Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5810, 31.10.2011]

Dnevni avaz [broj 5810, 31.10.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,586|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

 
KO JE UVOZIOOPASNUIDEOLOGIJU U BiH
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
ponedjeljak, 31. 10. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5810
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Eslu zi vno
 Ja{arevi} (u crnoj majici) s porodicom: Reporteri „Dnevnog avaza“ do{li do fotografija napada~a na Ambasadu SAD
Otkrivamo detalje iz `ivota Mevlida Ja{arevi}a
INTERVJU
Akademik Muhamed Filipovi} za ’Avaz’ o terorizmu
A
kademik Muhamed Fili-povi} ka`e u intervjuu za„Dnevni avaz“ da se slu~ajsrbijanskog teroriste Me-vlida Ja{arevi}a mora po~eti istra-`ivati od po~etka, odnosno od dola-ska mud`ahedina u BiH, jer je to„klju~ cijele stvari“.Otvoreno govori o onima koji suuvozili vehabije i od Armije BiH, aza interese neprijatelja ove zemlje iBo{njaka stvarali vjerske postrojbe.Osvr}e se na odnos Turske premaBiH, te nagla{ava potrebu obra~unas kriminalom.
4. i 5. strana
Odgovorni su oni koji su Armiju BiH pretvarali u muslimansku vojsku
Ekstremisti~ke grupe podlo`ne suutjecajima raznih agentura
Ja{arevi} je indoktriniran na bazi islamu apsolutno suprotne ideologije
Plja~ka{ i terorista
6. i 7. strana
Sarajevo:Nastavljena istraga o napadu
AGENTI FBI
-
jaVE] RADENA ISTRAZI
Gornja Mao~a:Inspektori SIPA-e na terenu
JA[AREVI] ODSELIOKAD SE S NEKIMZAMJERIO
Jahorina:Dramati~no izvla~enje turista
SLOVENAC PAOPARAGLAJDEROMU MINSKO POLJE
 VEDAD IBI[EVI]
Ro|enje sinabilo mi jemotivacija
   3   7 .  s   t  r  a  n  a   2 .   i   3 .  s   t  r  a  n  a   8 .  s   t  r  a  n  a   1   5 .  s   t  r .
 
Istra`itelji Federalnog is-tra`nog ureda (FBI) stiglisu ju~er u Sarajevo, saznaje„Dnevni avaz“ iz pouzda-nih izvora. Njihov dolazaknajavio je ameri~ki ambasa-dor u BiH Patrik Mun (Pa-trick Moon), koji je ista-knuo da }e oni provesti istr-agu o {teti koja je nastala naobjektu Ameri~ke ambasade.
Osnovana sumnja
Iz Ambasade SAD u BiHnisu mogli zvani~no potvrdi-ti ovu informaciju. No, kakosaznajemo, grupa agenatasmje{tena je u jednom sara-jevskom hotelu i ju~er je ve}zapo~ela istra`ne radnje, asve u saradnji s bh. sigurno-snim agencijama.Mediji iz regiona javili sui da je nekoliko drugih zapa-dnih obavje{tajnih slu`bi u Sa-rajevo uputilo posebne timo-ve kako bi pomogli u istrazi.Prema nalogu Tu`ila{tvaBiH, pripadnici Dr`avneagencije za istrage i za{titu(SIPA) i drugih policijskihagencija i ju~er su nastaviliopse`nu istragu o terori-sti~kom napadu na zgraduAmeri~ke ambasade u Sara-jevu.Dr`avni tu`ilac Dubra-vko ^ampara ju~er je oko-n~ao saslu{anje teroriste Me-vlida Ja{arevi}a (23), dr`a-vljanina Srbije koji je u pe-tak otvorio vatru na Ame-ri~ku ambasadu u Sarajevu,raniv{i pri tome te{ko poli-cajca Mirsada Veli}a (41).^ampara je saslu{anje obaviou dva navrata.