Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
532Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ke Toan Xac Dinh Ket Qua Kinh Doanh Tai Cong Ty XNK Thuy San KG

Ke Toan Xac Dinh Ket Qua Kinh Doanh Tai Cong Ty XNK Thuy San KG

Ratings:

4.64

(25)
|Views: 121,603|Likes:

More info:

Published by: api_user_11797_nammuoibatam on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
An Giang , Thaùng 3 Naêm 2004GVHD : NGUYEÃN THANH DUÕNGSVTH : HUYØNH THÒ ÑAÊNG KHOALÔÙP : ÑH1KT3
ÑEÀ TAØI :
KEÁ TOAÙN XAÙC ÑÒNH KEÁT QUAÛ KINH DOANHTAÏI COÂNG TY XUAÁT NHAÄP KHAÅU THUYÛ SAÛNKIEÂN GIANG
U
BAN NHAÂN DAÂN TÆNH AN GIANGTRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC AN GIANGKHOA KINH TEÁ QUAÛN TRÒ KINH DOANH
 
Sinh vieân thöïc taäpHuyønh Thò Ñaêng Khoa – Lôùp …
 Lôøi caûm ôn

 
 Nh
ữ 
ng n
ă 
m tháng trên gi
ng 
đườ 
ng 
đạ
i h
c là nh
ữ 
ng n
ă 
m tháng vô cùng quí báo và quan tr 
ng 
đố 
i v
ớ 
i em. Th
 y cô
đ 
ã t 
n tâm gi
ng d 
 y, trang b
hành trang ki
ế 
n th
ứ 
c
để 
em có
đủ
ự 
tin b
ướ 
c vào
đờ 
i.
 ỳ
th
ự 
c
 p nàychính là nh
ữ 
ng b
ướ 
c
đ 
i cu
ố 
i trên con
đườ 
ng 
đạ
i h
c,
để 
đượ 
c nh
ữ 
ng b
ướ 
c
đ 
i này em chân thành bi
ế 
ơ 
n quí th
 y cô tr 
ườ 
ng 
đạ
i h
c An Giang 
đ 
ã h
ế 
t long truy
ề 
n
đạ
t ki
ế 
n th
ứ 
c và nh
ữ 
ng kinh nghi
m quí báo cho emtrong th
ờ 
i gian h
c t 
i tr 
ườ 
ng.Qua th
ờ 
i gian th
ự 
c
 p
i xí nghi
 p ch
ế 
bi
ế 
n th
 y s
n xu
ấ 
t kh
ẩ 
u NgôQuy
ề 
n(thu
c công ty xu
ấ 
t nh
 p kh
ẩ 
u th
 y s
n Kiên Giang)
đ 
ã giúp em tíchlu
 ỹ 
 
đượ 
c nh
ữ 
ng ki
ế 
n th
ứ 
c khoa h
c v
ề 
kinh t 
ế 
và nâng cao s
ự 
hi
ể 
u bi
ế 
t v
ề 
th
ự 
c
ế 
.
 Để 
đượ 
c
đ 
i
ề 
u
đ 
ó là nh
ờ 
s
ự 
n tình ch
ỉ 
 y c
a các anh ch
hòng k 
ế 
toán
ở 
xí nghi
 p Ngô Quy
ề 
n , giúp em có th
ể 
làm quen v
ớ 
i th
ự 
c
ế 
; s
ự 
nhi
t tình c
a anh ch
phòng k 
ế 
toán công ty giúp em hoàn thành t 
ố 
khoá lu
n; cùng v
ớ 
i s
ự 
n tình c
a th
 y Nguy
ễ 
n Thanh D
ũ
ng 
đ 
ã tr 
ự 
c ti
ế 
 ph
ướ 
ng d 
ẫ 
n em trong quá trình nghiên c
ứ 
u và vi
ế 
t khoá lu
n này. H 
ơ 
n n
ữ 
a, nh
ữ 
ng gì em có
đượ 
c hôm nay là nh
ờ 
vào công 
ơ 
n nuôi d 
ưỡ 
ng c
ũ
ng nh
ư 
nh
ữ 
ng hy sinh và khó nh
c c
a cha m
và gia
đ 
ình. Em xin chân thành c
m
ơ 
n cha m
 , gia
đ 
ình, quý th
 y cô, cô chú, anh ch
 trong công ty xu
ấ 
t nh
 p kh
ẩ 
u thu
 ỷ
s
n Kiên Giang và xí nghi
 p NgôQuy
ề 
n. Xin nh
n n
ơ 
i em l 
ờ 
i chúc s
ứ 
c kho
 , thành công và h
nh phúc
 
 
 
Raïch Giaù
, ngaøy thaùng naêm 2004
Thuû Tröôûng Cô Quan
NHAÄN XEÙT CUÛA CÔ QUAN THÖÏC TAÄP

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Activity (532)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred thousand reads
Quyet Pham liked this
Kim Ngoc liked this
Nguyen Vu liked this
Tân Chip liked this
Thuý An liked this
Kieu Nguyen added this note|
thuong thiu
Thuý An liked this
Thuý An liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->