Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5810, 31.10.2011]

Dnevni avaz [broj 5810, 31.10.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,586|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

 
KO JE UVOZIOOPASNUIDEOLOGIJU U BiH
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
ponedjeljak, 31. 10. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5810
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Eslu zi vno
 Ja{arevi} (u crnoj majici) s porodicom: Reporteri „Dnevnog avaza“ do{li do fotografija napada~a na Ambasadu SAD
Otkrivamo detalje iz `ivota Mevlida Ja{arevi}a
INTERVJU
Akademik Muhamed Filipovi} za ’Avaz’ o terorizmu
A
kademik Muhamed Fili-povi} ka`e u intervjuu za„Dnevni avaz“ da se slu~ajsrbijanskog teroriste Me-vlida Ja{arevi}a mora po~eti istra-`ivati od po~etka, odnosno od dola-ska mud`ahedina u BiH, jer je to„klju~ cijele stvari“.Otvoreno govori o onima koji suuvozili vehabije i od Armije BiH, aza interese neprijatelja ove zemlje iBo{njaka stvarali vjerske postrojbe.Osvr}e se na odnos Turske premaBiH, te nagla{ava potrebu obra~unas kriminalom.
4. i 5. strana
Odgovorni su oni koji su Armiju BiH pretvarali u muslimansku vojsku
Ekstremisti~ke grupe podlo`ne suutjecajima raznih agentura
Ja{arevi} je indoktriniran na bazi islamu apsolutno suprotne ideologije
Plja~ka{ i terorista
6. i 7. strana
Sarajevo:Nastavljena istraga o napadu
AGENTI FBI
-
jaVE] RADENA ISTRAZI
Gornja Mao~a:Inspektori SIPA-e na terenu
JA[AREVI] ODSELIOKAD SE S NEKIMZAMJERIO
Jahorina:Dramati~no izvla~enje turista
SLOVENAC PAOPARAGLAJDEROMU MINSKO POLJE
 VEDAD IBI[EVI]
Ro|enje sinabilo mi jemotivacija
   3   7 .  s   t  r  a  n  a   2 .   i   3 .  s   t  r  a  n  a   8 .  s   t  r  a  n  a   1   5 .  s   t  r .
 
Istra`itelji Federalnog is-tra`nog ureda (FBI) stiglisu ju~er u Sarajevo, saznaje„Dnevni avaz“ iz pouzda-nih izvora. Njihov dolazaknajavio je ameri~ki ambasa-dor u BiH Patrik Mun (Pa-trick Moon), koji je ista-knuo da }e oni provesti istr-agu o {teti koja je nastala naobjektu Ameri~ke ambasade.
Osnovana sumnja
Iz Ambasade SAD u BiHnisu mogli zvani~no potvrdi-ti ovu informaciju. No, kakosaznajemo, grupa agenatasmje{tena je u jednom sara-jevskom hotelu i ju~er je ve}zapo~ela istra`ne radnje, asve u saradnji s bh. sigurno-snim agencijama.Mediji iz regiona javili sui da je nekoliko drugih zapa-dnih obavje{tajnih slu`bi u Sa-rajevo uputilo posebne timo-ve kako bi pomogli u istrazi.Prema nalogu Tu`ila{tvaBiH, pripadnici Dr`avneagencije za istrage i za{titu(SIPA) i drugih policijskihagencija i ju~er su nastaviliopse`nu istragu o terori-sti~kom napadu na zgraduAmeri~ke ambasade u Sara-jevu.Dr`avni tu`ilac Dubra-vko ^ampara ju~er je oko-n~ao saslu{anje teroriste Me-vlida Ja{arevi}a (23), dr`a-vljanina Srbije koji je u pe-tak otvorio vatru na Ame-ri~ku ambasadu u Sarajevu,raniv{i pri tome te{ko poli-cajca Mirsada Veli}a (41).^ampara je saslu{anje obaviou dva navrata.