- Ja{arevi} je tokom ispi-tivanja iznio svoju odbra-nu, a tu`ilac koji vodi istra-gu }e u ponedjeljak SuduBiH uputiti prijedlog zaodre|ivanje pritvora u traja-nju od 30 dana zbog osnova-ne sumnje da je po~inio kr-ivi~no djelo terorizam - ka-zali su u Tu`ila{tvu BiH.Naveli su da o~ekuju da}e danas u Sudu BiH bitiodr`ano ro~i{te o odre|iva-nju pritvora. Ja{arevi}ev advokat Se-nad Dupovac izjavio je da jenjegovom branjeniku potre-bna psihijatrijska pomo} teda on nije svjestan svojih po-stupaka.Kako su potvrdili u Pose-bnom odjelu za organiziranikriminal i korupciju Tu-`ila{tva BiH, u subotu suli{ene slobode jo{ dvije oso-be koje se sumnji~e da su uvezi s teroristi~kim napa-dom na zgradu AmbasadeSAD. U narednim danima }ebiti odlu~eno ho}e li za oveosobe biti zatra`ena mjerapritvora.Policija je ju~er kodBr~kog prona{la i supruguMevlida Ja{arevi}a Mirelu,nad kojom se, tako|er, pro-vode istra`ne radnje. Ju~erdo zaklju~enja ovog izdanjana{eg lista ona nije bilapu{tena.Ina~e, u jednoj ku}i uGornjoj Mao~i prona|eni suli~ni dokumenti Ja{arevi}a tevojna uniforma. Pretresi su,kako smo izvijestili, vr{eni ina nekoliko lokacija u Sara-jevu. Gra|ani su i ju~er izvi{e dijelova Sarajeva javlja-li o ja~em prisustvu polici-jskih vozila, no detalji o istr-azi se strogo ~uvaju dalekood javnosti. Interventna po-licija legitimirala je vozila ublizini Ambasade SAD.
Policijski dosje
Paralelna istraga se, kakopi{u srbijanski mediji, provo-di u MUP-u Srbije. Srbija-
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,31. oktobar/listopad 2011.
2
ICTY 
Bramerc uSarajevu
Glavni tu`ilacHa{kog tribunala (IC-TY) Ser` Bramerc(Serge Brammertz) dopu-tovat }e danas u radnu po-sjetu Sarajevu, gdje }e ra-zgovarati s ~lanovima Pre-dsjedni{tva BiH, predsta-vnicima Tu`ila{tva i SudaBiH i predstavnicimame|unarodne zajednice.- Tema razgovora bit }esaradnja BiH s uredomtu`ioca u Hagu - kazao jeBramercov specijalni sa-vjetnik Frederik Svinen(Frederick Swinnen).
Posavski kanton
Utorakneradni dan
Vlada Posavskog ka-ntona donijela je za-klju~ak o neradnom da-nu u tom kantonu. Povo-dom praznika Svih sve-tih, utorak, 1. novembar,progla{en je neradnimdanom, dok }e institucijevlasti i drugi pravni su-bjekti na Du{ni dan, 2.novembra, raditi skra-}eno do 12 sati.
 N. Tr.
Sarajevo
Podr{kaPalestini
Studentski parlamentUniverziteta u Sarajevuorganizator je akcije uSarajevu koja obuhvatasakupljanje potpisa po-dr{ke ovda{njeg stano-vni{tva Palestini na nje-nom putu u Ujedinjenenarode (UN). Amar Nu-rkovi} iz Studentskogparlamenta isti~e da ka-mpanja nema politi~kupozadinu. Prema njego-vim rije~ima, lista s po-tpisima bit }e proslije|enaPredsjedni{tvu BiH.
[ipovo
Vrijednainvesticija
Premijer RS Aleksa-ndar D`ombi} i ministarindustrije, energetike irudarstva @eljko Ko-va~evi} danas bi u[ipovu trebali prisustvo-vati sve~anom otvaranjuFabrike alkalno aktivira-nog bentonita „Bentopro-duk“, u ~iju je izgradnjuinvestirano oko 4,5 milio-na eura, javlja Onasa.Fabrika }e zaposliti 56radnika i imati izuzetanzna~aj za br`i razvoj[ipova kao slabo razvije-ne op}ine.
