Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5808, 29.10.2011]

Dnevni avaz [broj 5808, 29.10.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 965|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2013

pdf

text

original

 
TERORISTI^KI ATAK 
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
subota, 29. 10. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5808
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 Mevlid Ja{arevi} za vrijeme napada: Uo~i zlo~ina stigao iz Srbije
(Foto: B. Nizi})
NAPAD NA DR@AVU!
B
rutalni teroristi~ki napadu Sarajevu {okirao je ju~-er sve gra|ane Bosne iHercegovine. Stra{ne sli-ke mu{karca s automatskom pu-{kom koji puca na zgradu Amba-sade Sjedinjenih Ameri~kih Dr`-ava (SAD) obi{le su svijet.Pucaju}i na zgradu Ambasadei njeno osiguranje te`e je ranio je-dnog policajca. Napada~ je identi-ficiran kao dvadesettrogodi{njiMevlid Ja{arevi} iz Novog Pazarazvani Abdurahman, pripadnik ra-dikalne vjerske grupe tekfir, po-znate po tome {to sve muslimanekoji ne dijele tu ideologiju smatranevjernicima.
 2.-11. strana
 
PATRIK MUN
SAD ostajudugoro~nouz BiH!
   3 .  s   t  r .
Drama trajala satima, centar Sarajeva bio u panici
Napada~ identificiran kao pripadnik radikalne vjerskegrupe tekfir
Onesposobljen hicem snajpera u natkoljenicu
Racije trajale do kasno u no}
Mevlid Ja{arevi} pucao na Ambasadu SAD
Trenutak kada je pogo|en terorista
(Foto: F. Fo~o)
Specijalci prilaze Ja{arevi}u nakon {to je ranjenGra|ani i policajci krili se pred naletom pomahnitalog napada~a
NOVI PAZAR
Porodicateroristeu {oku
   1   1 .  s   t  r .
 
