Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PT Tinh Hinh Lao Dong Va Tien Luong Va Anh Huong Cua Chinh Sach Chat Luong Den Nang Suat Lao Dong

PT Tinh Hinh Lao Dong Va Tien Luong Va Anh Huong Cua Chinh Sach Chat Luong Den Nang Suat Lao Dong

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 2,582|Likes:
Published by api-3820597

More info:

Published by: api-3820597 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 Phân Tích Tình Hình Lao
Độ
ng , Ti
n L
ươ 
ng GVHD: Nguy
n Tri Nh
ư
Qu
nh
nh H
ưở 
ng C
a Chính Sách L
ươ 
ng
Đế
n N
ă
ng Su
t Lao
Độ
ng .
PH
N
M
Ở 
 
ĐẦ
U
I. Lý do ch
n
đề
tài:
 Ngành
đ
i
n Vi
t Nam
đ
ang có khuynh h
ướ 
ng phát tri
n theo m
t h
ướ 
ngm
ớ 
i hoàn toàn khác nh
ư
hi
n nay. Th
t v
y, hi
n nay, qui lu
t phát tri
n kinht
ế
xã h
i - m
t qui lu
t bi
n ch
ng c
a ch
ngh
 ĩ 
a duy v
t l
ch s
- là quan h
 s
n xu
t ph
i phù h
ợ 
 p v
ớ 
i tính ch
t và trình
độ
phát tri
n c
a l
c l
ượ 
ng s
nxu
t,
đ
ã b
t
đầ
u chi ph
i m
nh các h
ướ 
ng
đ
i c
n thi
ế
t c
a ngành
đ
i
n hi
n nayvà trong t
ươ 
ng lai không xa.
Đ
i
n l
c là ngành có vai trò r 
t quan tr 
ng trong vi
c phát tri
n kinh t
ế
 h
i, an ninh qu
c phòng c
a t
nh, vì th
ế
trong xu th
ế
phát tri
n và huyho
ch c
a ngành t
nay
đế
n n
ă
m 2010 s
 
đư
a
đ
i
n
đế
n 100% h
dân có
đ
i
ns
d
ng,do
đ
ó công tác
đ
i
n khí hoá nông thôn, v
a xây d
ng, v
a c
i t
o l
ướ 
i
đ
i
n c
ũ
, t
ng b
ướ 
c hi
n
đạ
i hoá xây d
ng l
ướ 
i
đ
i
n.
Để
hoàn thành kh
i l
ượ 
ngcông vi
c nh
ư
ế
ho
ch
đề
ra t
 
đ
ây
đế
n n
ă
m 2010 ngoài vi
c duy trì
độ
i ng
ũ
 cán b
công nhân viên hi
n có, công ty
Đ
i
n l
c C
n Th
ơ 
c
n d
ki
ế
n pháttri
n ngu
n nhân l
c theo h
ướ 
ng chuyên môn hoá thông qua
đ
ào t
o, tuy
nd
ng t
tr 
ườ 
ng l
ớ 
 p ra.
Để
có th
duy trì c
ũ
ng nh
ư
thu hút lao
độ
ng có trình
độ
,tay ngh
cao thì
đ
òi h
i doanh nghi
 p ph
i tuy
n d
ng và gi
l
i
đ
úng ng
ườ 
ilàm
đ
úng vi
c b
ở 
i vì khi m
t ng
ườ 
i có k 
n
ă
ng thích h
ợ 
 p,
đ
ang làm
đ
úng côngvi
c, thì c
ng
ườ 
i nhân viên
đ
ó và công ty
đ
i
u có l
ợ 
i.
Để
làm
đượ 
c nh
ư
v
ydoanh nghi
 p c
n có m
t h
th
ng thù lao c
nh tranh và công b
ng. M
c ti
n không ph
i là lý do duy nh
t
để
các nhân viên làm vi
c cho m
t doanhnghi
 p, nh
ư
ng nh
ng ph
ươ 
ng pháp tr 
l
ươ 
ng không công b
ng v
n là nguyênnhân chính gây ra s
b
t mãn c
a nhân viên và làm t
ă
ng tình tr 
ng b
vi
c,gi
m hi
u qu
lao
độ
ng và gây ra nh
ng chi chí không c
n thi
ế
t cho doanhnghi
 p. H
th
ng ti
n l
ươ 
ng h
ợ 
 p lý là s
b
o
đả
m r 
ng nh
ng ng
ườ 
i th
c hi
ncác nhi
m v
 