Ukratko
Nije mi rekao za{to jenapao Ameri~ku ambasa-du i gdje je nabavio oru`je,jo{ do te faze u razgovoru ni-smo do{li, izjavio je ju~er za„Dnevni avaz“ Senad Du-povac, advokat Mevlida Ja{arevi}a. Ja{arevi}, koji je ju~er sa-slu{an uz prisustvo advoka-ta i dr`avnog tu`ioca Dubr-avka ^ampare, prema tvr-dnjama Dupovca, u vrlo jete{kom psihi~kom stanju.- Jo{ nije svjestan {ta sede{ava. Nije svjestan djelakoje je napravio. Treba da se„ohladi“. Saslu{an je i, ko-liko znam, njegova suprugaMirela je privedena. ^ekamda mi se javi i onda }emo imi nastaviti njegovo sa-slu{avanje - ka`e Dupovac.Prema njegovim ri-je~ima, Ja{arevi} je izrazio`aljenje zbog ranjavanja po-licajca Mirsada Veli}a, a za-brinut je i zato {to }e njego-vi prijatelji imati problemazbog njega. Dupovac na-gla{ava da mu je njegov br-anjenik rekao da niko odnjegovih prijatelja nije znao{ta }e on uraditi.- Kazao mi je da se po-zdravio sa suprugom i po-ljubio sina Kerima na vra-tima kada je krenuo u Sar-ajevo. Njoj je rekao da ide uposjetu rodbini. Njihov ta-bijat je druga~iji od na{eg, onmo`e da ne do|e ku}i dvadana, supruga ne}e pitatigdje je bio. Tako|er, rekao mije da se brine za svoju supr-ugu i majku - govori namDupovac.
 A. DEDAJI]
Senad Dupovac za „Dnevni avaz“
Terorista Mevlid Ja{arevi}nije svjestan {ta se de{ava!?
@ali {to je ranio policajca
Supruzi rekao da ide kod rodbine
 Dupovac: Potrebna psihijatrijska pomo}
SAZNAJEMO
Nastavljena opse`na istraga nakon brutalnog
Ag
enti F
B
I-jave}
ra
Tu`ila{tvo BiH saslu{alo Ja{arevi}a u bolnici
Danas }e biti predlo`en pritvor
Ja{arevi} iznio svoju odbranu
Nusret Imamovi}, nefo-rmalni vo|a zajednice koja`ivi u Gornjoj Mao~i, ogr-adio se od postupaka tero-riste Mevlida Ja{arevi}a,napada~a na AmbasaduSAD u Sarajevu, prenosibportal.ba.Prema pisanju ovog po-rtala, tokom akcije koju suu subotu izvele SIPA i osta-le policijske agencije u Go-rnjoj Mao~i istra`itelji su,navodno, razgovarali i sImamovi}em. Navodi se daon prvobitno nije bio u se-lu, ali da se vratio u ve~er-njim satima.- Istra`iteljima je kazaoda je taj Ja{arevi}ev postu-pak nanio veliku {tetu zaje-dnici u Gornjoj Mao~i -izjavio je za bportal.ba izvorblizak istrazi.
Imamovi} se ogradio odpostupaka Ja{arevi}a!?
^ampara: Obavio saslu{anje osumnji~enog teroriste Bramerc: Brojni susreti 
 
nski „Press“ pi-{e da se me|u17 osoba izNovog Pazara,Tutina i Sjeni-ce koje su pri-vedene, a po-tom pu{tenena slobodu nala-zio i bh. dr`avlja-nin Elvis Hajri},koji se, tako|er,ve`e za vehabijskekrugove.Ovaj list na-vodi da je Ha-jri} iz Saudi-jske Arabijedo{ao regrutir-ati nove ve-habijenakon{to je poli-cija 2007. godine uSand`aku pohapsi-la veliku grupu ter-orista.Prema navodimasrbijanskih medijakoji se pozivaju napolicijski dosje, Ja{ar-evi} zvani Abdura-hman u drugoj polovi-ni pro{le i u toku ovegodine dolazio je na ra-zna dru`enja vehabija uGornjoj Mao~i.Sigurnosne slu`bekojima je Ja{arevi}evprofil poznat, kako senavodi, ocijenile su ga„veoma radikalnimi vjerova-tno pore-me}enim“.
 A. DU^I]
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,31. oktobar/listopad 2011.
