Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Res in Commercio 10/2011

Res in Commercio 10/2011

Ratings:
(0)
|Views: 339|Likes:
Październikowy numer Res in Commercio zawiera:

- Informacje na temat najważniejszych zmian przepisów prawa gospodarczego a także – na temat najważniejszych orzeczeń sądowych;

- Numer otwiera materiał radcy prawnego - Karoliny Muskały, w którym autorka omawia uprawnienie akcjonariuszy mniejszościowych do wnioskowania o zwołanie walnego zgromadzenia.

- Adwokat Wioletta Januszczyk omawia zagadnienie zastawu rejestrowanego na prawie ochronnym do znaku towarowego który, wciąż niedoceniany w naszym systemie biznesowym, może być wehikułem zabezpieczenia kredytu.

- Karina Pęcherz w swoim artykule porusza zasady głosowania we wspólnotach mieszkaniowych.

- Joanna Ostojska próbuje wyjaśnić sprzeczności w zobowiązaniach nakładanych na użytkowników wieczystych w momencie ustanowienia użytkowania.

- Numer zamyka ostatnia część opracowania poświęconego przekształceniu spółek, tym razem dotycząca przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną lub odwrotnie.
Październikowy numer Res in Commercio zawiera:

- Informacje na temat najważniejszych zmian przepisów prawa gospodarczego a także – na temat najważniejszych orzeczeń sądowych;

- Numer otwiera materiał radcy prawnego - Karoliny Muskały, w którym autorka omawia uprawnienie akcjonariuszy mniejszościowych do wnioskowania o zwołanie walnego zgromadzenia.

- Adwokat Wioletta Januszczyk omawia zagadnienie zastawu rejestrowanego na prawie ochronnym do znaku towarowego który, wciąż niedoceniany w naszym systemie biznesowym, może być wehikułem zabezpieczenia kredytu.

- Karina Pęcherz w swoim artykule porusza zasady głosowania we wspólnotach mieszkaniowych.

- Joanna Ostojska próbuje wyjaśnić sprzeczności w zobowiązaniach nakładanych na użytkowników wieczystych w momencie ustanowienia użytkowania.

- Numer zamyka ostatnia część opracowania poświęconego przekształceniu spółek, tym razem dotycząca przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną lub odwrotnie.

More info:

Published by: Tomczak i Partnerzy - Spółka adwokacka on Oct 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2011

pdf

text

original

 
październik 2011
(numer 10/2011)
Oto październikowy numer naszego miesięcznika.Dominują w nim – może bardziej nawet niż zwykle– zagadnienia wywiedzione z naszej praktyki dorad-czej. Przez co chcemy powiedzieć, że informacjeo globalnym kryzysie są - przynajmniej z naszejperspektywy patrząc – mocno przesadzone.Przy okazji zawiadamiamy naszych P.T. Czytel-ników, że na dniach, czyli konkretnie w dniu 19października, wydawnictwo Lexis Nexisa opubliku- je książkę autorstwa Karoliny Kocemba, DominikiLatawiec-Chara oraz Michała Tomczaka pt. „Duediligence”. Książka dostępna będzie w sprzedażyod 26 października.Książka ta to także wynik rozwiązywania przez naspraktycznych problemów prawnych. Czy prawo w ogóle miałoby sens bez praktyki?
Pomimo najściślej praktycznego nasta
 wienia tekstyzamieszczone w
Res in Commercio
nie są opiniami
praw-nymi, które mogłyby być zastosowane
 wprost i bezdodatkowej weryfikacji
stanu faktycznego, zaś poglądy wyrażane na łamach miesięcznika stanowią jedyniestanowisko ich autorów.
Spis treści:
Z wniosku mniejszości 7
Karolina Muskała
Zastaw na znaku 10
 Wioletta Januszczyk
Głosy we wspólnocie 14
Karina Pęcherz
Użytkownik wieczysty i księga wieczysta 17
 Joanna Ostojska
Przekształcenie spółek. Część ósma 22
Katarzyna Bielat, Wioletta Januszczyk, Dominika Latawiec - Chara, MartaMianowska, Joanna Ostojska, Jakub Salwa, Michał Tomczak.
Streszczenia tekstów 27Summary 28
 
