Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aktum 2008, nr 6

Aktum 2008, nr 6

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Umeå universitets personaltidning
Umeå universitets personaltidning

More info:

Published by: Informationsenheten vid Umeå universitet on Oct 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2011

pdf

text

original

 
Aktum
En risk ochvälmående personal
Människor, som mår bra, arbetar bra.
sid 8Umeå School o Education
Integrering och sam-ordning i höst
sid 12Uthållig – i bådeorskning och löpning
Möt prolen Ludvig
Edman. 
sid 14
Aktuellt vidUmeå universitet
Oktober 6/2008
Utbyte med Indien
Institutionen för socialt
arbete samarbetar med
Cauvery College for
 Women.
sid 4
 
2
Aktum • Oktober 6/2008
Aktum
I början av september kom 425 utländska studenter från 41 länder till Umeåuniversitet. Rekord.Några dagar senare kom ytterligare 4 000 nybörjare till ett campus, som nusjuder av liv och rörelse – som det ska vara med andra ord. Sanningen är likaenkel som självklar: utan studenter, inget universitet.I höst händer det saker, som alltid kan man nog tillägga. Med spänning föl
-
 jer vi utvecklingen av School of Education. Om det kan du läsa i detta nummerav Aktum.
I övrigt bjuder vi som vanligt på blandad kompott: här läser du om friskvård,utbyte med Indien, upphandling, rektors tankar om den kommande forsknings
-
propositionen, forskaren och löparen Ludwig Edman och en hel del annat.Campus förändras ständigt. Att Lindellhallen är en succé, må alla hålla medom. Att skulpturen – Mirror Digital Clock– i UB är makalös och unik, tordeingen säga emot. Men vad tycker du, käre läsare, om exempelvis den stora, nyatrappan i Förvaltningshuset, om hur dammen ska utvecklas, om vår konst medmera, med mera? Skriv och berätta!Höstens luft är klar och hög. Här en dikt om denna årstid, en årstid som jag,
uppriktigt sagt, känner viss ambivalens inför. Troligen handlar denna kluvenhet
om balansen mellan klarhet och mörker.
Höstlig balkong
 Högt i telefontråden dallrar en stjärna som en grön jungfruslända… Staden, vid ombytet till hösten, är en annan stad. Tecknade av kyliga vindar 
står takens konturer, telegrafstolparna, åskledarna, linor och stänger, mot en
solnedgångs djupa genomskinlighet. Staden kastar loss, lättar ankar, lägger ut. Hela världen går till havs? Gud är sjöfarare?  Från den vidöppna balkongen, ah, vilka perspektiv av evighet som skiftar var sekund.
Dikt skriven av spanjoren Juan Ramón Jiménez (1881 – 1958), kanske mest berömd för prosadikten ”Paltero och jag” från 1917. År 1956 tilldelades han no
-
 belpriset i litteratur med motiveringen ”för hans lyriska diktning som på spanskt
språk bildar ett föredöme av hög andlighet och konstnärlig renhet”.
 Trevlig läsning och trösterik höst.
Ledaren
a ut
Åsa Rudehäll
a
InormationsenhetenUmeå universitet901 87 UmeåTel 090-786 50 00 (vx)Texttel 090-786 59 00Fax 090-789 99 95www.umu.se
rt
Stean Lybeck Tel 090-786 78 90aktum@adm.umu.sestean.lybeck@adm.umu.se
rto
Carina Dahlberg, Stean Lybeck 
rto
Kristina Sjögren, Barbro Renkel,Gunnel Grelsson, Dan Frost,Kjell Grankvist, Jan Mannberg
Omslagsbild Mattias PetterssonStefan Lybeck, redaktörstefan.lybeck@adm.umu.se
Lout/outo/o
Print & Media, Umeå universitet
T 
Taberg Media Group AB
Ul
5 200
Aktuellt vid Umeå universitet
Nummer 6 Oktober 2008
 