3
 Pi{e: Erol AVDOVI]
Klju~nopartnerstvo
Gnusni ~in terorizma bio je okrenut izravnoprotiv partnerstva izme|u SAD i BiH
Komentar dana
Treba biti potpuno sli-jep politi~ki, ili individua-lno, i totalno izgubljen uvrtlogu dezinformacija pane prepoznati koliko je mi-nuli teroristi~ki akt u Sar-ajevu i plod manipulacijeneznanjem.Taj gnusni ~in bio jeovaj put okrenut izravnoprotiv partnerstva izme|uSAD i BiH. To je partner-stvo garant integriteta me-|unarodno priznate dr`aveBiH.Bosna je trn u oku upr-avo onima kojima smetakontinuitet takve ameri~kepodr{ke toj i takvoj BiH.Ona je dokaz i ameri~kenepopustljivosti, bez obzi-ra na svu lepezu globalnihprioriteta prema toj evro-pskoj paradigmi Bosne, zakoju se ginulo od 1992. do1995. godine.Zato }e i rije~i zahva-lnosti ambasadora SADPatrika Muna (Patrick Mo-on),iskazane gra|animaSarajeva i cijele Bosne iHercegovine za spontanui jednodu{nu solidarnost,odzvanjati kao dodatnoblagotvorni eho u bosa-nskom politi~kom krajo-liku:- Mi smo i dalje uz vasi mi }emo ve} od sutra na-staviti raditi na tome davam pru`imo podr{ku i dasara|ujemo s va{im vlasti-ma.Upravo zbog tih amba-sadorovih rije~i namijenje-nih svakom dobronamjer-nom gra|aninu BiH ubrza-no do`ivljavamo katarzuuzajamnog razumijevanja.Takvo se partnerstvo moranastaviti.U Va{ingtonu su ve}reafirmirali njegovu va-`nost. Ono je doista odistinske va`nosti za Bo-snu i Hercegovinu.
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Napada~ na Ambasadu SAD regrutiran je u Austriji: Ko je ideolog kojeg je slijedio Mevlid Ja{arevi}
Opravdane su kritike {to se reis Ceri} godinama neogla{ava o vehabijama. Ali treba biti po{ten i re}i da ihon nije doveo u BiH, ve} je to u~inila SDA. SDA je pri-je 21 godinu bila osnovana kao stranka na cijelom po-dru~ju Jugoslavije, a onda su za novac iz Saudijske Ara-bije doveli vehabije i kroz tu muslimansku stranku po-sijali ih po Balkanu. U ratu je svaki vehabija pro{ao kr-oz Bakirovu kancelariju, tu je evidentiran i onda je i{aokroz jedinice Armije BiH.
(Meho od Bosne)
PORTAL - komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
 teroristi~kog napada na Ameri~ku ambasadu
de u Sarajevu!
 
Primjetne ja~e snage sigurnosti na ulicama Sarajeva
Povrije|eni policajacMirsad Veli} (41), koji senalazi na Odjelu ortopedi-je Op}e bolnice „Prim. dr.Abdulah Naka{“, sino} je za„Avaz“ izjavio da se nakondva dana od ranjavanja do-bro osje}a. On je naveo dasu mu ljekari kazali da je nadobrom putu ka oporavku.- Najva`nije mi je daozdravim i da iza|em izbolnice. Vjerujem u mojskora{nji oporavak - kazaonam je Veli}.Prema dijagnozi lje-kara, povrije|eni poli-cajac zadobio je pro-strelne rane krozoba sko~na zgloba,zbog ~ega mu jekonstatirano do-sta polomljenihkostiju.
Veli} se dobro oporavlja
Veli}: Vjerujem u brz oporavak 
Nezvani~no saznajemoda su uhap{eni Dino Pe-~enkovi} i izvjesni Ahme-tspahi}, koji je porijeklomiz Zenice.Njih dvojica uhap{enasu u policijskoj akciji u Go-rnjoj Mao~i.Oni su, navodno, pri-znali da su u petak dovezliMevlida Ja{arevi}a u Sar-ajevo sivim „kadettom“,ali da im je za to pla}eno.Saznaje se da su pripadni-ci SIPA-e pretresli i ku}uNusreta Pa{ali}a u Gor-njoj Mao~i, ali da on nijepriveden.
Pe~enkovi} i Ahmetspahi}dovezli Ja{arevi}a iz Mao~e
 Policija ispred bolnice u kojoj je obavljeno saslu{anje
(Foto: F. Fo~o)
Vozilo kojim je Ja{arevi} do{ao u Sarajevo

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ilhama Puce liked this
Bogdan Radovic liked this
Dino NoDi Bećirović liked this
Ajla Catic liked this
Mali Vepar liked this
Mirsad Durmisevic liked this
Mirsad Durmisevic liked this
Indira Sulejmanagic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->