Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Danh Gia Hieu Qua Quan Ly Thue GTGT, TNDN

Danh Gia Hieu Qua Quan Ly Thue GTGT, TNDN

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 1,336|Likes:
Published by api-3820597

More info:

Published by: api-3820597 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Đ
ánh giá hi
u qu
qu
n lý thu
ế
GTGT, thu
ế
TNDN GVHD: Th.S Nguy
n Duy Nh
t
1. S
C
N THI
T C
A
ĐỀ
TÀI:
Trong b
t kì m
t ch
ế
 
độ
h
i nào, thu
ế
luôn luôn là m
t công c
th
 hi
n quy
n l
c c
a Nhà n
ướ
c và là ngu
n tài chính ch
y
ế
u và tin c
y
để
ph
cv
nhu c
u chi tiêu công c
ng xã h
i. V
i t
c
độ
gia t
ă
ng và
đ
a d
ng hóa nhanhchóng v
phát tri
n kinh doanh cùng v
i xu th
ế
nh
t th
hóa các khu v
c toàn c
u hóa nh
m khai thác t
i
đ
a l
i th
ế
so sánh c
a m
i qu
c gia nói riêngvà khu v
c nói chung
đ
ã
đặ
t các nhà ho
ch
đị
nh chính sách kinh t
ế
, tài chínhtr 
ướ
c nh
ng thách th
c l
n lao
đ
òi h
i ph
i c
i cách toàn di
n.Hi
n nay, thành ph
n kinh t
ế
ngoài qu
c doanh
đ
ang phát tri
n v
i t
c
độ
cao,
đ
i
đầ
u trong m
i ngành ngh
. Khu v
c này
đ
ã t
o ra nhi
u c
a c
i v
tch
t cho xã h
i, t
o nhi
u công
ă
n vi
c làm cho ng
ườ
i dân và ngày càng kh
ng
đị
nh v
trí tiên phong. V
i t
c
độ
phát tri
n nhanh chóng c
a trình
độ
s
n xu
tkinh doanh, h
th
ng chính sách thu
ế
và cách th
c qu
n lý thu
ế
có nhi
u
đ
i
mt
ra không còn phù h
p.
 Đ
i
n hình
đố
i v
i thu
ế
giá tr 
gia t
ă
ng, thu
ế
thu nh
pdoanh nghi
p là hai ngu
n thu ch
l
c trong t
ng ngu
n thu thu
ế
nh
ư
ng c
ũ
ngl
i là l
 ĩ 
nh v
c b
c l
nhi
u v
ướ
ng m
c, b
t c
p nh
t.Tr 
ướ
c b
i c
nh này, h
th
ng thu
ế
n
ướ
c ta
đ
ã có s
ti
ế
n tri
n khôngng
ng và ngày càng hoàn thi
n
đ
ã có
đ
óng góp to l
n cho công cu
c xây d
ng
đấ
t n
ướ
c. Tuy nhiên, c
i cách thu
ế
c
n
đượ
c k
ế
t h
p ch
t ch
và t
ươ
ng thíchgi
a chính sách và qu
n lý thu
ế
vì m
t h
th
ng chính sách dù có tiên ti
ế
n
đế
n
đ
âu c
ũ
ng không phát huy
đượ
c tác d
ng n
ế
u không phù h
p v
i trình
độ
qu
nlý và ng
ượ
c l
i, c
i cách qu
n lý hành chính thu
ế
c
n
đượ
c d
a trên m
t h
 th
ng chính sách thu
ế
 
n
đị
nh và rõ ràng.Do v
y, công tác qu
n lý thu
ế
giá tr 
gia t
ă
ng, thu
ế
thu nh
p doanhnghi
p sao cho hi
u qu
là vô cùng quan tr 
ng, không nh
ng
đả
m b
o ngu
nthu mà còn mang l
i nhi
u l
i ích xã h
i.
 Đ
ó là lý do em ch
n
đề
tài: “
 Đ
ánh giáhi
u qu
qu
n lý thu
ế
giá tr 
gia t
ă
ng, thu
ế
thu nh
p doanh nghi
p t
i Chi c
cthu
ế
huy
n Tân Châu, t
nh An Giang”.
2. N
I DUNG NGHIÊN C
U:
 Đề
tài g
m có 3 ph
n chính:
Ph
n m
 
