Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
89Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phan Tich Moi Truong Va Chien Luoc Kinh Doanh o Thi Truong Noi Dia

Phan Tich Moi Truong Va Chien Luoc Kinh Doanh o Thi Truong Noi Dia

Ratings:
(0)
|Views: 6,863|Likes:
Published by api-3820597

More info:

Published by: api-3820597 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
TR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C AN GIANG
KHOA KINH T
- QTKD
LLUU
 Ậ  Ậ 
 N N V  V 
 Ă  Ă 
 N NTT
TT N NGGHHII
PP 
PPHH A  A   Â  ÂNNT TÍÍCCHHMMOO  Â  ÂIIT T Ö  Ö Ô Ô   Ø  ØNN V  A  A   Ø  ØCCHHIIEE  Á   Á NN Ö  Ö Ô Ô   Ï  ÏCCIINNHH DDOO A  A NNHHÔ Ô   Û  ÛT THHÒÒT T Ö  Ö Ô Ô   Ø  ØNNNNOO  Ä  ÄIIÑÑÒÒ A  A CC U  U   Û  Û A  A CCOO  Â  ÂNNT T Y  Y T TNNHHHH IIEE  Â  ÂNNDDOO A  A NNHHCCOO  Â  ÂNNNNHHIIEE  Ä  ÄPPT THH Ö  Ö   Ï  ÏCCPPHH A  A   Å  ÅMM A NNT THH A  A   Ù  ÙII.. 
GVHD: Th.s NGUY
N V
Ũ
DUY SVTH: V
ƯƠ 
NG M
PH
NGMSSV:
Đ
KT005038
 
Thaùng 06/2004
 
 
 LÔØI CAÛM ÔN 
Em xin chaân thaønh caûm ôn Ban laõnh ñaïo coâng ty TNHH Lieân doanh Coâng nghieäp Thöïc phaåmn Thaùi ñaõ cho pheùp em ñöôïc thöïc taäp taïi coâng ty trong thôøi gian vöøa qua, vaø em raát caùm ôn anh Thuaän (Phoù giaùm ñoác), Coâ Vaân (Keá toaùn tröôûng), chuù Vuõ (Phoù phoøng kinh doanh), anh Ñöùc (phuï traùch thò tröôøng noäi ñòa) cuøng toaøn theå caùc coâ, chuù vaø caùc anhchò trong coâng ty ñaõ nhieät tình giuùp ñôõ vaø höôùng daãn em trong quaù trình thöïc taäp taïi coâng ty.
Em xin chaân thaønh caûm ôn caùc Thaày vaøCoâ ñaõ cung caáp, truyeàn ñaït kieán thöùc cho emtrong suoát caùc hoïc kyø vaø ñaëc bieät em raát caùm ôn  Thaày Nguyeãn Vuõ Duy ñaõ daønh nhieàu thôøi gian  höôùng daãn vaø giuùp ñôõ em hoaøn thaønh Luaän vaên toát nghieäp naøy.
 
M
C L
C N
I DUNG

 
 Phaàn Môû Ñaàu 
Trang
I) S
Ự 
C
 N THI
T C
A
ĐỀ
TÀI --------------------------------------------------------
1
II) M
C TIÊU NGHIÊN C
Ứ 
U------------------------------------------------------------
2
 III) PH
ƯƠ
 NG PHÁP NGHIÊN C
Ứ 
U-----------------------------------------------------
3
 IV) PH
M VI NGHIÊN C
Ứ 
U ------------------------------------------------------------
3
 
 Phaàn Noäi Dung 
Ch
ươ 
ng I: C
Ơ 
S
Ở 
LÝ LU
N
I) T
 NG QUAN V
MÔI TR 
ƯỜ
 NG VÀ CHI
 N L
ƯỢ
C KINH DOANH---------
4
 II) PHÂN TÍCH MÔI TR 
ƯỜ
 NG KINH DOANH C
A DOANH NGHI
P---------
4
1) Môi tr 
ườ 
ng v
 ĩ 
--------------------------------------------------------------------
5
 2) Môi tr 
ườ 
ng tác nghi
 p ---------------------------------------------------------------
7
 3) Môi tr 
ườ 
ng n
i b
-------------------------------------------------------------------
9
 III) CHI
 N L
ƯỢ
C KINH DOANH C
A DOANH NGHI
P------------------------
12
 1) Chi
ế
n l
ượ 
c t
ng quát --------------------------------------------------------------
12
 2) Chi
ế
n l
ượ 
c b
ph
n ----------------------------------------------------------------
13
 IV) Ý NGH
Ĩ
A QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH MÔI TR 
ƯỜ
 NG VÀ CHI
 N L
ƯỢ
C KINHDOANH C
A DOANH NGHI
P -------------------------------------------------------
15
 1) Môi tr 
ườ 
ng kinh doanh------------------------------------------------------------
15
 2) Chi
ế
n l
ượ 
c kinh doanh ------------------------------------------------------------
15
 
Ch
ươ 
ng II: GI
Ớ 
I THI
U V
C
Ơ 
QUAN TH
Ự 
C T
P

Activity (89)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Khoai Lang Nướng liked this
Linhhue Quach liked this
diepnguyenabc liked this
Lê Thị Mỹ Liên liked this
khaibv liked this
dangphitoan liked this
se7enlove_3w liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->