Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
11 Phuong Phap Co Ban Giai Bai Tap Hoa Hoc

11 Phuong Phap Co Ban Giai Bai Tap Hoa Hoc

Ratings:
(0)
|Views: 479|Likes:
Published by bi_hpu2

More info:

Published by: bi_hpu2 on Oct 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

 
Chuy ên đề các phương pháp giải bài tập hóa học: Phương pháp biện luận - Trinh.hoaTHPT.edu@gmail.com
Các phương pháp khác mời qua
violet/trinhyenkhanh
để tải nhé 
I. nguyªn t¾c cña ph¬ng ph¸p
Ph¬ng ph¸p biÖn luËn thêng sö dông c¸c c«ng cô to¸n häc nhbÊt ®¼ng thøc, gi¶i ph¬ng tr×nh nghiÖm nguyªn,
kÕt hîp víinh÷ng ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt,
cña ®èi tîng cÇn t×m ®Ó gi¶ibµi tËp.
II. C¸c trêng hîp thêng gÆp1. X¸c ®Þnh kim lo¹iVÝ dô 1.
Hoµ tan hoµn toµn 1,52 g hçn hîp (X) gåm Fe vµ kimlo¹i M thuéc nhãm IIA trong dung dÞch HCl d thÊy t¹o ra 0,672 lÝtkhÝ (®ktc). MÆt kh¸c, 0,95 g kim lo¹i M nãi trªn kh«ng khö hÕt®îc 2 g CuO ë nhiÖt ®é cao. Kim lo¹i M lµA. canxi.B. beri.C. bagie.D. bari.
Híng dÉn gi¶i 
Gäi c«ng thøc chung cña Fe vµ kim lo¹i M lµ R.R + 2HCl
RCl
2
+ H
2
 
2
H
n=0,67222,4= 0,03 (mol)
n
R
= 0,03 mol
 1,52M0,03
=
= 50,67 (g/mol)Do M
Fe
= 56 g/mol > 50,67 g/mol nªn nguyªn tö khèi cña
 
M ph¶i< 50,67 g/mol.Khi cho M t¸c dông víi CuO :M + CuO
MO + Cun
M
= x mol < n
CuO
= 0,025 mol
M
M
=0,95x>0,950,025= 38 (g/mol)38 g/mol < M
M
< 50,67 g/mol ; kÕt hîp víi d÷ kiÖn M lµ kim lo¹ithuéc nhãm IIA
M lµ canxi (M = 40 g/mol).§¸p ¸n A ®óng.
VÝ dô 2.
Hoµ tan m gam mét kim lo¹i R vµo 200 g dung dÞchHCl 7,3% (võa ®ñ), thu ®îc dung dÞch (X) trong ®ã nång ®é %muèi clorua cña R lµ 11,966%. Gi¸ trÞ cña m vµ tªn kim lo¹i R lµA. 11 t.B. 11 mangan. C. 9,732 magie.D. 9,732vµ nh«m.
Híng dÉn gi¶i 
2R + 2nHCl
2RCl
n
+ nH
2
 n
HCl
=2007,310036,5
××
= 0,4 (mol)
 
2
H
n=0,42= 0,2 (mol).
n
RCl
m= (m + 0,4
×
35,5) = (m + 14,2) g.m
dung dÞch sau ph¶n øng
= (m + 200 – 0,4) = (m + 199,6) g.
 m14,211,96m199,6100
+=+
 
m = 11n
R
=
R
110,4Mn
=
 
M
R
= 27,5n.LËp b¶ng biÖn luËn ta cã :n123
R
M27,55582,5VËy kim lo¹i R ph¶i lµ mangan.§¸p ¸n B ®óng
2. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö hîp chÊt h÷u c¬
 Trong mét sè bµi tËp x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña hîpchÊt h÷u c¬, nÕu chØ sö dông nh÷ng ph¬ng ph¸p th«ng th-êng ®«i khi viÖc gi¶i sÏ rÊt phøc t¹p hoÆc ®i tíi bÕ t¾c dokh«ng ®ñ d÷ kiÖn. Khi ®ã, nÕu sö dông ph¬ng ph¸p biÖnluËn sÏ cho kÕt qu¶ tèt h¬n.
VÝ dô :
§èt ch¸y hoµn toµn 22,5 g chÊt h÷u c¬ (X) thu ®îc49,5 g CO
2
vµ 27 g H
2
O. C«ng thøc ph©n tö cña (X) lµA. C
12
H
16
O
5
.B. C
3
H
8
O
3
.C. C
6
H
8
O. D. C
6
H
16
O
Híng dÉn gi¶i 
 