đượ 
c coi là nh
ư
nhau s
nh
n
đượ 
c m
c thù lao nh
ư
nhau và thùlao thì bao hàm t
t c
các hình th
c thu nh
 p mà các cá nhân
đượ 
c tr 
cho ph
n lao
độ
ng c
a h
(l
ươ 
ng, ph
c
 p,…).Hi
n nay
Đấ
t n
ướ 
c ta
đ
ang trong th
ờ 
i k 
 
đổ
i m
ớ 
i r 
t c
n nh
ng ng
ườ 
i cón
ă
ng l
c
để
góp s
c
đư
a
Đấ
t n
ướ 
c
đ
i lên v
ớ 
i m
c tiêu là
đế
n n
ă
m 2020 s
c
ơ 
  b
n tr 
ở 
thành m
t n
ướ 
c công nghi
 p. Bên c
nh s
“hoàn thi
n h
th
ng c
ơ 
s
ở 
 d
y ngh
, h
th
ng chính sách d
y ngh
nh
m t
o
đ
i
u ki
n và khuy
ế
n khíchlao
độ
ng
thu
t”, vi
c gi
cho ng
ườ 
i lao
độ
ng làm
đ
úng ngành ngh
mà h
 
đ
ã h
c; không
để
cho ng
ườ 
i gi
i tâp trung quá nhi
u
ở 
các công ty n
ướ 
c ngoàihay s
di dân sang n
ướ 
c ngoài c
ũ
ng không kém ph
n quan tr 
ng. Hi
n nay,ngày càng có nhi
u sinh viên
đ
i du h
c
ở 
n
ướ 
c ngoài và trong s
h
có nh
ng
SVTH: Lâm H
ng Minh Trang
1
 
 Phân Tích Tình Hình Lao
Độ
ng , Ti
n L
ươ 
ng GVHD: Nguy
n Tri Nh
ư
Qu
nh
nh H
ưở 
ng C
a Chính Sách L
ươ 
ng
Đế
n N
ă
ng Su
t Lao
Độ
ng .
ng
ườ 
i không quay v
ph
c v
 
Đấ
t n
ướ 
c vì v
y Nhà n
ướ 
c bu
c h
ph
i n
 pthu
ế
thân
để
ràng bu
c h
. Hay tình tr 
ng các sinh viên gi
i ra tr 
ườ 
ng
đ
i làmcho các doanh nghi
 p n
ướ 
c ngoài,…
đ
ó là vì sao? M
t khía c
nh nào
đ
ó có th
 là do thu nh
 p c
a h
t
các doanh nghi
 p trong n
ướ 
c không
đ
áp
ng
đủ
nhuc
u chi tiêu c
a cá nhân và gia
đ
ình h
b
ở 
i vì m
c l
ươ 
ng c
a các doanh nghi
 pn
ướ 
c ngoài r 
t cao so v
ớ 
i các doanh nghi
 p trong n
ướ 
c. Vì v
y m
t chính sáchl
ươ 
ng h
ợ 
 p lý r 
t c
n thi
ế
t
đố
i v
ớ 
i ng
ườ 
i lao
độ
ng. Ngoài ti
n l
ươ 
ng, vi
c cung c
 p nh
ng d
ch v
và phúc l
ợ 
i cho nhân viênnh
ư
: các ch
ươ 
ng trình h
ư
u trí; các k 
ế
ho
ch ch
ă
m sóc s
c kh
e và b
o hi
m;các k 
ế
ho
ch chia l
ợ 
i nhu
n; các k 
ế
ho
ch khuy
ế
n khích t
o
độ
ng l
c khác,ch
ng h
n nh
ư
ế
ho
ch gi
i trí,… c
ũ
ng là nh
ng bi
n pháp khuy
ế
n khích, t
o
độ
ng l
c cho ng
ườ 
i lao
độ
ng phát huy h
ế
t kh
n
ă
ng c
a mình c
ũ
ng nh
ư
ng
ườ 
ilao
độ
ng hi
u rõ doanh nghi
 p mong ch
ờ 
nh
ng gì t
h
h
có th
mongmu
n nh
ng gì t
doanh nghi
 p.Tóm l
i, m
t chính sách l
ươ 
ng h
ợ 
 p lý có th
kích thích ng
ườ 
i lao
độ
ngt
ă
ng n
ă
ng su
t lao
độ
ng t
 
