Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5809, 30.10.2011]

Dnevni avaz [broj 5809, 30.10.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,025|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2013

pdf

text

original

 
KONGRES SDP-a
Spremni zavanredneizbore
Srbijanski terorista Mevlid Ja{arevi} ostavio oporuku
Supruga Mirela prona|ena u Rahi}u
Klju~ rje{enjaproblema s vehabijama postoji, ali ne postoji politi~ka volja
Racije na Vojni~kom Polju u Sarajevu
T
erorista Mevlid Ja{are-vi}, koji je u petak pu-cao na Ameri~ku am-basadu u Sarajevu, os-tavio je oporuku u kojoj obra-zla`e razloge i cilj teroristi~kogakta na dr`avu BiH.Detalji njegovog manifesta,kada budu otkriveni, vjerova-tno }e {okirati javnost, a ono{tose trenutno zna jeste da je Ja{arevi} pucnjavom u centruprijestonice, prema njegovomsuludom naumu, „htio pomo}imuslimanima“!?
 2. i 3. str.
NA LICU MJESTA
[iroka istraga o napadu na Ambasadu SAD
Ekskluzivno:Ranjeni policajac za ’Avaz’
VELI]: HVALAMOMCIMAKOJI SUME IZVUKLI
Reakcije:Enes Ljevakovi}, fetva-i-emin
SVI SE MORAMOBORITI PROTIVOPASNE IDEOLOGIJE
Srbija:Policijska akcija u Novom Pazaru
UHAP[ENO PAPU[TENO 17VEHABIJA
Istra`ujemo:Terorista regrutiran u Austriji
KO JE IDEOLOG
MEVLIDAJA[AREVI]A
   4 .  s   t  r  a  n  a   6 .   i   7 .  s   t  r .
9. strana
   8 .  s   t  r .
DR@AVAUZVRA]A
UDARTERORISTIMA!
 Pripadnici SIPA-e vr{ili raciju u Gornjoj Mao~i: Uhap{ene dvije osobe povezane s Ja{arevi}em
(Foto: Z. Mehmedovi})
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
nedjelja, 30. 10. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5809
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
USPJESI
D`ekoponovozabio gol
BANJA LUKA
Izre{etankafi}’Kult’
 Ja{arevi}: ^esto boravio u selu
   1   6 .  s   t  r  a  n  a   5   9 .  s   t  r .
11. str.
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,30. oktobar/listopad 2011.
2
Vije}e ministara BiH
Razotkritidetalje
Predsjedavaju}i Vi-je}a ministara BiH Ni-kola [piri} najo{trije jeosudio teroristi~ki na-pad na Ambasadu SADu Sarajevu, izra`avaju}io~ekivanje da }e svi de-talji i okolnosti u vezi sovim napadom biti ra-zotkriveni. [piri} jeistaknuo da ovaj napadmora biti poziv za svesigurnosne i pravosu-dne strukture u zemljida se odlu~noobra~unaju s terori-zmom.On je po`elio brz opora-vak policijskom slu`be-niku koji je ranjen u te-roristi~kom aktu, sa-op}eno je iz Vije}a mi-nistara.
Parlament FBiH
Prona}inalogodavcenapada
Predsjedavaju}i Pre-dstavni~kog doma Par-lamenta FBiH DenisZvizdi} najo{trije jeosudio teroristi~ki na-pad na Ambasadu SADu BiH, nagla{avaju}i dasu SAD na{i dokazaniprijatelji te da je ovajnapad istovremeno inapad na BiH i mir unjoj. Predsjedavaju}iZvizdi} tra`i od svihistra`nih i sigurnosnihorgana BiH da podu-zmu sve mjere da seizvr{ioci ovog bezu-mnog ~ina strogo kaznete da se, a {to je mnogobitnije, prona|u nalo-godavci ovog napada.
SSD BiH
Smirivanjetenzija
Svjetski savez dija-spore BiH najo{trije jeosudio napad na Amba-sadu SAD u BiH i za-htijeva od nadle`nihpolicijskih i sudskihstruktura da pred licepravde izvedu sve onekoji su isplanirali ovajteroristi~ki ~in.Ovaj savez zahvalio jeameri~kom ambasadoruu BiH Patriku Munu(Patrick Moon) na smiri-vanju potencijalnih tenzi-ja i na isticanju da ovaj te-roristi~ki napad ne}e po-kolebati SAD u nastoja-njima da podr`avajugra|ane i vlasti u BiH.
Ukratko
Prema nalogu Dr`avnogtu`ila{tva, pripadnici Age-ncije za istrage i za{titu(SIPA) ju~er su satima vr{iliraciju i kontrolu u selu Go-rnja Mao~a, gdje se sumnjada `ivi dio pripadnika radi-kalnih grupa s kojima je biopovezan srbijanski dr`avlja-nin Mevlid Ja{arevi}, koji jeizvr{io teroristi~ki napad naAmbasadu SAD u Sarajevu.Maskirani specijalci,me|u kojima su bili i pripa-dnici policije Distrikta i Fe-deralnog MUP-a, munjevi-tom su brzinom u vi{e od 20vozila ju~er pro{li premaGornjoj Mao~i u op}ini Sre-brenik kako bi pretresli ku}etamo{njih stanovnika.Na pola sata prije akcijereporterska ekipa „Dnevnogavaza“ boravila je u ovom po-dmajevi~kom selu.Me|utim, niko od mje{tananije `elio razgovarati s medi-jima. Da je situacija