Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Účtovníctvo 1 - 4[1]

Účtovníctvo 1 - 4[1]

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 1,966 |Likes:
Published by api-3700693

More info:

Published by: api-3700693 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

4. el\u0151ad\u00e1s
\u00da\u010dtov\u00e1 trieda 1 - Z\u00e1soby
Z\u00e1soby :

1. \u010dlenenie a oce\u0148ovanie z\u00e1sob
2. sp\u00f4soby \u00fa\u010dtovania z\u00e1sob
3. obstaranie materi\u00e1lu a tovaru
4. precvi\u010denie s\u00favisiacich \u00fa\u010dtovn\u00fdch pr\u00edpadov

1. \u010clenenie a oce\u0148ovanie z\u00e1sob
Z\u00e1sobami s\u00fa :

a) materi\u00e1l
b) nedokon\u010den\u00e1 v\u00fdroba, polotovary vlastnej v\u00fdroby, v\u00fdrobky a zvierat\u00e1
c) tovar

Materi\u00e1l \u2013 vo v\u00fdrobnom procese sa spotreb\u00fava naraz a jeho hodnota vch\u00e1dza do nov\u00fdch v\u00fdrobkov.
Patria sem :
\u2022
suroviny \u2013 z\u00e1kladn\u00fd materi\u00e1l \u2013 tvoria podstatu v\u00fdrobku
\u2022
pomocn\u00e9 l\u00e1tky \u2013 s\u00fa s\u00fa\u010das\u0165ou nov\u00e9ho v\u00fdrobku, ale netvoria jeho podstatu (farby, laky a pod.)
\u2022
prev\u00e1dzkov\u00e9 l\u00e1tky \u2013 nie s\u00fa s\u00fa\u010das\u0165ou v\u00fdrobku, ale s\u00fa pri jeho v\u00fdrobe nevyhnutn\u00e9 (napr. palivo, \u010distiace prostriedky,
mastiv\u00e1)
\u2022
n\u00e1hradn\u00e9 s\u00fa\u010diastky \u2013 sl\u00fa\u017eia na \u00fadr\u017ebu hmotn\u00e9ho majetku
\u2022
obaly \u2013 sl\u00fa\u017eia na ochranu a prepravu materi\u00e1lu, tovaru a vlastn\u00fdch v\u00fdrobkov
\u2022
hmotn\u00fd majetok \u2013 v cene men\u0161ej a rovnaj\u00facej sa 30 000,- Sk s dobou pou\u017eite\u013enosti dlh\u0161ou ako 1 rok, o ktorom sa
rozhodla \u00fa\u010dtovn\u00e1 jednotka, \u017ee ho bude \u00fa\u010dtova\u0165 ako materi\u00e1l
Nedokon\u010den\u00e1 v\u00fdroba \u2013 s\u00fa produkty, ktor\u00e9 pre\u0161li spracovan\u00edm v jednom alebo v nieko\u013ek\u00fdch v\u00fdrobn\u00fdch stup\u0148och , ale neboli
na nich dokon\u010den\u00e9 v\u0161etky potrebn\u00e9 oper\u00e1cie.
Polotovary vlastnej v\u00fdroby \u2013 s\u00fa tak\u00e9 produkty, ktor\u00e9 s\u00fa dokon\u010den\u00e9 z h\u013eadiska ur\u010dit\u00e9ho v\u00fdrobn\u00e9ho stup\u0148a, ale nie s\u00fa e\u0161te

fin\u00e1lnym v\u00fdrobkom. Dokon\u010duj\u00fa alebo kompletizuj\u00fa sa do fin\u00e1lneho v\u00fdrobku v \u010fal\u0161om v\u00fdrobnom procese v danej firme. (napr.
karos\u00e9ria auta je ukon\u010den\u00fdm produktom karos\u00e1rne, ale bude sa montova\u0165 do fin\u00e1lneho v\u00fdrobku \u2013 auta v \u010fal\u0161om v\u00fdrobnom
procese v mont\u00e1\u017enej dielni tej istej firmy.)

