Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Z 161/2011 Informácia o stave riešenia kapacitných priestorov pre materskú školu Kollárova. ul. 896 Malacky

Z 161/2011 Informácia o stave riešenia kapacitných priestorov pre materskú školu Kollárova. ul. 896 Malacky

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Ľudia pre Malacky
Materia na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
Materia na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

More info:

Published by: Ľudia pre Malacky on Oct 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2011

pdf

text

original

 
.'
MESTOMALACKYMaterialnarokovanieMestskehozastupitel'stvamestaMalacky
Cislo
rnaterialu:
Z
161/2011
Nazov
rnaterialu:
lnformaciaostaverleseniakapacitnychpriestorovprematerskuskoluKollarova,ul.896MalackyPrlloha:ZhrnutieanavrhuznesenfSpracoval:Ing.DusanVavrinec,prednostaMsUPredklada:Ing.DusanVavrinec,
=.
"
Malacky,dna10.11.2011
 
Prilohakrnaterialu
c.
Z161
12011
Zhrnutiea
navrh
uznesenia
I.Zhrnutie
1.1.Vychodlsko:UznesenieMsZ
c.
65/2011
1.2.Strucnysuhrninformacii:Vid'material.~I
nforrnacia
0
staverieseruakapacitnychpriestorovprernaterskuskoluKollarova.ul.896Malackysprilohou
0
predpokladanychnakladochapouzitluveru,1.3.D6vodovasprava:MaterialsapredkladaakoinformaciapodlauzneseniaMsZ
6.65/2011.
Ciefzarneru-vytvoreniepodmienokpreumiestneniedetipredskolskehovekudonovovytvorenejelokovanejtriedyMS(preeca120deti)·.
Realizaciou
tohto
zarneru
zarovefpridekzvyseniuhodnotymajetkumesta
0
347tis.€.Uvedenyzarnersarealizujezinvesticnehouveru(400tis.)avlastnychrozpoctovychzdrojov(20tis.).Uveromsufinancovanekupanehnutel'nosti-RDarekonstrukcneprace
RD
Hviezdoslavovaul.aDOMacejko
Rakarenska
ul.Zvlastnychrozpoctovychzdrojovsuhradenebeznevydavkynaostatnesuvisiacepraceasluzbysrekonstrukcioutychtonehnutelnostl(projektyatechnickadokurnentacia,stavebnyatechnickydozor,inziniering).1.4.lnenalezltosti,akonapr.alternatfvyavariantyriesenia,zdroje
inforrnacii:
Alternativnerieseniesanepredklada.Zdroje
informacii
apravnychnorlern:UznesenieMsZ
c..
13/2011
UznesenieMsZ
c.
24/2011
UznesenieMsZ
C.
65/2011
Malacky,dna10.11.2011
 
PrilohakmaterialuC.
Z161/2011
Zhrnutiea
navrh
uznesenia
H.
Navrh
uznesenia
2.1.Navrhuzneseniapredkladatela:MsZberienavedomie:lnformaclu
0
staverieseniakapacitnychpriestorovprernaterskuskoluKollarova,ul.896Malacky.2.2NavrhuznesenfkomisHMsZ:2.3.NavrhuzneseniaRadypredsedovkomisii:Malacky,dna10.11.2011

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->