na tere-nu bila ozbiljna, govori ~in-jenica da nas je do GornjeMao~e sprovela policijskapatrola MUP-a Tuzlanskogkantona, koja nam je savjeto-vala da „ne idemo u centarsela, jer su nezgodni kada suu grupi“.Nakon toga vratili smo sedo punkta policije Distri-kta u br~anskoj Mao~i.Nedugo poslije toga spe-cijalci su projurili premaGornjoj Mao~i. Po{li smoza njima i na ulazu u ovo po-dmajevi~ko selo zaustavilisu nas specijalci policije Di-strikta, koji su bili naoru`anipu{kama s metkom u cijevi.Za samo 15-tak minutana punktu je zaustavljeno{est vozila kojima su upra-vljali stanovnici GornjeMao~e koji su po{li ku}ama.Policija ih je zaustavila,provjerila dokumente i pre-Novopazarski teroristaMevlid Ja{arevi}, koji je upetak pucao na Ameri~kuambasadu u Sarajevu, ostavioje oporuku u kojoj obrazla`erazloge i cilj teroristi~kogakta na dr`avu BiH, saznaje„Dnevni avaz“.
Morao pucati
Detalji njegovog mani-festa, kada budu otkriveni,vjerovatno }e {okirati javno-st, a ono {to se trenutno znajeste da je Abdurahman, ka-ko je sebe zvao, pucnjavom ucentru prijestonice, premanjegovom suludom naumu,„htio pomo}i muslimani-ma“!?Ovome u prilog ide i po-datak da je terorista, nakon{to je kala{njikovom divljao40 minuta i ispalio 105 me-taka, specijalcima koji sumu se pribli`ili rekao:„Nisam do{ao da ubijammuslimane. Sklonite poli-cajce.“ Kasnije se poku{aoopravdati da je „na jednogmorao pucati“. Ono {to jeistinske muslimane vjernikeposebno pogodilo jeste ~in-jenica da je Ja{arevi} i prijei nakon ranjavanja, pa i u bo-lnici, u~io ajete iz Kur’ana.Svi koji u BiH svoju vjeru tr-adicionalno prakticirajusmatraju da je vehabija, pr-ipadnik radikalne tekfir ide-ologije, na ovaj na~in oskrna-vio Svetu knjigu, a jo{ goreje {to je u svijet poslao pogu-bnu i pogre{nu poruku oislamu u na{oj zemlji.Dan nakon teroristi~kognapada na BiH sve sigurno-sne strukture bile su na no-gama.Pretresi su provedeni uskoro svim dijelovima ze-mlje, a operativne provjeresumnjivih osoba koje su mo-gle imati veze s Ja{arevi}emtoliko su {iroke da }e konkr-etniji podaci biti poznati tekza dva-tri dana, kad se rezu-ltati sumiraju. Dvije osobekoje se dovode u vezu s na-padom na Ameri~ku amba-sadu u Sarajevu uhap{enesu ju~er u Gornjoj Mao~i.Policija je pretresla ku}e ukojima je, navodno, prijedva dana boravio Mevlid Ja{arevi}. Prema nepo-tvr|enim informacijama,njegova supruga Mirela bo-ravila je preksino} u selu, i tou ku}i Nusreta Imamovi}a,koji je ju~er ujutro napustioGornju Mao~u. Hajrudin Ri-bi}, prvi Imamovi}evkom{ija, nije bio raspolo`enza razgovor s novinarima.Sumnja se da je Ja{arevi}prije napada imao sastanak sImamovi}em, za kojim poli-cija traga. Policija je ume|uvremenu u Rahi}u kodBr~kog prona{la i uhapsila Ja{arevi}evu suprugu.Tako barem tvrde u poli-ciji i Tu`ila{tvu BiH, ali do-daju da }e cijeli proces rasvje-tljavanja pozadine, pripremei otkrivanja eventualnihAbdurahmanovih pomaga~au teroristi~kom aktu u Sar-ajevu biti zaokru`en do sva-ke sitnice.Sada su pod posebnomlupom pripadnici vehabi-jske zajednice, ~iji je dobardio ~lanova do sada vi{e pu-ta dovo|en u vezu s radika-lnim, kriminalnim, pa i ter-oristi~kim aktivnostima.
Odrije{ene ruke
Prema policijsko-oba-vje{tajnim procjenama, sr`problema koje dr`ava BiHima sa selefijama pa, konkr-etno, i teroristi~kog akta uSarajevu je u Mao~i. Tom sepodatku mo`e vjerovati akose na umu imaju dosada{njeaktivnosti vehabija iz togmjesta, njihovi odnosi s„bra}om“ u regionu i inoze-mstvu, a zna~ajni su i ranijislu~ajevi otkrivanja oru`ja ieksploziva kod pripadnikaove zajednice i njihovih si-mpatizera.Napad od petka je aktivi-
[piri}: Obra~un sterorizmom
Velika akcija SIPA-e nakon teroristi~kog napada u Sarajevu
Dvije osobe uhap{ene u Gornjoj Mao~i
Supruga Mevlida Ja{arevi}a prona|ena u Rahi}u
 Pretresena vozila stanovnika sela
(Foto: Zlatan Mehmedovi})
OTKRIVAMO
Detalji iz manifesta Srbijanca Ja{arevi}a
Terorista ostav
U svom suludom naumu navodno „htio pomo}i muslimanima“
Specijalcima koji su mu se pribli`ilimuslimane
Sklonite policajce“
Opse`ne operativne provjere
 Ja{arevi} usred napada u centru Sarajeva: Lu|ak s misijom
 
