Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
139Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cong Ty an Thai

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Cong Ty an Thai

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 20,622|Likes:
Published by api-3820597

More info:

Published by: api-3820597 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH liên doanh CNTP An Thái
GVHD:
Tr 
n T.Thanh Ph
ươ 
ng
PH
N M
Ở 
 
ĐẦ
U
1.
 
LÝ DO CH
N
ĐỀ
TÀI
Để
ti
ế
n hành s
n xu
t kinh doanh, doanh nghi
 p ph
i có m
t l
ượ 
ng v
n nh
t
đị
nh bao g
m: v
n l
ư
u
độ
ng, v
n c
 
đị
nh và v
n chuyên dùng khác. Nhi
m v
c
adoanh nghi
 p là ph
i t
ch
c, huy
độ
ng và s
d
ng v
n sao cho có hi
u qu
nh
t trênc
ơ 
s
ở 
tôn tr 
ng các nguyên t
c v
tài chính, tín d
ng và ch
 p hành lu
t pháp. Vì v
y
để
kinh doanh
đạ
t hi
u qu
mong mu
n, h
n ch
ế
i ro x
y ra, doanh nghi
 p ph
i phân tích ho
t
độ
ng kinh doanh c
a mình,
đồ
ng th
ờ 
i d
 
đ
oán
đ
i
u ki
n kinh doanhtrong th
ờ 
i gian t
ớ 
i, v
ch ra chi
ế
n l
ượ 
c phù h
ợ 
 p. Vi
c th
ườ 
ng xuyên ti
ế
n hành phântích tình hình tài chính s
giúp cho các nhà doanh nghi
 p th
y rõ th
c tr 
ng tài chínhhi
n t
i, xác
đị
nh
đầ
y
đủ
đ
úng
đắ
n nguyên nhân, m
c
độ
 
nh h
ưở 
ng c
a các nhânt
 
đế
n tình hình tài chính. T
 
đ
ó có gi
i pháp h
u hi
u
để
 
n
đị
nh và t
ă
ng c
ườ 
ng tìnhhình tài chính.
 
Phân tích tình hình tài chính chính là công c
cung c
 p thông tin cho cácnhà qu
n tr 
, nhà
đầ
u t
ư
, nhà cho vay... m
i
đố
i t
ượ 
ng quan tâm
đế
n tài chính doanhnghi
 p trên góc
độ
khác nhau
để
ph
c v
cho l
 ĩ 
nh v
c qu
n lý,
đầ
u t
ư
c
a h
. Chínhv
y, phân tích tình hình tài chính doanh nghi
 p là công vi
c làm th
ườ 
ng xuyênkhông th
thi
ế
u trong qu
n lý tài chính doanh nghi
 p, nó có ý ngh
 ĩ 
a th
c ti
n và làchi
ế
n l
ượ 
c lâu dài. Chính vì t
m quan tr 
ng
đ
ó em ch
n
đề
tài “ Phân tích tình hình tàichính t
i công ty TNHH liên doanh công nghi
 p th
c ph
m ( CNTP ) An Thái ’’
để
 làm
đề
tài t
t nghi
 p.
2.
 
M
C TIÊU NGHIÊN C
Ứ 
U
B
t k 
ho
t
độ
ng kinh doanh trong các
đ
i
u ki
n khác nhau nh
ư
th
ế
nào
đ
i n
ac
ũ
ng còn ti
m
n nh
ng kh
n
ă
ng ti
m tàng ch
ư
a phát hi
n
đượ 
c, ch
thông qua phântích tình hình tài chính doanh nghi
 p m
ớ 
i có th
phát hi
n
để
kinh doanh có hi
u qu
.Chính vì l
 
đ
ó mà m
c tiêu nghiên c
u c
a
đề
tài “ Phân tích tình hình tài chính t
icông ty TNHH liên doanh CNTP An Thái “ là
để
 
đ
ánh giá s
c m
nh tài chính, hi
uqu
ho
t
độ
ng kinh doanh và nh
ng h
n ch
ế
còn t
n t
i c
a công ty. Qua vi
c nghiênc
u
đề
tài em có th
v
n d
ng nh
ng ki
ế
n th
c
đ
ã
đượ 
c h
c vào th
c ti
n, ti
ế
n hànhxem xét, t
ng h
ợ 
 p phân tích các s
li
u, các báo cáo tài chính
đượ 
c công ty cung c
 p,t
các c
ơ 
s
ở 
 
đ
ó
đ
ánh giá tình hình tài chính c
a công ty. Trên th
c t
ế
 
đ
ó em m
nh d
n
đề
xu
t m
t s
gi
i pháp v
ớ 
i mong mu
n
đ
óng góp m
t ph
n nh
vào s
phát tri
nchung c
a c
doanh nghi
 p.
3.
 
