Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
YU1 C#

YU1 C#

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 2,937|Likes:
Published by api-3820347
(in turkish) c# ile alakalı
(in turkish) c# ile alakalı

More info:

Published by: api-3820347 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Modül 1: Programlamaya giri
ş
 
Program nedir?
Programc
ı
kimdir?
Programlama Dilleri
Programlama Dillerinin Tarihçesi
Program
ı
n Derlenmesi
Hedefler 
 Bu modülde, bir programc
ı
n
ı
n bilmesi gerek temel programlama kavramlar 
ı
nagiri
ş
yap
ı
lacakt
ı
r. Bir program
ı
olu
ş
turan ö
ğ
eler, çal
ı
ş
ma süreci tamamlananakadar geçti
ğ
i a
ş
amalar ayr 
ı
ayr 
ı
i
ş
lenecektir. Bu kavramlar programc
ı
n
ı
n veprogramlama dillerinin tan
ı
mlanmas
ı
na yard
ı
mc
ı
olacakt
ı
r.Bu modülün sonunda:
Bir program
ı
n çal
ı
ş
ma prensibini aç
ı
klayabilecek,
Programc
ı
kavram
ı
n
ı
tan
ı
mlayabilecek,
De
ğ
i
ş
ik programlama dillerinin geli
ş
imini aç
ı
klayabilecek,
Derleme i
ş
lemini tan
ı
mlayabileceksiniz.
 
2
Modül 1: Programlamaya Giri
ş
 
Konu 1: Program nedir?
Bilgisayar 
ı
n, bir i
ş
i yapmas
ı
için tasarlanankomutlar zinciri
Program Türleri
Sistem Programlar 
Sürücüler (Driver)
Uygulamalar 
 Günümüzde bilgisayarlar 
ı
n kullan
ı
m alanlar 
ı
büyük ölçüde artm
ı
ş
t
ı
r. Dolay
ı
s
ı
ylai
ş
lerimizi daha h
ı
zl
ı
ve düzenli bir 
ş
ekilde yapmam
ı
z, bilgisayarlar 
ı
ne kadar iyikulland
ı
ğ
ı
m
ı
za ba
ğ
l
ı
d
ı
r. Bunun için ise, çe
ş
itli amaçlara göre yaz
ı
lanprogramlar 
ı
kullan
ı
ı
z.Program, bilgisayar 
ı
n belli bir i
ş
i yapmas
ı
için tasarlanan komutlar 
ı
n tümüdür.Kullan
ı
m amaçlar 
ı
ve yerlerine göre birçok de
ğ
i
ş
ik program türü vard
ı
r:
Sistem programlar 
ı
 Her program, bir i
ş
letim sistemi üzerinde çal
ı
ş
ı
r.
İş
letim sistemi, di
ğ
er programlar 
ı
n çal
ı
ş
mas
ı
için gerekli olan kaynaklar 
ı
ve ortam
ı
sa
ğ
lar.
Sürücüler (Driver)
İş
letim sistemi ile donan
ı
m ayg
ı
tlar 
ı
aras
ı
nda ileti
ş
im sa
ğ
layan programlard
ı
r.Klavye ile yaz
ı
lan yaz
ı
lar 
ı
n alg
ı
lanmas
ı
için, klavyenin sürücü program
ı
 kullan
ı
l
ı
r.
Uygulamalar 
İş
letim sistemi üzerinde çal
ı
ş
an, kullan
ı
c
ı
lar 
ı
n ihtiyaç duydu
ğ
u i
ş
levlerisa
ğ
layan programlard
ı
r.
 
Konu: 1
3
 
Bir internet sitesini gezmek istedi
ğ
imizde, Internet Explorer taray
ı
c
ı
s
ı
 kullan
ı
labilir. Bu uygulama, i
ş
letim sistemine sitenin istenilen sayfadaki yaz
ı
veresimleri almas
ı
n
ı
ister.
İş
letim sistemi, a
ğ
kart
ı
yla (Ethernet) sürücü program
ı
 sayesinde internet sitesinin sunucusuna iste
ğ
i gönderir.(Ref: MOC 2667 Introduction to Programming - Module 1 - sayfa 3)
Programlar 
ı
n çal
ı
ş
ma modeli
Veri Giri
ş
i
İş
lem
Sonuç
Kullan
ı
c
ı
Bilgisayar Printer Veri giri
ş
i
İş
lemSonuç
 Programlar 
ı
n kullan
ı
lmas
ı
ndaki amaç, girilen bilgilerin i
ş
lenip istenilen
ş
ekildesonuçlar 
ı
n üretilmesidir.
Veri giri
ş
iProgram, kullan
ı
c
ı
lar 
ı
n veri girmesi ile ba
ş
lar. Girilen veriler daha sonrai
ş
lenmek üzere haf 
ı
zada saklan
ı
r.
 
İş
lemVeriler, program
ı
n yaz
ı
lma
ş
ekline göre bir dizi i
ş
lemden geçirilir.
Sonuç
İş
lenen veriler kullan
ı
c
ı
ya aktar 
ı
l
ı
r.Programlar, belli kurallar çerçevesinde yaz
ı
l
ı
r. Bu yaz
ı
m kurallar 
ı
sayesindebilgisayar, program
ı
n i
ş
leyi
ş
ini anlar ve gerekli sonuçlar 
ı
ç
ı
kart
ı
r. Yaz
ı
lanprogramlar, belirtilen yaz
ı
m kurallar 
ı
kontrol edilerek derlenir. Bu derleme i
ş
lemi

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gökhan Korkmaz liked this
akayemrecan liked this
Emrullah Karadeniz liked this
osmanyilmaz liked this
Nazli Temu liked this
PRoF_GHoST liked this
718elx_1 liked this
Hasan Yavaş liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->