3
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,30. oktobar/listopad 2011.
 Pi{e: Vlastimir MIJOVI]
Mutivode
Ionako prljavu teroristi~ku vodu nekipoliti~ki krugovi nastoje jo{ vi{e da zamute
Komentar dana
Posljedice Ja{arevi}evogteroristi~kog akta nisu bi-le prete{ke. Politi~ka upo-treba ovog slu~aja,me|utim, tu je da dramidoda jo{ nekoliko burnih~inova.Iz nekih politi~kih imedijskih krugova odmahsu poletjele otrovne streli-ce tako oblikovane da sete{ko oteti utisku kako sudavno nao{trene za trenu-tak kad }e se stvoriti povodza njihovo odapinjanje. Unekim opaskama jedva seobuzdava likovanje, ~ak irazo~arenje {to u petak ni-je proliveno jo{ vi{e krvi.Organi sigurnosti Ja{ar-evi}a su obuzdali prili~noefikasno. U kratkom rokubi se mogli doznati i njego-vi porivi, duhovna ili poli-ti~ka inspiracija, a mo`da ikreatori ~itavog doga|aja.Posljedice njegove poli-ti~ke upotrebe, pak, sanir-at }e se znatno te`e. Muti-vode od prvog trenutka ra-de punom parom, sve doDodikovog predskazanjada }e „ovaj teroristi~ki ~inna kraju pokazati sva{ta“.No, pone{to ve} vidi-mo: to su podmukla nasto-janja da se kroz Ja{arevi}evteroristi~ki ~in pro{vercu-je neki krupni politi~ki pr-ofit. ^ak i onaj najve}i: dase pripadnost spomenutogmladi}a vehabijskom pokr-etu „logi~no“ nadove`e po-vezivanjem ~itavogbo{nja~kog naroda s tomvjerskom sektom, na ko-ncu, i s teroristi~kim aktomkoji se dogodio u petak.Do podmetanja ove vr-ste naro~ito je stalo duho-vnim sljedbenicima srpskogterorizma s po~etka agresi-je na BiH. Njihova je ogro-mna potreba da etiketu te-rorizma sa sebe nekako pr-elijepe upravo na narod nadkojim su se tako dugo i be-stijalno i`ivljavali.Nakon energi~nih rea-kcija bo{nja~ke politike,javnosti i vjerskih krugova,koji su s gnu{anjem osudi-li Ja{arevi}ev ~in, ta }e po-dmetanja te{ko pro}i. Po-gotovo ako takvim raspo-lo`enjem bude obilje`en idaljnji tok istrage ovogateroristi~kog akta.
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati  svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“  zabilje`io 387.754 posjetioca.
      