- Ja{arevi} je tokom ispi-tivanja iznio svoju odbra-nu, a tu`ilac koji vodi istra-gu }e u ponedjeljak SuduBiH uputiti prijedlog zaodre|ivanje pritvora u traja-nju od 30 dana zbog osnova-ne sumnje da je po~inio kr-ivi~no djelo terorizam - ka-zali su u Tu`ila{tvu BiH.Naveli su da o~ekuju da}e danas u Sudu BiH bitiodr`ano ro~i{te o odre|iva-nju pritvora. Ja{arevi}ev advokat Se-nad Dupovac izjavio je da jenjegovom branjeniku potre-bna psihijatrijska pomo} teda on nije svjestan svojih po-stupaka.Kako su potvrdili u Pose-bnom odjelu za organiziranikriminal i korupciju Tu-`ila{tva BiH, u subotu suli{ene slobode jo{ dvije oso-be koje se sumnji~e da su uvezi s teroristi~kim napa-dom na zgradu AmbasadeSAD. U narednim danima }ebiti odlu~eno ho}e li za oveosobe biti zatra`ena mjerapritvora.Policija je ju~er kodBr~kog prona{la i supruguMevlida Ja{arevi}a Mirelu,nad kojom se, tako|er, pro-vode istra`ne radnje. Ju~erdo zaklju~enja ovog izdanjana{eg lista ona nije bilapu{tena.Ina~e, u jednoj ku}i uGornjoj Mao~i prona|eni suli~ni dokumenti Ja{arevi}a tevojna uniforma. Pretresi su,kako smo izvijestili, vr{eni ina nekoliko lokacija u Sara-jevu. Gra|ani su i ju~er izvi{e dijelova Sarajeva javlja-li o ja~em prisustvu polici-jskih vozila, no detalji o istr-azi se strogo ~uvaju dalekood javnosti. Interventna po-licija legitimirala je vozila ublizini Ambasade SAD.
Policijski dosje
Paralelna istraga se, kakopi{u srbijanski mediji, provo-di u MUP-u Srbije. Srbija-
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,31. oktobar/listopad 2011.
2
ICTY 
Bramerc uSarajevu
Glavni tu`ilacHa{kog tribunala (IC-TY) Ser` Bramerc(Serge Brammertz) dopu-tovat }e danas u radnu po-sjetu Sarajevu, gdje }e ra-zgovarati s ~lanovima Pre-dsjedni{tva BiH, predsta-vnicima Tu`ila{tva i SudaBiH i predstavnicimame|unarodne zajednice.- Tema razgovora bit }esaradnja BiH s uredomtu`ioca u Hagu - kazao jeBramercov specijalni sa-vjetnik Frederik Svinen(Frederick Swinnen).
Posavski kanton
Utorakneradni dan
Vlada Posavskog ka-ntona donijela je za-klju~ak o neradnom da-nu u tom kantonu. Povo-dom praznika Svih sve-tih, utorak, 1. novembar,progla{en je neradnimdanom, dok }e institucijevlasti i drugi pravni su-bjekti na Du{ni dan, 2.novembra, raditi skra-}eno do 12 sati.
 N. Tr.
Sarajevo
Podr{kaPalestini
Studentski parlamentUniverziteta u Sarajevuorganizator je akcije uSarajevu koja obuhvatasakupljanje potpisa po-dr{ke ovda{njeg stano-vni{tva Palestini na nje-nom putu u Ujedinjenenarode (UN). Amar Nu-rkovi} iz Studentskogparlamenta isti~e da ka-mpanja nema politi~kupozadinu. Prema njego-vim rije~ima, lista s po-tpisima bit }e proslije|enaPredsjedni{tvu BiH.
[ipovo
Vrijednainvesticija
Premijer RS Aleksa-ndar D`ombi} i ministarindustrije, energetike irudarstva @eljko Ko-va~evi} danas bi u[ipovu trebali prisustvo-vati sve~anom otvaranjuFabrike alkalno aktivira-nog bentonita „Bentopro-duk“, u ~iju je izgradnjuinvestirano oko 4,5 milio-na eura, javlja Onasa.Fabrika }e zaposliti 56radnika i imati izuzetanzna~aj za br`i razvoj[ipova kao slabo razvije-ne op}ine.
