P. 1
02 diksiyon 1

02 diksiyon 1

Ratings:

3.33

(1)
|Views: 6,666|Likes:
Published by api-3817546

More info:

Published by: api-3817546 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
MESLEK 
İ
GEL
İŞİ
M
 
D
İ
KS
İ
YON I
ANKARA 2006
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ı
ğ
ı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
 Karar 
ı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itimOkul ve Kurumlar 
ı
ndakademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar 
ı
nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retim materyalleridir (Ders Notlar 
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ı
ş
,denenmek ve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul veKurumlar 
ı
nda uygulanmaya ba
ş
lanm
ı
ş
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir veyap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar 
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerindenula
ş
ı
labilir.
 
Bas
ı
lm
ı
ş
modüller, e
ğ
itim kurumlar 
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğ
ı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir 
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar 
ş
ı
l
ı
ğ
ı
ndasat
ı
lamaz.
 
 i
 
AÇIKLAMALAR....................................................................................................................ii
 
G
İ
İŞ
.......................................................................................................................................1
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –1....................................................................................................3
 
1. D
İ
KS
İ
YON SANATININ ÖNEM
İ
VE SES........................................................................3
 
1.1. Diksiyon Sanat
ı
n
ı
n Önemi............................................................................................3
 
1.1.1. Dil ve Diksiyon......................................................................................................4
 
1.1.2. Diksiyon ve Ses.....................................................................................................5
 
1.2. Ses.................................................................................................................................6
 
1.2.1. Ses Olay
ı
................................................................................................................7
 
1.2.2. Solunum.................................................................................................................9
 
1.2.3. Selen....................................................................................................................14
 
1.2.4. Durak...................................................................................................................16
 
1.2.5. Ton.......................................................................................................................16
 
1.2.6. Ses Bükümü.........................................................................................................17
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................20
 
ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME I..................................................................................21
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –2..................................................................................................23
 
2. KEL
İ
ME VE SÖZ NOKTALARI......................................................................................23
 
2.1. Kelime.........................................................................................................................23
 
2.1.1. Kelimenin Elemanlar 
ı
..........................................................................................23
 
2.1.2. Türkçedeki Kal
ı
n Ünlülerin ve Yabanc
ı
Kelimelerdeki
İ
ncelerin Ç
ı
kar 
ı
lmas
ı
...24
 
2.1.3. Söyleni
ş
...............................................................................................................24
 
2.1.4. Yaz
ı
Dili
İ
le Konu
ş
ma Dili Aras
ı
ndaki Farklar...................................................35
 
2.1.5. Bo
ğ
umlanma........................................................................................................36
 
2.1.6. Ulama...................................................................................................................40
 
2.1.7. Sa
ğ
deyi................................................................................................................44
 
2.2. Söz Noktalar 
ı
..............................................................................................................46
 
2.2.1. K 
ı
sa Süreli Duraklar............................................................................................46
 
2.2.2. Normal Duraklar..................................................................................................46
 
2.2.3. Uzun Süreli Duraklar...........................................................................................47
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................48
 
ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME....................................................................................49
 
MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..............................................................................................51
 
CEVAP ANAHTARLARI.....................................................................................................53
 
KAYNAKÇA.........................................................................................................................54
 
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cemal Sanli liked this
Selen Dinç liked this
Selen Dinç liked this
Melek Demir liked this
Neslihan Köse liked this
Neslihan Köse liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->