Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phan Tich Cac Hinh Thuc Tra Luong Tai Cong Ty Co Khi an Giang

Phan Tich Cac Hinh Thuc Tra Luong Tai Cong Ty Co Khi an Giang

Ratings: (0)|Views: 2,042|Likes:
Published by api-3820597

More info:

Published by: api-3820597 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Phân tích các hình th
c tr 
l
ươ 
ng t
i Công Ty C
ơ 
Khí An Giang
PH
N M
Ở 
 
ĐẦ
UI. Lý do ch
n
đề
tài
:Lao
độ
ng là ho
t
độ
ng quan tr 
ng nh
t c
a con ng
ườ 
i nh
m
 
t
o ra cácc
a c
i v
t ch
t và tinh th
n cho xã h
i. Lao
độ
ng có n
ă
ng su
t, ch
t l
ượ 
ng vàhi
u qu
cao là nhân t
quy
ế
t
đị
nh s
phát tri
n c
a
đấ
t n
ướ 
c.
Để
tuy
n d
ng và gi
l
i
đ
úng ng
ườ 
i làm
đ
úng vi
c, ban giám
đố
c c
ncó m
t h
th
ng thù lao c
nh tranh và công b
ng. M
t dù ti
n không ph
i là lýdo duy nh
t
để
nhân viên làm vi
c cho m
t doanh nghi
 p, nh
ư
ng nh
ng ph
ươ 
ng pháp tr 
l
ươ 
ng không công b
ng v
n là nguyên nhân chính gây ra s
  b
t mãn c
a nhân viên và làm t
ă
ng tình tr 
ng b
vi
c, gi
m hi
u qu
quan h
 lao
độ
ng và gây ra nh
ng chi phí không c
n thi
ế
t cho doanh nghi
 p.H
th
ng ti
n l
ươ 
ng và ti
n công s
cho phép doanh nghi
 p tuy
n d
ngcác nhân viên m
ớ 
i v
ớ 
i m
c l
ươ 
ng th
a
đ
áng, t
ă
ng m
c l
ươ 
ng phù h
ợ 
 p chonhân viên và hình thành m
t con
đườ 
ng s
nghi
 p cho các cá nhân.
Để
th
chi
n
đượ 
c t
t c
các công vi
c này, c
n ph
i có m
t h
th
ng ti
n l
ươ 
ng vàti
n công có t
ch
c h
ợ 
 p lý. M
c
đ
ích c
a m
t h
th
ng ti
n l
ươ 
ng và ti
ncông là
đả
m b
o r 
ng nh
ng ng
ườ 
i th
c hi
n các nhi
m v
 
đượ 
c coi là có giátr 
nh
ư
nhau s
nh
n
đượ 
c m
c thù lao nh
ư
nhau.Thù lao bao hàm t
t c
cáchình th
c thu nh
 p mà các cá nhân nh
n
đượ 
c cho ph
n lao
độ
ng c
a h
.B
n ch
t c
a ti
n l
ươ 
ng c
ũ
ng thay
đổ
i tùy theo các
đ
i
u ki
n, trình
độ
  phát tri
n kinh t
ế
h
i và nh
n th
c c
a con ng
ườ 
i. Tr 
ướ 
c
đ
ây, ti
n l
ươ 
ng
đượ 
c coi là giá c
s
c lao
độ
ng trong n
n kinh t
ế
th
tr 
ườ 
ng. Gi
ờ 
 
đ
ây, v
ớ 
i vi
cáp d
ng qu
n tr 
ngu
n nhân l
c vào các doanh nghi
 p, ti
n l
ươ 
ng không ch
 
đơ 
n thu
n là giá c
s
c lao
độ
ng n
a. Quan h
gi
a ng
ườ 
i ch
s
d
ng s
c lao
độ
ng và ng
ườ 
i lao
độ
ng
đ
ã có nh
ng thay
đổ
i c
ă
n b
n. Li
u
ng v
ớ 
i vi
c ápd
ng qu
n tr 
ngu
n nhân l
c trong doanh nghi
 p, quan h
này có th
chuy
nt
hình th
c bóc l
t, mua bán hàng hóa sang hình th
c quan h
h
ợ 
 p tác song ph
ươ 
ng,
đ
ôi bên cùng có l
ợ 
i hay không và b
n ch
t ti
n l
ươ 
ng là gì, hi
n v
ncòn là nh
ng v
n
đề
 