đ
ó t
ă
ng l
ợ 
i nhu
n c
a doanh nghi
 p là
đề
u doanh nghi
 p và ng
ườ 
i lao
độ
ng nào c
ũ
ng mong mu
n. Chính vì v
y mà ng
ườ 
ivi
ế
t ch
n
đề
tài “Phân Tích Tình Hình Lao
Độ
ng, Ti
n L
ươ 
ng Và
nh H
ưở 
ngC
a Chính Sách L
ươ 
ng
Đế
n N
ă
ng Su
t Lao
Độ
ng T
i
Đ
i
n L
c C
n Th
ơ 
”.
II.
M
c tiêu nghiên c
ứ 
u:
 Nh
ư
 
đ
ã trình bày
ở 
trên, m
c tiêu nghiên c
u c
a
đề
tài là “Phân Tích TìnhHình Lao
Độ
ng, Ti
n L
ươ 
ng Và
nh H
ưở 
ng C
a Chính Sách L
ươ 
ng
Đế
n N
ă
ng Su
t Lao
Độ
ng C
a Ng
ườ 
i Lao
Độ
ng”. Thông qua nh
ng nghiên c
unh
ư
:
 
Phân tích tình hình lao
độ
ng, ti
n l
ươ 
ng t
i
Đ
i
n L
c C
n Th
ơ 
:
+
 
V
lao
độ
ng:
 
Phân tích trình
độ
lao
độ
ng t
i công ty.
 
Phân tích tình hình t
ă
ng gi
m lao
độ
ng t
i công ty.
 
Phân tích tình hình b
trí lao
độ
ng t
i các
đơ 
n v
tr 
c thu
c.
+
 
V
ti
n l
ươ 
ng:
 
Phân tích,
đ
ánh giá hình th
c tr 
l
ươ 
ng t
i
Đ
i
n L
c C
n Th
ơ 
t
 
đ
órút ra
ư
u và nh
ượ 
c
đ
i
m c
a hình th
c
đ
ó. Xem
nh h
ưở 
ng c
a cách tr 
l
ươ 
ng
đế
n ng
ườ 
i lao
độ
ng t
 
đ
ó
đề
ngh
, gi
i pháp c
i thi
n cách tr 
l
ươ 
ng nh
m kíchthích ng
ườ 
i lao
độ
ng t
ă
ng n
ă
ng su
t lao
độ
ng.
 
Đ
ánh giá các hình th
c l
ươ 
ng, th
ưở 
ng,
ă
n gi
a ca, tr 
ợ 
c
 p liên quant
ớ 
i ng
ườ 
i lao
độ
ng trong Doanh nghi
 p.
 
Phân tích tình hình th
c hi
n qu
l
ươ 
ng n
ă
m 2003.
SVTH: Lâm H
ng Minh Trang
2
 
 Phân Tích Tình Hình Lao
Độ
ng , Ti
n L
ươ 
ng GVHD: Nguy
n Tri Nh
ư
Qu
nh
nh H
ưở 
ng C
a Chính Sách L
ươ 
ng
Đế
n N
ă
ng Su
t Lao
Độ
ng .
 
