Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
72Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ke Toan Chi Phi Sx Va Tinh Gia Thanh San Pham Tai Cong Ty Lien Doanh CNTP an Thai

Ke Toan Chi Phi Sx Va Tinh Gia Thanh San Pham Tai Cong Ty Lien Doanh CNTP an Thai

Ratings: (0)|Views: 16,182|Likes:
Published by api-3820597

More info:

Published by: api-3820597 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 TR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C AN GIANG
KHOA KINH T
- QU
N TR 
KINH DOANH

 
 L  L  u  u  a  a   ä  ä n  n  a  a  ê ê n  n  o  o   á   á  t  t  g  g  h  h  i  i  e  e   ä  ä p  p  
TTOOÁÁNNCCHHIIPPHHÍÍSS
NNXXUU
TT VVÀÀTTÍÍNNHHGGIIÁÁTTHHÀÀNNHHSS
NNPPHH
MM TT
IICCÔÔNNGGTTYYTTNNHHHHLLIIÊÊNNDDOOAANNHH CCÔÔNNGGNNGGHH
TTHH
Ự Ự 
CCPPHH
MM 
AANNTTHHÁÁII
Giáo viên h
ướ 
ng d
n:
 
Sinh viên th
ự 
c hi
n:ThS. BÙI THANH QUANG TR 
ƯƠ 
NG NG
C DI
M THÚYMSSV: DKT005108.L
ớ 
p DH1KT1.
04 - 2004
 
 
 L
ờ 
i cám
ơ 
n!
ừ 
 
đ 
áy lòng, em xin bày t 
ờ 
i cám
ơ 
n sâu s
ắ 
c
đế 
n:- Các th
 y cô Tr 
ườ 
ng 
 Đạ
i h
c An Giang 
đ 
ã
n tình truy
ề 
n
đạ
t ki
ế 
nth
ứ 
c n
ề 
n
ng c
ơ 
s
ở 
 , ki
ế 
n th
ứ 
c chuyên sâu v
ề 
Kinh T 
ế 
Doanh Nghi
 p và càkinh nghi
m s
ố 
ng quý báu, th
ự 
c s
ự 
h
ữ 
u h
ữ 
u ích cho b
n thân em trong th
ờ 
i gian th
ự 
c t 
 p và c
sau này.- Th
 y Bùi Thanh Quang 
đ 
ã h
ế 
t lòng h
ỗ 
tr 
ợ 
 , giúp
đỡ 
em t 
ừ 
khi ch
n
đề 
tài, cách th
ứ 
c ti
ế 
 p c
n th
ự 
c ti
ễ 
n
i
đơ 
n v
th
ự 
c
 p
đế 
n khi hoàn ch
ỉ 
nhlu
n v
ă 
n này.- Các cô, chú lãnh
đạ
o Công ty An Thái
đ 
ã
o cho em c
ơ 
h
i
đượ 
cth
ự 
c
 p
i Phòng k 
ế 
toán tài v
c
a Công ty và các cô, chú, anh, ch
c
acác b
ph
n,
đặ 
c bi
t là cô Thi
ề 
u Th
Bích Vân, k 
ế 
toán tr 
ưở 
ng c
a Công tyvà cô Tr 
n Thái Thanh, ph
trách tính giá thành
ở 
phân x
ưở 
ng s
n xu
ấ 
đ 
ã nhi
t tình h
ướ 
ng
ẫ 
n, gi
i thích và cung c
ấ 
 p các thông tin, s
ố 
li
u có liênquan
đế 
n
đề 
tài nghiên c
ứ 
u, giúp em hoàn thành lu
n v
ă 
n
đ 
úng th
ờ 
i gian, n
idung quy
đị
nh. Xin chúc quý th
 y cô, các cô, chú, anh, ch
i Công ty d 
i dào s
ứ 
ckh
e, thành công trong công vi
c, chúc quý Công ty kinh doanh ngày càng 
đạ
t hi
u qu
cao.
 Sinh viên Tr 
ươ 
ng Ng 
c Di 
ễ 
m Thúy.
 
M
C L
C

 
Trang
Ph
n m
ở 
 
đầ
u ...............................................................................................1
1. Lý do ch
n
đề
tài ...........................................................................................12. M
c tiêu nghiên c
u.......................................................................................23. N
i dung nghiên c
u .....................................................................................34. Ph
ươ 
ng pháp nghiên c
u ...............................................................................35. Ph
m vi nghiên c
u .......................................................................................3
Ph
n n
i dung ...............................................................................................4
Ch
ươ 
ng 1: C
ơ 
s
ở 
lý lu
n .......................................................................................5
1.1. Nh
ng n
i dung c
ơ 
b
n v
chi phí s
n xu
tvà tính giá thành s
n ph
m trong doanh nghi
 p s
n xu
t ............................51.1.1. Chi phí s
n xu
t ..................................................................................51.1.1.1. Khái ni
m ..................................................................................51.1.1.2. Phân lo
i ....................................................................................51.1.1.2.1. Phân lo
i chi phí theo ch
c n
ă
ng ho
t
độ
ng .....................51.1.1.2.2. Phân lo
i chi phí theo m
i quan h
v
ớ 
i th
ờ 
i k 
................71.1.1.2.3. Phân lo
i chi phí theo ph
m vi s
d
ngvà vai trò c
a chi phí trong quá trình s
n xu
t ............................81.1.1.2.4. Phân lo
i chi phí theo các tiêu th
c khác ..........................81.1.2. Giá thành s
n ph
m ............................................................................91.1.2.1. Khái ni
m ..................................................................................91.1.2.2. Phân lo
i ....................................................................................91.1.3. M
i quan h
gi
a chi phí s
n xu
t và giá thành s
n ph
m ................91.2. N
i dung k 
ế
toán chi phí s
n xu
t và tính giá thành s
n ph
m ................101.2.1. T
 p h
ợ 
 p chi phí s
n xu
t ..................................................................10

Activity (72)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mèo Yêu liked this
Quynh Anh liked this
Vinh Nguyen liked this
829255 liked this
Viet Hai Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->