Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
TP Seminario G-3 y Regionalización del Gran Caribe (IIL)

TP Seminario G-3 y Regionalización del Gran Caribe (IIL)

Ratings:
(0)
|Views: 55|Likes:
Published by Mª Celeste G.Box
Trabajo Final del Seminario Grupo de los Tres y Regionalización del Gran Caribe (IIL-UNLP).
Trabajo Final del Seminario Grupo de los Tres y Regionalización del Gran Caribe (IIL-UNLP).

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Mª Celeste G.Box on Oct 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2012

 
Ylnris{nmjm Ljknhljf mi Fj Qfj}j
Nl{}n}y}h mi Nl}i`sjknûlFj}nlhjoisnkjlj %BKG~[.
[ionljsnh7
If @syqh mi fh{ ; ~ fj Si`nhljfnwjknûl mif @sjlKjsnci
,
Qshbi{hsj7
QeM Sn}j @njkjfhli
,
Jfyolj7
O§ Kifi{}i @, Chu
Khl{n`lj{ [ifikknhljmj{7
Qjs}i J. 3, ¸Mi zyî bhsoj nlknmnû fj ksn{n{ kil}shjoisnkjlj qh{}isnhs j :>0> ilfj khl{}n}yknûl mif @syqh mi fh{ ]si{8 Iuqfnzyi,Qjs}i J. =, ¸Il zyî js}ïkyfh{ ~ kfêy{yfj{ mif @J]]/HOK {i cj{jl fh{ jkyismh{mi nl}i`sjknûl ~ zyi khlmnknhli{ {i fi{ noqhli8Qjs}i C. 3, Jljfnki fj{ qsnlknqjfi{ mnbisilknj{ il}si fh{ jkyismh{ mi nl}i`sjknûlmi qsnoisj ~ {i`ylmj `ilisjknûl& igioqfnbnkêlmhfh{ khl KJSNKHO ~ if @syqhmi fh{ ;,
 
Qjs}i J, 3.
Fj qjknbnkjknûl mi fj ksn{n{ kil}shjoisnkjlj qh{}isnhs j :>0>nlbfy~i mi ojlisj mi}isonljl}i il fj nl}i`sjknûl si`nhljf zyi }hoû fjbhsoj mif @syqh mif fh{ ]si{ %il oê{&
@/;
., Khlksi}joil}i mnkeh il qhkj{qjfjcsj{& ―
if @/; {ys`i khoh qjs}i mi fj{ qsihkyqjknhli{ zyi Riliwyifj&Khfhocnj ~ Oîunkh }ilïjl jkiskj mi fj bjf}j mi i{}jcnfnmjm qjmiknmj il fjmîkjmj mi fh{ ―51{ il Kil}shjoîsnkj ~ if Kjsnci nl{yfjs 
„ %Sjoïsiw& 3113.,Qish micisïjoh{& qjsj en{}hsnjs khl khssikknûl if sikhssnmh zyi ffirj mi fjksn{n{ kil}shjoisnkjlj j fj khlbhsojknûl mif @/;& i{}jcfikis jf`ylh{eikeh{ bylmjoil}jfi{7If Kjsnci i{ ylj whlj i{}sj}î`nkj khl fj kyjf fh{ }si{ qjï{i{ ejl i{}jmhnlrhfyksjmh{ mi{mi fj îqhkj mi fj khlzyn{}j qhs mnbisil}i{jkhl}iknonil}h{ en{}ûsnkh{& qish zyi lh qhs iffh ejl }ilnmh sifjknhli{bfynmj{7 jf khl}sjsnh& fh{ ej ylnmh yl oy}yh mi{khlhknonil}h %@sjcilmhsbb&:>5=4 il [iscnl& :>>=., Ejknj fj oimnjmh{ mi fh{ ―01{& }ilioh{ mh{}ilmilknj{ khlkhon}jl}i{7 qhs yl fjmh& {i qshmyki if {ys`nonil}h mi fj{
 qh}ilknj{ oimnj{
il}si fj{ zyi {i nlkfy~il fj{ }si{ mif @syqh %jylzyii{qiknjfoil}i Riliwyifj
:
~ Oîunkh
3
& mjmh zyi Khfhocnj {nioqsi i{}yrh jsiwj`jmj il {y qhfï}nkj si`nhljf /}jf riw micnmh j {y qfi`jonil}h kj{n }h}jflhs}ijoisnkjlj/ {n}yjkl zyi rjsnjsê siknîl il {y shf il Khl}jmhsj%[iscïl& :>>=.., I{}j{
 qh}ilknj{
 
