Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
A4_Xay Dung Va Quan Tri Moi Truong Mang Doanh Nghiep 5-8 (25!10!07)

A4_Xay Dung Va Quan Tri Moi Truong Mang Doanh Nghiep 5-8 (25!10!07)

Ratings: (0)|Views: 82 |Likes:

More info:

Published by: Châu Huỳnh Quốc Bửu on Oct 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

 
Qu
n tr 
và xây d
ng môi tr 
ườ 
ng m
ng doanh nghi
 p
- 2 -
BÀI 1: XÂY D
Ự 
NG WINDOWS SERVER 2003 ACTIVE DIRECTORYM
c tiêu:
 
Gi
i thích Forest, Tree, Domain, OU
 
Xây d
ng DC
 
Hi
u bi
ế
t các l
ớ 
 p ch
a c
a ADUC
 
Giai nh
 p Client vào Domain
 
X
lý các s
c
DC, logon
1.1.
 
Xây d
ự 
ng Windows Server 2003/2008 Domain Controller (DC)
H
 
đ
i
u hành Windows thông d
ng
đượ 
c chia làm 2 d
ng: d
ng s
d
ng cho m
c
đ
ích cá nhân và cho h
 th
ng m
ng. H
 
đ
i
u hành Windws s
d
ng cho h
th
ng m
ng
đượ 
c g
i là h
 
đ
i
u hành m
ng và cónhi
u
đ
i
m khác bi
t so v
ớ 
i phiên b
n s
d
ng cho m
c
đ
ích cá nhân nh
t là kh
n
ă
ng ph
c v
cho nhi
ung
ườ 
i, nhi
u máy tính có khi lên t
ớ 
i con s
hàng tr 
ă
m ho
c hàng ngàn
đồ
ng th
ờ 
i gia t
ă
ng nh
ng tính n
ă
ng b
o m
t d
li
u, c
ũ
ng nh
ư
b
o v
s
riêng t
ư
c
a cá nhân.
 
Phiên b
n Windows 2003 Server
có nh
ng
đặ
c
đ
i
m n
i b
t so v
ớ 
i phiên b
n Windows tr 
ướ 
c
đ
ó Windows 2000 Server 
đ
ó là: kh
ở 
i
độ
ng nhanh h
ơ 
n, ho
t
độ
ng
n
đị
nh h
ơ 
n, d
qu
n lý h
ơ 
n…… Phiên b
n Windows Server 2003
đượ 
c chia làm nhi
u lo
i phù h
ợ 
 p v
ớ 
i t
ng
đố
i t
ượ 
ng s
d
ng:
 
Windows 2003 Server Standard:
 phiên b
n này có h
u h
ế
t nh
ng tính n
ă
ng c
n thi
ế
t cho m
tServer thông th
ườ 
ng.
phiên b
n này, Windows 2003 h
tr 
ợ 
4 CPU (4-way symmetricmultiprocessing (SMP) support processor) và có th
nâng RAM t
i
đ
a lên 4 GB. Phiên b
n này bao g
m: .NET Framework, IIS 6, Active Directory…..
 
Windows 2003 Web Edition:
phiên b
n này h
tr 
ợ 
t
i
đ
a RAM 2GB và 2 CPU,
đồ
ng th
ờ 
i c
ũ
nggi
ớ 
i h
n nh
ng tính n
ă
ng nh
ư
chia s
file, không có Active Directory, và ch
có th
là thành viênc
a Domain… tuy nhiên phiên b
n này
đượ 
c t
i
ư
u
đặ
c bi
t
để
h
tr 
ợ 
nh
ng
ng d
ng Web.
 
Windows 2003 Enterprise:
phiên b
n này h
tr 
ợ 
RAM lên
đế
n 64GB và 8 CPU,
đ
ây là phiên b
n dành cho các doanh nghi
 p l
ớ 
n nên có thêm nh
ng tính n
ă
ng h
tr 
ợ 
 
đặ
c bi
t cho vi
c qu
nlý.
 
Phiên b
n Windows 2003 DataCenter:
phiên b
n này c
ũ
ng gi
ng nh
ư
phiên b
n Enterprise vàth
ườ 
ng
đượ 
c s
d
ng trong các phòng Server ph
c v
cho vi
c l
ư
u tr 
d
li
u chuyên bi
t.
 
