Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
124Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phan Tich Tinh Hinh Va Hieu Qua Su Dung Von Tai Cong Ty XNKNSTP

Phan Tich Tinh Hinh Va Hieu Qua Su Dung Von Tai Cong Ty XNKNSTP

Ratings:

4.64

(11)
|Views: 27,527|Likes:
Published by api-3820597

More info:

Published by: api-3820597 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Công ty
 XNK 
 Nông S 
n Th
ự 
c Ph
ẩ 
m An Giang 
 
 
GVHD: TS. Nguy
ễ 
n Trí Tâm
M
 
ĐẦ
U
 
GI
Ớ 
I THI
U
ĐỀ
TÀI
Th
c hi
n ch
tr 
ươ 
ng c
a
Đả
ng và Nhà n
ướ 
c v
c
i cách kinh t
ế
, các chínhsách v
t
do hóa th
ươ 
ng m
i -
đầ
u t
ư
và h
i nh
 p kinh t
ế
qu
c t
ế
. Vi
t Nam
đ
ã
đ
ang hoàn thi
n d
n c
ơ 
ch
ế
nh
m
đả
m b
o cho n
n kinh t
ế
phát tri
n phù h
ợ 
 pv
ớ 
i quá trình toàn c
u hóa và khu v
c hóa. Song song v
ớ 
i vi
c c
i cách kinh t
ế
,Vi
t Nam
đ
ang ti
ế
n hành công nghi
 p hóa, hi
n
đạ
i hóa
đấ
t n
ướ 
c, chu
n b
chol
trình gia nh
 p AFTA, m
t sân ch
ơ 
i khu v
c nhi
u thu
n l
ợ 
i nh
ư
ng c
ũ
ng
đầ
ykhó kh
ă
n. Th
c ti
n
đặ
t ra nh
ư
v
y,
đ
òi h
i n
n kinh t
ế
c
a Vi
t Nam trongnh
ng n
ă
m ti
ế
 p theo ph
i th
t s
v
ng m
nh, th
t s
phát tri
n.Xây d
ng n
n kinh t
ế
th
tr 
ườ 
ng theo
đị
nh h
ướ 
ng xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a cùng v
ớ 
icông cu
c c
i cách m
u d
ch, t
do hóa trong th
ươ 
ng m
i
đ
òi h
i nhu c
u v
v
ncho n
n kinh t
ế
và cho t
ng doanh nghi
 p
đ
ang là v
n
đề
l
ớ 
n. Th
c ti
n cho th
ycác doanh nghi
 p Vi
t Nam hi
n
đ
ang ph
i c
nh tranh h
ế
t s
c kh
c li
t
để
có th
 t
n t
i,
để
đượ 
c ch
 
đứ
ng trên th
ươ 
ng tr 
ườ 
ng mà m
t trong nh
ng y
ế
u t
 quy
ế
t
đị
nh cho s
thành công c
a doanh nghi
 p là s
d
ng
đồ
ng v
n hi
u qu
 nh
t, là làm th
ế
nào huy
độ
ng ngu
n ngân qu
v
ớ 
i chi phí th
 p,
đ
i
u ki
n  ph
ươ 
ng ti
n thanh toán nhanh nh
t…. T
u trung l
i, doanh nghi
 p ph
i ho
t
độ
ng kinh doanh có hi
u qu
thì m
ớ 
i có th
 