Phân tích
nh h
ưở 
ng c
a chính sách l
ươ 
ng
đế
n n
ă
ng su
t lao
độ
ng c
ang
ườ 
i lao
độ
ng:
+
 
Phân tích và so sánh hình th
c l
ươ 
ng theo s
n ph
m t
i công ty
Đ
i
n L
cC
n Th
ơ 
và các công ty xây d
ng 621, công ty c
ơ 
khí và s
a ch
a 721. T
 
đ
ó
ế
t lu
n hình th
c tr 
l
ươ 
ng theo s
n ph
m t
i phân x
ưở 
ng s
n xu
t là kíchthích ng
ườ 
i lao
độ
ng t
ă
ng n
ă
ng su
t lao
độ
ng c
a mình nhi
u nh
t.
 
+
 
Phân tích và so sánh các lo
i tr 
ợ 
c
 p c
a
Đ
i
n L
c C
n Th
ơ 
qua các n
ă
m.T
 
đ
ó rút ra các lo
i tr 
ợ 
c
 p
đ
ó khuy
ế
n khích ng
ườ 
i lao
độ
ng nh
ư
th
ế
nào.
+
 
Phân tích và so sánh các ch
ế
 
độ
ti
n th
ưở 
ng c
a doanh nghi
 p
đố
i v
ớ 
ing
ườ 
i lao
độ
ng. T
 
đ
ó rút ra các hình th
c th
ưở 
ng
đ
ó
đ
ã kích thích ng
ườ 
i lao
độ
ng làm vi
c
để
t
ă
ng n
ă
ng su
t lao
độ
ng nh
ư
th
ế
nào.
 
III.
Ph
ươ 
ng pháp nghiên c
ứ 
u:
Để
hoàn thành m
c tiêu nghiên c
u,
đề
tài s
 
đượ 
c ti
ế
n hành thông qua:1.
 Ph
ươ 
ng pháp thu th
 p s
ố 
li 
ệ 
u
:1.1.
ố 
li
u th
ứ 
c
ấ 
 p:
 
Các báo cáo, tài li
u c
a c
ơ 
quan th
c t
 p.
 
Tham kh
o các tài li
u có liên quan.1.2.
ố 
li
u s
ơ 
c
ấ 
 p:
 
Quan sát: ti
ế
 p c
n, tìm hi
u và quan sát th
c t
ế
.
 
Đ
i
u tra: ph
ng v
n tr 
c ti
ế
 p các công nhân t
i doanh nghi
 p th
c t
 p.2.
 Phân tích s
ố 
li 
ệ 
u:
 
 
Ph
ươ 
ng pháp so sánh, t
ng h
ợ 
 p: l
y s
li
u c
a doanh nghi
 p th
c t
 p sosánh th
c t
ế
so v
ớ 
i
ế
ho
ch, so v
ớ 
i th
c t
ế
n
ă
m tr 
ướ 
c và so sánh v
ớ 
i doanhnghi
 p khác.
 
Ph
ươ 
ng pháp nghiên c
u
đ
i
n c
u: l
y s
li
u c
a nh
ng doanh nghi
 pcó hình th
c l
ươ 
ng theo s
n ph
m.
IV.
Ph
m vi nhiên c
ứ 
u:
 
 
Khi phân tích ch
d
a vào s
li
u th
c
 p và s
li
u thu th
 p
đượ 
c.
 
Ch
nghiên c
u hình th
c l
ươ 
ng trong doanh nghi
 p th
c t
 p và công tyxây d
ng 621, công ty 721 mà tr 
ng tâm là t
 p trung
đ
i sâu nghiên c
u, phântích
ư
u
đ
i
m c
a ph
ươ 
ng pháp tr 
l
ươ 
ng theo s
n ph
m.
 
Ch
ch
ế
 
độ
ti
n th
ưở 
ng, các kho
n tr 
ợ 
c
 p trong Doanh nghi
 p
đ
ã kíchthích ng
ườ 
i lao
độ
ng nh
ư
th
ế
nào.
 
Ch
nghiên c
u trong 3 n
ă
m 2001,2002,2003.
SVTH: Lâm H
ng Minh Trang
3

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
thuybien added this note
alo
thuybien added this note
vghfhgfh
nguyencong2010 liked this
nguyencong2010 liked this
nguyencong2010 liked this
jumazzi liked this
Linhkid Pham liked this
saothuytinh_imissyou liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->