 Pitanje: O~ekujete li brzu reakciju dr`ave u hap{enju svih onih koji imaju bilo kakve veze s Ja{arevi}evim napadom na Ameri~ku ambasadu?
Gra|ani o~ekuju brzureakciju dr`ave BiH
A) Da, svakako 79,17%B) Ne, nikako 16,67%C) Ne znam 4,17%
www.dnevniavaz.ba
ABC
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Horor u glavnom gradu BiH: Napadnuta Ameri~ka ambasada u Sarajevu
Za sve ovo {to se u BiH de{ava na-jve}u krivicu snose politi~ari koji suizabrani od naroda na posljednjimizborima. U BiH se ne zna ni ko pijeni ko pla}a, nema vlade, nema zako-na, samo korupcije ima. Svako sebi stvara zakon. Narodje ogor~en, ali i sam je kriv.
(Sepp Meier)
PORTAL - komentar dana
tresla vozila. Budu}i da smobili na licu mjesta, nismo pr-imijetili da je policija pro-na{la ne{to sumnjivo, ali imnije dozvolila prolaz dalje dookon~anja akcije.Saznajemo da su u Gor-njoj Mao~i uhap{ene dvijeosobe koje se dovode u vezus teroristi~kim napadom naAmeri~ku ambasadu u Sar-ajevu. Policija je u Rahi}u pr-ona{la suprugu Mevlida Ja{arevi}a, koja je odvedenana saslu{anje.
 E. RA@ANICA
rao posljednji alarm da se pr-otiv vehabija u dr`avi moradjelovati institucionalno, aliza to, sude}i prema tvrdnja-ma odgovornih u dr`avnimagencijama za sigurnost, ni-ti je bilo do sada niti sada po-stoji politi~ka volja.- Mi imamo kapacitete ina~ine da se ovo pitanje, ko-na~no, rije{i, ali nam politi-ka mora dati odrije{ene ru-ke. Do sada to niko nije biospreman uraditi, a mnogisu razlozi za to - kazao namje ju~er jedan od bh. sigurno-snih zvani~nika koji dodajeda skoro sve njegove kolegeisto razmi{ljaju.
 I. ]ATI]
Dvije osobe koje suju~er uhap{ene u GornjojMao~i dovezene su u pro-storije Agencije za istrage iza{titu (SIPA), gdje je snjima obavljen razgovor,kazao nam je sino} za„Dnevni avaz“ dr`avnitu`ilac Dubravko ^ampara.- Jo{ nismo odlu~ili ho}eli oni biti zadr`ani - kazao je^ampara, koji nam je potvr-dio da je u Rahi}u uhap{enaMirela Ja{arevi}, supruga na-pada~a Mevlida Ja{arevi}a.U toku su istra`ne ra-dnje nakon kojih }e bitiodlu~eno o daljnjem postu-panju prema Ja{arevi}evojsupruzi.Tu`ilac ^ampara namje potvrdio da su pripa-dnici SIPA-e ju~er u sara-jevskom naselju Vojni~koPolje izvr{ili pretres ku}e uvezi s privo|enjem SemiraR. iz Novog Pazara.- S njim je obavljen ra-zgovor i on je pu{ten naslobodu. Izvr{en je pretresobjekta i izuzeti suodre|eni predmeti - rekaoje ^ampara.On nam je, tako|er, po-tvrdio da }e Mevlid Ja{ar-evi} danas biti saslu{an uKlini~kom centru Univer-ziteta u Sarajevu.- Sud BiH }e mu odre-diti branioca, nakon ~ega }ebiti saslu{an - objasnio je^ampara.
 B. C.
Dubravko ^ampara za „Dnevni avaz“
Ja{arevi} }e uKCUS-u biti saslu{an
Specijalna policija blokirala sve prilaze
{okirat }e javnost
io oporuku!
rekao: „Nisam do{ao da ubijam

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
Samira Dzevat Samira Dzevat added this note
eee da nista mi dolazi poznato zasta mi dolazi wo bossna
1 thousand reads
1 hundred reads
Mirela Đogic Begic liked this
Seka Visković Ivić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->