Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
124Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phan Tich Tinh Hinh Va Hieu Qua Su Dung Von Tai Cong Ty XNKNSTP

Phan Tich Tinh Hinh Va Hieu Qua Su Dung Von Tai Cong Ty XNKNSTP

Ratings:

4.64

(1)
|Views: 13,409|Likes:
Published by api-3820597

More info:

Published by: api-3820597 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Công ty
 XNK 
 Nông S 
n Th
ự 
c Ph
ẩ 
m An Giang 
 
 
GVHD: TS. Nguy
ễ 
n Trí Tâm
M
 
ĐẦ
U
 
GI
Ớ 
I THI
U
ĐỀ
TÀI
Th
c hi
n ch
tr 
ươ 
ng c
a
Đả
ng và Nhà n
ướ 
c v
c
i cách kinh t
ế
, các chínhsách v
t
do hóa th
ươ 
ng m
i -
đầ
u t
ư
và h
i nh
 p kinh t
ế
qu
c t
ế
. Vi
t Nam
đ
ã
đ
ang hoàn thi
n d
n c
ơ 
ch
ế
nh
m
đả
m b
o cho n
n kinh t
ế
phát tri
n phù h
ợ 
 pv
ớ 
i quá trình toàn c
u hóa và khu v
c hóa. Song song v
ớ 
i vi
c c
i cách kinh t
ế
,Vi
t Nam
đ
ang ti
ế
n hành công nghi
 p hóa, hi
n
đạ
i hóa
đấ
t n
ướ 
c, chu
n b
chol
trình gia nh
 p AFTA, m
t sân ch
ơ 
i khu v
c nhi
u thu
n l
ợ 
i nh
ư
ng c
ũ
ng
đầ
ykhó kh
ă
n. Th
c ti
n
đặ
t ra nh
ư
v
y,
đ
òi h
i n
n kinh t
ế
c
a Vi
t Nam trongnh
ng n
ă
m ti
ế
 p theo ph
i th
t s
v
ng m
nh, th
t s
phát tri
n.Xây d
ng n
n kinh t
ế
th
tr 
ườ 
ng theo
đị
nh h
ướ 
ng xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a cùng v
ớ 
icông cu
c c
i cách m
u d
ch, t
do hóa trong th
ươ 
ng m
i
đ
òi h
i nhu c
u v
v
ncho n
n kinh t
ế
và cho t
ng doanh nghi
 p
đ
ang là v
n
đề
l
ớ 
n. Th
c ti
n cho th
ycác doanh nghi
 p Vi
t Nam hi
n
đ
ang ph
i c
nh tranh h
ế
t s
c kh
c li
t
để
có th
 t
n t
i,
để
đượ 
c ch
 
đứ
ng trên th
ươ 
ng tr 
ườ 
ng mà m
t trong nh
ng y
ế
u t
 quy
ế
t
đị
nh cho s
thành công c
a doanh nghi
 p là s
d
ng
đồ
ng v
n hi
u qu
 nh
t, là làm th
ế
nào huy
độ
ng ngu
n ngân qu
v
ớ 
i chi phí th
 p,
đ
i
u ki
n  ph
ươ 
ng ti
n thanh toán nhanh nh
t…. T
u trung l
i, doanh nghi
 p ph
i ho
t
độ
ng kinh doanh có hi
u qu
thì m
ớ 
i có th
 
