Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
[v]Lap Trinh Mang Bang Java

[v]Lap Trinh Mang Bang Java

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by tieukiemthanh
Lap trinh java
Lap trinh java

More info:

Published by: tieukiemthanh on Oct 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2011

pdf

text

original

 
 Bài gi
ng L
 p trình M 
ng 
L
Ờ 
I NÓI
ĐẦ
U
 Ngày nay, h
u nh
ư 
vi
c vi
ế 
t m
ứ 
ng d 
ng 
để 
ch
 y trên máy
đơ 
n c
c b
không còn
đượ 
c
ư 
achu
ng và thích h
ợ 
 p n
ữ 
a. Các ch
ươ 
ng trình và
ứ 
ng d 
ng hi
n
đạ
i ph
i tích h
ợ 
 p và tri
u g 
i l 
ẫ 
nnhau trên m
ng Intranet (m
ng c
c b
 ), m
ng Internet (m
ng toàn c
u) và ngôn ng 
ữ 
 p trình Java là m
t trong nh
ữ 
ng l 
ự 
a ch
n t 
ố 
t nh
ấ 
để 
làm vi
c này. Java là m
t ngôn ng 
ữ 
 p trình không 
đơ 
n gi
n, ngoài s
ự 
n
ổ 
i ti
ế 
ng v
ề 
b
n thân ngôn ng 
ữ 
 , n
ề 
n t 
ng Java còn h
ướ 
ng 
đế 
n các
ứ 
ng d 
ng m
ng nh
ư 
: giao ti
ế 
 p trên m
ng theo mô hình khách/ch
(client/server) … So v
ớ 
i l 
 p trình thông th
ườ 
ng, l 
 p trình m
ng 
đ 
òi h
i ng 
ườ 
i l 
 p trình nh
ữ 
ng hi
ể 
u bi
ế 
t và k 
 ỹ 
n
ă 
ng chuyên sâu h
ơ 
n
để 
o giao ti
ế 
 p và trao
đổ 
i d 
ữ 
li
u gi
ữ 
a các máy tính v
ớ 
i nhau.
 Để 
giúp sinh viên chuyên ngành CNTT trong Nhà tr 
ườ 
ng có th
ể 
ti
ế 
 p c
n
đượ 
c v
ớ 
i nh
ữ 
ng k 
 ỹ 
 thu
t m
ớ 
i này, chúng tôi
đ 
ã m
nh d 
n so
n th
o cu
ố 
n
“Bài gi 
ng L
 p trình m
ng” 
 
để 
 
đư 
a vào gi
ng d 
 y cho sinh viên CNTT h
c n
ă 
m th
ứ 
3 trong Nhà tr 
ườ 
ng. Cu
ố 
n bài gi
ng này
đượ 
c so
nth
o
ự 
a trên n
ề 
n
ng các sinh viên CNTT sau 2 n
ă 
m h
c
đầ
u trong tr 
ườ 
ng 
đ 
ã 
đượ 
c trang b
 
đầ
 y
đủ
các ki
ế 
n th
ứ 
c v
ề 
Ngôn ng 
ữ 
 p trình h
ướ 
ng 
đố 
i t 
ượ 
ng, M 
ng máy tính, Thi
ế 
t k 
ế 
Web.
 Đ
âylà m
t môn h
c v
ớ 
i
đặ 
c thù là ki
ế 
n th
ứ 
c luôn
đổ 
i m
ớ 
i và c
 p nh
t, do
đ 
ó yêu c
u v
ớ 
i môn h
c nàylà sinh viên ph
i
ự 
 
đọ
c thêm tài li
u, giáo viên ch
ỉ 
là ng 
ườ 
i h
ướ 
ng
ẫ 
n nh
ữ 
ng v
ấ 
n
đề 
c
ơ 
b
nnh
ấ 
t cho sinh viên. L
 p trình m
ng là môn h
c m
ớ 
i
đượ 
c
đư 
a vào gi
ng d 
 y, nên trong quá trình so
n th
o bài gi
ng không tránh kh
i b
ỡ 
ng 
ỡ 
và thi
ế 
u sót. Chúng tôi r 
ấ 
t mong 
đượ 
c s
ự 
giúp
đỡ 
 ,
đ 
óng góp ýki
ế 
n c
a các
đồ
ng nghi
 p và
độ
c gi
quan tâm
để 
n tái b
n sau cu
ố 
n sách
đượ 
c hoàn thi
n h
ơ 
n.
i ý ki
ế 
n
đ 
óng góp có th
ể 
ử 
i v
ề 
theo
đị
a ch
ỉ 
email: qtmcn1@yahoo.com.Chúng tôi xin chân thành c
m
ơ 
n!
 Hà N 
i 12/2005
Các tác gi
Trang 1
 
 Bài gi
ng L
 p trình M 
ng 
M
C L
C
L
M
L
H
D
t
ế
L
u m
t s
l
ế
t c
ư
L
J
T
H
B
L
Kh
T
Ki
u d
li
u c
b
Ki
u d
li
u d
m
c
n
n
s
h
ă
đ
i
M
i
 Trang 2
 
 Bài gi
ng L
 p trình M 
ng 
C
C
đ
i
C
đ
i
C
v
v
c c
b
c v
m b
t s
c
s
d
b
n
G
i
d
d
c
&
c
t
o m
i
c
 Trang 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->