Ph©n tÝch
: Ta tÝnh khèi lîng cña C, H cã trong 22,5 g (X)råi so s¸nh víi 22,5 ; nÕu tæng khèi lîng cña hai nguyªn tè C, Hnhá h¬n 22,5 g th× trong (X) cã oxi ; nÕu hai khèi lîng ®ã b»ngnhau th× (X) lµ hi®rocacbon. Sau ®ã lËp tØ lÖ n
C
: n
H
: n
O
biÖn luËn ®Ó t×m ra c«ng thøc ph©n tö cña (X).
 
Bµi gi¶i
: m
C trong 22,5 g (X)
=49,644
×
12 = 13,5 (g).m
H trong 22,5 g (X)
=2718
×
2 = 3 (g).VËy trong 22,5 g (X) cã : 22,5 – 13,5 – 3 = 6 (g) oxi. Ta cã tØ lÖ sè nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè trong (X) lµ :
Trên bưc đưng thành công không có du chân ca nhng klưi biếng!1
 
Chuy ên đề các phương pháp giải bài tập hóa học: Phương pháp biện luận - Trinh.hoaTHPT.edu@gmail.com
n
C
: n
H
: n
O
=13,536::12116= 1,125 : 3 : 0,375 = 3 : 8 : 1
C«ng thøc ph©n tö cña (X) cã d¹ng (C
3
H
8
O)
n
hay C
3n
H
8n
O
n
  Ta l¹i cã : 8n
2
×
3n + 2
n
1 vµ n lµ sè nguyªn d¬ng
n =1C«ng thøc ph©n tö cña (X) lµ C
3
H
8
O.
3. Ph¶n øng gi÷a hai dung dÞch muèiVÝ dô :
Cho 8,94 g muèi MX (M lµ kim lo¹i kiÒm, cßn X lµhalogen) vµo dung dÞch AgNO
3
d, sau khi ph¶n øng kÕt thóc thu®îc 17,22 g kÕt tña. C«ng thøc cña muèi MX lµA. NaCl.B. KCl.C. NaBr.D. KBr.
Híng dÉn gi¶i 
MX + AgNO
3
 
MNO
3
+ AgX
Gäi nguyªn tö khèi cña M, X lÇn lît lµ M vµ X. Ta cã : (M + X) g MX ph¶n øng t¹o ra (108 + X) g kÕt tña.8,94 g MX ph¶n øng t¹o ra 17,22 g kÕt tña.
17,22M + 8,28X = 965,52
8,61M + 4,14X = 482,76(1)Do AgX kÕt tña nªn X ph¶i lµ Cl hoÆc Br hoÆc I
X
35,5.MÆt kh¸c, ®Ó ph¬ng tr×nh (1) cã nghiÖm th× : 4,14X <(482,76 – 8,61
×
7)
X < 102,05. VËy X chØ cã thÓ lµ clo hoÆc brom.* NÕu X lµ clo ta cã M = 39 hay M lµ kali. Muèi MX
 
lµ KCl.* NÕu X lµ brom ta cã M = 17,6 (lo¹i v× kh«ng cã nghiÖm phï hîp).§¸p ¸n B ®óng.
4. X¸c ®Þnh sè h¹t trong nguyªn töVÝ dô :
Hîp chÊt (A) cã c«ng thøc ph©n tö
 
