Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
179Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PT Ke Toan Tien Luong Tai Cong Ty an Thai

PT Ke Toan Tien Luong Tai Cong Ty an Thai

Ratings:

4.6

(1)
|Views: 25,987|Likes:
Published by api-3820597

More info:

Published by: api-3820597 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Phân Tích K 
ế
Toán Ti
n L
ươ 
ng T
i Công Ty TNHH LD CNTP An Thái
PH
N M
Ở 
 
ĐẦ
U
1. Lý do ch
n
đề
tài:
Trong
đ
i
u ki
n n
n kinh t
ế
th
tr 
ườ 
ng hi
n nay,
đứ
ng tr 
ướ 
c s
bùng n
 v
kinh t
ế
cùng v
ớ 
i s
c
nh tranh gay g
t c
a các doanh nghi
 p và do nhu c
uxã h
i ngày càng
đ
a d
ng
đ
òi h
i các doanh nghi
 p ph
i c
ng c
và hoàn thi
nh
ơ 
n n
ế
u mu
n t
n t
i và phát tri
n.Trong ho
t
độ
ng s
n xu
t kinh doanh c
a doanh nghi
 p, ti
n l
ươ 
ng làm
t y
ế
u t
quan tr 
ng c
a chi phí s
n xu
t, nó có quan h
tr 
c ti
ế
 p và tác
độ
ngnhân qu
 
đố
i v
ớ 
i l
ợ 
i nhu
n c
a doanh nghi
 p.
Đố
i v
ớ 
i các ch
doanh nghi
 p,ti
n l
ươ 
ng là m
t y
ế
u t
c
a chi phí s
n xu
t mà m
c
đ
ích c
a các ch
doanhnghi
 p là l
ợ 
i nhu
n.
Đố
i v
ớ 
i ng
ườ 
i lao
độ
ng, ti
n l
ươ 
ng nh
n
đượ 
c th
a
đ
ángs
độ
ng l
c kích thích n
ă
ng l
c sáng t
o
để
làm t
ă
ng n
ă
ng su
t lao
độ
ng.Khi n
ă
ng su
t lao
độ
ng t
ă
ng thì l
ợ 
i nhu
n c
a doanh nghi
 p s
t
ă
ng, t
 
đ
ó l
ợ 
iích c
a ng
ườ 
i cung
ng s
c lao
độ
ng c
ũ
ng t
ă
ng theo.H
ơ 
n n
a, khi l
ợ 
i ích c
a ng
ườ 
i lao
độ
ng
đượ 
c b
o
đả
m b
ng m
c l
ươ 
ngth
a
đ
áng s
t
o ra s
g
n
ế
t ng
ườ 
i lao
độ
ng v
ớ 
i m
c tiêu và l
ợ 
i ích c
adoanh nghi
 p, xóa b
 
đ
i s
ng
ă
n cách gi
a ng
ườ 
i s
d
ng lao
độ
ng v
ớ 
i ng
ườ 
ilao
độ
ng làm cho ng
ườ 
i lao
độ
ng có trách nhi
m h
ơ 
n v
ớ 
i ho
t
độ
ng c
a doanhnghi
 p. Các nhà kinh t
ế
g
i
đ
ó là “ph
n
ng dây chuy
n tích c
c” c
a ti
nl
ươ 
ng. Ng
ượ 
c l
i, khi l
ợ 
i ích c
a ng
ườ 
i lao
độ
ng không
đượ 
c chú ý
đế
n, ti
nl
ươ 
ng không th
a
đ
áng s
d
n
đế
n ngu
n nhân l
c có th
b
gi
m sút c
v
s
 l
ượ 
ng và ch
t l
ượ 
ng. Khi
đ
ó n
ă
ng su
t s
gi
m và l
ợ 
i nhu
n c
ũ
ng gi
m. Do
đ
ó,
đố
i v
ớ 
i doanh nghi
 p vi
c xây d
ng m
t h
th
ng tr 
l
ươ 
ng sao cho ho
t
độ
ngs
n xu
t kinh doanh ngày càng phát tri
n và
đạ
t l
ợ 
i nhu
n cao
để
tích l
ũ
y v
a
đả
m b
o cu
c s
ng cho ng
ườ 
i lao
độ
ng, kích thích ng
ườ 
i lao
độ
ng nhi
t tìnhv
ớ 
i công vi
c,
đả
m b
o s
công b
ng là m
t trong nh
ng công tác
đặ
t lên hàng
đầ
u nh
m
n
đị
nh nhân l
c ph
c v
cho ho
t
độ
ng s
n xu
t kinh doanh.M
t khác, quá trình s
n xu
t kinh doanh
ở 
doanh nghi
 p là quá trình k 
ế
th
ợ 
 p
đồ
ng b
c
a 3 y
ế
u t
c
ơ 
b
n: t
ư
li
u lao
độ
ng,
đố
i t
ượ 
ng lao
độ
ng và lao
độ
ng; trong
đ
ó lao
độ
ng là y
ế
u t
mang tính quy
ế
t
đị
nh nh
t.
các doanhnghi
 p thu
c l
 ĩ 
nh v
c s
n xu
t, chi phí nhân công chi
ế
m t
tr 
ng r 
t l
ớ 
n
đứ
ngsau chi phí v
t li
u, do
đ
ó s
d
ng t
t ngu
n lao
độ
ng s
ti
ế
t ki
m chi phí nhâncông trong
đơ 
n v
giá thành, gi
m giá thành s
n ph
m, t
ă
ng l
ợ 
i nhu
n, t
o l
ợ 
i
SVTH: Lê Th
Thùy Trang Trang
1
 