V\u00fdrobky \u2013 s\u00fa v\u00fdsledkom v\u00fdrobnej \u010dinnosti, s\u00fa ur\u010den\u00e9 na predaj mimo \u00fa\u010dtovnej jednotky, alebo na spotrebu vn\u00fatri \u00fa\u010dtovnej
jednotky.
Tovar \u2013 je v\u0161etko, \u010do podnikate\u013esk\u00fd subjekt nakupuje a \u010falej pred\u00e1va v nezmenenom stave.
Zvierat\u00e1 \u2013 s\u00fa mlad\u00e9 zvierat\u00e1 vlastn\u00e9ho chovu, ako aj nak\u00fapen\u00e9 zvierat\u00e1
Oce\u0148ovanie z\u00e1sob :
1. V\u0161etky druhy z\u00e1sob, ktor\u00e9 \u00fa\u010dtovn\u00e1 jednotka nakupuje ( materi\u00e1l, tovar ) sa oce\u0148uje obstar\u00e1vac\u00edmi cenami.
Obstar\u00e1vacia cena \u2013 je cena materi\u00e1lu, tovaru a n\u00e1klady spojen\u00e9 s obstaran\u00edm z\u00e1sob. ( prepravn\u00e9 prov\u00edzia, poistn\u00e9 po\u010das
prepravy, clo- mimo \u0161t\u00e1tov EU)
2. Z\u00e1soby, ktor\u00e9 s\u00fa v\u00fdsledkom vlastnej \u010dinnosti sa oce\u0148uj\u00fa vo vlastn\u00fdch n\u00e1kladoch.
Vlastn\u00e9 n\u00e1klady predstavuj\u00fa v\u0161etky priame a nepriame n\u00e1klady spojen\u00e9 s v\u00fdrobou.
3. Z\u00e1soby nadobudnut\u00e9bezplatne (prijat\u00e9 dary) sa oce\u0148uj\u00fa reproduk\u010dnou obstar\u00e1vacou cenou.
ROC \u2013 je cena, za ktor\u00fa by sa majetok obstaral v \u010dase, ke\u010f sa o \u0148om \u00fa\u010dtuje. V po\u013enohospod\u00e1rskych podnikoch sa touto cenou
oce\u0148uj\u00fa pr\u00edchovky zvierat v t\u00fdch pr\u00edpadoch, ke\u010f sa nedaj\u00fa zisti\u0165 vlastn\u00e9 n\u00e1klady, resp. ak s\u00fa tieto vy\u0161\u0161ie ako ROC.
4. Prebytky z\u00e1sob zisten\u00e9 pri inventariz\u00e1cii, pou\u017eite\u013en\u00fd odpad z v\u00fdroby alebo inej \u010dinnosti sa oce\u0148uj\u00faROC.
Pri v\u00fddaji z\u00e1sob zo skladu z\u00e1soby sa oce\u0148uj\u00fa pod\u013ea toho, ako to ur\u010d\u00ed \u00fa\u010dtovn\u00e1 jednotka v internej smernici.
\u00dabytok z\u00e1sob rovnak\u00e9ho druhu sa m\u00f4\u017ee oce\u0148ova\u0165 :
-
Met\u00f3dou FIFO
-
V\u00e1\u017een\u00fdm aritmetick\u00fdm priemerom \u2013 opakova\u0165 UDU !!
\u00dabytok ( vyskladnenie) z\u00e1sob oce\u0148uje \u00fa\u010dtovn\u00e1 jednotka v cen\u00e1ch, v ktor\u00fdch boli obstaran\u00e9.
2.Sp\u00f4soby \u00fa\u010dtovania z\u00e1sob
Pri \u00fa\u010dtovan\u00ed z\u00e1sob rozli\u0161ujeme sp\u00f4sobA a sp\u00f4sobB.
Sp\u00f4sob A m\u00f4\u017eu pou\u017ei\u0165 v\u0161etky \u00fa\u010dtovn\u00e9 jednotky.
Sp\u00f4sob Bnem\u00f4\u017eu pou\u017ei\u0165 \u00fa\u010dtovn\u00e9 jednotky, ktor\u00fdm osobitn\u00e9 predpisy ustanovuj\u00fa povinnos\u0165 overenia \u00fa\u010dtovnej z\u00e1vierky
aud\u00edtorom.