oimnj{
{ys`nishl j{hknjmj{ j {y jy`ikhoisknjf khoh qshriimhs mi oj}isnj{ qsnoj{ ~ mi qshrn{nûl qi}shfisj&khoisknh zyi fi{ qshri~û jy}hlhoïj ~ fj{ qsh~ik}û j fj si`nûl& il yljkh~yl}ysj mhlmi fj khhqisjknûl [ys/[ys i{}jcj il khl{hljlknj khl ifi{}jcfiknonil}h mi yl lyirh hsmil ikhlûonkh, Fj h}sj }ilmilknj mi fh{―01{& {i knskyl{ksnci j IIYY& if zyi jyoil}j {y qsihkyqjknûl mi {y{i`ysnmjm il sifjknûl jf êsij
;
il }si{ j{qik}h{ qsnlknqjfi{7 Kycj %i{ mikns&fj nlbfyilknj mi {y sirhfyknûl.& fj mi{khfhlnwjknûl mi }issn}hsnh{ csn}êlnkh{
:
Riliwyifj {i kil}sû qjs}nkyfjsoil}i il fj qhfï}nkj kjsnciúj nl{yfjs ~ lh/en{qjlj %[iscïl&:>>=., Il :>0=& Kjsfh{ Jlmsî{ Qîsiw }nili ylj jk}nrj qhfï}nkj il fj si`nûl %siylnû j fh{`hcnislh{ kil}shjoisnkjlh{ il @yj~jlj qjsj khoqshoi}is{i j {yonln{}sjsfi{ qi}sûfih&khoh }jocnîl j khoqsjs chlh{ mif Cjlkh Kil}shjoisnkjlh mi Nl}i`sjknûl Ikhlûonkj& ~ej{}j i{}jcfiknû mnbisil}i{ khl}jk}h{ khl qjs}nmh{ mioûksj}j/ksn{}njlh{ j }sjrî{ mi fjKHQIN %Sjoïsiw& 3113., I{}j {n}yjknûl rnsjsïj khl Eissisj ‛mi khlrilknmh jl}nkhoyln{oh~ jfnlijonil}h lhs}ijoisnkjlh il if n{}oh& {n}yjknûl zyi kjocnjkhl Ojfrnlj{/&jfnlijonil}h zyi {i mnfynsê khl if `hcnislh mi Fy{nlken %zynil jqjs}i {yojfj qhfï}nkjmi ―si{qhl{jcnfnmjm khoqjs}nmj„.,
3
Oîunkh& zyi qsnhsnfj qjknbnkjknûl si`nhljf& {i qsh~ikil Kil}shjoîsnkj khlqh{nknhli{ oê{ mn{}jl}i{ mi IIYY7 il :>5: sikhlhknû jf BFOL(BMS il If [jfrjmhs ‛fhzyi& jf n`yjf zyi {y sifjknûl en{}ûsnkj khl Kycj& fi cjgjcj fj khlbfnk}nrnmjm nl}islj khl {y{`syqh{ ljknhljfi{ mi nwzynismj& qish zyi fi jkjssiû if mi{j`sjmh mi h}sh{ `hcnislh{kil}shjoisnkjlh{/& ~ jqh~û jf `hcnislh {jlmnln{}j %fh zyi sijbnsojcj {y nmil}nbnkjknûlkhl yl sî`noil ylnqjs}nmn{}j il khl{hljlknj j {y QSN %[iscïl& :>>=.., Jylzyi {ybylmjoil}jf qsihkyqjknûl si{nmïj il fj bshl}isj khl @yj}iojfj /fj zyi siqshmyki fh{qshcfioj{ {hknjfi{ qshqnh{ mi fj whlj {ys jw}ikj/& jmioê{ mi {is qhsh{j j on`sjknhli{%~& qhs }jl}h& j fh{ khlbfnk}h{ kil}shjoisnkjlh{ mi il}hlki{,,,.,
;
Fh knis}h i{ zyi fj whlj ~j ejcïj {nmh hcgi}h mi j}ilknûl qhs kjy{j{ mi {i`ysnmjmeion{bîsnkj fyi`h mi fj bjffnmj nlrj{nûl j Cjeïj mi Khkenlh{ il :>2:& ~& {ûfh yl júhmi{qyî{& fj ksn{n{ mi fh{ On{nfi{ zyi migû jf oylmh jf chsmi mi ylj `yissj lykfijs %{nlhfrnmjs& kfjsh& fh{ mhki júh{ mi fj Sirhfyknûl Kycjlj.,
3
 