 Ngoài nh
ng phiên b
n trên còn có nh
ng phiên b
n khác nh
ư
 
Windows 2003: Small BusinessServer
 
đượ 
c t
i
ư
u cho các doanh nghi
 p v
a và nh
….Trong ch
ươ 
ng trình h
c, chúng ta s
d
ng phiên b
n Windows 2003 Server Enterprise vì phiên b
nnày h
tr 
ợ 
t nhi
u các tính n
ă
ng c
a Windows 2003 và
đ
ang
đượ 
c s
d
ng r 
ng rãi
ở 
Vi
t Nam.
 
Phiên b
n Windows Server 2008:
Microsoft
đ
ã v
ươ 
n
đượ 
c
đế
n m
t m
c l
ch s
tr 
ng
đạ
i khácv
ớ 
i RC0 Release Candidate
đầ
u tiên c
a h
 
đ
i
u hành Windows Server 2008 hi
n
đ
ã
đựợ 
c cung c
 p trênm
ng cho khách hàng. Gi
ờ 
 
đ
ây các khách hàng và
đố
i tác có th
t
i chúng và t
ki
m tra phiên b
n m
ớ 
inh
t c
a Windows Server 2008.
Đượ 
c
đ
óng gói v
ớ 
i nhi
u tính n
ă
ng m
ớ 
i, Windows Server 2008 mang
đế
n cho khách hàng m
t n
n t
ngWindows có kh
n
ă
ng tin c
y và linh ho
t nh
t t
tr 
ướ 
c t
ớ 
i nay. Nh
ng nâng cao v
m
t
thu
t nh
ư
 máy ch
và kh
n
ă
ng
o hóa, Internet Information Services (IIS) 7.0, Server Core, PowerShell, Network Access Protection, Server Manager, các công ngh
n
i m
ng và clustering nâng cao cho phép khách hàng
đượ 
c m
t n
n t
ng b
o m
t nâng cao, d
dàng trong qu
n lý. T
t c
nh
ng c
i thi
n trong các tínhn
ă
ng mang
đế
n cho khách hàng m
t gi
i pháp Windows tích h
ợ 
 p nh
t c
n có. Ví d
, v
ớ 
i IIS 7.0, n
n t
ngc
a Microsoft cho vi
c phát tri
n và c
u hình các
ng d
ng và d
ch v
Web,
đ
ang cho th
y m
t ti
m l
ckhách hàng l
ớ 
n, v
ớ 
i h
ơ 
n 13 công ty làm vi
c v
hosting
đ
ã ti
ế
n c
IIS 7.0 và h
ơ 
n 1.200 khách hàng
đ
ãtri
n khai thông quan
đă
ng ký GoLive.
 
Qu
n tr 
và xây d
ng môi tr 
ườ 
ng m
ng doanh nghi
 p
- 3 -
T
t c
các t
ch
c CNTT v
ớ 
i nhi
u quy mô khác nhau s
 
đ
ánh giá kh
n
ă
ng m
ở 
ng c
a s
 
o hóaWindows Server, g
m có b
 
đ
a x
lý khách, c
 p phát b
nh
ớ 
l
ớ 
n (h
ơ 
n 32 GB trên m
t máy) và s
h
tr 
ợ 
 chuy
n
đổ
i
o
đượ 
c tích h
ợ 
 p cho phép các t
ch
c CNTT có th
 
o hóa h
u h
ế
t các lu
ng công vi
c. Ki
ế
ntrúc 64-bit, và máy
o nhân siêu nh
c
a Windows Server 2008 h
tr 
ợ 
cho m
t lo
t các thi
ế
t b
, c
32 và64 bit, b
 
đ
a x
lý khách và m
t lo
t các gi
i pháp l
ư
u tr 
g
m iSCSI và fiber channel SAN. S
 
o hóaWindows Server 
đư
a ra giao di
n WMI d
a trên các chu
n và API
đ
ã xu
t b
n cho vi
c qu
n lý – tíchh
ợ 
 p hoàn toàn v
ớ 
i giao di
n qu
n lý Windows Server v
ớ 
i các nhu c
u c
n thi
ế
t c
a khách hàng.
So sánh các phiên b
n
Microsoft Windows Server 2008 giúp các chuyên gia CNTT t
ă
ng
đượ 
c kh
n
ă
ng linh ho
t c
a c
ơ 
s
ở 
h
 t
ng máy ch
, mang
đế
n cho các chuyên gia phát tri
n ph
n m
m m
t n
n t
ng
ng d
ng và Web m
nhm
trong vi
c xây d
ng
ng d
ng và d
ch v
n
ế
t n
i. Các công c
qu
n lý m
ớ 
i m
nh m
và nâng cao v
  b
o m
t cho phép có nhi
u ki
m soát h
ơ 
n
đố
i v
ớ 
i các máy ch
, m
ng và cung c
 p s
b
o v
nâng cao chocác
ng d
ng và d
li
u.
 
