Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs Yoga QUALITY an 12

Curs Yoga QUALITY an 12

Ratings: (0)|Views: 1,376|Likes:
Published by nicolae38

More info:

Published by: nicolae38 on Oct 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

 
www.nida.netai.net
An 12 C 1NO
Ţ
IUNI FUNDAMENTALE CU PRIVIRE LA SEXUALITATEATAOIST
Ă
 CUM NE AJUT
Ă
PRACTICA TAOIST
Ă
A FUZIUNII AMOROASETRANSFIGURATOARE, REALIZAT
Ă
ÎNTOTDEAUNA CU CONTINEN
ŢĂ
 
Ş
I ÎNTR-OSTARE DE IUBIRE PUR 
Ă
, ÎN
Ă
L
ŢĂ
TOARE, NECONDI
Ţ
IONAT
Ă
, S
Ă
TR 
Ă
IM O VIA
ŢĂ
 MAI LUNG
Ă
 
Ş
I MAI S
Ă
N
Ă
TOAS
Ă
, FIIND MULT MAI FERICI
Ţ
I
Ş
I ÎN
Ţ
ELEP
Ţ
I
(continuare la cursul nr. 48, An 11)
 
Prin urmare, în viziunea în
ţ
elep
ţ
ilor din Extremul Orient, sexualitatea taoist
ă
nu este doar 
 Fântâna Ve
 ş
nicei Tinere
 ţ 
i
, ci
ş
i o minunat
ă
solu
ţ
ie ce permite reconcilierea acelei obsedante dileme,care a chinuit majoritatea misticilor occidentali, dintre dorin
ţ
a sexual
ă
pur 
ă
 
ş
i devo
ţ
iunea spiritual
ă
 autentic
ă
. Aceast
ă
dualitate chinuitoare, aduc
ă
toare de nesfâr 
ş
ite conflicte interioare (în cazulfiin
ţ
elor ignorante), este chiar mai prezent
ă
de-a lungul istoriei umanit
ăţ
ii decât ne-am putea noiimagina. Pe de o parte, anumite influen
ţ
e sociale contemporane promoveaz
ă
desc
ă
tu
ş
areainstinctelor sexuale pân
ă
la un nivel periculos, animalic, degradant. Pe de alt
ă
parte, majoritateareligiilor lumii denun
ţă
activitatea sexual
ă
ca fiind un obstacol primejdios, ilustrat simbolic printr-un demon perfid ce se opune spiritualit
ăţ
ii autentice. Ambele viziuni extremiste genereaz
ă
îns
ă
 numeroase probleme, care se extind
ş
i ele pe un spectru la fel de variat, de la bolile venerice
ş
i pân
ă
 la cele psihice datorate reful
ă
rilor 
ş
i neîmplinirii unui instinct normal (c
ă
ci nu întâmpl
ă
tor a înzestraÎn
ţ
elepciunea Divin
ă
fiin
ţ
a uman
ă
cu organele, func
ţ
iile
ş
i tr 
ă
irile sexuale). Astfel de viziuni sunt,deci, în egal
ă
m
ă
sur 
ă
mutilante
ş
i nesatisf 
ă
c
ă
toare, c
ă
ci fiin
ţ
a uman
ă
are deopotriv
ă
atât instincte
ş
iimpulsuri erotice, sexuale, cât
ş
i sublime aspira
ţ
ii spirituale, divine. La fel ca
ş
i tradi
ţ
ia milenar 
ă
 yoghin
ă
tantric
ă
, taoismul elimin
ă
dilema punând instinctul sexual sublimat s
ă
serveasc
ă
unui scopspiritual. Tehnicile ini
ţ
iatice ale sexualit
ăţ
ii taoiste permit experimentarea direct
ă
 
ş
i "tangibil
ă
" acomuniunii extatice
ş
i plenare cu Dumnezeu, împ
ă
rt
ăş
ind o iubire profund
ă
 
ş
i autentic
ă
, înv
ăţ
ând în primul rând s
ă
d
ă
ruiasc
ă
 
ş
i s
ă
primeasc
ă
reciproc aceast
ă
iubire, cei doi iubi
ţ
i pot ajunge s
ă
tr 
ă
iasc
ă
 nemijlocit îndumnezeirea
ş
i astfel s
ă
în
ţ
eleag
ă
natura divin
ă
, c
ă
ci a experimenta iubirea pur 
ă
 