2
 
|
RES IN COMMERCIO
|
PAŹDZIERNIK 2011
GIEŁDA I FINANSE 
LEGISLACJA
Ruszy e-sąd dla banków 
To kolejny etap informatyzacji postępowa-nia cywilnego. W Elblągu powstanie elektro-niczny sąd, który ułatwi bankom egzekucjępieniędzy od dłużników. Będzie nadawałklauzule wykonalności bankowym tytułomegzekucyjnym.Powstanie on w miejsce wydziału, którydotychczas zajmował się wprowadzaniempapierowych ksiąg wieczystych do Internetu.Początek działania e-sądu przewidziany jest w momencie zakończenia prac związanychz digitalizacją ksiąg wieczystych, tj. za okołodwa lataE-sąd z Elbląga będzie drugim, po sądzie w Lublinie (przeznaczonym do rozpoznawa-nia spraw w elektronicznym postępowaniuupominawczym), sądem elektronicznym w Polsce. Niemniej będzie on przeznaczony wyłącznie dla banków.Powstanie nowego e-sądu ma związek z planami informatyzacji procesu egzekucjii wystawiania bankowego tytułu egzekucyjne-go. Projekt nowelizacji kodeksu postępowa-nia cywilnego wprowadza do naszego prawaelektroniczny bankowy tytuł egzekucyjny(e-BTE) oraz elektroniczną procedurę zaję-cia rachunku bankowego przez komornika.Prace nad tym projektem utknęły w fazieuzgodnień. Według obietnic MinisterstwaSprawiedliwości prace nad wprowadzenieme-BTE zostaną wznowione przez nowy rząd tak szybko jak tylko będzie to możliweIstotą nowelizacji ma być zinformatyzo- wanie całego procesu nadawania klauzuli wykonalności BTE. Oznacza to, że wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, oświadczenie dłużnikao poddaniu się egzekucji oraz inne załącz-niki do wniosku będą składane przez bank  w postaci elektronicznej.
 Wątpliwości pozostaną
Uchwalona przez Sejm w dniu 16 wrze-śnia 2011 roku ustawa o redukcji niektórychobowiązków obywateli i przedsiębiorców(numer druku 4461) przewiduje nowerozwiązanie służące wyjaśnianiu kwestiiz zakresu prawa podatkowego, które byłydotychczas rozstrzygane niejednolicie. Ma nią być nowa postać tzw. interpretacji ogólnej wydawanej przez ministra właściwego dospraw finansów publicznych.W przeciwieństwie do aktualnego stanurzeczy, w którym minister może wydać taką interpretację jedynie z urzędu, ustawa dajepodatnikowi możliwość złożenia wnioskuo jej wydanie.Niestety, wątpliwości budzi, czyinstytucja ta kiedykolwiek znajdzie rzeczywi-ste zastosowanie. Ustawodawca wymaga bo- wiem wskazania we wniosku niejednolitegostosowania przepisów prawa podatkowego w takich samych stanach faktycznychlub zdarzeniach przyszłych, oraz w takich samych stanach prawnych.Ministerstwo Finansów przyjmuje, żeużyte w ustawie sformułowania „takie same”należy rozumieć jako „identyczne”, nie zaś„analogiczne” czy „podobne”. Jako że niesposób odnaleźć dwóch rozstrzygnięć in-dywidualnych wydanych w okolicznościachidentycznych, przepis może okazać sięmartwy.Praktycy podkreślają tymczasem, że przepispowinien być interpretowany funkcjonalnie. Według tego rozumienia „takie same” stany faktyczne nie muszą być identyczne w całejrozciągłości, a jedynie nie mogą zawieraćrozbieżności co do elementów istotnychz punktu widzenia interpretacji.
Zmiany umowy z Cyprem
 Wynegocjowany w maju 2011 roku proto-kół zmieniający umowę z Cyprem o unikaniupodwójnego opodatkowania miałby, wedługzapowiedzi Ministerstwa Finansów, wejść w życie 1 stycznia 2012 roku. W zgodnejopinii ekspertów realnym terminem jest jednak dopiero początek roku 2013, ze względu na konieczność przeprowadzeniaprocesów ratyfikacyjnych w obu państwach.Na szybkim tempie wprowadzenia zmiannie zależy stronie cypryjskiej, ponieważnowe porozumienie zmniejsza atrakcyjnośćinwestycyjną tamtejszego rynku.Na zmianie dotychczas obowiązującejumowy zależało przede wszystkim rządowipolskiemu. Chodziło o usunięcie zapisów za-chęcających do zakładania fikcyjnych spółek za granicą.Protokół przewiduje zatem między innyminastępujące zmiany:1. beneficjenci dywidendy spółki cypryjskiejzapłacą 19 proc. podatku, a nie, jak dotych-czas, 9 proc.2. odebranie przywilejów menedżerówspółek, niebędących rezydentami na Cy-prze. Obecnie nie pobiera się podatku odich wynagrodzeń na Cyprze, zaś w Polscestosuje się wyłączenia z umowy o unikaniupodwójnego opodatkowania.Mimo powyższych modyfikacji Cypr po-zostanie atrakcyjnym kierunkiem z punktu widzenia optymalizacji podatkowej. Samprotokół przewiduje alternatywne rozwią-zania, w tym możliwość wykorzystaniaspółki o charakterze prywatnego funduszuinwestycyjnego.
ORZECZNICTWO
Opodatkowanie pożyczkizależne od miejscazawarcia umowy 
Zgodnie z orzeczeniem wydanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Po-znaniu (sygnatura akt I SA/Po 369/11), je-żeli pieniądze będące przedmiotem umowypożyczki znajdują się za granicą, to nie są objęte polskim podatkiem od czynnościcywilnoprawnych.Powyższe orzeczenie zapadło na tle na-stępującego stanu faktycznego: rodzeństwo(brat i siostra) zawarli telefonicznie umowępożyczki. Przedmiotem umowy było 16 tysięcy dolarów amerykańskich, które miałyzostać przeznaczone na zakup specjalistycz-nego krzesła kupionego za granicą. Tak się jednak nie stało, a brat przywiózł pieniądzedo Polski i przeznaczył je na inny cel.Zgodnie z twierdzeniem sądu, art. 1 ust.1 pkt 1b ustawy z 9 września 2000 rokuo podatku od czynności cywilnoprawnychstanowi, że podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy, jeżeli są topieniądze wykorzystywane na terytoriumRP lub też pieniądze wykorzystywane za
NOTITIA 
 WIADOMOŚCI
 