Brutalni teroristi~ki na-pad u Sarajevu {okirao je ju-~er sve gra|ane Bosne i He-rcegovine. Stra{ne slike mu-{karca s automatskom pu-{kom koji puca na zgraduAmbasade Sjedinjenih Ame-ri~kih Dr`ava (SAD) obi{lesu svijet.Napada~ je identificirankao dvadesettrogodi{nji Me-vlid Ja{arevi} iz Novog Paza-ra zvani Abdurahman, pripa-dnik radikalne vjerske gru-pe „tekfir“, poznate po tome{to sve muslimane koji ne di-jele njihovu ideologiju sma-traju nevjernicima.
Patrolirao ulicom
Pucaju}i na zgradu Amb-asade i njeno osiguranje, te`eje ranio jednog policajca. Ja{arevi} je cijeli sat dr-`ao u panici centar grada,otvaraju}i povremeno vatrui patroliraju}i jednom odglavnih gradskih raskrsnicaprije nego {to ga je snajper-ista specijalne jedinice Age-ncije za istrage i za{titu(SIPA) preciznim pogotkom
aktuelno
Dnevni avaz, subota,29. oktobar/listopad 2011.
2
U pratnji tri policijskakombija i vi{e od 20 specija-laca SIPA-e ranjeni Mevlid Ja{arevi} ju~er u 17.10 satidovezen je u Klini~ki ce-ntar Univerziteta u Sarajevu.Odmah je preba~en u oper-acionu salu, gdje mu je povr-eda od metka koji je na nje-ga iz snajpera ispalio jedanod specijalaca obra|ena izbrinuta. Dok mu je ukazi-vana pomo}, Klinika urge-ntne medicine (KUM) bila jepod opsadom specijalaca, aulazak i izlazak drugih paci-jenata dobro je kontroliran.Sino} je KCUS obi{ao iministar zdravstva KS Zla-tko Vukovi}. On nam je ka-zao da je Ja{arevi} zadobioprostrelnu ranu desne natko-ljenice te da nije u`ivotnoj opasnosti.- Nakon ukazanepomo}i on }e na-pustiti bolnicu upratnji s kojomje i do{ao jer ne-ma potrebe dabude zadr`an ubolnici - kazao jeVukovi}.On je istakao da je u ko-ntaktu s direktorom Op}ebolnice „Prim. dr. AbdulahNaka{„ dr. Bakirom Na-ka{em saznao da je ranjenipolicajac koji je radio na osi-guranju zgrade AmbasadeSAD van `ivotne opasnosti.Vukovi} je kazao da je uOp}u bolnicu primljena jo{jedna povrije|ena osoba, ko-ja je nakon ukazane pomo}ipu{tena ku}i.- Ovakvo ne{to u svije-tu se uvijek mo`e desiti.Na`alost, nisam se nadaoda se poslije svega mo`e inama dogoditi - rekao jeVukovi}.Iako je bilo najavljeno da}e ranjeni napada~ bitivra}en iz bolnice sa specija-lcima, dva i po sata kasnijedonesena je druga~ija odlu-ka. Naime, ljekari su ga na-kon razgovora s tu`iocemodlu~ili zadr`ati na bo-lni~kom lije~enju.- Tu smo odluku zajednodonijeli iz medicinskih ra-zloga, odnosno zato {to mo-ra primati antibiotike i mo-ra biti redovno previjan, {tomu ne bi bilo pru`eno uustanovi u koju bi bio odve-den. Ranjeniku je rana zbr-inuta. On je dobro. Nije muo{te}ena kost, nervi niti kr-vni sudovi - kazao je sino} za„Avaz“ direktor Hirur{kihdisciplinaKCUS-a MustafaHiro{.
 Izno{enje stvari ranjenog 23-godi{njaka
(Foto: I. [ebalj)
Direktor Op}e bolniceBakir Naka{ potvrdio namje da je ranjeni policajacodmah upu}en na operaci-ju. Njemu je Ja{arevi} nanioprostrele povrede sko~nihzglobova.- U sali }emo vidjeti ka-kve su to povrede i jesu li ne-rvi o{te}eni - kazao je Naka{.
Policajac pogo|en u noge[utljivinapada~
Kako smo saznali, to-kom ukazivanja ljekarskepomo}i u KCUS-u Ja{are-vi} je bio izuzetno miran.- Nijedne rije~i nijeprogovorio. [utio je cije-lo vrijeme - re~eno nam jeu KUM-u.
 Ministar Vukovi} obi{ao je sino} KCUS
UDAR NA DR@AVU
Mevlid Ja{arevi}, pucaju}i iz kala{njikova,
Ambasadu
uBiHnteror
Napada~ identificiran kao pripadnik radikalnesatima
Onesposobljen hicem snajpera u
Prema saznanjima „Dne-vnog avaza“, Ja{arevi} je u Sa-rajevo stigao autobusom izPriboja u Srbiji, gdje je iplanirao teroristi~ki napad naAmbasadu SAD.Tako|er, kako su namprenijeli policijski izvoriiz Srbije, Ja{arevi} je bio po-vezan s grupom koja je pr-ije tri godine poku{alaizvr{iti atentat i na sa-nd`a~kog muftiju Muame-ra Zukorli}a.
Do{ao autobusom iz Srbije,gdje je isplanirao napad!
Napada~ zadr`an u sarajevskoj bolnici
Ja{arevi} ranjenu natkoljenicu
Iako je u prvi mah re~eno da }e biti vra}en,naknadno odlu~eno da ostane na lije~enju
 Ja{arevi}: Sijao strah i panikuu glavnom gradu BiH  Ekskluzivni snimak portala „Dnevnog avaza“: Trenutak kada ga je
 