ş
inecondi
ţ
ionat
ă
pe care o inspir 
ă
, în acest caz, fuziunea amoroas
ă
transfiguratoare realizat
ă
cucontinen
ţă
, înseamn
ă
a tr 
ă
i în comuniune cu Dumnezeu (a
ş
a cum atest
ă
, de altfel, majoritateareligiilor lumii). Exemplificând acela
ş
i principiu divin în termeni mai tehnici
ş
i mai pragmatici,metodele sexualit
ăţ
ii taoiste implic
ă
o bun
ă
cunoa
ş
tere a anumitor puncte specifice de acupunctur 
ă
 
ş
i a reflexologiei energetice
ş
i nervoase (elemente ezoterice pe care noi le-am prezentat deja încadrul cursurilor noastre de YOGA) ce permit cuplului plin de iubire s
ă
-
ş
i transmute energiacreatoare, erotic
ă
 
ş
i s
ă
o sublimeze apoi pe niveluri superioare ale fiin
ţ
ei, trezindu-
ş
i astfel sublimecapacit
ăţ
i intuitive
ş
i spirituale.F
ă
ă
îndoial
ă
c
ă
mul
ţ
i filosofi
ş
i în
ţ
elep
ţ
i
ş
i-au pus întrebarea: „De ce exist
ă
oare în omdorin
ţ
a de a tr 
ă
i comuniunea cu Divinul?" Cel care este orb din na
ş
tere nu va în
ţ
elege niciodat
ă
 
 
 plenar semnifica
ţ
ia
ş
i for 
ţ
a luminii. În mod similar, f 
ă
ă
a experimenta comuniunea cu Dumnezeu,noi nu vom în
ţ
elege niciodat
ă
adev
ă
rata semnifica
ţ
ie, m
ă
re
ţ
ie
ş
i for 
ţă
a lui Dumnezeu. El este îns
ăş
iVia
ţ
a; El este pretutindeni, nelimitat de spa
ţ
iu
ş
i timp, El este îns
ăş
i Eternitatea
ş
i Absolutul.Preafericit este cel care în
ţ
elege cu adev
ă
rat natura lui Dumnezeu, care este mereu "aproape" de El,devenind în final una cu El.Din nefericire, numero
ş
i oameni ignoran
ţ
i au ajuns s
ă
cread
ă
(
ş
i apoi chiar s
ă
simt
ă
aceasta),datorit
ă
dogmelor rigide
ş
i a educa
ţ
iei aberante, c
ă
sexualitatea este un p
ă
cat murdar. Necunoscândleg
ă
tura tainic
ă
dintre sexualitate
ş
i spiritualitate, în
ţ
elegerea lor a fost lipsit
ă
astfel de unul dintresensurile fundamentale ale experiment
ă
rii
ş
i cunoa
ş
terii Naturii Divine. Astfel, ei au fost sili
ţ
i s
ă
 caute alte c
ă
i, adeseori mult mai anevoioase, de apropiere de Dumnezeu. Îns
ă
, pe parcursul unor asemenea c
ă
ut
ă
ri, adesea înver 
ş
unate, mul
ţ
i oameni ajung s
ă
-
ş
i dezvolte autentice complexe
ş
ifrustr 
ă
ri sexuale, care, în mod evident, vor ac
ţ
iona ca ni
ş
te blocaje în calea aspira
ţ
iilor lor spiritualeautentice.Metodele taoiste tradi
ţ
ionale, care includ înv
ăţă
turile privind sexologia taoist
ă
, ajut
ă
fiin
ţ
auman
ă
s
ă
caute divinitatea înl
ă
untrul ei, eliberând-o astfel de aspectele exterioare ale religiilor, detemple, preo
ţ
i, dogme, ritualuri etc. Spre deosebire de diferitele religii, care sus
ţ
in c
ă
unicul mod dea-L g
ă
si pe Dumnezeu îl constituie credin
ţ
a
ş
i rug
ă
ciunea, taoismul pune un mare accent pe practicaactiv
ă
concret
ă
. Pentru taoi
ş
ti, cunoa
ş
terea autentic
ă
, plin
ă
de iubire,
ş
i autodisciplina sunt suficient pentru a putea st
ă
 pâni metodele inefabile
ş
i secrete ale comuniunii directe cu Dumnezeu.Vechii taoi
ş
ti nu erau nicidecum ni
ş
te simpli filosofi domina
ţ
i de viziuni abstracte, ci maidegrab
ă
ei ar putea fi compara
ţ
i cu ni
ş
te oameni de
ş
tiin
ţă
pragmatici (ei studiau
ş
tiin
ţ
a suprem
ă
 
