Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zmeny cestného zákona 8/2009 od novembra 2011

Zmeny cestného zákona 8/2009 od novembra 2011

Ratings:
(0)
|Views: 9,443|Likes:
Published by Mojeautosk
Plné znenie článkov cestného zákona 8/2009 po zmenách platných na základe zákona 313/2011 od novembra 2011
Plné znenie článkov cestného zákona 8/2009 po zmenách platných na základe zákona 313/2011 od novembra 2011

More info:

Published by: Mojeautosk on Oct 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2011

pdf

text

original

 
§2 Vymedzenie základných pojmov
 písmeno b) da
ť 
prednos
ť 
v jazde
povinnos
ť
ú
č
astníka cestnej premávky po
č
ína
ť
si tak, aby ten, kto máprednos
ť
v jazde, nemusel
náhle
(doplnenie) zmeni
ť
smer alebo rýchlos
ť
jazdy
 písmeno o) neohrozením
povinnos
ť
 vodi
č
a 
ú
č
astníka cestnej premávky
po
č
ína
ť
si tak, aby inémuú
č
astníkovi cestnej premávky nevzniklo nijaké nebezpe
č
enstvo,
§ 4 Povinnosti vodi
č
a
(1) Vodi
č
je povinný
 písmeno f) da
ť 
prednos
ť 
chodcovi
, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritomho nesmie ohrozi
ť
, 
; to neplatí pre vodi
č
a elektri
č
ky
(2) Vodi
č
nesmie
 písmeno a) vies
ť 
motorové vozidlo
bez príslušného vodi
č
ského oprávnenia, v
č
ase jeho odobratia alebopo
č
as zadržania vodi
č
ského preukazu; to neplatí, ak sa u
č
í vies
ť
motorové vozidlo v autoškole, podrobuje saskúške z vedenia motorového vozidla alebo má povolenú jazdu pod
ľ
a
§ 70 ods. 3
 
§ 70 ods. 4
a § 71 ods. 2,
 nové písmeno o) zastavi
ť 
vozidlo
 
na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak tonevyžaduje bezpe
č
nos
ť
cestnej premávky
(5) Vodi
č
nesmie predchádza
ť
,
 nové písmeno j)
 
na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimi
§ 19 Odbo
č
ovanienový odsek 6
Vodi
č
odbo
č
ujúci vpravo je povinný da
ť
prednos
ť
v jazde cyklistovi idúcemu rovno. Pri odbo
č
ovaní do
ľ
ava vodi
č
motorového vozidla nesmie ohrozi
ť
cyklistu odbo
č
ujúceho v
ľ
avo
Zastavenie a státie § 23
(5) Vodi
č
vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opä
ť
vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmieohrozi
ť
ostatných ú
č
astníkov cestnej premávky; pritom je povinný dáva
ť
znamenie o zmene smeru jazdy.
Vodi
č
ovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb sú v obci vodi
č
i ostatných vozidiel povinní umožni
ť
vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne izastavením vozidla; vodi
č
takéhoto vozidla pritom nesmie ohrozi
ť
najmä vodi
č
ov vozidiel idúcichrovnakým smerom
 
(zrušená veta)
Osobitosti premávky na dia
ľ
nici a rýchlostnej ceste § 35
nový odsek 5Vodi
č
motorového vozidla je na dia
ľ
nici povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiava
ť
bezpe
č
vzdialenos
ť
. Bezpe
č
ná vzdialenos
ť
je minimálne taká vzdialenos
ť
, ktorú vozidlo prejde za dvesekundy; ak ide o motorové vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3, vzdialenos
ť
, ktorú prejde za trisekundy.
 