Aktum • Oktober 6/2008
3
carina.dahlberg@adm.umu.se
Fler notiser och längre versioner nns på <www.anstalld.umu.se>.
Staan Uvell utsedd till rektorsråd
Rektor har beslutat att Staan Uvell tillhör universitetsled-ningen under perioden 2008-08-26–2011-06-11.Universitetslektor Staan Uvell avslutade sin periodsom dekanus och ordörande ör den teknisk-naturveten-skapliga akultetsnämnden den 30 juni 2008. Universitets-ledningen vill knyta honom till sig ör att i ledningsarbetetdra nytta av hans mångåriga erarenheter utirån akultets-perspektivet. Uvell ska arbeta med de uppgiter som rek-tor beslutar.Uvell jobbar ör närvarande bl.a. med att utvärderaörsöksverksamheten med ny ledningsorganisation inomhumanistisk akultet. Han jobbar också med vissa rågorkopplade till konstnärligt campus och Arkitekthögskolansamt – tillsammans med PoU – med övergripande kompe-tensörsörjningsrågor.
Nationellt projekt ör internationell marknadsöring
Vid ett möte i Stockholm den 5 juni enades representan-ter ör 22 svenska lärosäten om att tillsammans medSvenska institutet, SI, skapa ett projekt ör koordineringav internationell marknadsöring av högre utbildning.Rektor har beslutat att Umeå universitet går med iprojektet som koordineras av Svenska institutet, samt attprorektor Åsa Bergenheim deltar i styrgruppen och attKristina Sehlin MacNeil, projektledare ör det internatio-nella projektet, ingår i arbetsgruppen.
Nya ledamöter i disciplinnämnden
Rektor har beslutat att utse generaldirektör MargaretaBergström till ordinarie lagaren ledamot i nämnden. Somdennas ersättare utses lagman Agneta Ögren.Lars Bejstam, juridiska institutionen, utses att vara ordi-narie öreträdare ör lärarna. Som dennes ersättare utsesLennart Edblom, institutionen ör datavetenskap. Utnäm-ningarna gäller perioden 2008-10- 01–2011-09-30.
Regler ör universitetsgemensamma styrdokument
Rektor har attat beslut om en ny grundstruktur ör univer-sitetsgemensamma styrdokument. Sytet är att å en en-hetlig terminologi, underlätta uppöljning och minska ris-ken ör överlappningar mellan dokumenten. Beslutetinnebär att alla styrdokument som astställs av universite-tets styrelse eller rektor ska denieras enligt någon av öl- jande dokumenttyper: Policy – Plan – Regel samt Hand-läggningsordning.De universitetsgemensamma styrdokument som redannns kommer antingen att revideras enligt samma struk-tur eller, om de inte längre gäller, upphävas av rektor. Styr-dokumenten kommer sedan att göras tillgängliga på engemensam webbplats.
Peer review bör vara kärnani bedömning av brittisk orskning
Expertbedömningen måste behållas som kärnan i syste-met ör att ördela anslag till orskning i Storbritannien.Det säger några av de mest ansedda personerna inomsektorn, elva av ordörandena i de paneler som värderarkvaliteten i Storbritanniens orskning. Eter årets omgångav det s.k. RAE-systemet ska ett nytt system träda i krat.Det bygger på en kombination av expertbedömningaroch statistiska indikatorer. Exempel på de senare är antalciteringar i akademiska tidskriter och antalet orskarstu-derande vid en institution. Panelordörandena uttryckeroro ör en alltör stelbent användning av indikatorernanär det gäller att bedöma kvalitet.
Källa: Högskoleverkets internationella nyhetbrev 
Från LedningenFrån OmvärLden
Kvinnliga proessorer ortarande i minoritet
Könsördelningen inom högskolan är totalt sett jämnmed 51 procent kvinnor och 49 procent män. Men denvarierar ortarande mycket mellan olika tjänstekategorier.18 procent av proessorerna är kvinnor trots att antaletproessorer har ördubblats de senaste 10 åren. Det visarnya siror rån Högskoleverket och SCB.
Källa: Högskoleverket 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->