravobra-nilaštva. U uvodnom obrazloženjuovog materijala ministar pravde
Andrej Mamontov
 je pojasnio kakoon i sadašnja Vlada USK-a nije uče-stvovala u izboru pravobranioca uliku Himze Ezića već da je njega ime-novala bivša Vlada i dala mu još jedan mandat. Skupštini je proslije-đen materijal njihovih prethodnika nakonačno očitovanje.Zahtjev Himze Ezića da se obratiposlanicima, nije dobio njihovu podr-šku pa je on najavio svoje tužbekazavši pri tom da je žrtva organizira-nog kriminala. Nakon toga,bez obzi-ra na skretanje pažnje da postoji pra-vni vakuum jer je Ustavni sud ukinuoZakon o davnoj slbi,aKantonalni zakon još nije donešen,prihvaćen je Prijedlog Odluke oizmjeni i dopuni odluke o službiSkupštine kojom se omogućuje ime-novanje sekretara. U prvom dijeluzasjedanja prihvaćen je prijedlogZakon o sprečavanju nasilja i nedo-ličnog ponašanja na sportskim pri-redbama.U drugom dijelu skupštinskogzasjedanja poslanici su vodili iscrpnuraspravu o Nacrtu zakona o kantona-lnim inspekcijama USK-a, iznijevšitom prilikom niz primjedbi i sugestijana njegov sadržaj koje su u najvećojmjeri i prihvaćene. Nacrtom ovogZakona je propisano formiranje i dje-lovanje 21 kantonalne inspekcijemeđu kojima su izuzetno značajneinspekcije za zaštitu okoliša i rudar-sko geološka inspekcija.Trenutno je za nadzor ovlašten jedino federalni rudarski inspektor azbog brojnih majdana koji postoje uUSK-u potrebno je donijeti kantonalnizakon, te imenovati kantonalnoginspektora koji bi kontrolirao korište-nje mineralnih sirovina u USK-u. Uznekoliko zaključaka većinom glasovaposlanici su Nacrt zakona o kantona-lnim inspekcijama prihvatili.Na dnevnom redu našla se iInformacija o stanjuu oblasti privredesa stanjem elektroenergetskih obje-kata i mreža u USK-u, za koje su nekiposlanici kazali da je zakasnila, apodaci neažurni jer se odnose na2009.godinu. Drugi su bili mišljenjada informacija nije zakasnila već dasmo se sa problematikom trebaliuhvatiti u koštac znatno ranije, jer ona je još uvijek itekako aktuelna.Ocjenjeno je kako je privreda ukolapsu i da od propasti treba sprije-čiti svaki privredni subjekt koji za toima i najmanje realne šanse. Budućida su o ovoj problematici u raspraviučestvovali doslovce svi poslaniciopozicije sa zanimljivim zapažanji-ma, ovoj problematici ćemo posvetitiviše pažnje u našem narednom brojuReprezenT-a.Na kraju kao posljednju tačkudnevnog reda poslanici su razmatraliInformaciju o stanju sigurnosti napodručju Unsko-sanskog kantona za2010. godinu. I ova problematikazahtijeva više pažnje jer je stanje, nesigurnosti građana,već ono unutapolicije, poprilično haotično i nesre-đeno te ćemo i ovoj problematici ipodacima posvetiti više pažnje unarednom izdanju ReprezenT-a.Sjednica ovog skupštinskogzasjedanja završena je nešto prije19:00 sati iz čega proizlazi da suposlanici za svaku tačku dnevnogreda u prosjeku potrošili sat vreme-na. Poslanici opozicije su na ovomskupštinskom zasjedanju puno govo-rili, puno predlagali,ali je skupštinskavećina malo toga prihvatila.Kantonalni premijer je i na ovomzasjedanju pozvao opoziciju da seuključi u rješavanje nagomilanih pro-blema i da predlaže rješenja što seodmah nakon njegova poziva poka-zalo kao nemoguća misija jer skup-štinska većina od 17 poslanika radipo unaprijed utvrđenom planu i neželi iskakati iz kolosijeka kojim je kre-nula. Dokle će tim kolosijekom stići,približno će se znati nakon stotinjakdana rada zakonodavne i izvršne vla-sti u ovom kantonu.
