Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
59Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phan Tich Doanh Thu Loi Nhuan Cua Nha May Xi Mang AG

Phan Tich Doanh Thu Loi Nhuan Cua Nha May Xi Mang AG

Ratings:

4.75

(1)
|Views: 10,709|Likes:
Published by api-3820597

More info:

Published by: api-3820597 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 TT
Ư Ư Ờ Ờ 
NNGG 
ĐĐ
IIHH
CCAANNGGIIAANNGG KHOA KINH T
- QU
N TR 
KINH DOANH
LU
 N V
Ă
 N T
T NGHI
P:
PHÂN TÍCH DOANH THU, L
Ợ 
I NHU
NC
A NHÀ MÁY XI M
Ă
NG AN GIANG
GIÁO VIÊN H
ƯỚ
 NG D
 N SINH VIÊN TH
Ự 
C HI
 N
 
Th.S BÙI THANH QUANG
 
BÙI TH
TÂM YÊNL
Ớ 
P DH1TC3AN GIANG 04- 2004
 
 L
Ờ 
I C
M
Ơ 
N
 
Để
hoàn thành lu
n v
ă
n này, d
a trên s
c
g
ng r 
t nhi
u c
a b
n thân em,nh
ư
ng không th
thi
ế
u s
h
tr 
ợ 
c
a các th
y cô, các cô chú t
i
đơ 
n v
th
c t
 p.Em xin bày t
lòng bi
ế
t
ơ 
n:- Các th
y cô Tr 
ườ 
ng
Đạ
i H
c An Giang,
đặ
c bi
t là th
y cô khoa Kinh T
ế
 -Qu
n Tr 
Kinh Doanh
đ
ã trang b
cho em n
n t
ng ki
ế
n th
c v
ng ch
c v
kinh t
ế
 và nhi
u l
 ĩ 
nh v
c liên quan khác.- Các th
y cô Khoa Kinh T
ế
- Qu
n Tr 
Kinh Doanh Tr 
ườ 
ng
Đạ
i H
c AnGiang, các th
y cô Tr 
ườ 
ng
Đạ
i H
c Kinh T
ế
Thành Ph
H
Chí Minh
đ
ã truy
nd
y cho em nh
ng ki
ế
n th
c chuyên sâu v
ngành h
c Tài chính doanh nghi
 p,trong
đ
ó n
i b
t l
 ĩ 
nh v
c phân tích doanh thu, l
ợ 
i nhu
n th
c s
h
u ích cho b
nthân.- Th
y Bùi Thanh Quang
đ
ã t
n tình h
ướ 
ng d
n, giúp
đỡ 
em th
c hi
n hoàn thành t
t bài lu
n v
ă
n t
t nghi
 p.- Ban Giám Hi
u Tr 
ườ 
ng
đạ
i h
c An Giang gi
ớ 
i thi
u em
đế
n c
ơ 
quan th
ct
 p và Ban Giám
Đố
c Nhà máy xi m
ă
ng An Giang
đ
ã
đồ
ng ý cho em th
c t
 p t
inhà máy. Các cô chú, anh ch
t
i nhà máy,
đặ
c bi
t là cô Xuân Hoàng -Tr 
ưở 
ng phòng K 
ế
toán-tài v
, anh B
ng - Phòng K 
ế
ho
ch kinh doanh
đ
ã t
n tình h
ướ 
ngd
n ch
b
o em trong vi
c thu th
 p và phân tích s
li
u.Em xin chân thành c
m
ơ 
n và g
i
đế
n th
y cô, các cô chú, anh ch
 
ở 
nhàmáy nh
ng l
ờ 
i chúc t
t
đẹ
 p c
trong cu
c s
ng và trong công tác!
 
L
Ờ 
I M
Ở 
 
ĐẦ
U
1. LÝ DO CH
N
ĐỀ
TÀI:
Th
c hi
n
đườ 
ng l
i
đổ
i m
ớ 
i, chuy
n t
c
ơ 
ch
ế
t
 p trung quan liêu bao c
 psang c
ơ 
ch
ế
th
tr 
ườ 
ng có s
qu
n lý c
a Nhà n
ướ 
c theo
đị
nh h
ướ 
ng Xã H
i Ch
  Ngh
 ĩ 
a, n
n kinh t
ế
n
ướ 
c ta
đ
ã
đạ
t
đượ 
c nh
ng thành t
u
đ
áng k 
th
hi
n
ở 
t
c
độ
 t
ă
ng tr 
ưở 
ng GDP hàng n
ă
m, t
 
đ
ó t
o
đ
i
u ki
n
để
n
ướ 
c ta b
ướ 
c vào th
ờ 
i k 
m
ớ 
icông nghi
 p hóa - hi
n
đạ
i hóa, t
ng b
ướ 
c h
i nh
 p kinh t
ế
khu v
c và qu
c t
ế
.Quá trình h
i nh
 p kinh t
ế
khu v
c và qu
c t
ế
 