lµ MX
x
; trong ®ã Mlµ kim lo¹i vµ chiÕm 46,667% vÒ khèi lîng. X lµ phi kim ë chu k×3. Trong h¹t nh©n nguyªn tö M cã sè proton Ýt h¬n sè n¬tron lµ4 h¹t, trong h¹t nh©n nguyªn tö X cã sè proton b»ng sè n¬tron. Tæng sè proton trong mét ph©n tö (A) lµ 58. X¸c ®Þnh M, X vµtªn gäi cña (A).
Híng dÉn gi¶i 
Gäi N, N’vµ P, P’ lÇn lît lµ sè notron, sè proton trong nguyªn tö Mvµ nguyªn tö X.A
(M)
= N + P = (2P + 4)A
(X)
= N’ + P’ = 2P’ Ta cã : (xP’ + P) = 58
%m
M
=2P4P2P246,6672xP'2P4xP'P2582100
+ + += = =+ + + + +
P = 26
xP’= 32Do X lµ phi kim ë chu k× 3 nªn X chØ cã thÓ lµ Si (P = 14) ; P(P = 15) ; S (P = 16) hoÆc Cl (P = 17).MÆt kh¸c, x ph¶i lµ sè nguyªn d¬ng nªn chØ cã cÆp x = 2vµ P = 16 lµ tho¶ m·n.VËy M lµ s¾t ; X lµ lu huúnh vµ (A) lµ pirit s¾t (FeS
2
).
III. Bµi tËp cã lêi gi¶i1. Bµi tËp tr¾c nghiÖmBµi 1.
 
Cho hçn hîp khÝ (X) gåm 0,1 mol etan, 0,2 mol eten,0,1 mol etin và 0,36 mol hi®ro ®i qua èng sø ®ùng Ni, ®ungnãng thu ®îc hçn hîp khÝ (Y). DÉn hçn hîp khÝ (Y) qua b×nh®ùng níc brom d, khèi lîng b×nh níc brom t¨ng 1,64 g vµ cãhçn hîp khÝ (Z) tho¸t ra khái b×nh. Khèi lîng cña hçn hîp khÝ(Z) lµA. 8,20 g.B. 10,28 g.C. 9,58 g.D.13,26 g.
Híng dÉn gi¶i 
 Ta : m
(Z)
+ m
khÝ bÞ níc brom hÊp thô
= m
hçn hîp (Y)
= m
hçn hîp (X)
= (0,1
×
30 + 0,2
×
28 + 0,1
×
26 + 0,36
×
2) = 11,92(g)
 
m
(Z)
= 11,92 – 1,64 = 10,28 (g).§¸p ¸n B ®óng.
Bµi 2.
Cho a gam hçn hîp (M) gåm hai muèi NaCl vµ NaBr t¸cdông hoµn toµn víi dung dÞch AgNO
3
thu ®îc kÕt tña cã khèi l- îng gÊp m lÇn khèi lîng cña AgNO
3
®· ph¶n øng. Kho¶ng x¸c®Þnh cña m lµA. m > 0.B. 1,8 < m < 1,9. C. 0,844 < m < 1,106.D. 1,023 < m < 1,189.
Híng dÉn gi¶i 
Gäi c«ng thøc chung cña NaCl vµ NaBr lµ NaX.NaX + AgNO
3
 
NaNO
3
+ AgX
Trên bưc đưng thành công không có du chân ca nhng klưi biếng!2
 
Chuy ên đề các phương pháp giải bài tập hóa học: Phương pháp biện luận - Trinh.hoaTHPT.edu@gmail.com
 Ta cã :
3
AgXXAgNO
m108Mm170
+=
= mGi¶ sö hçn hîp (M) chØ cã muèi NaCl, ta cã : m =10835,5170
+
=0,844Gi¶ sö hçn hîp (M) chØ chøa muèi NaBr ta cã : m =10880170
+
=1,106VËy kho¶ng x¸c ®Þnh cña m lµ : 0,844 < m < 1,106§¸p ¸n C ®óng.
Bµi 3.
Hi®ro ho¸ hoµn toµn 4,2 g mét an®ehit ®¬n chøc (X)cÇn võa ®ñ 3,36 lÝt khÝ hi®ro (®ktc). BiÕt (X) chøa kh«ng qu¸ 4nguyªn tö C, tªn gäi cña (X) lµA. etanal.B. propenal.C. propanal.D. metanal.
Híng dÉn gi¶i 
Gäi c«ng thøc ph©n tö cña (X) lµ C
n
H
2n+1–2k
CHO (n vµ k lµ sènguyªn tö C vµ sè liªn kÕt
π
trong gèc hi®rocabon).C
n
H
2n+1–2k
CHO + (k + 1)H
2
 