u natkoljenicu onesposobio.Obu~en u dugi kaput i spu{kom nagotovs, Ja{are-vi} se u tom trenutku stro-po{tao na zemlju. Ve}inaposmatra~a pomislila je daje ubijen.Drama je zapo~ela ne{toprije 16 sati, kada je Ja{are-vi}, prema izjavama o~evida-ca, iza{ao iz tramvaja i po~eopucati iz kala{njikova. Svje-doci navode da je pucao ra-falno i pojedina~no.
Intenzivna potraga
 Jake policijske snage suga, nedugo iza toga, opkoli-le, blokirav{i sve okolne uli-ce. Sumnjalo se da je napa-da~ opasan i eksplozivom, alise to kasnije pokazalo ne-ta~nim. Me|utim, kod njegasu prona|ene tri ru~ne bo-mbe. Nakon {to su ga provje-rili pripadnici kontradiver-zione jedinice Ja{arevi} je pr-eba~en u Klini~ni centarUniverziteta u Sarajevu naoperaciju.Niko od zaposlenikaAmbasade, kako nam je po-tvr|eno, nije povrije|en unapadu, a ju~er nije bilo po-dataka o materijalnoj {teti.Stotine policajaca, pripa-dnika SIPA-e, Ministarstvaunutra{njih poslova KS teFederalnog MUP-a odmahsu pokrenule intenzivnuakciju osiguranja mjestauvi|aja, a potom potragu zamogu}im pomaga~ima isau~esnicima u ovom teror-isti~kom napadu.Kako nezvani~no sazna-jemo, akcije su do kasno si-no} trajale na nekoliko loka-cija u Sarajevu. Navodno supretresani stanovi u naseljuGrbavica i na Bistriku. Poli-cija je privela jo{ dvije osobekoje su pod operativnim pr-ovjerama, no njihov identi-tet ju~er nije poznat.Do zaklju~enja ovog izda-nja policija nije zavr{ilauvi|aj na mjestu napada, acentar grada bio je i daljeblokiran.
aktuelno
Dnevni avaz, subota,29. oktobar/listopad 2011.
3
 Pi{e: Faruk VELE(fvele
@
 avaz.ba)
Pucanju Bosnu
Ova dr`ava mora se obra~unati sa svimakoji, ma{u}i sli~nim opasnim idejama,`ele nauditi njenim gra|anima i prijateljima
Komentar dana
Nema nikakve sumnje,23-godi{nji Mevlid Ja{are-vi} iz Novog Pazara ju~er jeu centru Sarajeva pucao usrce dr`ave BiH u namjerida ubije ono za {ta su svo-je `ivote polo`ile hiljadena{ih zemljaka!Taj zlo~inac koji je svo-ju cijev usmjerio premaAmbasadi SAD, u kojoj suu tom trenutku sjedili na{iprijatelji, dr`avljani zemljekoja je, za razliku od mno-gih u svijetu, uvijek razu-mjela patnje gra|ana BiH,mo`e biti samo jedno. To jedu{manin na{e domovine isvih njenih naroda - Bo{-njaka, Srba i Hrvata.Njegova ju~era{nja mra-~na pojava na Marindvoru,mar{iranje s „kala{njik-vom“ na gotovs i ruksakomna le|ima, Sarajlije i sveistinske patriote neodo-ljivo je podsjetila na reze-rviste koji su i 1992. godi-ne na sli~an na~in barika-dama blokirali bh. prije-stonicu, ugro`avaju}i ne-zavisnost BiH i najavlju-ju}i krvavu borbu za nje-nu opstojnost.U pravu su oni koji tvr-de da zlo~ince poput Ja{ar-evi}a i one koji su prije 19godina pucali na ovaj gradve`e ista mr`nja. Iste su iposljedice njihovih nedje-la. Oni koji su Ja{arevi}avrbovali u mra~ne ideolo-gije nekakvog tekfira i ve-habizma, {to je, prema pr-vim informacijama, bio ra-zlog njegovog suludog ubi-la~kog juri{a, znali su {ta~ine. Takvi su sigurni da sa-mo lu|aci sli~ni Ja{are-vi}u, koji su pri tomeBo{njaci, nose muslima-nska imena i di~e se bole-snom verzijom ~estitogislama, mogu zabiti glo-gov kolac u srce ove dr`ave. Jer, oni drugi, do sada,o~ito, nisu uspjeli u zlo~i-na~kom naumu.Zato danas ova d`ravamo`e imati samo jedan iz-bor. Ona se mora `estokoobra~unati sa svima koji,ma{u}i sli~nim opasnimidejama, `ele nauditi nje-nim gra|anima i prijatelji-ma. Pa bili oni u GornjojMao~i ili na Ravnoj Gori.Sve drugo zna~it }e ispu-njenje prijete}ih crnih pr-ognoza da ovaj djeli} svi-jeta ne mo`e imati bu-du}nost. Nema sumnje,kao i mnogo puta u histo-riji, Bosanci i Hercegovciznat }e braniti svoju ota-d`binu. Bez obzira na to urukama kojeg ubice bio„kala{njikov“.
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“  ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 315.565 posjetilaca.
      