~ ehfjlmi{i{& ~ fj ikfh{nûl mi fj ksn{n{ kil}shjoisnkjlj %[iscnl& :>>: il:>>=., I{}j ÷f}noj khl{}n}yïj if }sj{fjmh mi fj @yissj Bsïj j {y ―qj}nh}sj{ish„& khlbhsojlmh yl
 qhfrhsïl
liki{jsnh mi j}ilmis7 fj sirhfyknûl{jlmnln{}j il :>0>& fj sirhfyknûl ―mi fh{ {js`il}h{„ il [ysnljoi il :>51&fj nlrj{nûl mi @siljmj il :>5;& ~ fj nlrj{nûl j @y~jlj il :>5=& il}sih}sh{ khlbfnk}h{ rjsnh{& ffirjcjl j Lhs}ijoîsnkj j }iois il i{j êsij ylbhkh mi khoyln{oh khl}j`nh{h.,Rnilmh zyi fj si`nûl kil}shjoisnkjlj }ilïj ylj `sjl kejlki mi rhfris{iyl
lyirh
 
Rni}ljo
& fh{ by}ysh{ @/; {i si÷lil il Qjljoê
=
qjsj qshohrisfj qjw ~ ffjojs j IIYY j mn{onlyns fj qsi{ilknj onfn}js& khlbhsojlmh& il:>5;& if @syqh Khl}jmhsj& khl if bnl mi
nl}il{nbnkjs if mnêfh`h j lnriffj}nlhjoisnkjlh qjsj ilbsil}js fh{ qshcfioj{ qhfï}nkh{& ikhlûonkh{ {hknjfi{
 
zyi khoqshoi}il fj qjw& fj miohksjknj& fj i{}jcnfnmjm ~ ifmi{jsshffh mi fh{ qyicfh{ mif khl}nlil}i
%Kjlmnj& :>5;7 50;.
 9
, Il i{}ikhlknis}h ‛jffilmi {y{ jfkjlki{ ~ fh zyi {i ksij zyi lh jfkjlwû j{hfyknhljs/ {i `i{}û fj qnimsj mi }hzyi qjsj if qshki{h mi qjwkil}shjoisnkjlh %lh hfrnmioh{ zyi mi jzyï {ys`il fh{ Qfjli{ I{zynqyfj N~ NN ‛if Qfjl Jsnj{/ ~ if Jkyismh @ilisjf mi Qjw mi If [jfrjmhs., ^ {isïj fjqjknbnkjknûl fh zyi jcsnsïj ‛{nl fj nl}isrilknûl mi IIYY/ fj whlj j ylj
{hfyknûl
 