RES IN COMMERCIO
|
PAŹDZIERNIK 2011
|
 
3
granicą, gdy nabywca ma miejsce zamiesz-kania w Polsce i dana umowa została zawartana terytorium RP.Sąd musiał więc rozstrzygnąć, czy ro-dzeństwo zawarło umowę darowizny, czyumowę pożyczki. Organy podatkowe przy- jęły, że była to umowa pożyczki zawartai wykonana w Polsce.Sąd nie podzielił powyższego poglądui wskazał, że sposób przeniesienia własnościprzedmiotu pożyczki, czyli pieniędzy, możebyć różny: przez wręczenie, świadczenieosobie trzeciej i w innych formach. Nawet jeśli w umowie pożyczki nie został określony termin jej zwrotu, oprocentowania czy teżzabezpieczenia jej spłaty, nie czyni tej umowynieważną ani też nie kwalifikuje jej do innegorodzaju czynności cywilnoprawnych, np. jakoumowy darowizny.Sąd ponadto orzekł, że w przypadkuzawarcia umowy pożyczki pieniędzy nie jest ważne, na jaki cel oraz w którym kra- ju je wydatkowano. Istotne jest to, gdzie w momencie zawarcia umowy pożyczkiznajdowały się pieniądze. Jeżeli znajdowałysię za granicą, to obowiązek podatkowyz tytułu umowy pożyczki nie powstaje nagruncie prawa polskiego, a pożyczkobiorcanie musi płacić podatku od czynności cywil-noprawnych. Jeśli jednak w chwili zawarciaumowy kwota pożyczki znajdowała się w Polsce, transakcja jest opodatkowana.
Odsetki z lokatnie są przychodemz działalności
 Wojewódzki Sąd Administracyjny w War-szawie w wyroku z dnia 30 sierpnia 2011roku, wydanym w sprawie o sygnaturze aktIII SA/Wa 3095/10, wskazał w jaki sposóbkwalifikować przychody osiągane przez spół-kę komandytową w postaci zysków z lokatbankowych oraz obligacji.Orzeczenie zapadło na tle następującegostanu faktycznego: we wniosku o udzielenie indywidualnej in- terpretacji przepisów prawa podatkowegozwrócono się z pytaniem, czy zyski uzyskiwa-ne przez spółkę komandytową z lokat ban-kowych oraz odsetki i dyskonto od obligacjibędą stanowiły przychody z działalności go-spodarczej. Podatnik pytał ponadto, czy jakokomandytariusz będzie mógł zakwalifikować je jako przychód z pozarolniczej działalnościgospodarczej, proporcjonalnie do swojegouczestnictwa w zysku spółki.Organ udzielający interpretacji oraz Wo- jewódzki Sąd Administracyjny uznały, żestanowisko przedstawione przez podatnika jest nieprawidłowe.Dochody uzyskiwane przez spółkęz zysków z lokat bankowych oraz z ob-ligacji nie są przychodem z działalnościgospodarczej spółki komandytowej, nawet jeśli przedmiotem działalności spółki jestdziałalność wspomagająca usługi finansoweoraz pośrednictwo finansowe. Przychód tenpowinien zostać wykazany jako przychódz kapitałów pieniężnych. W efekcie przychód ten będzie musiał wykazać wspólnik spółkikomandytowej.
 NIERUCHOMOŚCII INWESTYCJE
LEGISLACJA
 