§ 38 Osobitosti premávky v zimnom období 
nový odsek 4Vodi
č
vozidla je pred jazdou povinný odstráni
ť
z vozidla a z nákladu kusy
ľ
adu a snehu, ktoré by sapo
č
as jazdy mohli uvo
ľ
ni
ť
.Preprava osôb v ložnom priestore nákladného automobilu a v ložnom priestore nákladného prívesutraktora § 48odsek 1) Prepravova
ť
osoby v ložnom priestore nákladného automobilu možno
len pri prepravepríslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpe
č
nostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície a
obecnej polície
 
obecnej polície, Horskej záchrannej služby,
č
lenov stráže prírody a zamestnancovorganizácie ochrany prírody28aa) 
pri plnení ich úloh a iných osôb pri plnení úloh civilnej ochranyobyvate
ľ
stva alebo pri živelnej pohrome
Osobitné ustanovenia o chodcoch § 52
 odsek 2) Iní ú
č 
 astníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používa
ť 
; to neplatí, ak dopravnouzna
č
kou alebo dopravným zariadením je ur
č
ené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, priktorom ostane vo
ľ
ná šírka chodníka najmenej 1,5 m
okrem zóny s dopravným obmedzením spo
č
ívajúcimv zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím
.
Osobitné ustanovenia o chodcoch § 53
 odsek 1) Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný
prednostne použi
ť
priechod pre chodcov, nadchodalebo podchod. Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Chodec nesmie vstupova
ť
na vozovku, akprichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlubez meškania uvo
ľ
ni
ť
priestor na prejazd.
Chodec je povinný umožni
ť
elektri
č
ke plynulý prejazd.
Odsek 2) Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia
bra
ť
oh
ľ
ad na vodi
č
ovprichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj vo
č
i vodi
č
omodbo
č
ujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupova
ť
na vozovku, a to ani pripoužití priechodu pre chodcov, ak vzh
ľ
adom na rýchlos
ť
 
a vzdialenos
ť
prichádzajúcich vozidiel nemôže cezvozovku bezpe
č
ne prejs
ť
. Iným ú
č
astníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu prechodcov zakázané.
§ 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch
 odsek 2) Cyklisti smú jazdi
ť 
len jednotlivo za sebou
; to neplatí pri jazde po cesti
č
ke pre cyklistov, kde smú jazdi
ť
dvaja cyklisti ved
ľ
a seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných ú
č
astníkov cestnej premávky.Cyklista nesmie jazdi
ť
bez držania riadidiel, drža
ť
sa iného vozidla, vies
ť
po
č
as jazdy druhý bicykel, ru
č
vozík, psa ani iné zviera a vozi
ť
predmety, ktoré by s
ť
ažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali inýchú
č
astníkov cestnej premávky. Pri jazde musí ma
ť
cyklista nohy na pedáloch
, to neplatí, ak ide o bicykel,ktorého pohon nezabezpe
č
ujú pedále.
Za zníženej vidite
ľ
nosti musí ma
ť
cyklista jazdiaci po krajnici alebopo okraji vozovky na sebe vidite
ľ
ne umiestnené reflexné prvky alebo oble
č
ený reflexný bezpe
č
nostný odev.
 odsek 3) Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená
jazda viacerým osobám.
Ak je bicykel vybavenýpomocným sedadlom na prepravu die
ť
a
ť
a s pevnými opierkami na nohy, smie osoba staršia ako 15rokov viez
ť
osobu mladšiu ako 10 rokov
.
Osoba staršia ako 15 rokov môže vies
ť
osobu mladšiu ako 10 rokova) na pomocnom sedadle na prepravu die
ť
a
ť
a s pevnými opierkami na nohy,b) v prívesnom vozíku ur
č
enom na prepravu detí,c) na detskom bicykli pevne spojeným ty
č
ou s vodiacim bicyklom.
 