Esad ŠABANAGIĆ 
BIHAĆ
-Predstavnici koordina-cije boračkih udruženja Unsko-san-skog kantona, koja okuplja udruže-nja proistekla iz odbrambeno-oslo-bodilačkog rata, prošle srijede su saministrom za pitanja boraca u VladiUSK-a
Ahmetom Egrlićem
imalipriliku razgovarati o svim gorućimpitanjima boračke populacije i udru-ženja koja okupljaju stradalnike rata.Bila je ovo prilika prije svega dase predstavnici Koordinacije i mini-star Egrlić međusobno upoznaju iobavežu na tješnju saradnju, kakobi pitanja od suštinskog značaja zaovu populaciju bila riješena na štokvalitetniji način. To se prije svegaodnosi na koordinaciju kada je upitanju izmjena zakona o dopunskimpravima boraca i članova njihovihporodica, koja bi se uskoro trebalanaći u proceduri.
- Niti jedno od predviđenihzakonskih obaveza iz postojećegzakona ne provodi se kako biželjeli i nadamo se da ćemo krozrazgovore sa resornim ministar-stvom osigurati uslove da se oba-veze izvršavaju redovno i u skla-du sa propisima
, istakao je
AleHošić
, predsjednik Koordinacijeboračkih udruženja Unsko-sanskogkantona.Ministarstvo za pitanje boraca unarednom periodu će biti servis ipartner boračkim organizacijama,istakao je resorni ministar AhmetEgrlić, kazavši da i sam kao pripad-nik boračke populacije razumije pro-bleme sa kojima se susreću, te daće učiniti sve na njihovom efika-snom i kvalitetnom rješavanju.
- Imamo Zakon o dopunskimpravima boraca, koji je nužnomijenjati u pojedinim segmenti-ma, i to ćemo kroz razgovor saboračkom populacijom pokušatiriješiti, i to ne kako bi nekomeukinuli prava, već kako bi ihučinili funkcionalnim
, dodao jeministar Egrlić.
Rusmir KARAT 
Održana treća redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona
Kantonalni pravobranilac ustvrdio
da je žrtvaorganiziranog kriminala
Koordinacija boračkih udruženja kod ministra Egrlića
Saradnjom i povjerenjem do kvalitetnih rješenja
Premijer i ministri Vlade USK-aPozicija u Skupštini USK-aDetalj sa sastanka boračkih Udruženja i ministra EgrlićaHimzo Ezić:“Žrtva sam organiziranog kriminala”
 
21. februar 2011. godine, broj 240
3
aši pogledi
ReprezenT
A
psurd naše zemlje je činjeni-ca da hiljade radnika radi iza to ne prima plaću,a sadruge strane političari koji ne rade pri-maju basnoslovno velike naknade.Politika je tako postala najunosnijezanimanje u ovoj zemlji pa tako oprav-dano imamo dobre političare,a lošemenadžere. Ništa drugačije stanje uodnosu na BiH nije niti u Unsko-san-skom kantonu.Bilo do sada, a možda ne budeviše jer valja biti korektan i pošten pakazati kako su u Krajini počeli puhatidrugačiji vjetrovi. Ovu konstataciju pri-mijetio je pa hrabroizrekao odlazećipremijer Federacije BiH
MustafaMujezinović