Dane o działkach online
Rada Ministrów przygotowała projektrozporządzenia w sprawie zintegrowanegosystemu informacji o nieruchomościach(ZSIN), którego głównym celem będzie za-pewnienie obywatelom, przedsiębiorcomi administracji publicznej pełnej, aktualneji wiarygodnej informacji o nieruchomościachoraz sprawnego przepływu danych międzyewidencją gruntów i budynków a systememksiąg wieczystych.Podstawę systemu będzie stanowiłocentralne repozytorium, w którym będą przechowywane kopie zbiorów danychewidencji gruntów i budynków prowa-dzonej przez 378 ośrodków działającychprzy starostwach. Będą z niego korzystaćgłównie urzędy i instytucje, dla którychszczegółowe lub zagregowane informacjeo nieruchomościach są niezbędne w bieżącejdziałalności, takie jak Agencja Restrukturyzacjii Mienia Rolnego, Główny Urząd Statystyczny.Centralne repozytorium będzie także narzę-dziem dla organów nadzoru geodezyjnegoi kartograficznego do monitoringu jakościdanych ewidencji gruntów i budynków. Inną  funkcją systemu będzie zapewnienieprzepływu dokumentów elektronicznychpomiędzy ewidencją gruntów i budynkówa systemami ksiąg wieczystych i ewidencjipodatkowej nieruchomości. Tak np., kiedyzmieni się właściciel nieruchomości i zosta-nie to uwidocznione w księdze wieczystej, wydział wieczystoksięgowy sądu rejonowegoprzekaże informację online do starostwa.Planowana data uruchomienia ZSIN to2013 rok.
Notarialny rejestr testamentów 
Od 5 października br. każdy, kto sporządził testament własnoręczny lub notarialny, bę-dzie mógł zarejestrować go w elektronicznejbazie prowadzonej przez notariuszy.Z inicjatywą utworzenia rejestru te-stamentów wystąpił samorząd notariuszy.Póki co będzie on miał wyłącznie charakter informacyjny. Umożliwi to bliskim zmarłegosprawdzenie czy ten pozostawił testament. W rejestrze nie będzie ujawniona treść te-stamentu, a jedynie fakt jego sporządzenia.Zarejestrowanie testamentu w rejestrze, jako uprawnienie testatora nie będzie miało wpływu na ważność testamentu. Tym samym,nadal będzie można sporządzać testamenty w innych formach, przewidzianych przez pra- wo i ich nie rejestrować. Ponadto, testator będzie mógł w każdej chwili zażądać wykre-ślenia z rejestru informacji o rejestrze.Co więcej, dopóty, dopóki żyje osoba, któ-ra sporządziła i zarejestrowała testament, niktnie będzie mógł uzyskać informacji o istnieniu testamentu w testamencie.Z samej idei wynika, że głównie reje-strowane będą testamenty notarialne. Istnieje także możliwość zarejestrowania testamentu własnoręcznego, jednak pod warunkiem zło-żenia go do depozytu notarialnego.Wprowadzenie testamentu do rejestruz technicznego punktu widzenia nie będzieskomplikowane. Wystarczy, że przy spo-rządzaniu testamentu notarialnego testator  wyrazi na to zgodę. Notariusz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego wprowadzi tę informację do rejestru. Wprowadzenie rejestru testamentówzwiększy bezpieczeństwo przy przekazaniuostatniej woli. Zmniejszy to bowiem liczbęprzypadków, w których świadomość istnienia testamentu mają tylko niektórzy ze spadko-bierców, a jego treść nie jest dla nich korzyst-na. Zdarza się, że taki testament nigdy nieujrzy światła dziennego, a dziedziczenie ma- jątku po zmarłym odbywa się w sprzecznościz jego ostatnią wolą – w drodze dziedziczeniaustawowego.
NOTITIA 
 WIADOMOŚCI

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->