Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EN2012 Limba Romana Model Precizari

EN2012 Limba Romana Model Precizari

Ratings: (0)|Views: 2,020|Likes:
Published by mehighlkp

More info:

Published by: mehighlkp on Nov 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2011

pdf

text

original

 
 CENTRUL NAłIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE
1
Evaluarea naŃională pentru elevii clasei a VIII-ala disciplina LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂAnul şcolar 2011-2012Introducere
Evaluarea naŃională este examenul pe care îl susŃin elevii din clasa a VIII-a, în conformitate cuordinul ministrului educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219 privind organizarea şidesfăşurarea evaluării naŃionale pentru absolvenŃii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2011-2012 şivizează evaluarea sumativă atât a competenŃelor specifice şi a conŃinuturilor asociate acestora,conform programei şcolare actualizate pentru clasa a VIII-a, cât şi a conŃinuturilor dinprogramele şcolare actualizate pentru clasele a V-a–a VII-a, ce sunt valorificate în clasa a VIII-a.Această probă scrisă are durata de 120 de minute.
Structura probei de evaluareSubiectul I (42 de puncte):
 
componenta A (30 de puncte)
: itemi semiobiectivi cu răspuns scurt şi cu răspuns elaborat(5 itemi x 6 puncte = 30 de puncte)
 
componenta B (12 puncte)
: item subiectiv - 8 puncte (pentru conŃinutul compunerii);2 puncte (pentru redactarea unui conŃinut adecvat cerinŃei formulate); 2 puncte (pentrurespectarea limitei minime de spaŃiu indicate)
Subiectul II (36 de puncte):
 
componenta A (24 de puncte)
: itemi obiectivi cu alegere multiplă şi itemi semiobiectivi curăspuns scurt (4 itemi x 6 puncte = 24 de puncte)
 
componenta B (12 puncte)
: item subiectiv - 8 puncte (pentru conŃinutul compunerii);2 puncte (pentru redactarea unui conŃinut adecvat cerinŃei formulate); 2 puncte (pentrurespectarea limitei minime de spaŃiu indicate)
Redactarea întregii lucrări (12 puncte)
vizează competenŃa specifică 2.2 - utilizarea înredactarea unui text propriu a cunoştinŃelor de lexic şi de morfosintaxă, folosind adecvat semnelede ortografie şi de punctuaŃie:
unitatea compoziŃiei – 1 punct;
 
coerenŃa textului – 2 puncte;
 
registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conŃinutului – 2 puncte;
 
ortografia – 3 puncte;
 
punctuaŃia – 2 puncte;
 
aşezarea corectă a textului în pagină – 1 punct;
 
lizibilitatea – 1 punct.
 
Se acordă
10 puncte
din oficiu.
 
 
2
CompetenŃe de evaluat
Conform precizărilor din programa de examen, evaluarea naŃională vizează:
evaluarea competenŃelor elevilor de receptare a mesajului scris, din texte literare şinonliterare, în scopuri diverse;
evaluarea competenŃelor de exprimare scrisă/de utilizare corectă şi adecvată a limbiiromâne în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuridiverse.RelaŃia dintre competenŃele specifice, conŃinuturile asociate şi competenŃele de evaluat pentrusubiectul I. A este redată în tabelul următor:CompetenŃe specifice ConŃinuturi asociate CompetenŃe de evaluat-moduri de expunere (naraŃiune,descriere, dialog, monolog)-identificarea modurilor deexpunere în text-structuri în textele epice (logicaacŃiunii, timp, spaŃiu, modalităŃi decaracterizare a personajelor,relaŃiile dintre personaje) şi lirice(concordanŃa dintre forma grafică apoeziei şi ideea transmisă deaceasta, eul liric)-evidenŃierea elementelor destructură în textele epice şilirice-trăsături specifice genului epic şiliric-identificarea trăsăturilor specifice-procedee de expresivitate artistică(figuri de stil: personificarea,alegoria, repetiŃia fonetică/aliteraŃia, metafora, hiperbola,epitetul, comparaŃia, repetiŃia,enumeraŃia şi antiteza)- identificarea unei figuri de stilstudiate1.1. dovedirea înŃelegeriiunui text literar, pornindde la cerinŃe date- elemente de versificaŃie (măsura,rima, ritmul, versul, strofa)-identificarea elementelor deversificaŃie-arhaisme, regionalisme şineologisme-identificareaarhaismelor, regionalismelor şia neologismelor -cuvinte derivate, compuse sauobŃinute prin conversiune, familiade cuvinte-identificareacuvintelor derivate, compusesau obŃinute princonversiune/formarea familieide cuvinte-categorii semantice studiate:sinonime, antonime, omonime,cuvinte polisemantice; construcŃiipleonastice; sensurile cuvintelor încontexte diferite-indicarea sensului/sensurilor cuvântului în context-valori expresive ale nivelurilor limbii (fonetic, lexical şimorfosintactic) într-un text dat-indicarea valorii expresive acuvântului în context-despărŃirea cuvintelor în silabe -despărŃirea corectă în silabe1.2. sesizareacorectitudinii şi a valoriiexpresive a categoriilor morfosintactice, amijloacelor de îmbogăŃirea vocabularului şi acategoriilor semanticestudiate, a ortografiei şipunctuaŃiei-topică şi punctuaŃie; relaŃiisintactice-indicarea rolului topicii, alsemnelor de punctuaŃie înrelaŃiile sintactice
 