Phân Tích K 
ế
Toán Ti
n L
ươ 
ng T
i Công Ty TNHH LD CNTP An Thái
th
ế
c
nh tranh gi
a các doanh nghi
 p là công tác quan tr 
ng hàng
đầ
u c
adoanh nghi
 p s
n xu
t.Thêm vào
đ
ó, cùng v
ớ 
i ti
n l
ươ 
ng doanh nghi
 p còn ph
i tính vào chi phí s
n xu
t kinh doanh m
t b
ph
n chi phi g
m các kho
n trích b
o hi
m xãh
i, b
o hi
m y t
ế
, kinh phí công
đ
oàn.
Đ
ó là các ngu
n phúc l
ợ 
i mà ng
ườ 
i lao
độ
ng nh
n
đượ 
c t
doanh nghi
 p. Vì v
y, t
t c
các ho
t
độ
ng liên quan
đế
nchi phí l
ươ 
ng có vai trò r 
t quan tr 
ng. B
ở 
i vì nó không ch
góp ph
n làm t
ă
ngl
ợ 
i nhu
n cho doanh nghi
 p mà còn t
ă
ng thêm kh
n
ă
ng c
nh tranh c
a doanhnghi
 p trên th
tr 
ườ 
ng và giúp cho các doanh nghi
 p th
c hi
n t
t ngh
 ĩ 
a v
 
đố
iv
ớ 
i ngân sách nhà n
ướ 
c.
Đề
tài: “
Phân Tích K 
ế
Toán Ti
n L
ươ 
ng T
i Công Ty TNHH LiênDoanh Công Nghi
p Th
ự 
c Ph
m An Thái
s
 
đ
i sâu nghiên c
u v
n
đề
ế
 toán ti
n l
ươ 
ng t
i công ty, phân tích,
đ
ánh giá
ư
u khuy
ế
t
đ
i
m c
a công tách
ch toán k 
ế
toán chi phí l
ươ 
ng và các kho
n trích theo l
ươ 
ng, t
 
đ
ó s
 
đư
a ranh
ng
đề
ngh
gi
i quy
ế
t nh
ng v
n
đề
t
n t
i n
ế
u có.
2. M
c tiêu nghiên c
ứ 
u:
Đề
tài này s
t
 p trung nghiên c
u 2 n
i dung:
 N
i dung th
nh
t: k 
ế
toán ti
n l
ươ 
ng và các kho
n trích theo l
ươ 
ng
 N
i dung th
hai: phân tích chi phí l
ươ 
ng.M
c
đ
ích c
a vi
c phân tích công tác h
ch toán k 
ế
toán chi phí l
ươ 
ng vàcác kho
n trích theo l
ươ 
ng t
i công ty là
để
th
y
đượ 
c tình hình th
c t
ế
c
acông ty v
công tác qu
n lý lao
độ
ng, vi
c phân b
và s
d
ng lao
độ
ng
đ
ã
đạ
thi
u qu
ch
ư
a, các ch
ế
 
độ
ti
n l
ươ 
ng, ch
ế
 
độ
s
d
ng qu
BHXH, BHYT,KPC
Đ
có phù h
ợ 
 p v
ớ 
i chính sách ch
ế
 
độ
v
lao
độ
ng, ti
n l
ươ 
ng, BHXH,BHYT, KPC
Đ
mà Nhà n
ướ 
c
đ
ã ban hành.
Đồ
ng th
ờ 
i
đ
ánh giá công tác qu
nlý ti
n l
ươ 
ng c
a công ty, t
 
