Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cau Do Thanh Kinh

Cau Do Thanh Kinh

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 396|Likes:
Published by api-3809602

More info:

Published by: api-3809602 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
1.Cuoán saùch ñaàu tieântrong boä Thaùnh Kinh laø saùchnaøo ?
a
 Tin Möøng Maùt-theâu
b
Saùng theá
c
Ñeä nhò luaät
d
Xuaát haønh
b /2.Thieân Chuùa saùng taïocaùi gì vaøo ngaøy thöù hai ?
a
aùnh saùng
b
sinh vaät döôi bieån vaøchim choùc
c
baàu trôøi
d
maët trôøi, maët traêngvaø caùc vì sao
c / St 1,6-83.Thieân Chuùa taïo döïng caùigì vaøo ngaøy thöù tö ?
a
thaûo moäc vaø caâycoái
b
sinh vaät döôùi bieån
c
maët trôøi, maët traêngvaø caùc ngoâi sao
c / St 1,14-194.Thieân Chuùa ñaõ taïo döïngcaùi gì vaøo ngaøy thöù naêm ?
a
caùc sinh vaät döôùibieån vaø chim trôøi
b
thuù vaät soáng treânñaát
c
ngöôøi nam vaø ngöôøinöõ
d
thaûo moäc vaø caâycoái
a / St 1,20-235.Thieân Chuùa taïo döïngngöôøi ñaøn baø ñaàu tieân töøcaùi gì ?
a
töø moät con khæ
b
töø buïi ñaát
c
töø chieác xöông söôøncuûa oâng A-ñam
c / St 2,21-226.OÂng A-ñam ñaõ aên traùicaám tröôùc baø E-vaø.
a
ñuùng
b
sai
b / St 3,67.Thieân Chuùa ñaõ tröøngphaït con raén theá naøo vì toäiduï doã oâng A-ñam vaø baø E-vaø aên quaû caám ?
a
phaûi boø baèng buïng,phaûi aên buïi ñaát moïi ngaøytrong ñôøi
b
bò ñuoåi ra khoûi vöôøn
c
bò ñaäp naùt ñaàu
a / St 3,148.Ngöôøi nöõ ñaàu tieân ñöôïc Thieân Chuùa taïo döïng teân laøgì ?
a
Ñeâ-li-la
b
Reâ-beâ-ca
c
E-vaø
d
Ñeà-boâ-ra
c / St 3,209.Ai may quaàn aùo cho oângA-ñam vaø baø E-vaø ?
a
 Thieân Chuùa
b
baø E-vaø
c
oâng A-ñam
a / St 3,2110.Theo saùch Saùng theá,"Ngöôøi truïc xuaát con ngöôøi,vaø ôû phía ñoâng vöôøn EÂ-ñen,Ngöôøi ñaët caùc thaàn hoä giaùvôùi löôõi göôm …………, ñeåcanh giöõ ñöôøng ñeán caâytröôøng sinh".
a
saéc nhoïn
b
saùng loùe
c
daøi 9 taác
b / St 3,2411.Thieân Chuùa ñaõ tröøngphaït oâng A-ñam vaø baø E-vaøôû ñaâu sau khi Ngöôøi truïcxuaát hoï khoûi vöôøn EÂ-ñen ?
a
phía baéc vöôøn EÂ-ñen
b
phía ñoâng vöôøn EÂ-ñen
c
phía taây vöôøn EÂ-ñen
d
phía nam vöôøn EÂ-ñen
b / St 3,242
 
12.A-ben laø anh cuûa Ca-in.
a
ñuùng
b
sai
b / St 4,1-213.Theo Thaùnh Kinh, vuï gieátngöôøi xaûy ra laàn ñaàu tieânlaø vuï naøo ?
a
Ña-vít gieát U-ri-a
b
AÙp-sa-loâm gieát Am-moân
c
Ca-in gieát A-ben
d
Moâ-seâ gieát moätngöôøi Ai-caäp
c / St 4,814."Con laø ngöôøi giöõ em conhay sao ?". Ca-in ñaõ traû lôøivôùi Chuùa.
a
ñuùng
b
sai
a / St 4,915.Ca-in ñaõ ôû ñaâu sau caùicheát cuûa A-ben ?
a
taïi xöù Noát
b
taïi xöù Ca-na-an
c
taïi EÂ-ñom
d
a / St 4,1616.Con chaùu oâng Noâ-eâ vöøaxaây thaùp Ba-ben xong thì cônHoàng thuûy aäp ñeán.
a
ñuùng
b
sai
b / St 6 - 1117.Khi côn Hoàng thuûy ñeán,trong taøu oâng Noâ-eâ coù baonhieâu ngöôøi ?
a
5
b
8
c
7
d
9
b / St 7,1318.Laøm sao oâng Noâ-eâ bieátlaø nöôùc ñaõ ruùt treân maëtñaát ?
a
con quaï bay ñi vaøkhoâng trôû veà
b
gaø trong taøu gaùydoàn daäp
c
con boà caâu maø oângthaû ra mang veà moätnhaønh laø oâ-liu töôi
c / St 8,1119.Theo saùch Saùng theá, ailaø ngöôøi thöù nhaát troàng nho?
a
oâng Noâ-eâ
b
oâng A-ben
c
oâng Kham
d
oâng Ca-na-an
a / St 9,2020.Theo saùch Saùng theá, ailaø ngöôøi anh huøng ñaàu tieântreân maët ñaát ?
a
oâng Nim-roát
b
oâng Cuùt
c
oâng Ít-ma-en
a / St 10,821.OÂng AÙp-ra-ham ra ñi, nhöÑöùc Chuùa ñaõ phaùn vôùioâng. OÂng AÙp-ra-ham ñöôïc………… tuoåi khi oâng rôøi Kha-ran.
a
40
b
55
c
70
d
75
d / St 12,422.Veà söï ra ñôøi cuûa hoï, I-xa-aùc vaø Sa-mu-en coù neùtchung naøo ?
a
hoï ñeàu laø con uùt
b
vöøa sinh ra ñaõ bieátnoùi cöôøi
c
hoï sinh ra do söï canthieäp cuûa Thieân Chuùa
c / St 16,1 ; 17,19 ; 21,1-3 ; 1 Sm 1,2.11.19-2023.Trong danh saùch döôùiñaây, ai ñöôïc sinh ra bôûi oângAÙp-ra-ham vaø baø Xa-ra ?
a
Ít-ra-en
b
Ít-ma-en
c
I-xa-aùc
c / St 17,19 ; 21,2-324.Thieân Chuùa ñaõ kyù keátGiao öôùc vôùi oâng AÙp-ram3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->