đặ
t ra cho các doanh nghi
 pn
ướ 
c ta nhi
u c
ơ 
h
i và thách th
c.
Đ
ó là c
ơ 
h
i thu hút v
n
đầ
u t
ư
, k 
thu
t, côngngh
tiên ti
ế
n, ti
ế
 p thu cách làm vi
c, kinh doanh, qu
n lý khoa h
c c
a n
ướ 
cngoài, có c
ơ 
h
i
đư
a s
n ph
m c
a mình
đế
n nhi
u n
ướ 
c trên th
ế
gi
ớ 
i…M
t khác,các doanh nghi
 p ph
i ch
 p nh
n s
c
nh tranh gay g
t di
n ra trên ph
m vi toànc
u. Trong n
n kinh t
ế
th
tr 
ườ 
ng, m
t khi không còn s
b
o h
c
a Nhà n
ướ 
c, cácdoanh nghi
 p n
ướ 
c ta ph
i t
 
đ
i
u hành, qu
n lý các ho
t
độ
ng s
n xu
t kinhdoanh m
t cách có hi
u qu
 
để
 
đứ
ng v
ng trên th
tr 
ườ 
ng và ngày càng phát tri
n. Mu
n v
y, các doanh nghi
 p ph
i t
o
đượ 
c doanh thu và có l
ợ 
i nhu
n,
đồ
ng th
ờ 
i ph
i th
ườ 
ng xuyên ki
m tra,
đ
ánh giá m
i di
n bi
ế
n và k 
ế
t qu
c
a quá trình s
nxu
t kinh doanh. B
ở 
i vì thách th
c l
ớ 
n nh
t hi
n nay không ch
là t
ă
ng
đầ
u t
ư
hayt
ă
ng s
n l
ượ 
ng mà là t
ă
ng c
ườ 
ng hi
u qu
kinh doanh. Nh
ư
v
y, th
ườ 
ng xuyênquan tâm phân tích hi
u qu
kinh doanh nói chung, doanh thu, l
ợ 
i nhu
n nói riêngtr 
ở 
thành m
t nhu c
u th
c t
ế
c
n thi
ế
t
đố
i v
ớ 
i b
t k 
doanh nghi
 p nào.
 
Trong th
ờ 
i gian h
c t
 p
ở 
tr 
ườ 
ng
đạ
i h
c, em
đượ 
c trang b
m
t n
n t
ng lýthuy
ế
t v
kinh t
ế
, ph
ươ 
ng pháp phân tích kinh t
ế
. Th
ờ 
i gian th
c t
 p t
i Nhà máyxi m
ă
ng An Giang, em
đượ 
c ti
ế
 p c
n v
ớ 
i th
c ti
n sinh
độ
ng
ở 
m
t
đơ 
n v
s
nxu
t kinh doanh ngành xi m
ă
ng. B
n thân em có c
g
ng nghiên c
u, tìm tòi vành
n th
y vi
c phân tích doanh thu, l
ợ 
i nhu
n là m
t vi
c làm h
ế
t s
c quan tr 
ngc
n thi
ế
t. B
ở 
i vì, doanh thu, l
ợ 
i nhu
n không ch
ph
n ánh k 
ế
t qu
s
n xu
t kinhdoanh mà còn là c
ơ 
s
ở 
 
để
tính ra các ch
tiêu ch
t l
ượ 
ng khác nh
m
đ
ánh giá
đầ
y
đủ
h
ơ 
n hi
u qu
s
n xu
t kinh doanh c
a doanh nghi
 p trong t
ng th
ờ 
i
ho
t
độ
ng. Thông qua vi
c phân tích này, các nhà qu
n lý s
n
m
đượ 
c th
c tr 
ng c
adoanh nghi
 p, phát hi
n nh
ng nguyên nhân và s
 
nh h
ưở 
ng c
a các nhân t
lêndoanh thu, l
ợ 
i nhu
n. T
 
đ
ó, ch
 
độ
ng
đề
ra nh
ng gi
i pháp thích h
ợ 
 p kh
c ph
cnh
ng m
t tiêu c
c, phát huy m
t tích c
c c
a các nhân t
 
nh h
ưở 
ng và huy
độ
ngt
i
đ
a các ngu
n l
c nh
m làm t
ă
ng doanh thu, l
ợ 
i nhu
n và hi
u qu
kinh doanhc
a doanh nghi
 p.

Activity (59)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bui Khanh Duy liked this
Phamthanhhoa Pham liked this
Nami Huong liked this
Huy Kiet Phan Vu liked this
My-linh Vo-nguyen liked this
Yen Nhi liked this
nguoitoiloi liked this
Hien Khuat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->