đầ
u
SVTH: Lý Th
Thùy Trang
1
 
 
Đ
ánh giá hi
u qu
qu
n lý thu
ế
GTGT, thu
ế
TNDN GVHD: Th.S Nguy
n Duy Nh
t
Ph
n n
i dung
 Ch
ươ
ng 1: T
ng quan v
thu
ế
 Ch
ươ
ng 2: Gi
i thi
u s
ơ
l
ượ
c v
Chi c
c thu
ế
huy
n Tân ChâuCh
ươ
ng 3: Phân tích tình hình qu
n lý thu
ế
giá tr 
gia t
ă
ng, thu
ế
 thu nh
p doanh nghi
p t
i Chi c
c thu
ế
huy
n TânChâuCh
ươ
ng 4:
 Đ
ánh giá hi
u qu
qu
n lý thu
ế
giá tr 
gia t
ă
ng, thu
ế
 thu nh
p doanh nghi
p t
i Chi c
c thu
ế
huy
n TânChâu, t
nh An Giiang.
Ph
n k
ế
t lu
n3. M
C TIÊU NGHÊN C
U:
-
 Để
có thêm nhi
u hi
u bi
ế
t
đố
i v
i h
th
ng thu
ế
và cách th
c qu
n lý hànhchính v
thu
ế
 
-
 Đ
ánh giá hi
u qu
qu
n lý thu
ế
giá tr 
gia t
ă
ng, thu
ế
thu nh
p doanh nghi
pt
i Chi c
c.
-
Tìm ra nh
ng t
n t
i và nguyên nhân trong công tác qu
n lý hi
n nay.
-
 Đư
a ra m
t s
gi
i pháp nâng cao hi
u qu
qu
n lý.
4. PH
ƯƠ
NG PHÁP NGHIÊN C
U:
-
Ph
ươ
ng pháp lu
n theo ch
ngh
 ĩ 
a duy v
t bi
n ch
ng, ch
ngh
 ĩ 
a duy v
tl
ch s
 
để
nhìn nh
n s
vi
c theo s
v
n
độ
ng và phát tri
n c
a nó.
-
Ph
ươ
ng pháp t
ng h
p s
li
u d
a trên: các báo cáo, tài li
u c
a c
ơ
quanth
c t
p, các s
li
u th
ng kê c
a Phòng Th
ng kê huy
n.
-
Ph
ươ
ng pháp so sánh: theo th
i gian, theo ch
ỉ 
tiêu…
-
Ph
ươ
ng pháp liên h
cân
đố
i: d
a vào các m
i liên h
v
l
ượ
ng, v
m
c
độ
 bi
ế
n
độ
ng gi
a hai m
t c
a m
t y
ế
u t
và quá trình qu
n lý.
-
Ph
ươ
ng pháp
đồ
th
và bi
u
đồ
: b
ng hình
nh, tính ch
t c
a
đồ
th
 
để
phântích m
i quan h
, m
c
độ
bi
ế
n
độ
ng c
a các ch
ỉ 
tiêu phân tích.
SVTH: Lý Th
Thùy Trang
2
 
 
Đ
ánh giá hi
u qu
qu
n lý thu
ế
GTGT, thu
ế
TNDN GVHD: Th.S Nguy
n Duy Nh
t
5. PH
M VI NGHIÊN C
U:
Chi c
c thu
ế
huy
n Tân Châu th
c hi
n thu nhi
u lo
i thu
ế
, phí nh
ư
ngthu
ế
giá tr 
gia t
ă
ng, thu
ế
thu nh
p doanh nghi
p
đố
i v
i khu v
c kinh t
ế
ngoàiqu
c doanh chi
ế
m t
tr 
ng cao nh
t nh
ư
ng ch
a
đự
ng nhi
u v
ướ
ng m
c, b
tc
p. Do nhi
u nguyên nhân khách quan l
n ch
quan nên
đề
tài ch
ỉ 
 
đ
i sâunghiên c
u thu
ế
giá tr 
gia t
ă
ng, thu
ế
thu nh
p doanh nghi
p
đố
i v
i khu v
ckinh t
ế
ngoài qu
c doanh t
i Chi c
c thu
ế
huy
n Tân Châu, t
nh An Giangtrong 3 n
ă
m t
2001
đế
n 2003.
SVTH: Lý Th
Thùy Trang
3
 

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Liên Đặng liked this
hubert1302 liked this
Truyet Nguyen liked this
tranminh1088vn liked this
khoadang89 liked this
songqb liked this
gravel_56 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->