 Pitanje:
Osu|ujete li teroristi~ki napad na Ameri~ku ambasadu u Sarajevu?
Gra|ani BiH osu|ujunapad na AmbasaduSAD u Sarajevu
A) Da, svakako 91,67%B) Ne, nikako 8,33%C) Ne znam 0%
www.dnevniavaz.ba
AB
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
Ameri~ki ambasador Pe-trik Mun (Patrick Moon)kasno sino} je na konferenci-ji za novinare izjavio da na-pad na Ameri~ku ambasadune}e preusmjeriti aktivnostii nastojanja SjedinjenihAmeri~kih Dr`ava u BiH.Ambasador Mun odr`ao jekonferenciju zajedno s pre-dsjedavaju}im Predsjedni-{tva BiH @eljkom Kom{i-}em.- Sjedinjene Ameri~keDr`ave su prijatelji gra|anaBiH i mi ovdje ostajemo du-goro~no. Mi }emo nastavitina{e aktivnosti, nastaviti ra-diti na pru`anju podr{kegra|anima BiH te sara|ivatis vlastima. Nadamo se da }ese ovaj incident iskoristitida bi se gra|ani BiH ujedini-li i krenuli ka zajedni~kom ci-lju kako bi postali dijelomEvrope - kazao je Mun.On je istakao da su poli-cijske snage profesionalnoreagirale na napad, dodav{ida je osoblje Ameri~ke am-basade na sigurnom.- Uistinu cijenimo po-dr{ku i simpatije bh. gra|anakoji su nam u ovim trenuci-ma uputili. Mi smo i dalje uzvas - poru~io je ameri~ki am-basador.Kom{i} je napad na Ame-ri~ku ambasadu okarakteri-zirao kao teroristi~ki akt,odnosno napad na BiH. Po-ru~io je da su sigurnosneslu`be u BiH spremne {titi-ti `ivote ljudi.
Ameri~ki ambasador o napadu
Mun: SAD ostajuuz gra|ane BiH!
Mi ovdje ostajemo dugoro~no,poru~io je Mun
 Mun tokom obra}anja bh. javnosti 
Iz ameri~kog Stejt depa-rtmenta saop}ili su kasnosino} da nema izvje{taja oozlije|enima me|u osobljemAmbasade SAD u Sarajevu,na koju je vatru iz automa-tskog oru`ja otvorio 23-go-di{nji Mevlid Ja{arevi} izSand`aka u Srbiji.- Nemamo nikakvih izv-je{taja o ozlije|enima me|uosobljem ambasade. Lokalnesnage reda odgovorile su nanapad. Ambasada je pod blo-kadom - rekao je portparolStejt departmenta Mark To-ner.U saop}enju se navodi i daje vi{e napada~evih hitaca po-godilo zidove Ambasade.
Oglasio se i Stejt department
Lokalne snage redaodgovorile na napad!
Stejt department: Nema povrije|enih u Ambasadi 
te`e ranio policajca
SAD
apaoista!
vjerske grupe „tekfir“
Drama trajalanatkoljenicu
 pogodio snajper specijalca SIPA-e

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Đorđe Patković liked this
Bahrudin Ibreljic liked this
Midhat Krilic liked this
Midhat Krilic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->