C
n
H
2n+1
CH
2
OH(14n + 30 2k) g (k + 1) mol4,2 g 0,15 mol
2
H
n= 0,15 mol
0,15(14n + 30 – 2k) = 4,2(k + 1)
n =
 
 30k214
Do sè nguyªn tö C trong (X)
4
n
3 ; k
2NÕu k = 0
n < 0 (lo¹i)NÕu k = 1
n = 2 (tho¶ m·n)NÕu k = 2
n = 4,143 > 4 (lo¹i)VËy (X) lµ propenal. §¸p ¸n B ®óng.
Bµi 4.
Cho ba hîp chÊt h÷u c¬ (X), (Y) vµ (Z) ®Òu chøa C, H, Ntrong ph©n tö. Thµnh phÇn % vÒ khèi lîng cña N trong (X), (Y)vµ (Z) lÇn lît lµ 45,16%, 23,73% vµ 15,05%. BiÕt (X), (Y) vµ (Z)®Òu t¸c dông víi axit HCl cho ra muèi amoni cã d¹ng RNH
3
Cl. Tªngäi (X), (Y) vµ (Z) lÇn lît lµA. metylamin, etylamin vµ anilin.B. etylamin, propylamin vµ phenylamin.C. metylamin, propylamin vµ benzylaminD. metylamin, propylamin vµ phenylamin.
Híng dÉn gi¶i 
Do c¶ ba chÊt (X), (Y) vµ (Z) ®Òu t¸c dông víi axit HCl vµ chora muèi RNH
3
Cl nªn c¶ ba chÊt ®ã ®Òu lµ amin ®¬n chøc,bËc I.* Gäi c«ng thøc ph©n tö cña amin (X) lµ C
a
H
b
N, ta cã :
1445,1612a + b + 14100
=
 
12a + b = 17ChØ cã a = 1 vµ b = 5 tho¶ m·n.C«ng thøc ph©n tö cña (X) lµ CH
5
N hay CH
3
NH
2
.
Gäi c«ng thøc ph©n tö cña amin (Y) lµ C
m
H
n
N, ta cã :
1423,7312m + n + 14100
=
 
12m + n = 45ChØ cã cÆp m = 3, n = 9 lµ tho¶ m·n.C«ng thøc ph©n tö cña (Y) lµ C
3
H
9
N hay C
3
H
7
NH
2
.* Gäi c«ng thøc ph©n tö cña amin (Z) lµ C
p
H
q
N, ta cã :
1415,0512p + q + 14100
=
 
12p + q = 79p, q ®Òu lµ sè nguyªn d¬ng vµ q
2p + 3
79 – 12p
2p + 3
p
 
765,42814
=
.MÆt kh¸c, 12p < 79
p <
796,58312
=
VËy 5,428
p < 6,583 ; do p là sè nguyªn d¬ng nªn p = 6 vµq = 7
C«ng thøc ph©n tö cña (Z) lµ C
6
H
7
N hay C
6
H
5
NH
2
.§¸p ¸n C ®óng.
2. Bµi tËp tù luËnBµi 1.
§èt ch¸y hoµn toµn a gam mét hîp chÊt h÷u c¬ (B)chøa C, H, N thu ®îc 2,24 lÝt khÝ CO
2
, 1,12 lÝt khÝ N
2
vµ 0,25mol H
2
O. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña (B). BiÕt c¸c thÓtÝch khÝ ®îc ®o ë ®ktc.
Híng dÉn gi¶i 
Khèi lîng cña c¸c nguyªn tè thu ®îc khi ®èt ch¸y hoµn toµn agam (B) lµ :m
C
= 12
×
2,2422,4= 1,2 (g) ; m
N
= 28
×
1,1222,4= 1,4 (g) ; m
H
=
Trên bưc đưng thành công không có du chân ca nhng klưi biếng!3

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dayhoahoc liked this
dayhoahoc liked this
Huan liked this
Tam Duong Tran liked this
Tam Duong Tran liked this
Tam Duong Tran liked this
Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org liked this
Tam Duong Tran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->