Podstata sp\u00f4sobu A spo\u010d\u00edva v tom, \u017ee v priebehu roka obstaran\u00fd materi\u00e1l, alebo tovar sa prevezme na sklad.N\u00e1klady vznikaj\u00fa
len pri spotrebe, (v\u00fddaji) materi\u00e1lu, alebo tovaru zo skladu. Je to presn\u00e1 evidencia, ktor\u00e1 poskytuje presn\u00fd preh\u013ead o stave
materi\u00e1lu, tovaru na sklade.

Podstata sp\u00f4sobu B spo\u010d\u00edva v tom, \u017ee v priebehu roka nak\u00fapen\u00fd materi\u00e1l, alebo tovar sa priamo \u00fa\u010dtuje do n\u00e1kladov, na \u00fa\u010dty
501 a 504.
Nev\u00fdhoda tohto sp\u00f4sobu spo\u010d\u00edva v tom, \u017ee v priebehu roka skres\u013euje v\u00fdsledok hospod\u00e1renia \u00fa\u010dtovnej jednotky. Skuto\u010dn\u00fd
obraz o hospod\u00e1ren\u00ed firmy sa vyrovn\u00e1 na z\u00e1klade koncoro\u010dnej invent\u00fary.

Sp\u00f4sob A:
Pou\u017eit\u00e9 \u00fa\u010dty : materi\u00e1l
tovar
111 \u2013 Obstaranie materi\u00e1lu

131 \u2013 Obstaranie tovaru
!! ( \u00fa\u010dty 111 a 131 s\u00fa kalkula\u010dn\u00e9 \u00fa\u010dty, sl\u00fa\u017eia na vykalkulovanie obstar\u00e1vacej ceny. Pri uzavieran\u00ed \u00fa\u010dtovn\u00fdch kn\u00edh
nem\u00f4\u017eu ma\u0165 zostatok.)

112 \u2013 Materi\u00e1l na sklade
132 \u2013 Tovar na sklade
501 \u2013 Spotreba materi\u00e1lu
504 \u2013 Predan\u00fd tovar
\u00da\u010dtovn\u00e9 doklady:

PFA \u2013 prijat\u00e9 falt\u00fary
PRI \u2013 pr\u00edjemka ( pri prevzat\u00ed materi\u00e1lu na sklad )
VYD \u2013 v\u00fddajka ( pri v\u00fddaji materi\u00e1lu zo skladu)
Skladov\u00e1 karta z\u00e1sob \u2013 predstavuje analytick\u00fa evidenciu z\u00e1sob