Windows Server 2008 Standard Edition
: Phiên b
n này cung c
 p ch
c n
ă
ng máy ch
chínhv
ớ 
i h
u h
ế
t các vai trò và tính n
ă
ng máy ch
. Nó g
m c
tùy ch
n
đầ
y
đủ
và tùy ch
n cài
đặ
tServer Core.
 
Windows Server 2008 Enterprise Edition:
Phiên b
n này xây d
ng trên Windows Server 2008Standard Edition
để
cung c
 p kh
n
ă
ng m
ở 
ng và kh
n
ă
ng s
n có t
t h
ơ 
n, b
sung thêm cáccông ngh
doanh nghi
 p nh
ư
vi
c t
 
độ
ng chuy
n
đổ
i d
phòng clustering và Active DirectoryFederation Services.
 
Windows Server 2008 Datacenter Edition
: Phiên b
n này cung c
 p ch
c n
ă
ng t
ươ 
ng t
nh
ư
 Windows Server 2008 Enterprise Edition c
ng v
ớ 
i s
h
tr 
ợ 
cho các b
vi x
lý, b
nh
ớ 
b
sungvà quy
n s
d
ng
nh
o vô t
n.
 
Windows Web Server 2008
: Phiên b
n này
đượ 
c thi
ế
t k 
ế
 
đặ
c bi
t cho s
d
ng nh
ư
m
t máy ch
 
ng d
ng và Web. Các vai trò máy ch
khác không có trong phiên b
n này.
 
Windows Server 2008 for Itanium-based Systems:
Phiên b
n này
đượ 
c thi
ế
t k 
ế
s
d
ng v
ớ 
i b
 vi x
lý 64 bit
để
cung c
 p ch
c n
ă
ng máy ch
 
ng d
ng và Web trên n
n t
ng
đ
ó. Các vai tròmáy ch
khác các tính n
ă
ng có th
không có trong phiên b
n này.
 
Domain Name
Là tên mi
n (vùng, khu v
c, l
 ĩ 
nh v
c) c
a m
t qu
c gia, lãnh th
... Trong lãnh v
c máy tính thì Domain Name là m
t mi
n qu
n lý cao c
 p và phân c
 p c
a m
t t
ch
c hay m
t phòng ban. Ng
ườ 
i ta dùng tênmi
n
để
qu
n lý các nhóm máy tính và
đư
a ra các chính sách an ninh, b
o m
t cho h
th
ng. Ngoài ra tênmi
n còn
đượ 
c bi
ế
t
đế
n vi
c phân chia logic gi
a các m
ng l
ớ 
n thành các m
ng con
để
d
dàng qu
n lývà phân chia tài nguyên h
ợ 
 p lý và ti
n l
ợ 
i.Ví d
: microsoft.com, yahoo.com, icare.com.vn, ispace.edu.vn... nh
ng tên mi
n này có giá tr 
xác th
ctrên internet và
đượ 
c c
 p b
ở 
i các
đạ
i lý cung c
 p tên mi
n. Chúng
đượ 
c qu
n lý b
ở 
i t
ch
c qu
n lý vàcung c
 p tên mi
n ICANN (Internet Comporation for Assigned Names and Numbers).
L
ư 
u ý:
Trong qu
n tr 
m
ng LAN nh
ư
giáo trình này thì Domain
đượ 
c coi là tên mi
n qu
n lý các nhómmáy, các ng
ườ 
i dùng, các tài nguyên c
c b
. Tên mi
n này ch
có giá tr 
trong h
th
ng c
c b
này màkhông h
có giá tr 
trên Internet (toàn c
u) vì tên mi
n này ch
ư
a
đượ 
c công nh
n.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->