đứ
ng v
ng
đượ 
c trong giai
đ
o
n hi
nnay và trong t
ươ 
ng lai. Nh
ư
chúng ta
đ
ã bi
ế
t, kinh doanh xu
t nh
 p kh
u là l
 ĩ 
nh v
c ho
t
độ
ngkhông th
thi
ế
u
ở 
b
t k 
m
t qu
c gia nào, là chi
ế
c c
u n
i gi
a th
tr 
ườ 
ng qu
cgia và th
tr 
ườ 
ng qu
c t
ế
. Thông qua ho
t
độ
ng xu
t nh
 p kh
u, n
ă
ng su
t lao
độ
ng t
ă
ng lên, t
ă
ng c
ườ 
ng kh
n
ă
ng c
nh tranh, t
ă
ng thu nh
 p cho ng
ườ 
i lao
độ
ng… gi
vai trò quan tr 
ng trong vi
c t
ă
ng tr 
ưở 
ng và phát tri
n kinh t
ế
c
am
t
đấ
t n
ướ 
c.Vi
t Nam nói chung, An Giang nói riêng n
m trong khu v
c nhi
t
đớ 
i giómùa,
đ
i
u ki
n t
nhiên thu
n l
ợ 
i cho phát tri
n nông nghi
 p. M
t hàng nôngs
n, th
c ph
m xu
t kh
u h
ng n
ă
m chi
ế
m m
t v
trí quan tr 
ng trong t
ng kimng
ch xu
t kh
u.
Để
duy trì
đượ 
c thành qu
này “bu
c” các doanh nghi
 p kinh doanh xu
tnh
 p kh
u nông s
n ph
i ho
t
độ
ng th
t s
hi
u qu
, ph
i s
d
ng h
ợ 
 p lý ngu
nl
c s
n có, c
i ti
ế
n máy móc, thi
ế
t b
 
để
không ng
ng nâng cao n
ă
ng su
t lao
 
 SVTH: Nguy
ễ 
n Duy Hùng 
trang 1
 
Công ty
 XNK 
 Nông S 
n Th
ự 
c Ph
ẩ 
m An Giang 
 
 
GVHD: TS. Nguy
ễ 
n Trí Tâm
độ
ng, ch
t l
ượ 
ng s
n ph
m, h
giá thành…. Và v
n
đề
trên h
ế
t là ph
i s
d
ngcó hi
u qu
v
n kinh doanh.Xu
t phát t
tình hình th
c ti
n trên,
đượ 
c s
 
đồ
ng tình c
a ban lãnh
đạ
ocông ty, Tr 
ườ 
ng
Đạ
i H
c An Giang, Khoa Kinh T
ế
Qu
n Tr 
Kinh Doanh và s
 nhi
t tình ch
d
n c
a th
y Nguy
n Trí Tâm, tôi quy
ế
t
đị
nh nghiên c
u
đề
tài:
“Phân Tích Tình Hình Và Hi
u Qu
S
ử 
D
ng V
n t
i Công Ty Xu
tNh
p Kh
u Nông S
n Th
ự 
c Ph
m An Giang”.
 
M
C TIÊU NGHIÊN C
Ứ 
U
Để
th
y
đượ 
c tình hình và hi
u qu
s
d
ng v
n,
đề
tài
đặ
t ra nh
ng m
ctiêu c
n nghiên c
u sau:- Th
c tr 
ng s
d
ng v
n c
a công ty.- Thông qua
ế
t qu
kinh doanh
để
th
y
đượ 
c hi
u qu
s
d
ng v
n.- M
t s
bi
n pháp ch
y
ế
u nh
m góp ph
n nâng cao hi
u qu
s
d
ng v
n.Quá trình ti
ế
 p xúc t
i công ty cho chúng ta có cái nhìn t
ng quan v
côngty,
đ
ánh giá khách quan ho
t
độ
ng kinh doanh, ngành ngh
kinh doanh, th
y
đượ 
c cách th
c s
d
ng v
n t
i công ty, ngu
n v
n
đ
ó
đượ 
c huy
độ
ng ra sao,
đượ 
c s
d
ng nh
ư
th
ế
nào trong nh
ng n
ă
m qua, có mang l
i hi
u qu
nh
ư
mongmu
n hay không, hi
u qu
mang l
i cao hay th
 p…. Tóm l
i, m
c tiêu mu
nnghiên c
u là hi
u qu
s
d
ng v
n c
a công ty, cho th
y hi
u qu
ho
t
độ
ngkinh doanh, t
 
đ
ó
đư
a ra nh
ng bi
n pháp nâng cao hi
u s
d
ng v
n
để
 
đạ
t
đượ 
c hi
u qu
kinh doanh t
t h
ơ 
n trong nh
ng n
ă
m ti
ế
 p theo.
N
I DUNG NGHIÊN C
Ứ 
U
 