Ukratko
Nije mi rekao za{to jenapao Ameri~ku ambasa-du i gdje je nabavio oru`je,jo{ do te faze u razgovoru ni-smo do{li, izjavio je ju~er za„Dnevni avaz“ Senad Du-povac, advokat Mevlida Ja{arevi}a. Ja{arevi}, koji je ju~er sa-slu{an uz prisustvo advoka-ta i dr`avnog tu`ioca Dubr-avka ^ampare, prema tvr-dnjama Dupovca, u vrlo jete{kom psihi~kom stanju.- Jo{ nije svjestan {ta sede{ava. Nije svjestan djelakoje je napravio. Treba da se„ohladi“. Saslu{an je i, ko-liko znam, njegova suprugaMirela je privedena. ^ekamda mi se javi i onda }emo imi nastaviti njegovo sa-slu{avanje - ka`e Dupovac.Prema njegovim ri-je~ima, Ja{arevi} je izrazio`aljenje zbog ranjavanja po-licajca Mirsada Veli}a, a za-brinut je i zato {to }e njego-vi prijatelji imati problemazbog njega. Dupovac na-gla{ava da mu je njegov br-anjenik rekao da niko odnjegovih prijatelja nije znao{ta }e on uraditi.- Kazao mi je da se po-zdravio sa suprugom i po-ljubio sina Kerima na vra-tima kada je krenuo u Sar-ajevo. Njoj je rekao da ide uposjetu rodbini. Njihov ta-bijat je druga~iji od na{eg, onmo`e da ne do|e ku}i dvadana, supruga ne}e pitatigdje je bio. Tako|er, rekao mije da se brine za svoju supr-ugu i majku - govori namDupovac.
 A. DEDAJI]
Senad Dupovac za „Dnevni avaz“
Terorista Mevlid Ja{arevi}nije svjestan {ta se de{ava!?
@ali {to je ranio policajca
Supruzi rekao da ide kod rodbine
 Dupovac: Potrebna psihijatrijska pomo}
SAZNAJEMO
Nastavljena opse`na istraga nakon brutalnog
Ag
enti F
B
I-jave}
ra
Tu`ila{tvo BiH saslu{alo Ja{arevi}a u bolnici
Danas }e biti predlo`en pritvor
Ja{arevi} iznio svoju odbranu
Nusret Imamovi}, nefo-rmalni vo|a zajednice koja`ivi u Gornjoj Mao~i, ogr-adio se od postupaka tero-riste Mevlida Ja{arevi}a,napada~a na AmbasaduSAD u Sarajevu, prenosibportal.ba.Prema pisanju ovog po-rtala, tokom akcije koju suu subotu izvele SIPA i osta-le policijske agencije u Go-rnjoj Mao~i istra`itelji su,navodno, razgovarali i sImamovi}em. Navodi se daon prvobitno nije bio u se-lu, ali da se vratio u ve~er-njim satima.- Istra`iteljima je kazaoda je taj Ja{arevi}ev postu-pak nanio veliku {tetu zaje-dnici u Gornjoj Mao~i -izjavio je za bportal.ba izvorblizak istrazi.
Imamovi} se ogradio odpostupaka Ja{arevi}a!?
^ampara: Obavio saslu{anje osumnji~enog teroriste Bramerc: Brojni susreti 
 
nski „Press“ pi-{e da se me|u17 osoba izNovog Pazara,Tutina i Sjeni-ce koje su pri-vedene, a po-tom pu{tenena slobodu nala-zio i bh. dr`avlja-nin Elvis Hajri},koji se, tako|er,ve`e za vehabijskekrugove.Ovaj list na-vodi da je Ha-jri} iz Saudi-jske Arabijedo{ao regrutir-ati nove ve-habijenakon{to je poli-cija 2007. godine uSand`aku pohapsi-la veliku grupu ter-orista.Prema navodimasrbijanskih medijakoji se pozivaju napolicijski dosje, Ja{ar-evi} zvani Abdura-hman u drugoj polovi-ni pro{le i u toku ovegodine dolazio je na ra-zna dru`enja vehabija uGornjoj Mao~i.Sigurnosne slu`bekojima je Ja{arevi}evprofil poznat, kako senavodi, ocijenile su ga„veoma radikalnimi vjerova-tno pore-me}enim“.
 A. DU^I]
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,31. oktobar/listopad 2011.
