Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
532Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ke Toan Xac Dinh Ket Qua Kinh Doanh Tai Cong Ty XNK Thuy San KG

Ke Toan Xac Dinh Ket Qua Kinh Doanh Tai Cong Ty XNK Thuy San KG

Ratings:

4.64

(1)
|Views: 62,260|Likes:
Published by api-3820597

More info:

Published by: api-3820597 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
An Giang , Thaùng 3 Naêm 2004GVHD : NGUYEÃN THANH DUÕNGSVTH : HUYØNH THÒ ÑAÊNG KHOALÔÙP : ÑH1KT3
ÑEÀ TAØI :
KEÁ TOAÙN XAÙC ÑÒNH KEÁT QUAÛ KINH DOANHTAÏI COÂNG TY XUAÁT NHAÄP KHAÅU THUYÛ SAÛNKIEÂN GIANG
U
BAN NHAÂN DAÂN TÆNH AN GIANGTRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC AN GIANGKHOA KINH TEÁ QUAÛN TRÒ KINH DOANH
 
Sinh vieân thöïc taäpHuyønh Thò Ñaêng Khoa – Lôùp …
 Lôøi caûm ôn

 
 Nh
ữ 
ng n
ă 
m tháng trên gi
ng 
đườ 
ng 
đạ
i h
c là nh
ữ 
ng n
ă 
m tháng vô cùng quí báo và quan tr 
ng 
đố 
i v
ớ 
i em. Th
 y cô
đ 
ã t 
n tâm gi
ng d 
 y, trang b
hành trang ki
ế 
n th
ứ 
c
để 
em có
đủ
ự 
tin b
ướ 
c vào
đờ 
i.
 ỳ
th
ự 
c
 p nàychính là nh
ữ 
ng b
ướ 
c
đ 
i cu
ố 
i trên con
đườ 
ng 
đạ
i h
c,
để 
đượ 
c nh
ữ 
ng b
ướ 
c
đ 
i này em chân thành bi
ế 
ơ 
n quí th
 y cô tr 
ườ 
ng 
đạ
i h
c An Giang 
đ 
ã h
ế 
t long truy
ề 
n
đạ
t ki
ế 
n th
ứ 
c và nh
ữ 
ng kinh nghi
m quí báo cho emtrong th
ờ 
i gian h
c t 
i tr 
ườ 
ng.Qua th
ờ 
i gian th
ự 
c
 p
i xí nghi
 p ch
ế 
bi
ế 
n th
 y s
n xu
ấ 
t kh
ẩ 
u NgôQuy
ề 
n(thu
c công ty xu
ấ 
t nh
 p kh
ẩ 
u th
 y s
n Kiên Giang)
đ 
ã giúp em tíchlu
 ỹ 
 
đượ 
c nh
ữ 
ng ki
ế 
n th
ứ 
c khoa h
c v
ề 
kinh t 
ế 
và nâng cao s
ự 
hi
ể 
u bi
ế 
t v
ề 
th
ự 
c
ế 
.
 Để 
đượ 
c
đ 
i
ề 
u
đ 
ó là nh
ờ 
s
ự 
n tình ch
ỉ 
 y c
a các anh ch
hòng k 
ế 
toán
ở 
xí nghi
 p Ngô Quy
ề 
n , giúp em có th
ể 
làm quen v
ớ 
i th
ự 
c
ế 
; s
ự 
nhi
t tình c
a anh ch
phòng k 
ế 
toán công ty giúp em hoàn thành t 
ố 
khoá lu
n; cùng v
ớ 
i s
ự 
n tình c
a th
 y Nguy
ễ 
n Thanh D
ũ
ng 
đ 
ã tr 
ự 
c ti
ế 
 ph
ướ 
ng d 
ẫ 
n em trong quá trình nghiên c
ứ 
u và vi
ế 
t khoá lu
n này. H 
ơ 
n n
ữ 
a, nh
ữ 
ng gì em có
đượ 
c hôm nay là nh
ờ 
vào công 
ơ 
n nuôi d 
ưỡ 
ng c
ũ
ng nh
ư 
nh
ữ 
ng hy sinh và khó nh
c c
a cha m
và gia
đ 
ình. Em xin chân thành c
m
ơ 
n cha m
 , gia
đ 
ình, quý th
 y cô, cô chú, anh ch
 trong công ty xu
ấ 
t nh
 p kh
ẩ 
u thu
 ỷ
s
n Kiên Giang và xí nghi
 p NgôQuy
ề 
n. Xin nh
n n
ơ 
i em l 
ờ 
i chúc s
ứ 
c kho
 , thành công và h
nh phúc
 
 
 
Raïch Giaù
, ngaøy thaùng naêm 2004
Thuû Tröôûng Cô Quan
NHAÄN XEÙT CUÛA CÔ QUAN THÖÏC TAÄP

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Activity (532)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred thousand reads
Kieu Nguyen added this note
thuong thiu
Phi LE Dinh added this note
khong tai dc huuuhuh
Kiên Đặng added this note
tham khoa thui
Chien le Xuan added this note
bai thi hay day nhung k tai duoc cung nhu k ?
Quyet Pham liked this
Kim Ngoc liked this
Nguyen Vu liked this
Tân Chip liked this
Thuý An liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->