Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
E-Book No.5 Internet PR буюу Интернэт ПиАр

E-Book No.5 Internet PR буюу Интернэт ПиАр

Ratings: (0)|Views: 2,243|Likes:
Published by The New Media Group
Яагаад та Интернэт ПиАр-ыг сонгох ёстой вэ? Интернэт ПиАр-ыг хэрхэн амжилттай хэрэгжүүлэх, түүний хэрэглээ болон таньд маш хэрэгтэй зөвөлгөөнүүдийг энэхүү E-Book-ээс олж уншина уу.
Яагаад та Интернэт ПиАр-ыг сонгох ёстой вэ? Интернэт ПиАр-ыг хэрхэн амжилттай хэрэгжүүлэх, түүний хэрэглээ болон таньд маш хэрэгтэй зөвөлгөөнүүдийг энэхүү E-Book-ээс олж уншина уу.

More info:

Published by: The New Media Group on Nov 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2013

pdf

text

original

 
1
Internet PR
 
2
Internet PR
АГУУЛГА
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................0304050607
Агуулга
 
3
Internet PR
ЯАГААД ИНТЕРНЭТ ПИАР-ИЙГ СОНГОХ ЁСТОЙ ВЭ?
Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä äýëõèé äàõèíû ñàÿ ñàÿ õýðýãëýã÷èä Èíòåðíýò ñ¿ëæýýã àøèãëàí õîîðîíäîî ìýäýý ìýäýýëýëñîëèëöîæ, õîëáîî õàðèëöàà òîãòîîæ áàéíà. ªìíº íü õýðýãëýã÷èä öàõèì øóóäàíã ãîë÷ëîí àøèãëàäàã áàéñàíáîë ºíºº ¿åä áëîã, Ôýéñá¿¿ê, Òâèòòýð ãýõ ìýò îëîí òºðëèéí îëîí íèéòòýé õàðèëöàõ ìýäýý ìýäýýëëèéíñ¿ëæýý öàõèì õóóäñóóäын нэгдлээр äàìæóóëàí õîîðîíäîî õîëáîãäîæ áàéíà. Õýðýãëýã÷äèéí ýíýõ¿¿ ºñºííýìýãäýæ áóé õýðýãëýýíä òóëãóóðëàí ÏèÀð ìýðãýæèëòí¿¿ä áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãààíäàà Èíòåðíýòèéãºðãºíººð àøèãëàõ áîëæýý.Òåõíèê òåõíîëîãè õºãæèõèéí õýðýýð Èíòåðíýò ñ¿ëæýý ÷ ìºí àäèë óëàì áîëîâñðîíãóé áîëîí õºãæèæ áàéãààáºãººä á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýíèé èäýâõèæ¿¿ëýëò, ñóðòàë÷èëãààã õèéõ, àøèã îëîõ, ìýäýý ìýäýýëëèéãò¿ãýýõ, áîëîâñðîë îëãîõ, çóãàà öýíãýëèéí ãýõ ìýò òºðºë á¿ðèéí çîðèëãîîð Èíòåðíýòèéã àøèãëàæ áàéíà.Àëáàí áàéãóóëëàãà, áèçíåñ á¿ð öàõèì õóóäàñ, Ôýéñá¿¿ê äýìæèã÷èéí õóóäàñ /fan page/, Òâèòòýðõýðýãëýã÷èéí äàíñ /account/-òàé áîëæ áàéãàà ºíºº ¿åä Èíòåðíýò ÏèÀð-èéí ¿¿ðýã íýí ÷óõàë. Òèéìýýñóëàìæëàëò ÏèÀð-èéí îðîíä Èíòåðíýò ÏèÀð-èéã àøèãëàõ íü èë¿¿ èõ ¿ð ºãººæ, àìæèëòûã äàãóóëæ áàéãààþì.
Яагаад Интернэт ПиАр-ийг сонгох ёстой вэ?

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->