3
 Pi{e: Erol AVDOVI]
Klju~nopartnerstvo
Gnusni ~in terorizma bio je okrenut izravnoprotiv partnerstva izme|u SAD i BiH
Komentar dana
Treba biti potpuno sli-jep politi~ki, ili individua-lno, i totalno izgubljen uvrtlogu dezinformacija pane prepoznati koliko je mi-nuli teroristi~ki akt u Sar-ajevu i plod manipulacijeneznanjem.Taj gnusni ~in bio jeovaj put okrenut izravnoprotiv partnerstva izme|uSAD i BiH. To je partner-stvo garant integriteta me-|unarodno priznate dr`aveBiH.Bosna je trn u oku upr-avo onima kojima smetakontinuitet takve ameri~kepodr{ke toj i takvoj BiH.Ona je dokaz i ameri~kenepopustljivosti, bez obzi-ra na svu lepezu globalnihprioriteta prema toj evro-pskoj paradigmi Bosne, zakoju se ginulo od 1992. do1995. godine.Zato }e i rije~i zahva-lnosti ambasadora SADPatrika Muna (Patrick Mo-on),iskazane gra|animaSarajeva i cijele Bosne iHercegovine za spontanui jednodu{nu solidarnost,odzvanjati kao dodatnoblagotvorni eho u bosa-nskom politi~kom krajo-liku:- Mi smo i dalje uz vasi mi }emo ve} od sutra na-staviti raditi na tome davam pru`imo podr{ku i dasara|ujemo s va{im vlasti-ma.Upravo zbog tih amba-sadorovih rije~i namijenje-nih svakom dobronamjer-nom gra|aninu BiH ubrza-no do`ivljavamo katarzuuzajamnog razumijevanja.Takvo se partnerstvo moranastaviti.U Va{ingtonu su ve}reafirmirali njegovu va-`nost. Ono je doista odistinske va`nosti za Bo-snu i Hercegovinu.
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Napada~ na Ambasadu SAD regrutiran je u Austriji: Ko je ideolog kojeg je slijedio Mevlid Ja{arevi}
Opravdane su kritike {to se reis Ceri} godinama neogla{ava o vehabijama. Ali treba biti po{ten i re}i da ihon nije doveo u BiH, ve} je to u~inila SDA. SDA je pri-je 21 godinu bila osnovana kao stranka na cijelom po-dru~ju Jugoslavije, a onda su za novac iz Saudijske Ara-bije doveli vehabije i kroz tu muslimansku stranku po-sijali ih po Balkanu. U ratu je svaki vehabija pro{ao kr-oz Bakirovu kancelariju, tu je evidentiran i onda je i{aokroz jedinice Armije BiH.
(Meho od Bosne)
PORTAL - komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
 teroristi~kog napada na Ameri~ku ambasadu
de u Sarajevu!
 
Primjetne ja~e snage sigurnosti na ulicama Sarajeva
Povrije|eni policajacMirsad Veli} (41), koji senalazi na Odjelu ortopedi-je Op}e bolnice „Prim. dr.Abdulah Naka{“, sino} je za„Avaz“ izjavio da se nakondva dana od ranjavanja do-bro osje}a. On je naveo dasu mu ljekari kazali da je nadobrom putu ka oporavku.- Najva`nije mi je daozdravim i da iza|em izbolnice. Vjerujem u mojskora{nji oporavak - kazaonam je Veli}.Prema dijagnozi lje-kara, povrije|eni poli-cajac zadobio je pro-strelne rane krozoba sko~na zgloba,zbog ~ega mu jekonstatirano do-sta polomljenihkostiju.
Veli} se dobro oporavlja
Veli}: Vjerujem u brz oporavak 
Nezvani~no saznajemoda su uhap{eni Dino Pe-~enkovi} i izvjesni Ahme-tspahi}, koji je porijeklomiz Zenice.Njih dvojica uhap{enasu u policijskoj akciji u Go-rnjoj Mao~i.Oni su, navodno, pri-znali da su u petak dovezliMevlida Ja{arevi}a u Sar-ajevo sivim „kadettom“,ali da im je za to pla}eno.Saznaje se da su pripadni-ci SIPA-e pretresli i ku}uNusreta Pa{ali}a u Gor-njoj Mao~i, ali da on nijepriveden.
Pe~enkovi} i Ahmetspahi}dovezli Ja{arevi}a iz Mao~e
 Policija ispred bolnice u kojoj je obavljeno saslu{anje
(Foto: F. Fo~o)
Vozilo kojim je Ja{arevi} do{ao u Sarajevo

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ilhama Puce liked this
Bogdan Radovic liked this
Ajla Catic liked this
Mali Vepar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->