Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Konya Yusuf Ağa Kütüp..Ebru Çeşitleri

Konya Yusuf Ağa Kütüp..Ebru Çeşitleri

Ratings: (0)|Views: 217 |Likes:
Published by siyahkalem

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: siyahkalem on Oct 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

 
T.C.SELÇUK ÜN
VERS
TES
 SOSYAL B
L
MLER ENST
TÜSÜ
SLÂM TAR
H
VE SAN’ATLARI ANAB
L
M DALITÜRK
SLÂM SAN’ATLARI B
L
M DALI
KONYA YUSUF A
Ğ
A KÜTÜPHANES
’NDE BULUNAN YAZMAESERLERDEK
EBRÛ ÇE
Ş
TLER
 
YÜKSEK L
SANS TEZ
 Danı
ş
man:
Doç. Dr
.
Ahmet Saim ARITAN
 Hazırlayan:
Ş
erife YAZGAN (TANYEL)044246021001
KONYA-2007
 
 ÖZET
Eski Türk san’atlarımızdan olan ebrû san’atının ne zaman ba
ş
ladı
ğ
ıhakkındaki bilgilerimiz tam de
ğ
ildir. Ebr kelimesinden türetilen ebrî bulut vebulutumsu manasına gelir. Bir ebrû türü olan battal ebrûda da bulut benzeyen
ş
ekiller mevcuttur.Türk Ebrû San’atı Buhara’da ba
ş
layıp
pek Yolu ile
ran’dan Anadolu’yageçmi
ş
tir.Bilinen en eski ebrû 159 yılına aittir. Bu ebrûlar Mecmûatü’l-Acâib isimli(
stanbul ÜniversitesiF.Y:1423) yazma bir eserin zeminidedir.Ebrû hakkında bilgi veren ilk eser ise 1608 yılında yazılmı
ş
olan Tertib-iRisale-i Ebri’dir.Ayosofya Camii’nde Hatîb olan Hatîb Mehmet Efendi, XVIII. yüzyıldaebrûyu geli
ş
tirdi.XIX. yüzyılda Özbekler Tekkesi
Ş
eyhi Sadık Efendi ve o
ğ
lu ebrûyuolgunla
ş
tırdı.XX.yüzyılda bu alanda önemli
ş
ahsiyet Necmeddin Okyay’dır. MustafaDüzgünman Necmeddin Okyay’ın ö
ğ
rencisidir. Her ikisi de Çiçekli Ebrûyugeli
ş
tirdi ve XXI.yüzyıla birçok ö
ğ
renci yeti
ş
tirdiler.Ebrûnun günümüzde en çok kullanıldı
ğ
ı saha ciltçiliktir. Çarkû
ş
e adı verileneski tarz ciltlerde ebrû kullanılır. Ayrıca yine ciltçilikte yan ka
ğ
ıdı olarak dakullanılır.Biz bu çalı
ş
mamızda Konya Bölge Yazma Eserler Müzesi’nde bulunanebrûlu cildleri inceledik. Bu ebrûları, Mevlana Müzesi Kütüphanesi ve Koyuno
ğ
luMüzesi Kütüphanesinde bulunan ebrûlarla kar
ş
ıla
ş
tırdık.Bu çalı
ş
ma sonunda, buradaki eserlerin genellikle kadîm ebrûlar oldu
ğ
unugördük.
 
 SUMMARY
Little is know about the origins of the the tradinational Turkish art of ebrû.The term of ‘ebrû’(marble) which is derived from ‘ebrî’and the meaning of this termis cloud or cloudish and type of ebrû know as Battal Ebrû consist of formsreminiscent of cloud shapes.The Turkish Ebrû art, beginning at Buhara and transported throughthe silkroute to Iran and the Anatolia.The oldest know marbles belong to 1519. The marbles are in the backroundof the manuscript of Mecmûatü’l-Acâib(Unv.of 
stanbul, F.Y:1423).The first book about ebrû is the Tertî-i Risale-i Ebrî written in 1608.Turkish ebrû has been improved by Hatîb Mehmet Efendi who has beenHatîb in Ayasofya Mosque in the XVIII th. Century.In the XIX th Century the ebrû was matured by Sadık Efendi,
Ş
eyh of Özbek’s Tekke and his sons.Today it is used mainly in bookbinding, often replacing leather in old stylevolumes.In this study we examined the marbled bindings in Konya District Hand-writingWorks Museum. We compared these marbled papers with those in MevlanaMuseum ( library) and Koyuno
ğ
lu Museum ( library).At the end of this study, we see that all these works are usually ancientmarblings.
t is necessary to bring these our first hand culture history sources to light assooon as possible.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
1 thousand reads
fancypancy liked this
fag728 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->