đứ
ng v
ng
đượ 
c trong giai
đ
o
n hi
nnay và trong t
ươ 
ng lai. Nh
ư
chúng ta
đ
ã bi
ế
t, kinh doanh xu
t nh
 p kh
u là l
 ĩ 
nh v
c ho
t
độ
ngkhông th
thi
ế
u
ở 
b
t k 
m
t qu
c gia nào, là chi
ế
c c
u n
i gi
a th
tr 
ườ 
ng qu
cgia và th
tr 
ườ 
ng qu
c t
ế
. Thông qua ho
t
độ
ng xu
t nh
 p kh
u, n
ă
ng su
t lao
độ
ng t
ă
ng lên, t
ă
ng c
ườ 
ng kh
n
ă
ng c
nh tranh, t
ă
ng thu nh
 p cho ng
ườ 
i lao
độ
ng… gi
vai trò quan tr 
ng trong vi
c t
ă
ng tr 
ưở 
ng và phát tri
n kinh t
ế
c
am
t
đấ
t n
ướ 
c.Vi
t Nam nói chung, An Giang nói riêng n
m trong khu v
c nhi
t
đớ 
i giómùa,
đ
i
u ki
n t
nhiên thu
n l
ợ 
i cho phát tri
n nông nghi
 p. M
t hàng nôngs
n, th
c ph
m xu
t kh
u h
ng n
ă
m chi
ế
m m
t v
trí quan tr 
ng trong t
ng kimng
ch xu
t kh
u.
Để
duy trì
đượ 
c thành qu
này “bu
c” các doanh nghi
 p kinh doanh xu
tnh
 p kh
u nông s
n ph
i ho
t
độ
ng th
t s
hi
u qu
, ph
i s
d
ng h
ợ 
 p lý ngu
nl
c s
n có, c
i ti
ế
n máy móc, thi
ế
t b
 
để
không ng
ng nâng cao n
ă
ng su
t lao
 
 SVTH: Nguy
ễ 
n Duy Hùng 
trang 1
 
Công ty
 XNK 
 Nông S 
n Th
ự 
c Ph
ẩ 
m An Giang 
 
 
GVHD: TS. Nguy
ễ 
n Trí Tâm
độ
ng, ch
t l
ượ 
ng s
n ph
m, h
giá thành…. Và v
n
đề
trên h
ế
t là ph
i s
d
ngcó hi
u qu
v
n kinh doanh.Xu
t phát t
tình hình th
c ti
n trên,
đượ 
c s
 
đồ
ng tình c
a ban lãnh
đạ
ocông ty, Tr 
ườ 
ng
Đạ
i H
c An Giang, Khoa Kinh T
ế
Qu
n Tr 
Kinh Doanh và s
 nhi
t tình ch
d
n c
a th
y Nguy
n Trí Tâm, tôi quy
ế
t
đị
nh nghiên c
u
đề
tài:
“Phân Tích Tình Hình Và Hi
u Qu
S
ử 
D
ng V
n t
i Công Ty Xu
tNh
p Kh
u Nông S
n Th
ự 
c Ph
m An Giang”.
 
M
C TIÊU NGHIÊN C
Ứ 
U
Để
th
y
đượ 
c tình hình và hi
u qu
s
d
ng v
n,
đề
tài
đặ
t ra nh
ng m
ctiêu c
n nghiên c
u sau:- Th
c tr 
ng s
d
ng v
n c
a công ty.- Thông qua
ế
t qu
kinh doanh
để
th
y
đượ 
c hi
u qu
s
d
ng v
n.- M
t s
bi
n pháp ch
y
ế
u nh
m góp ph
n nâng cao hi
u qu
s
d
ng v
n.Quá trình ti
ế
 p xúc t
i công ty cho chúng ta có cái nhìn t
ng quan v
côngty,
đ
ánh giá khách quan ho
t
độ
ng kinh doanh, ngành ngh
kinh doanh, th
y
đượ 
c cách th
c s
d
ng v
n t
i công ty, ngu
n v
n
đ
ó
đượ 
c huy
độ
ng ra sao,
đượ 
c s
d
ng nh
ư
th
ế
nào trong nh
ng n
ă
m qua, có mang l
i hi
u qu
nh
ư
mongmu
n hay không, hi
u qu
mang l
i cao hay th
 p…. Tóm l
i, m
c tiêu mu
nnghiên c
u là hi
u qu
s
d
ng v
n c
a công ty, cho th
y hi
u qu
ho
t
độ
ngkinh doanh, t
 
đ
ó
đư
a ra nh
ng bi
n pháp nâng cao hi
u s
d
ng v
n
để
 
đạ
t
đượ 
c hi
u qu
kinh doanh t
t h
ơ 
n trong nh
ng n
ă
m ti
ế
 p theo.
N
I DUNG NGHIÊN C
Ứ 
U
 
