Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
eğitim

eğitim

Ratings: (0)|Views: 1,175 |Likes:
Published by emrahsii

More info:

Published by: emrahsii on Oct 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

 
 
T.C.EGE ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
 SOSYAL B
İ
L
İ
MLER ENST
İ
TÜSÜGenel Sosyoloji ve MetodolojiAna Bilim Dal
ı
 
KÜRESELLE
Ş
ME VE TÜRK 
İ
YE’DE E
Ğİ
T
İ
MPOL
İ
T
İ
KALARI:Yeni
İ
lkö
ğ
retim Müfredat
ı
Sosyal Bilgiler Program
ı
ÜzerineBir
İ
ncelemeYÜKSEK L
İ
SANS TEZ
İ
 Yasemin DO
Ğ
AN ÇEKENDANI
Ş
MANYrd. Doç. Dr. Dilek YE
Şİ
LTUNA
İ
ZM
İ
R - 2006
 
 1Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlü
ğ
üne sundu
ğ
um
KÜRESELLE
Ş
ME VE TÜRK 
İ
YE’DE E
Ğİ
T
İ
M POL
İ
T
İ
KALARI:
YEN
İ
 
İ
LKÖ
Ğ
RET
İ
M MÜFREDATI SOSYAL B
İ
LG
İ
LER PROGRAMI ÜZER 
İ
 NE B
İ
İ
 NCELEME adl
ı
yüksek lisans/doktora tezinin taraf 
ı
mdan bilimsel, ahlak venormlara uygun bir 
ş
ekilde haz
ı
rland
ı
ğ
ı
n
ı
, tezimde yararland
ı
ğ
ı
m kaynaklar 
ı
  bibliyografyada ve dipnotlarda gösterdi
ğ
imi onurumla do
ğ
rular 
ı
m.
İ
sim-Soyad
ı
: Yasemin DO
Ğ
AN ÇEKEN
İ
mza
 
 2
ÖNSÖZ
Son yirmi küsur y
ı
ld
ı
r, ülkemizde e
ğ
itim sistemi sürekli
ş
ikâyet edilen,toplumsal ya
ş
amda yer alan neredeyse tüm sorunlar 
ı
n temeline yerle
ş
tirilen bir konuhaline gelmi
ş
tir. “E
ğ
itim
ş
art” gibi popüler kültürün kimi yozla
ş
m
ı
ş
yakla
ş
ı
mlar 
ı
ilekonunun içi ne kadar bo
ş
alt
ı
lmaya çal
ı
ş
ı
l
ı
rsa çal
ı
ş
ı
ls
ı
n, bu sorun güncelli
ğ
inikorumaya devam etmektedir. Kald
ı
ki; bu tür popüler söylemlere yol açan yozla
ş
matoplumdaki e
ğ
itimsizli
ğ
in bir sonucu iken, söz konusu söylemlerin bu e
ğ
itimsizliktensa
ğ
lad
ı
ğ
ı
ç
ı
kar da ba
ş
ka bir sonuç olarak bir kenara yaz
ı
lmal
ı
d
ı
r.E
ğ
itim sistemindeki aksakl
ı
klar 
ı
n nas
ı
l çözülece
ğ
ine dair neredeyse tümyurtta
ş
lar 
ı
n kendine özgü mutlaka bir fikri oldu
ğ
u ülkemizde; e
ğ
itim sistemini buduruma getiren nedenler üzerinde daha fazla durulmas
ı
gerekmektedir.1980’lerle birlikte devletin e
ğ
itim alan
ı
ndan elini çekmeye ba
ş
lamas
ı
ve bualana yeterince kaynak sa
ğ
lanmamas
ı
e
ğ
itimin niteli
ğ
inde önemli bir dü
ş
ü
ş
e nedenolmu
ş
tur. En temel haklardan biri olan e
ğ
itim hakk 
ı
n
ı
n art
ı
k devlet okullar 
ı
nda bilekar 
ş
ı
lanamaz hale geldi
ğ
i ülkemizde e
ğ
itimin, küreselle
ş
me süreci ve neoliberal politikalarla birlikte bir kamu hizmeti olmaktan ç
ı
kar 
ı
lmas
ı
gündemdedir. E
ğ
itimin paral
ı
hale gelmesi anlam
ı
na gelen bu durum, e
ğ
itim alan
ı
ile ilgili sorunlar 
ı
n biricik çözümü olarak sunulmaktad
ı
r. Küreselle
ş
me süreci, sanayi toplumundan bilgitoplumuna geçi
ş
gibi at
ı
flarla ülkemizdeki e
ğ
itim sisteminde reforma giden siyasaliktidarlar, e
ğ
itim alan
ı
n
ı
piyasa ko
ş
ullar 
ı
na göre yeniden yap
ı
land
ı
rmaktad
ı
rlar.2005–2006 ö
ğ
retim y
ı
l
ı
nda uygulamaya konulan yeni ilkö
ğ
retim müfredat
ı
 yukar 
ı
da sözü edilen reform sürecinin bir parças
ı
olmakta, eski programlar 
ı
n ezberciyap
ı
s
ı
, tek tip insan
ı
yaratmay
ı
hedefleyen içeri
ğ
i ele
ş
tirilerek yeni toplumunele
ş
tirel, yarat
ı
c
ı
, ara
ş
t
ı
rmac
ı
bireyine duyulan ihtiyaç, programlar 
ı
n de
ğ
i
ş
tirilmesinegerekçe olarak gösterilmektedir. Ülkemizde e
ğ
itimin ezberci yap
ı
s
ı
n
ı
n de
ğ
i
ş
mesi,yarat
ı
c
ı
ve ele
ş
tirel dü
ş
üncenin geli
ş
tirilmesi gerekti
ğ
i konusunda toplumda yayg
ı
n bir beklenti söz konusu olmakla beraber, ya
ş
anmakta olan reformun bu sorunuçözmeye aday olup olmad
ı
ğ
ı
tart
ı
ş
ı
lmal
ı
d
ı
r.
 
i

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
sirhan16 liked this
Ciera Corca liked this
mustafaxarar liked this
msbrv liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->