l. Obstaranie materi\u00e1lu a tovaru n\u00e1kupom
1. PFA Dod\u00e1vate\u013esk\u00e1 fakt\u00fara za n\u00e1kup materi\u00e1lu, tovaru
MD
D
a) cena materi\u00e1lu, tovaru60 000,-
111, 131 /
b) DPH 19 %
11 400,-
343 /
c) celkov\u00e1 suma fakt\u00fary
71 400,-
/ 321
2. PFA Fakt\u00fara od NAD za prepravu materi\u00e1lu, tovaru
MD
D
a) cena prepravy
3 000,-
111, 131 /
b) DPH 19 %
570,-
343 /
c) celkov\u00e1 suma fakt\u00fary
3 570,-
/ 321
3. VPD Poistn\u00e9 materi\u00e1lu, tovaru
2 500,-
111, 131 / 211
4. PRI Prevzatie materi\u00e1lu a tovaru na sklad v OC 65 500,-
112, 132 / 111, 131
5. VBU \u00dahrada fakt\u00fary dod\u00e1vate\u013eovi za materi\u00e1l
71 400,-
321 / 221
6. VBU \u00dahrada fakt\u00fary NAD za prepravu
3 570,-
321 / 221
7. VYD V\u00fddaj materi\u00e1lu zo skladu do spotreby
20 000,-
501 / 112
8. VYD V\u00fddaj tovaru zo skladu
10 000,-
504 / 132
131-Obstaranie tovaru
132- Tovar na sklade
111-Obstaranie materi\u00e1lu
112-Materi\u00e1l na sklade
1a) 60 000
ZS \u2026\u2026
2a) 3 000
4.) 65 500
4) 65 500
3) 2 500
343- DPH
221- Bankov\u00e9 \u00fa\u010dty
1b) 11 400
ZS \u2026..
5) 71 400
2b) 570
6) 3 570
321-Dod\u00e1vatelia
211-Pokladnica
5) 71 400
ZS \u2026\u2026.
ZS \u2026\u2026 3) 2 500
6) 3 570
1c) 71 400
2c) 3 570
2. Obstaranie materi\u00e1lu zo zahrani\u010dia ( mimo \u0161t\u00e1tov EU)
1. PFA Fakt\u00fara od zahrani\u010dn\u00e9ho dod\u00e1vate\u013ea
111, 131/321
(\u00fa\u010dtujeme v cudzej
mene a v Sk, prepo\u010det na Sk pod\u013ea kurzov\u00e9ho l\u00edstka NBS)
2. JCD - v\u00fdmer coln\u00e9ho org\u00e1nu
a) clo
111,131/
b) DPH 19%
343 /
c) spolu
/ 379
3. VBU \u00dahrada coln\u00e9mu org\u00e1nu (clo, DPH)
379/221
4. VD\u00da \u00dahrada zahrani\u010dn\u00e9mu dod\u00e1vate\u013eovi
321/221
5. ID Kurzov\u00fd zisk
321/663
6. ID Kurzov\u00e1 strata
563/321
3. Obstaranie materi\u00e1lu , tovaru vo vlastnej r\u00e9\u017eii

V niektor\u00fdch pr\u00edpadoch si \u00fa\u010dtovn\u00e1 jednotka potrebn\u00fd materi\u00e1l, tovar vyrob\u00ed sama, vo vlastnej r\u00e9\u017eii. Ide o aktivovanie
materi\u00e1lu, tovaru.
Materi\u00e1l a tovar vlastnej v\u00fdroby sa oce\u0148uje vo vlastn\u00fdch n\u00e1kladoch.

tis.Sk MD
D
1. VPFA Vn\u00fatropodnikov\u00e1 fakt\u00fara za vyroben\u00fd materi\u00e1l, tovar 80 111,131 / 621
2. VPFA Vn\u00fatropodnikov\u00e1 fakt\u00fara za prepravu materi\u00e1lu,tovaru 3 111,131 / 622
3. PRI Prevzatie materi\u00e1lu, tovaru na sklad vo VN (vlast.n\u00e1kl.) 83 112,132/111,131
Sp\u00f4sob B :
1. Obstaranie materi\u00e1lu a tovaru n\u00e1kupom
Pre tento sp\u00f4sob \u00fa\u010dtovania je charakteristick\u00e9 :
1. Vych\u00e1dzame zo za\u010diato\u010dn\u00e9ho stavu z\u00e1sob :
112 \u2013 Materi\u00e1l na sklade
112/701
132-Tovar na sklade
132/701
2. Po\u010das roka \u00fa\u010dtovn\u00e9 pr\u00edpady s\u00favisiace s obstaran\u00edm z\u00e1sob sa priamo \u00fa\u010dtuj\u00fa na \u00fa\u010dty
n\u00e1kladov - na stranu MD \u00fa\u010dtu 501 \u2013 Spotreba materi\u00e1lu, alebo
- na stranu MD \u00fa\u010dtu 504 \u2013 Predan\u00fd tovar

3. Ku d\u0148u \u00fa\u010dtovnej uz\u00e1vierky sa za\u00fa\u010dtuj\u00fa
- na stranu MD \u00fa\u010dtu 501 \u2013 Spotreba materi\u00e1lu
- na stranu MD \u00fa\u010dtu 504 \u2013 Predan\u00fd tovarza\u010diato\u010dn\u00e9 stavy z\u00e1sob.

4. Skuto\u010dn\u00fd stav z\u00e1sob zisten\u00fd invent\u00farou sa za\u00fa\u010dtuje :

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ivov liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->