đ
òi h
i ph
i ti
ế
 p t
c nghiên c
u phát tri
n.
Vi
t nam, hi
n nay có s
phân bi
t gi
a các y
ế
u t
trong t
ng thunh
 p c
a ng
ườ 
i lao
độ
ng t
công vi
c: ti
n l
ươ 
ng (d
ng ý ch
l
ươ 
ng c
ơ 
b
n), ph
c
 p, ti
n th
ưở 
ng và phúc l
ợ 
i.Theo quan
đ
i
m c
a c
i cách ti
n l
ươ 
ng n
ă
m1993, “ti
n l
ươ 
ng là giá c
s
c lao
độ
ng,
đượ 
c hình thành qua th
a thu
n gi
ang
ườ 
i s
d
ng lao
độ
ng và ng
ườ 
i lao
độ
ng phù h
ợ 
 p v
ớ 
i quan h
cung c
u s
clao
độ
ng trong n
n kinh t
ế
th
tr 
ườ 
ng”,”Ti
n l
ươ 
ng c
a ng
ườ 
i lao
độ
ng do hai
GVHD:Nguy
n Tri Nh
ư
Qu
nh_ SVTH:
Đ
oàn Hà H
ng Nhung -
1
-
 
Phân tích các hình th
c tr 
l
ươ 
ng t
i Công Ty C
ơ 
Khí An Giang
 bên th
a thu
n trong h
ợ 
 p
đồ
ng lao
độ
ng và
đượ 
c tr 
theo n
ă
ng su
t lao
độ
ng,ch
t l
ượ 
ng và hi
u qu
công vi
c”.
ế
toán ph
n
nh trung th
c, khách quan, c
th
vi
c tr 
l
ươ 
ng t
i m
tdoanh nghi
 p. Thông qua s
li
u
ế
toán chúng ta có th
bi
ế
t
đượ 
c doanhnghi
 p tr 
l
ươ 
ng cho ng
ườ 
i công nhân theo hình th
c nào, nh
ng
đ
i
m m
nh
đ
i
m y
ế
u c
a hình th
c tr 
l
ươ 
ng
đ
ó và t
i sao h
áp d
ng hình th
c
đ
ó.Trong th
c t
ế
có nhi
u ph
ươ 
ng pháp
để
nâng cao k 
ế
t qu
ho
t
độ
ng
ở 
m
tdoanh nghi
 p, trong
đ
ó vi
c c
i ti
ế
n hình th
c tr 
l
ươ 
ng cho nhân viên là m
ttrong nh
ng v
n
đề
hàng
đầ
u mà ban giám
đố
c c
n quan tâm. Tr 
ướ 
c
đ
ây l
ươ 
ngc
ơ 
b
n là 140000
đồ
ng/ ng
ườ 
i/ tháng ( áp d
ng n
ă
m 1997 ), r 
i t
ă
ng lên180000
đồ
ng/ ng
ườ 
i/ tháng ( áp d
ng n
ă
m 2000) , 210000
đồ
ng/ ng
ườ 
i/ tháng( áp d
ng n
ă
m 2001 ), 290000
đồ
ng / ng
ườ 
i/ tháng ( áp d
ng n
ă
m 2003 ), hi
nnay chính ph
 
đ
ang cân
đố
i ngân sách
để
nâng l
ươ 
ng c
ơ 
b
n lên 400000
đồ
ng/ng
ườ 
i/ tháng ( n
ă
m 2007). T
i sao l
ươ 
ng c
ơ 
b
n ph
i t
ă
ng lên?
Đ
ó là nh
ng bi
 p pháp mà nhà qu
n tr 
c
 p cao mu
n c
i thi
n
đờ 
i s
ng v
t ch
t c
a ng
ườ 
ilao
độ
ng, không nh
ng th
ế
thông qua ti
n l
ươ 
ng ta có th
bi
ế
t
đượ 
c xu h
ướ 
ng
đờ 
i s
ng c
a ng
ườ 
i công nhân trong xã h
i nh
ư
th
ế
nào; Th
ế
nh
ư
ng khi tr 
 l
ươ 
ng cho công nhân quá cao s
 
nh h
ưở 
ng
đế
n t
ng chi phí s
n ph
m và giáthành s
n ph
m s
t
ă
ng. Chính vì v
y, thông qua k 
ế
toán ti
n l
ươ 
ng nhà qu
ntr 
s
 
đư
a ra m
t h
th
ng thang l
ươ 
ng h
ợ 
 p lý.T
ch
c s
d
ng lao
độ
ng h
ợ 
 p lý, bình
đ
úng thù lao lao
độ
ng và thanhtoán k 
 p th
ờ 
i ti
n và các kho
n khác có liên quan cho ng
ườ 
i lao
độ
ng s
kíchthích h
quan tâm
đế
n doanh nghi
 p d
n
đế
n n
ă
ng su
t lao
độ
ng cao, gi
m chi phí v
lao
độ
ng s
h
 