. Neki drugačiji vjetrovizapuhali su i u Sarajevu jer je premijer Mujezinović pozvao „ujedinjene“Krajišnike sebi u goste, u Vladu FBiH,da bi razgovarali o krajiškoj rak rani –„Agrokomercu“i da im kaže kako nijeza stečaj kojeg je baš njegova Vladakanila sprovesti. Među pozvanima uSarajevo su do jučer nepoželjni,asada neizbježni i nezaobilazni gosti.Koliko jučer, u Veliku Kladušu supo istom pitanju dolazili premijeri idrugi musafiri iz Sarajeva, bez najavedolaska,a već kad su došli, lokalnuzajednicu su zaobilazili kao kišaKragujevac. Bila je to praksa kontinui-teta i,naravno, proizvela je katastrofal-ne rezultate. Kad tad treba sjediti, raz-govarati i dogovarati. Dosadašnja pra-ksa razgovora idogovora iza zatvore-nih vrata sve nas je više zatvarala inazadovala bez obzira što su izdavanasaopćenja izgledala optimistično, lije-po i bajkovito. Svakim danom je bivalosve gore i gore. Prisjećamo se dolaskapotpredsjednika Federacije BiH
Mirsada Kebe
koji je novinare uspioubijediti kako je došao u „Agrokomerc“staviti tačku na „i“. Bilo je to na početkunjegovog mandata koji još traje u „teh-ničkom mandatu“, međutim, dalje odizjave nije se otišlo. Zapravo jeste,svake godine njegovog mandata bilo jesve gore,a to potvrđuje i podatak da jeza četiri godine kapital „Agrokomerca“od preko 300 miliona KM prepolovljen.Međutim, više puta ovdje spomi-njane Krajišnike zmije su ujedale pa suse s pravom i guštera bojali. Stoga,radnici „Agrokomerca“ i građani VelikeKladuše nisu dozvolili da ih iz iste rupe još koji put ujede zmija. Ko bi jošpametan mogao tada povjerovati Kebikako u njegovim radnjama i namjera-ma nije bilo politike. A da je politike ite-kako bilo vidjelo se i lijevo i desno odnjega. Sa jedne strane sjedio je
Edham Veladžić
, tadašnji predsjednikKO SDA USK-a,a sa druge
EjubAlagić
, predsjednik Općinske organi-zacije iste stranke u Velikoj Kladuši.Ogromna doza politike bila je tada iunutar Samostalnog sindikata„PPDiVUT“ koji je tvrdio kako općinskinačelnik
Admil Mulalić
ne želi dapruži šansu boljitku radnika„Agrokomerca“pružajući pri tom punupodršku ponašanju potpredsjednikaKebe. I Udruženje dioničara„Agrokomerca“je u svom obraćanjunavodilo kako Mulalić duže vrijemedjeluje destruktivno, retrogradno,pačak i sa dozom primitivizma, a okakvom se udruženju radi neka sudičinjenica da ne navodimo ime njego-vog predsjednika. Bilo je to vrijemekada su musafiri iz Sarajeva umjestosa pozicijom u Velikoj Kladuši razgova-rali sa minornom opozicijom. Najdalje je ipak tada na poligon politikeateriraopredsjednik Udruženja logoraša VelikeKladuše, čije ime također ne zaslužujepažnju, koji je u svom obraćanju, bezobzira što ničim nije bio izazvan, spo-minjao sve načelnikove savjetnike,pomoćnike i prijatelje pa čak i one koje je Sud BiH sudio i presudio da nisukrivi za nikakve njegove optužbe. Sveove nabrojane spominjemo samo zatošto nisu imali baš nikakve veze saKebom i „Agrokomercom“ali jesu imalisa politikom bez koje tada baš ništanije moglo biti. Načelnik Mulalić, kojiuopće nije znao da Kebo dolazi uVeliku Kladušu, bio je tog dana gostAmbasade Republike Francuske, ukoju je, kako je tada optužen, išao popamet kako treba vršiti opstrukcije ustvaranju problema u „Agrokomercu“.Kako sve bude i prođe, tako su i uKrajini, konačno, počeli puhati drugači- ji vjetrovi. Načelnik Mulalić je izrastaou najvećeg borca za „Agrokomerc“, neriječima već djelima, a u prvom ešalo-nu do njega su njegovi često spominja-ni savjetnici, pomoćnici i