 
3
RelaŃia dintre competenŃele specifice, conŃinuturile asociate şi competenŃele de evaluat pentrusubiectele I. B şi II. B este redată în tabelul următor:CompetenŃe specifice ConŃinuturi asociate CompetenŃe de evaluat-redactarea unor texte reflexive şiimaginative (compuneri carepresupun exprimarea propriilor sentimente cu ocazia unuieveniment personal, social saucultural; evidenŃierea unor trăsăturiale unui obiect - peisaj, persoană(într-o descriere/într-un portret)-redactarea unor compuneri, avândca text suport texte literare(rezumat, caracterizare depersonaj)- redactarea unor scurte naraŃiuni;continuarea unor dialoguri- aplicarea tehnicilor deredactare2.1. redactarea diverselor texte, cu scopuri şidestinaŃii diverse,adaptându-le la situaŃia decomunicare concretă- exprimarea argumentată a opinieipersonale privind structura textului,semnificaŃia titlului, procedeele deexpresivitate şi semnificaŃiilemesajului din fragmentul dat- argumentarea opinieipersonale2.2. utilizarea înredactarea unui textpropriu a cunoştinŃelor delexic şi de morfosintaxă,folosind adecvat semneleortografice şi depunctuaŃie- folosirea corectă a semnelor depunctuaŃie la nivelul propoziŃiei, alfrazei; a elementelor de lexicstudiate în clasele V- VIII şi acunoştinŃelor de morfosintaxă înexprimarea scrisă corectă-aplicarea cunoştinŃelor delexic, morfosintaxă, deortografie şi de punctuaŃieRelaŃia dintre competenŃele specifice, conŃinuturile asociate şi competenŃele de evaluat pentrusubiectul II. A este redată în tabelul următor:CompetenŃe specifice ConŃinuturi asociate CompetenŃe de evaluat1.1. dovedirea înŃelegeriiunui text nonliterar,pornind de la cerinŃe date-texte nonliterare (textepublicitare, articolul deziar/de revistă, anunŃul,ştirea)-idei principale, ideisecundare; ordinea logicăşi cronologică a ideilor/a întâmplărilor dintr-un text-identificarea informaŃiilor cu privire lamesajul textului nonliterar 1.2. sesizareacorectitudinii şi a valoriiexpresive a categoriilor morfosintactice, amijloacelor de îmbogăŃirea vocabularului şi acategoriilor semanticestudiate, a ortografiei şipunctuaŃiei- categorii morfologicespecifice părŃilor de vorbire(conform programeloşcolare pentru claselea V-a - a VIII-a)-elemente de sintaxă apropoziŃiei şi a frazei-indicarea valorii sintactice şimorfologice a cuvântului-identificarea elementelor de sintaxă apropoziŃiei şi a frazei

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->