đ
ó có ph
ươ 
ng pháp tính toán phù h
ợ 
 p
đả
m b
onâng cao n
ă
ng su
t lao
độ
ng hoàn thành v
ượ 
t m
c k 
ế
ho
ch mà công ty
đề
ra.Phân tích chi phí l
ươ 
ng t
i công ty nh
m th
y
đượ 
c các ch
tiêu v
t
su
tchi phí ti
n l
ươ 
ng trên doanh thu, chênh l
ch t
ng qu
ti
n l
ươ 
ng th
c hi
n sov
ớ 
i k 
ế
ho
ch, m
c
độ
 
nh h
ưở 
ng c
a các nhân t
 
đế
n chi phí ti
n l
ươ 
ng nh
ư
:doanh thu, ti
n l
ươ 
ng bình quân, n
ă
ng su
t lao
độ
ng. T
 
đ
ó, doanh nghi
 p pháthi
n s
tác
độ
ng khác nhau c
a các nhân t
 
đế
n ti
n l
ươ 
ng
để
có các bi
n pháp phù h
ợ 
 p
đượ 
c áp d
ng và mang l
i hi
u qu
.
SVTH: Lê Th
Thùy Trang Trang
2
 
Phân Tích K 
ế
Toán Ti
n L
ươ 
ng T
i Công Ty TNHH LD CNTP An Thái
3. Ph
ươ 
ng pháp nghiên c
ứ 
u:-
Ph
ươ 
ng pháp thu th
 p s
li
u: s
li
u
đượ 
c thu th
 p t
 
B
ng t
ng h
ợ 
 p l
ươ 
ng
B
ng tính l
ươ 
ng & BHXH, BHYT, KPC
Đ
 
B
ng ti
n l
ươ 
ng k 
ế
ho
ch
ế
ho
ch qu
l
ươ 
ng và thu nh
 p c
a ng
ườ 
i lao
độ
ng. Ngoài ra, còn tham kh
o ý ki
ế
n c
a các cô, chú trong phòng K 
ế
toánc
a Công ty An Thái và giáo viên h
ướ 
ng d
n; tham kh
o sách, tài li
u liênquan
đế
n
đề
tài c
n nghiên c
u.- Ph
ươ 
ng pháp phân tích s
li
u: + Ph
ươ 
ng pháp so sánh:
o
Ph
ươ 
ng pháp so sánh s
tuy
t
đố
i: là hi
u s
c
a 2 ch
tiêu: ch
 tiêu k 
phân tích và ch
tiêu c
ơ 
s
ở 
. Ví d
: so sánh gi
a k 
ế
t qu
th
c hi
n và k 
ế
 ho
ch ho
c gi
a th
c hi
n k 
này và th
c hi
n k 
tr 
ướ 
c.
o
Ph
ươ 
ng pháp so sánh s
t
ươ 
ng
đố
i: là t
l
ph
n tr 
ă
m (%) c
ach
tiêu k 
phân tích so v
ớ 
i ch
tiêu g
c
để
th
hi
n m
c
độ
hoàn thành ho
c t
 l
c
a s
chênh l
ch tuy
t
đố
i so v
ớ 
i ch
tiêu g
c
để
nói lên t
c
độ
t
ă
ng tr 
ưở 
ng.+ Ph
ươ 
ng pháp di
n d
ch, quy n
 p
4. Ph
m vi nghiên c
ứ 
u:
Đề
tài nghiên c
u s
 
đượ 
c th
c hi
n
ở 
Công ty TNHH Liên doanh Côngnghi
 p th
c ph
m An Thái. N
i dung nghiên c
u c
a
đề
tài là: k 
ế
toán ti
nl
ươ 
ng
ở 
doanh nghi
 p, c
th
là công tác h
ch toán k 
ế
toán chi phí l
ươ 
ng vàcác kho
n trích theo l
ươ 
ng; và phân tích chi phí ti
n l
ươ 
ng t
i công ty, c
th
:chênh l
ch chi phí ti
n l
ươ 
ng th
c t
ế
so v
ớ 
i
ế
ho
ch, t
su
t chi phí ti
nl
ươ 
ng trên doanh thu, m
c
độ
 
nh h
ưở 
ng c
a ti
n l
ươ 
ng bình quân, doanh thu,n
ă
ng su
t lao
độ
ng
đế
n chi phí ti
n l
ươ 
ng.S
li
u s
d
ng cho vi
c nghiên c
u là: B
ng t
ng h
ợ 
 p l
ươ 
ng n
ă
m 2002,2003; B
ng tính l
ươ 
ng & BHXH, BHYT, KPC
Đ
tháng 06/2003; B
ng ti
nl
ươ 
ng k 
ế
ho
ch tháng 06/2003; K 
ế
ho
ch qu
l
ươ 
ng và thu nh
 p c
a ng
ườ 
i lao
độ
ng.
SVTH: Lê Th
Thùy Trang Trang
3

Activity (179)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
PhanHuuHoan liked this
Anh Thu liked this
Ngọc Mai Lê liked this
Tuan Tuti liked this
Tram Pham liked this
Triết Toàn liked this
Jen Le liked this
haithangmapu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->