N
I DUNG NGHIÊN C
Ứ 
U
D
a vào các báo cáo tài chính: B
ng cân
đố
i
ế
toán, báo cáo k 
ế
t qu
kinhdoanh, các báo bi
u k 
ế
toán chúng ta s
ti
ế
n hành:-
Đ
ánh giá khái quát v
tình hình tài chính c
a doanh nghi
 p.- Phân tích tình hình bi
ế
n
độ
ng và m
i quan h
gi
a các ch
tiêu trong b
ng cân
đố
i k 
ế
toán, báo cáo k 
ế
t qu
kinh doanh.
SVTH: Nguy
n Vi
t
Đ
ào
 
Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH liên doanh CNTP An Thái GVHD: Tr 
n T. Thanh Ph
ươ 
ng
- Phân tích tình hình công n
ợ 
c
a doanh nghi
 p.- Phân tích kh
n
ă
ng sinh l
ờ 
i c
a doanh nghi
 p.T
 
đ
ó ta có th
 
đ
ánh giá
đượ 
c m
t m
nh, m
t y
ế
u c
ũ
ng nh
ư
các nhân t
 
nhh
ưở 
ng
đế
n tình hình s
n xu
t kinh doanh c
a doanh nghi
 p.
4.
 
PH
ƯƠ 
NG PHÁP NGHIÊN C
Ứ 
U
-
 Ph
ươ 
ng pháp thu th
 p s
ố 
li
u
: thu th
 p s
li
u qua các báo cáo và tài li
u c
ac
ơ 
quan th
c t
 p.-
 Ph
ươ 
ng pháp x
ử 
lý s
ố 
li
u
: lý lu
n c
ơ 
b
n là ch
y
ế
u sau
đ
ó ti
ế
n hành phân tíchcác s
li
u th
c t
ế
thông qua các báo cáo, tài li
u c
a c
ơ 
quan th
c t
 p. So sánh, phântích, t
ng h
ợ 
 p các bi
ế
n s
bi
ế
n
độ
ng qua các n
ă
m, qua
đ
ó có th
th
y th
c tr 
ng doanhnghi
 p trong nh
ng n
ă
m qua, trong hi
n t
i và c
nh
ng
đị
nh h
ướ 
ng trong t
ươ 
ng lai.
5.
 
PH
M VI NGHIÊN C
Ứ 
U
 
Đố
i t
ượ 
ng nghiên c
u:T
các báo cáo tài chính c
a doanh nghi
 p nh
ư
: b
ng cân
đố
i k 
ế
toán, báocáo k 
ế
t qu
ho
t
độ
ng kinh doanh, các báo bi
u k 
ế
toán, s
ti
ế
n hành t
ng h
ợ 
 p, phântích, so sánh các s
li
u
để
 
đạ
t
đượ 
c m
c tiêu nghiên c
u.
 
Ph
m vi nghiên c
u:Phân tích các báo cáo tài chính c
a công ty trong ba n
ă
m: 2000, 2001,2002
để
 
đ
ánh giá th
c tr 
ng tài chính hi
n t
i và xu h
ướ 
ng phát tri
n c
a công ty.
SVTH: Nguy
n Vi
t
Đ
ào
 
Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH liên doanh CNTP An Thái
GVHD:
Tr 
n T.Thanh Ph
ươ 
ng
Ch
ươ 
ng 1. LÝ LU
N CHUNG V
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
 
1.
 
Khái ni
m và ý ngh
 ĩ 
a c
a phân tích tài chính:
1.1.
 
 Khái ni 
ệ 
m v
ề 
phân tích tài chính
Phân tích tình hình tài chính là quá trình xem xét, ki
m tra
đố
i chi
ế
u và so sánhs
li
u v
tình hình tài chính hi
n hành và quá kh
. Tình hình tài chính c
a
đơ 
n v
v
ớ 
inh
ng ch
tiêu trung bình c
a ngành, thông qua
đ
ó các nhà phân tích có th
th
y
đượ 
cth
c tr 
ng tài chính hi
n t
i và nh
ng d
 
đ
oán cho t
ươ 
ng lai.
1.2.
 