§ 64 Dopravná nehoda
odsek 2) Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalos
ť
pod
ľ
a odseku 3, ak
 písmeno b) je vodi
č 
č 
 astneného vozidla pod vplyvom
alkoholu alebo inej návykovej látky alebo
saodmietol podrobi
ť
vyšetreniu na zistenie ich požitia alebo
 odsek 3) Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda
v priamej súvislosti s premávkouvozidla, sa na ú
č
ely tohto zákona nepovažujú za dopravnú nehodu.
Takéto udalosti sú škodovouudalos
ť
ou, ktorú orgány Policajného zboru neobjas
ň
ujú
.
Takéto udalosti sú škodovou udalos
ť
ou
§ 68 Poskytovanie údajov z evidencie dopravných nehôd
 odsek 6) Informácie z evidencie dopravných nehôd sa poskytujú v elektronickej forme
najmenej raz zamesiac Slovenskej kancelárii pois
ť
ovate
ľ
ov
v súvislosti s plnením jej úloh pod
ľ
a osobitného predpisu,36)
 
a Úradu pre doh
ľ
ad nad zdravotnou starostlivos
ť
ou v súvislosti s plnením ich úloh pod
ľ
aosobitného predpisu,36) 
a to aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka.
 nový odsek 8) O dopravných nehodách pod 
ľ
 a § 64 ods. 1 písm. a) sa poskytujú
 
Úradu pre doh
ľ
ad nadzdravotnou starostlivos
ť
ou informácie z evidencie dopravných nehôd v tomto rozsahu:a) meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídla, rodné
č
íslo alebo identifika
č
č
íslo držite
ľ
a vozidla a vlastníka vozidla,b) meno a priezvisko, adresa pobytu a rodné
č
íslo alebo dátum narodenia vodi
č
a, ktorý bolú
č
astníkom dopravnej nehody, a usmrteného alebo zraneného ú
č
astníka dopravnej nehody,c) údaj o požití alkoholu alebo inej návykovej látky vodi
č
mi vozidiel, ktorí sa zú
č
astnili na dopravnejnehode,d) zna
č
ka, obchodný názov, typ, eviden
č
č
íslo vozidla alebo identifika
č
č
íslo vozidla VIN,e) dátum,
č
as, miesto, opis priebehu, prí 
č
in a následkov dopravnej nehody,f) obchodné meno pois
ť
ovate
ľ
a vozidla a
č
íslo potvrdenia o poistení zodpovednosti,
č
íslo potvrdenia ohrani
č
nom poistení alebo
č
íslo zelenej karty,g) orgán Policajného zboru, ktorý dopravnú nehodu vyšetroval, a
č
íslo, pod ktorým bola veczaevidovaná.§ 69 Všeobecné oprávnenia (policajta pri doh
ľ
ade nad bezpe
č
nos
ť
ou a plynulos
ť
ou cestnej premávky)
odsek 1) Policajt je oprávnený
 písmeno b) zakáza
ť 
vodi
č 
 ovi jazdu po dia
ľ
 nici
a vyzva
ť
ho, aby opustil dia
ľ
nicu na najbližšom výjazdealebo vozidlo odstavil na parkovisku, ak vozidlo nedosahuje rýchlos
ť
pod
ľ
a § 35
,
 
; o zákaze vydá policajtpotvrdenie,
 
 odsek 2) Oprávnenia policajta pod 
ľ
 a odseku 1 písm. a) a c) sa vz
ť 
 ahujú aj na
vojaka vo vojenskejrovnošate s vonkajším ozna
č
ením "POLÍCIA" a na vojenského policajta. Oprávnenia policajta pod
ľ
a odseku1
písm. d) až f)
 
písm. d) až g)
sa vz
ť
ahujú na vojenského policajta, ak ide o osoby, ktorých priestupky môžeobjas
ň
ova
ť
Vojenská polícia
.
 
, ak ide o vodi
č
a vozidla ozbrojených síl, Ministerstva obrany Slovenskejrepubliky, rozpo
č
tových organizácií alebo príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti, ak ide oú
č
astníka dopravnej nehody, ktorú objas
ň
uje Vojenská polícia, alebo ak ide o ú
č
astníka škodovejudalosti, ktorej predchádzal priestupok, ktorý objas
ň
uje Vojenská polícia.
§ 70 Zadržanie vodi
č
ského preukazu
 nový odsek 3)
 
Za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) je policajt oprávnený zadrža
ť
vodi
č
skýpreukaz až do právoplatného skon
č
enia veci.Doterajšie odseky 3 až 7 sa ozna
č
ujú ako odseky 4 až 8
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->