 SVTH: Nguy
ễ 
n Duy Hùng 
trang 2
 
Công ty
 XNK 
 Nông S 
n Th
ự 
c Ph
ẩ 
m An Giang 
 
 
GVHD: TS. Nguy
ễ 
n Trí Tâm
Hi
u qu
s
d
ng v
n c
a doanh nghi
 p có th
rõ h
ơ 
n thông qua hi
u qu
 ho
t
độ
ng kinh doanh. Nh
ư
chúng ta
đ
ã bi
ế
t, ho
t
độ
ng kinh doanh ch
u s
tác
độ
ng c
a nhi
u nhân t
khách quan nh
ư
: chính sách, pháp lu
t c
a Nhà n
ướ 
c, ápl
c c
nh tranh, th
tr 
ườ 
ng…, nhân t
ch
quan nh
ư
: chi phí, giá c
, l
ợ 
i nhu
n…,nh
ư
ng m
t ch
ng m
c nào
đ
ó
đề
tài ch
 
đ
i sâu phân tích nh
ng n
i dung sau:
C
u trúc v
n c
a công ty.
Tình hình bi
ế
n
độ
ng c
a công ty.
Kh
n
ă
ng
đả
m b
o ngu
n v
n.
ế
t qu
kinh doanh c
a công ty.
Phân tích m
t s
ch
tiêu tài chính.
PH
ƯƠ 
NG PHÁP NGHIÊN C
Ứ 
U
Có nhi
u ph
ươ 
ng pháp ti
ế
 p c
n
để
phân tích v
n
đề
v
v
n c
a công ty.
Đề
 tài
đ
ã ch
n nh
ng ph
ươ 
ng pháp sau:
Thu th
p s
li
u
Khi th
c t
 p t
i công ty,
để
đượ 
c nh
ng thông tin s
ơ 
c
 p, tôi th
ườ 
ng ti
ế
 pxúc v
ớ 
i nhân viên, quan sát cách làm vi
c c
a h
t
i công ty.Liên h
v
ớ 
i các phòng ban
để
đượ 
c các báo cáo tài chính, tìm thêmthông tin trên m
ng, các t
 p chí tài chính, báo
đ
ài….
X
ử 
lý s
li
u
Ph
ươ 
ng pháp th
ng kêCh
tiêu th
ng kê là s
bi
u hi
n m
t cách t
ng h
ợ 
 p
đặ
c
đ
i
m v
m
t l
ượ 
ngtrong s
th
ng nh
t v
m
t ch
t c
a t
ng th
hi
n t
ượ 
ng trong
đ
i
u ki
n th
ờ 
i gian
đị
a
đ
i
m c
th
. Ph
ươ 
ng pháp th
ng kê
đượ 
c x
d
ng ch
y
ế
u là thu th
 p cács
li
u t
các báo cáo tài chính, t
ng h
ợ 
 p l
i theo trình t
 
để
thu
n l
ợ 
i cho quátrình phân tích.Ph
ươ 
ng pháp so sánh
Đ
ây là ph
ươ 
ng pháp
đượ 
c áp d
ng r 
t ph
bi
ế
n. So sánh trong phân tích là
đố
i chi
ế
u các ch
tiêu, các hi
n t
ượ 
ng kinh t
ế
 
đ
ã
đượ 
c l
ượ 
ng hóa có cùng m
t n
idung, có tính ch
t t
ươ 
ng t
 
để
xác
đị
nh xu h
ướ 
ng bi
ế
n
độ
ng c
a các ch
tiêu. Nócho ta t
ng h
ợ 
 p
đượ 
c nh
ng cái chung, tách ra
đượ 
c nh
ng nét riêng c
a ch
tiêu
đượ 
c so sánh. Trên c
ơ 
s
ở 
 
đ
ó, chúng ta có th
 
đ
ánh giá
đượ 
c m
t cách khách quan
 
 SVTH: Nguy
ễ 
n Duy Hùng 
trang 3

Activity (124)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mưa Sao Băng added this note
hay
Tran Dinh Chuong liked this
Tam Dao liked this
Thuy Thanh liked this
Nguyen Hoai Trung liked this
Thoa Nguyenkim liked this
dthtoan8329 liked this
Tuong Duc Lam liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->