Ý ngh
ĩ 
a c
a phân tích tài chính
- Qua phân tích tình hình tài chính m
ớ 
i
đ
ánh giá
đầ
y
đủ
, chính xác tình hình phân ph
i, s
d
ng và qu
n lý các lo
i v
n, ngu
n v
n, v
ch rõ kh
n
ă
ng ti
m tàng v
v
n c
adoanh nghi
 p. Trên c
ơ 
s
ở 
 
đ
ó
đề
ra bi
n pháp nâng cao hi
u qu
s
d
ng v
n.- Phân tích tình hình tài chính là công c
quan tr 
ng trong các ch
c n
ă
ng qu
n tr 
 có hi
u qu
 
ở 
doanh nghi
 p. Phân tích là quá trình nh
n th
c ho
t
độ
ng kinh doanh, là c
ơ 
 s
ở 
cho ra quy
ế
t
đị
nh
đ
úng
đắ
n trong t
ch
c qu
n lý, nh
t là ch
c n
ă
ng ki
m tra,
đ
ánh giá
đ
i
u hành ho
t
độ
ng kinh doanh
để
 
đạ
t các m
c tiêu kinh doanh.- Phân tích tình hình tài chính là công c
không th
thi
ế
u ph
c v
công tác qu
nlý c
a c
 p trên, c
ơ 
quan tài chính, ngân hàng nh
ư
:
đ
ánh giá tình hình th
c hi
n các ch
ế
 
độ
, chính sách v
tài chính c
a Nhà n
ướ 
c, xem xét vi
c cho vay v
n…
2.
 
Vai trò, m
c
đ
ích c
a phân tích tình hình tài chính:
2.1. M 
c
đ 
ích c
a phân tích tài chính:
Phân tích tình hình tài chính là giúp nhà phân tích
đ
ánh giá chính xác s
c m
nhtài chính, kh
n
ă
ng sinh lãi, ti
m n
ă
ng, hi
u qu
ho
t
độ
ng kinh doanh,
đ
ánh giá nh
ngtri
n v
ng c
ũ
ng nh
ư
nh
ng r 
i ro trong t
ươ 
ng lai c
a doanh nghi
 p,
để
t
 
đ
ó
đư
a ra quy
ế
t
đị
nh cho thích h
ợ 
 p.
2.2. Vai trò c
a tài chính
đố 
i v
ớ 
i doanh nghi 
ệ 
 p:
Tài chính doanh nghi
 p là h
th
ng các m
i quan h
kinh t
ế
g
n li
n v
ớ 
i vi
c hìnhthành và s
d
ng các qu
ti
n t
t
i doanh nghi
 p
để
ph
c v
cho ho
t
độ
ng s
n xu
tkinh doanh t
i doanh nghi
 p. Vì v
y, vi
c phân tích tình hình tài chính cho phép cácdoanh nghi
 p nhìn nh
n
đ
úng
đắ
n kh
n
ă
ng, s
c m
nh c
ũ
ng nh
ư
h
n ch
ế
c
a doanhnghi
 p. Chính trên c
ơ 
s
ở 
này các doanh nghi
 p s
xác
đị
nh
đ
úng
đắ
n m
c tiêu cùng v
ớ 
ichi
ế
n l
ượ 
c kinh doanh có hi
u qu
. Phân tích tình hình tài chính còn là công c
quantr 
ng trong các ch
c n
ă
ng qu
n tr 
có hi
u qu
 
ở 
doanh nghi
 p. Phân tích là quá trìnhnh
n th
c ho
t
độ
ng kinh doanh, là c
ơ 
s
ở 
cho ra quy
ế
t
đị
nh
đ
úng
đắ
n trong t
ch
c qu
nlý nh
t là ch
c n
ă
ng ki
m tra,
đ
ánh giá và
đ
i
u hành ho
t
độ
ng kinh doanh
để
 
đạ
t cácm
c tiêu kinh doanh. Chính vì t
m quan tr 
ng trên mà các doanh nghi
 p ph
i th
ườ 
ngxuyên ti
ế
n hành phân tích tình hình tài chính c
a doanh nghi
 p mình.
SVTH: Nguy
n Vi
t
Đ
ào

Activity (139)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ngô Tiến Toàn liked this
LuyenVu liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiến Huyền added this note
kiu nay phai copy thoi
Trần Phi Long liked this
Đỗ Nương liked this
Đỗ Nương liked this
Đỗ Nương liked this
Đỗ Nương liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->