ş
isacr 
ă
a comuniunii totale
ş
i permanente cu Dumnezeu). Dac
ă
ei experimentau o tehnic
ă
nou
ă
, iar aceasta nu d
ă
dea rezultatele scontate, se renun
ţ
a imediat la ea; dac
ă
descopereau un procedeu maieficient, îl foloseau imediat. Ei nu promiteau discipolilor lor mari recompense dup
ă
p
ă
ă
sireadefinitiv
ă
a corpului fizic, ci le vorbeau despre ob
ţ
inerea imediat
ă
a rezultatelor 
ş
i realiz
ă
rilor spirituale profunde, chiar în aceast
ă
via
ţă
.De aceea, ar fi incorect s
ă
definim taoismul doar ca o simpl
ă
teorie filosofic
ă
. Chiar 
ţ
inândcont de toate rigorile culturii moderne, el poate fi considerat drept o
ş
tiin
ţă
complex
ă
 
ş
i, în acela
ş
itimp, o cale de îndumnezeire. Dar, indiferent ce denumire sau defini
ţ
ie i-am da, este cert c
ă
taoismureprezint
ă
un mijloc ideal de prelungire a vie
ţ
ii, de îmbun
ă
t
ăţ
ire a s
ă
n
ă
t
ăţ
ii, a bun
ă
st
ă
rii psihice,mentale
ş
i spirituale,
ş
i chiar de atingere a imortalit
ăţ
ii. În afara sexualit
ăţ
ii taoiste, mai exist
ă
, încadrul taoismului, înc
ă
 
ş
ase discipline care promoveaz
ă
autocontrolul
ş
i autoeducarea complex
ă
afiin
ţ
ei umane. A
ş
adar, putem vorbi despre „Cei
ş
apte piloni ai taoismului".Cel care, practicând metodele taoiste, va urm
ă
ri s
ă
îl realizeze plenar pe Dumnezeu în propriasa fiin
ţă
, revelându-
ş
i natura sa divin
ă
, î
ş
i va putea controla totodat
ă
cu u
ş
urin
ţă
propria sa condi
ţ
ieuman
ă
. El va putea dep
ăş
i astfel boala, stresul, triste
ţ
ea
ş
i toate dorin
ţ
ele inferioare
ş
i va manifesta,în final, for 
ţ
ele eterne
ş
i omniprezente ale vie
ţ
ii
ş
i armoniei atât în fiin
ţ
a sa, cât
ş
i pretutindeni în jurul s
ă
u. Pentru aceasta, el trebuie s
ă
urmeze principiile celor „
Ş
apte piloni ai taoismului". Acestsistem complet de transformare l
ă
untric
ă
cuprinde urm
ă
toarele
ş
apte discipline de autoeducare:1. Filosofia taoist
ă
;
 
2. Arta taoist
ă
a revitaliz
ă
rii
ş
i regener 
ă
rii;3. Taoismul
ş
i dieta alimentar 
ă
revitalizant
ă
;4. Arta taoist
ă
a vindec
ă
rii;5. Taoismul în
ţ
elepciunii sexuale;6. Arta taoist
ă
a st
ă
 pânirii de sine (Arta taoist
ă
a autocontrolului);7. Taoismul succesului.De
ş
i în cursurile care urmeaz
ă
ne vom axa îndeosebi asupra în
ţ
elepciunii taoiste a fuziuniiamoroase cu continen
ţă
(Taoismul în
ţ
elepciunii sexuale), aceasta nu poate fi în
ţ
eleas
ă
în adev
ă
ratasa profunzime f 
ă
ă
a o integra în contextul mai larg al principiilor celor „
Ş
apte piloni ai taoismului".
Filosofia taoist
ă
 