prijatelji, i, što je od svega najvažnije, cijela Kladuša icijela Krajina. Za (ne)spomenute sindi-kalce, predsjednike udruženja, opozi-cione stranačke prvake i sve ostalekoji su raznim Kebama iz Sarajeva bilimoralna podrška, radeći tako u koristvlastite štete,više niko ne čuje. Nemaih. Najveći njihov moralni poraz treba-la bi biti činjenica da je i njihova politi-čka partija u Općinskom vijeću plebi-scitarno podržala ono što načelnikMulalić sa svojim timom radi na spaša-vanju „Agrokomerca“. I ne samo njiho-va već i sve ostale političke partije.„Ujedinjene“ Krajišnike će uSarajevu predvodit novi premijer USK-a
Hamdija Lipovača
, sa svojim timomiz Vlade, čovjek koji mnogo toga hoće,koji je mnogo toga započeo i koji samotako mnogo i može učiniti.Lipovača ćepredvoditi Krajišnike koji mogu i koji unajmanju ruku imaju i ljudsku i moralnuobavezu da se uključe u rješavanjeproblema „Agrokomerca“,a ne podo-bne članove svoje ili neke druge politi-čke partije. Za razliku od svojih pret-hodnika, Lipovača je shvatio da jebolje da ga mrze zbog istine nego daga vole zbog laži pa se svim bićemokrenuo opoziciji bez koje, ako nije jaka i uključena, nema ni napretka dru-štva. I u ovom slučaju potvrdila se onanarodna da možeš kako hoćeš,ali danećeš dokle hoćeš!
Osvrt
Crno svijetbijeli
S
adašnji demokratski trenutak nas uvjerava koliko je teškopreživjeti.Stomaci nas svaki dan natjeravaju na razmi-šljanje,i to u najvećem broju jer sit gladnog ne razumije.Ovako se više ne može, na časnu riječ, sve mi se već u glavi okre-će od silnih računanja, od silnih poskupljenja i davanja, od uzima-nja, u licu sam bijel kao kreč, od leganja do ustajanja.Sve mi se urotilo protiv porodičnog budžeta, Federalna vlada utehničkom mandatu, te nova Vlada USK-a mi se u njega miješabolje nego mikser,uzet na kredit, kad se god preračunam ustano-vim da mi je nanijeta šteta, da mi je opala platežna i kupovnapotentnost za nekoliko sićušnih procenata, bar tako kaže statistika.A statistika je najbolje umirujuće sredstvo od svih medikamenata uovoj demokratskoj eri ovakvih i sličnih skupih prilika.Zato sam odlučio, bez kvoruma, jednoglasno, svojom većinom,da se ne vozim autobusom i ostalim vozilima u gradu koja se mora- ju plaćati, da prištedim na hrani, odjeći, na voću i povrću, na sop-stvenom jadu, da odložim sva materijalna ulaganja do povoljnijegmomenta, da isključim bojler, televizor, šporet, i provode, (jer ko znagdje me te štetočine odvode ?!), treba ozbiljno razmisliti vrijedili i naposao ići, jer treba platiti da bi se i tamo moglo stići. Uopće, trebase odreći svih mogućih i nemogućih zadovoljstava, jer za njih, vidi-te i sami, treba mnogo sredstava.Tako sam sada počeo darazmišljam i odbijam sve što se možeodbiti, i neću da se razljutim, u ljutnji sam jako gadan, sve što miduša poželi odbijam, jer bi mogao probiti unaprijed određene pro-store u kojima smijem da se pružam i svaka želja mi je od sopstve-nog tijela duža.I ne spavam više onako kako sam spavao, okrećem se u kre-vetu kao u vrteški, razmišljam šta da činim, na koga da se ljutim,misli su mi svakojake, san