si`nhljf
%kyfonljmj il fj bnsoj mi I{zynqyfj{ NN mi :>52
2
., Ili{}i {il}nmh& ksiioh{ zyi il khl}sjqh{nknûl j fh zyi oykeh{ ffjojl fj―fh{ jl}ikimil}i{ mif @/;„ %Kjssj{zyish& 3113.& {iújfjlmh oisjoil}i jf@syqh Khl}jmhsj ‛khoh qnfjs mi fj khhqisjknûl qsirnj mi i{}h{ qjï{i{/& ilsijfnmjm mici {is iuqsi{jmh khl qsikn{nûl ~ {iújfjmh khoh fj
khl{ikyilknj
& khoh if
bnl
mi Khl}jmhsj %i{ mikns& fj qjknbnkjknûl.& fh zyiej mjmh fj qh{ncnfnmjm mi jfigjs j IIYY mi fj si`nûl& nlkhsqhsjs j yl jk}hsmi `sjl noqhs}jlknj khoh fj KII& i ns ―ioqhmisjlmhj fh{ mi{qshki{h{ nl}i`sjmhsi{ iun{}il}i{ %[iscïl oilknhlj fj sijk}nrjknûl miqshki{h{ ~j khlbhsojmh{& il yl ojskh il if zyi {n fj KII i{}jcjqsi{il}i if }iohs mi jn{fjonil}h mif {n{}ioj nl}isljknhljf lh qjsikïj{h{}ilncfi& ~ qhs iffh {i ejki qh{ncfi mjs lyirh noqyf{h jf KJSNKHO&si{ykn}js jf rnigh OKKJ j }sjrî{ mif [NIKJ ~ sikyqisjs if jfi}js`jmhQJK]H JLMNLH.4 ~ ej{}j mjs fy`js j fh{ lyirh{& khoh fh byi if @/;,
=
I{}j lh isj fj qsnoisj nl{}jlknj mi khhqisjknûl zyi fh{ by}ysh{ @/; }ilïjl7 il :>51 {ibnsoj if Qjk}h mi [jl Gh{î mi j{n{}ilknj qi}shfisj& ~ {i ejcïj jrjlwjmh il if qshki{h minl}i`sjknûl il}si Khfhocnj ~ Riliwyifj,
9
IF `syqh {yfyi`h ylj bhsoj joqfnjmj ‛khlhknmj khoh @syqh mi Jqh~h jKhl}jmhsj/& khlbhsojmj qhs Js`il}nlj& Csj{nf& Qis÷ ~ Ysy`yj~ %qjï{i{ zyi lh qjs}nknqjshlmif qsh~ik}h hsn`nljsnh mi Khl}jmhsj mjmh zyi isjl mnk}jmysj{.& qjsj fyi`h bhsojs if @5&~& bnljfoil}i& il :>52& khl{}n}yns{i khoh oikjln{oh qisojlil}i mi khl{yf}j cjgh fjmilhonljknûl mi @syqh Sïh %Cjskj& :>5;..,
2
J i{}h {yoioh{ h}sh eikeh bylmjoil}jf7 [iscïl %:>>=. ljssj fj ksijknûl inl{}syoil}jkl mi fh{ oikjln{oh{ mi [jl Gh‛mhlmi {i nlkfy~i Khfhocnj/ mij{n{}ilknj mi fj KII j Kil}shjoîsnkj& eikeh zyi }jocnîl sibfigj& ksiioh{& if khl}sj/cjfjlki liki{jsnh qjsj fj {jfnmj ilmû`ilj si`nhljf, [nl ns oê{ figh{& Fj khlbisilknj mi[jl Qimsh [yfj mi :>5> ‛zyi mnh hsn`il jf @/;/ ris{jcj il fj nl}i`sjknûl ikhlûonkj& ilyl ojskh mi mnêfh`h qh}nkh ~ khhqisjkl ikhlûonkj il}si fj KII ~ fh{ i{}jmh{kil}shjoisnkjlh{& khoh mi fh{ nl}i`sjl}i{ mif `syqh Khl}jmhsj
,
;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->