Filosofia taoist
ă
dezv
ă
luie într-un mod unic logica ascuns
ă
, divin
ă
, a proceselor vie
ţ
ii, precu
ş
i semnifica
ţ
ia destinului fiin
ţ
ei umane. Ea se concretizeaz
ă
într-o colec
ţ
ie de principii directoare, cetrebuie urmate atât de c
ă
tre individ, cât
ş
i de colectivitate în ansamblu, pentru a putea fi atins
ă
 fericirea
ş
i elevarea spiritual
ă
. Bazându-se pe descoperirea prin revela
ţ
ie spiritual
ă
a legilor ascunse
ş
i eterne ale universului, filosofia taoist
ă
furnizeaz
ă
, în virtutea principiilor rezonan
ţ
ei
ş
i analogiei,informa
ţ
ii detaliate asupra c
ă
ilor corecte ce asigur 
ă
succesul în arta conducerii (chiar la nivel politic), în promovarea armoniei sociale
ş
i ridicarea bun
ă
st
ă
rii oric
ă
rei fiin
ţ
e umane.
Arta taoist
ă
a revitaliz
ă
rii
ş
i regener
ă
rii
Aceast
ă
 
ş
tiin
ţă
ini
ţ
iatic
ă
cuprinde un ansamblu de exerci
ţ
ii a
ş
a-zis „interne", prin care putereaînn
ă
scut
ă
de vindecare
ş
i regenerare a fiin
ţ
ei umane este trezit
ă
 
ş
i direc
ţ
ionat
ă
c
ă
tre diferitele organinterne
ş
i glande, prin intermediul energiilor subtile benefice, purificatoare.Aceste exerci
ţ
ii "interne" sunt exact opusul celor a
ş
a-zis „externe", practicate ast
ă
zi pe scar 
ă
 larg
ă
, cum sunt: înotul, atletismul, jogging-ul, tenisul, karatele etc. De
ş
i exerci
ţ
iile „externe" au caefect „construirea" unui corp fizic armonios, aceasta se face adesea în detrimentul energetic alorganelor interne. Acest lan
ţ
al cauzalit
ăţ
ilor subtile sfâr 
ş
e
ş
te- de multe ori, în cazulsuprasolicit
ă
rilor din sportul de performan
ţă
, de exemplu prin apari
ţ
ia diverselor boli,
ş
i chiar printr o îmb
ă
trânire prematur 
ă
. Dimpotriv
ă
, exerci
ţ
iile „interne" energizeaz
ă
întreaga noastr 
ă
fiin
ţă
,armonizeaz
ă
diferitele etaje energetice, conferind deci, printre nenum
ă
ratele efecte benefice,
ş
i omai bun
ă
func
ţ
ionare a organelor interne.O prim
ă
categorie de exerci
ţ
ii „interne" include acele tehnici desemnate s
ă
corecteze pozi
ţ
iilecorporale uzuale: cea a
ş
ezat întins, cea de medita
ţ
ie, cea specific
ă
mersului
ş
i diferitelor activit
ăţ
icurente. Exerci
ţ
iile taoiste de acest gen au fost create în strict
ă
concordan
ţă
cu legile naturii
ş
icuprind: cinci exerci
ţ
ii purtând nume de animale (având fiecare efecte specifice corespondente unor atribute
ş
i însu
ş
iri deosebite ale acelor animale), opt exerci
ţ
ii „direc
ţ
ionale", dou
ă
sprezece exerci
ţ
ii„zodiacale"
ş
i dou
ă
sprezece exerci
ţ
ii „ale nervilor". Tot în aceast
ă
grup
ă
de tehnici ini
ţ
iatice intr 
ă
 
ş
iexerci
ţ
iile taoiste clasice intitulate: exerci
ţ
iul C
ă
 prioarei, exerci
ţ
iul Cocorului
ş
i exerci
ţ
iul Broa
ş
tei
Ţ
estoase.

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
valerianeacsu liked this
peteri73 liked this
valerius69 liked this
Ivan Doina liked this
Marius Ionita liked this
sandu53 liked this
Dan liked this
nickname777333 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->