mi ne dolazi na oči, smišljam ali ne moguda smislim nešto pametno, pa ćutim.Napokon, pade mi na pamet ideja, čini mi se dosta nova.Odlučim da ne psujem, da ne pušim, da se ne kupam, prestao samovako ćelav kosu da čupam, prestao sam i u grudi da se lupam.Udario sam šakom o sto, sva mi se utroba strese, i dreknuo samkoliko me grlo nosi na ukućane: Budite se!Skočiše mi ukućani, misle leteći tanjiri, ludilo, nose mi čašuvode, slatko i slano, misle da mi je gorčina, a ja ih samo posmatrami mislim šta li misle da je bilo.A svašta je bilo. Ja više ne živim kako piše u statistikama, a toznači da mi se životni standard malo, brate,digne! Znam da štednja jeste, ali -ne treba ni u štednji samo spuštati. Sve ima svoju cijenu.Pa i čovjek. Čovjek je naše najveće bogatstvo. Ali, proizvodećimaterijalna bogatstva i dobra, čovjek i njima određuje cijenu. Premasebi kao bogatstvu, a i prema jedinici svog uloženog rada.Pesimisti kažu da su cijene otišle do vraga, i da ih niko ne možezaustaviti, a one same ne mogu da se zaustave uslijed inercije.Optimisti su, opet, za slobodno formiranje cijena, računajući načinjenicu da će trgovcima i proizvođačima biti žao da formiraju viso-ke cijene.Nema te cijene koju naš čovjek neće da plati, ali će poslije o njojpričati razne priče. Jedni će tu istu cijenu napadati da je visoka,drugi da nije, a treći neće ni znati kolika je. Ti treći su naši političa-ri. Oni vjerovatno ne znaju kolike su cijene. Ne znaju iz razloga štoza svoj (ne) radprimaju visoke plate pa zbog te visine ne obraćajudovoljnu pažnju na cijene. NAŠI POLITIČARI SU NAM UPROPA-STILI SVE ŠTO SMO IMALI I TAKO SU STVORILI IDEALAN AMBI-JENT ZA NOVI POČETAK!Tako da smo moji ukućani, ja i moj napaćeni narod upali u tudemokratsku zonu. Prinuđeni smo da podnesemo ostavku na ovajdemokratski život. Poznato je da običan čovjek bar tri puta odlazi usamoposlugu, dva puta zato što mora, a jednom zato što je zabo-ravio da nešto kupi. I svaki put sa cegerom u ruci pođe u nepozna-to.Ja o tim demokratskim zonama znam dosta. Prosto, obrazovansam čovjek, razumijem se u te stvari, takav mi historijski razvoj igeni, ako dozvolite. Otuda znam da postoji „zona šuta“, to samzapamtio od naših sportskih reportera, znam za Bezatomsku zonu,to je nešto sa pečurkama, a znam i za zonu sumraka! To je Unsko-sanski kanton. A naravno, znam ja i za erogene zone, ali – tu menešto zbunjuje! Jer, ako me pamćenje dobro služi, ta zona se nala-zi tamo negdje između , sad više ne znam tačno čega, ali, sjećamse, nisu na glavi! Glava je mislim nešto drugo, a nije erogena zona,pa onda ne razumijem zašto nas naši političari handre u glavu?Zašto svi u glavu?! Doduše, nisu to jedini organi -smještani napogrešnom mjestu!
Priča iz
života
(demokratskog)
Piše: Sead Midžic
Upropastili sve: Stvarali idealan
ambijent za novi početak!
'    
  b  y   S e a d   M  i d  ž  i ć
Možeš kako hoćeš,
ali nećeš dokle hoćeš!
      R    e    p    r    e    z    e    n      T    a    c      i      j    a
Iz Krajine (i Sarajeva) pušu drugačiji vjetrovi 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->