 SVTH: Nguy
ễ 
n Duy Hùng 
trang 2
 
Công ty
 XNK 
 Nông S 
n Th
ự 
c Ph
ẩ 
m An Giang 
 
 
GVHD: TS. Nguy
ễ 
n Trí Tâm
Hi
u qu
s
d
ng v
n c
a doanh nghi
 p có th
rõ h
ơ 
n thông qua hi
u qu
 ho
t
độ
ng kinh doanh. Nh
ư
chúng ta
đ
ã bi
ế
t, ho
t
độ
ng kinh doanh ch
u s
tác
độ
ng c
a nhi
u nhân t
khách quan nh
ư
: chính sách, pháp lu
t c
a Nhà n
ướ 
c, ápl
c c
nh tranh, th
tr 
ườ 
ng…, nhân t
ch
quan nh
ư
: chi phí, giá c
, l
ợ 
i nhu
n…,nh
ư
ng m
t ch
ng m
c nào
đ
ó
đề
tài ch
 
đ
i sâu phân tích nh
ng n
i dung sau:
C
u trúc v
n c
a công ty.
Tình hình bi
ế
n
độ
ng c
a công ty.
Kh
n
ă
ng
đả
m b
o ngu
n v
n.
ế
t qu
kinh doanh c
a công ty.
Phân tích m
t s
ch
tiêu tài chính.
PH
ƯƠ 
NG PHÁP NGHIÊN C
Ứ 
U
Có nhi
u ph
ươ 
ng pháp ti
ế
 p c
n
để
phân tích v
n
đề
v
v
n c
a công ty.
Đề
 tài
đ
ã ch
n nh
ng ph
ươ 
ng pháp sau:
Thu th
p s
li
u
Khi th
c t
 p t
i công ty,
để
đượ 
c nh
ng thông tin s
ơ 
c
 p, tôi th
ườ 
ng ti
ế
 pxúc v
ớ 
i nhân viên, quan sát cách làm vi
c c
a h
t
i công ty.Liên h
v
ớ 
i các phòng ban
để
đượ 
c các báo cáo tài chính, tìm thêmthông tin trên m
ng, các t
 p chí tài chính, báo
đ
ài….
X
ử 
lý s
li
u
Ph
ươ 
ng pháp th
ng kêCh
tiêu th
ng kê là s
bi
u hi
n m
t cách t
ng h
ợ 
 p
đặ
c
đ
i
m v
m
t l
ượ 
ngtrong s
th
ng nh
t v
m
t ch
t c
a t
ng th
hi
n t
ượ 
ng trong
đ
i
u ki
n th
ờ 
i gian
đị
a
đ
i
m c
th
. Ph
ươ 
ng pháp th
ng kê
đượ 
c x
d
ng ch
y
ế
u là thu th
 p cács
li
u t
các báo cáo tài chính, t
ng h
ợ 
 p l
i theo trình t
 
để
thu
n l
ợ 
i cho quátrình phân tích.Ph
ươ 
ng pháp so sánh
Đ
ây là ph
ươ 
ng pháp
đượ 
c áp d
ng r 
t ph
bi
ế
n. So sánh trong phân tích là
đố
i chi
ế
u các ch
tiêu, các hi
n t
ượ 
ng kinh t
ế
 
đ
ã
đượ 
c l
ượ 
ng hóa có cùng m
t n
idung, có tính ch
t t
ươ 
ng t
 
để
xác
đị
nh xu h
ướ 
ng bi
ế
n
độ
ng c
a các ch
tiêu. Nócho ta t
ng h
ợ 
 p
đượ 
c nh
ng cái chung, tách ra
đượ 
c nh
ng nét riêng c
a ch
tiêu
đượ 
c so sánh. Trên c
ơ 
s
ở 
 
đ
ó, chúng ta có th
 
đ
ánh giá
đượ 
c m
t cách khách quan
 
 SVTH: Nguy
ễ 
n Duy Hùng 
trang 3

Activity (124)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tran Dinh Chuong liked this
Tam Dao liked this
Thuy Thanh liked this
Mưa Sao Băng added this note|
hay
Thoa Nguyenkim liked this
dthtoan8329 liked this
Tuong Duc Lam liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->