đượ 
c giá thành s
n ph
m,làm cho l
ợ 
i nhu
n c
a doanhnghi
 p t
ă
ng lên, m
t m
t nâng cao
đờ 
i s
ng v
t ch
t, tinh th
n cho ng
ườ 
i lao
độ
ng. Nh
n th
c
đượ 
c t
m quan tr 
ng c
a
ế
toán ti
n l
ươ 
ng tôi quy
ế
t
đị
nhch
n
đề
tài:
 
“Phân Tích Các Hình Th
c Tr 
L
ươ 
ng T
i Công Ty C
ơ 
Khí AnGiang” .
Đề
tài s
giúp tôi tìm hi
u th
c t
ế
v
vi
c tr 
l
ươ 
ng t
i Công Ty C
ơ 
 Khí t
nh An Giang,
đồ
ng th
ờ 
i mong cùng công ty nghiên c
u, hoàn thi
n nâng cao hi
u qu
c
a vi
c tr 
l
ươ 
ng t
i doanh nghi
 p.
II. M
c
đ
ích nghiên c
ứ 
u:
Phân tích và nghiên c
u tình hình tr 
l
ươ 
ng
ở 
công ty C
ơ 
Khí nh
m tr 
 l
ờ 
i các câu h
i sau:
Công ty
đ
ang áp d
ng các hình th
c tr 
l
ươ 
ng nào? T
i sao ph
i ápd
ng hình th
c
đ
ó ?
GVHD:Nguy
n Tri Nh
ư
Qu
nh_ SVTH:
Đ
oàn Hà H
ng Nhung -
2
-
 
Phân tích các hình th
c tr 
l
ươ 
ng t
i Công Ty C
ơ 
Khí An Giang
Tác
độ
ng c
a hình th
c tr 
l
ươ 
ng
đ
ó
đố
i v
ớ 
i ng
ườ 
i lao
độ
ng,
đố
i v
ớ 
idoanh nghi
 p,
đố
i v
ớ 
i nhà n
ướ 
c.Khi nghiên c
u
đề
tài này s
giúp tôi hi
u th
c t
ế
vi
c tr 
l
ươ 
ng t
icông ty nh
ư
th
ế
nào. T
 
đ
ó tôi có nh
ng ki
ế
n ngh
 
đố
i v
ớ 
i hình th
c tr 
l
ươ 
ngt
i công ty và mong cùng công ty hoàn thi
n các hình th
c tr 
l
ươ 
ng t
i côngty.
III. Ph
ươ 
ng pháp nghiên c
ứ 
u:
V
ớ 
i các m
c tiêu trên
đề
tài
đượ 
c phân tích và phát tri
n d
a trên các ph
ươ 
ng pháp nghiên c
u sau:
Phân tích s
li
u th
c
 p c
a công ty : B
ng báo cáo k 
ế
t qu
ho
t
độ
ng kinh doanh, k 
ế
ho
ch tài chính doanh nghi
 p,
 
s
l
ươ 
ng c
a doanhnghi
 p, b
ng cân
đố
i ti
n l
ươ 
ng các tháng trong n
ă
m, các thông tin trên báochí, t
 p chí kinh t
ế
, các sách giáo khoa.
 
 Ngoài ra, còn tham kh
o ý ki
ế
n c
a m
t s
cán b
liên quan
đế
n
đề
 tài trong công ty c
ũ
ng nh
ư
quý th
y cô trong khoa kinh t
ế
-qu
n tr 
kinh doanhtr 
ườ 
ng
đạ
i h
c An Giang.
 IV.Ph
m vi gi
ớ 
i h
n:
Do gi
ớ 
i h
n v
th
ờ 
i gian nên
đề
tài t
 p trung nghiên c
u v
hình th
ctr 
l
ươ 
ng t
i v
ă
n phòng Công Ty C
ơ 
Khí t
nh An Giang n
ă
m 2003 , các s
li
uthu th
 p t
phòng k 
ế
toán, phòng
đ
i
u ph
i, phòng nhân s
c
a công ty.
GVHD:Nguy
n Tri Nh
ư
Qu
nh_ SVTH:
Đ
oàn Hà H
ng Nhung -
3
-

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
trhien4581 liked this
nguyenninja89 liked this
Mai Nguyen liked this
Mai Nguyen liked this
hkong080 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->