Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23300, 1.11.2011]

Oslobođenje [broj 23300, 1.11.2011]

Ratings: (0)|Views: 212 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2013

pdf

text

original

 
Tu`ila{ tvo TK-aBara` za EP 2012.
Doc. dr. VladoAzino vi},
profesor na Odsjeku za sigurnost FPN-a u Sara jevu
OSLOBO\ENJE
UTORAK
, 1. 11. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.300Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
IZ je shva tio da
problempos to ji
5. strana
Me vlidJa{are vi}
ne prizna je Sud BiH
ODRE\EN PRI TVOR,NAPADA^ U KPZ-uU SARAJEVU
3. strana
ZABRANJEN PROLAZ KFOR-uI EULEX-u
SRBI S BARIKADE VRA TILI DREWSA
14. str.
Palestina postala~lanicaUNESCO-a
Uprkos pri jetnjama Washingtona
Foto: 24 sata
16. strana
S PORTUGALOMIPAK U ZENICI
46. strana
U 2011. JEDNAOP  TU@NICA
8. strana
 
La`na korek  tnostu procesuiranju zlo~ina
Predsjeda va ju}iPredsjedni{tva BiH @eljkoKom{i} i ~lanPredsjedni{tva BiH BakirIzetbego vi}primili su ju~erSergea Brammertza, gla vnogtu`iocaTribunala u Haagu.Na sastanku je razgo varano o saradnji Tu`ila{tva i BiH, zatim o primjeniStrate- gi je o procesuiranjuratnihzlo~ina, kao i o napretku u kri vi~nomgonjenju za ra- tnezlo~ine u BiH. Ova posjetagla vnog tu`iocaHa{kogtribunala je u unkci jipri- prema za naredniiz vje{tajVi je}usigur- nosti UN-a, ko ji}e bitipodnesenpolo vi- nomno vembra2011. godine. Predsjeda va ju}iKom{i} je saradnju s Tribunalomoci jenioveomadobrom i izraziouvjerenje da }e se takonasta viti i ubudu}e. Prilikomimplementaci jeStra- tegi jevidi se da je ona vi{epoliti~kine- gopra vni akt, ~ime se `eliposti}ila`nakorek tnost u procesuiranjuzlo~ina. ^lanPredsjedni{tva BiH BakirIzetbe- go vi}intereso vaose za mogu}nostina- pretka u procesusu|enjaKarad`i}u i Mladi}u, ho}e li biti`albe na presudu u di jelueekti vnekontrole, kao i o sudbi- niuni{tenihdokaza za Srebrenicu. Ta- ko|er se pohvalnoizrazio o u~e{}umla- dihpra vnika u Tribunalu i podr`aonas- ta vak i pro{irenjetakvogpro jekta. Gla vnitu`ilacHa{kogtribunalaintere- so vaose za sudbinupredmetaustuplje- nihdoma}empra vosu|u i na ja viopo- dno{enjesvogredo vnogiz vje{ta japolo-  vinomnarednogmjeseca. Sastanku je pri- sustvo vao i BorisBuha, sa vjetnik u kabi- netu~lanaPredsjedni{tva BiH Neboj{e Radmano vi}a.
OSLOBO\ENJE
utorak, 1. novembar 2011. godine
2
U @I@I
SERGEBRAMMERTZUPREDSJEDNI[TVUBiH
VIJESTI
Srednjobosanska`upani ja}e u ~et vrtakdobitino vuVladu, kazali su za Oslobo|enjeLidi jaBradara, pred- sjednica@upanijskogodbora HDZ- a BiH za SB@,i ZukanHelez, predsje- dniksrednjobosanskogKantonal- nogodbora SDP-a. Ju~er je odr`ansastanaklidera`upanijskihorganiza- ci ja dva HDZ-a, SDP-a i SDA na ko- jem je postignutkona~andogo vor. Bradara je kazalakako}e danas bitipoznato tko }e bitimandatar za sastavno veVlade ove `upani-  je, a premi jerskudu`nost}e obna- {atikandidat SDA. Helez je, pak, rekaokako}e no vipremi jer u SB@-u, naj vjero jatni je, bitiTahir Lendo (SDA), nekada{njina~elnik  Op}ineTra vnik.
Raspodjelapozici ja
- Imeno vanjeVlade}e se dogodi- ti u ~et vrtak, dok }e u utorakbitipo- znato tko je mandatar za sastavno-  veVlade SB@-a. Dana{nji je sastana bio samonasta vakdosada{njihdo- go vora. Kona~no smo sta vili na pa- pirrasporedministarsta va, kazala je Bradara.Otkrila je kako}e SDA, pored premi jera, dati i ministragospo- darstva, dok }e SDP-u pripastimi- nistarstvapoljopri vrede, vodopri vre- de i {umarstva, fnanci ja te obno ve i po vratka.- Dva HDZ-a su, pak, dobilaminis- tarstvaobrazo vanja, unutarnjihpo- slo va, zdrav stva i prav de. Tako|er, mi- nistarfnanci ja, ko jega}e kandidira- ti SDP, }e biti iz redahrvatskogana- roda. Postigli smo dogo vor i o raspo- djelidu`nosti u `upanijskimagenci-  jama, ondo vima i za vodima. Sam sporazum je postignut s nizomkom- promisa, izja vila je Bradara. Helez je, tako|er, rekaokako}e u ~et vrtak u 11 satibitiodr`anasjedni- caSkup{tinekantona na ko joj}e se pot vrditino vaVlada. - Mislimkako}e ova Vladaraditi timski i programski. Gospo|aBra- dara se pokazala kao vrlokorek tna i mislimkakone}emoimatiproble- ma, rekao je Helez.Mi{ljenja je i kakopoliti~kestran- kesadatreba ju„prepustitiljudima od struke da radesvojposao i da pro vodeprogramko ji je prednjima“. - Svakoministarstvo je podje- dnako i od SDP-a i od SDA i od dvaHDZ-a. Dakle, mora se raditiza je- dno. Ako se bilo{to budedi jelilo, on- da}e i u Vladibitipodjela. Ja sam protivtakvogna~inarada. Ljudima ko jibuduobna{aliunkci je u no voj  Vladikantonatrebamopomo}i i ola- k{atiposao, rekao je Helez. Bradara je, pak, kazalakakopos- tignutimsporazumom u sredi{njoj Bosninitkoni je u potpunostizado-  voljan, ali i kako}e no vavlastbitior- mirana od legitimnihpoliti~kih predsta vnika tri naroda.
Par tneri u vlas ti
- Nitko ne mo`ebiti u potpunos- tizado voljanpostignutimsporazu- mom, no morali smo raditikompro- mise. HDZBiH je imaopobjedni~ki rezultat u SB@-u, no zbogmanjka-  vostiIzbornogazakonabili smo izba~eni iz vlasti. Naposljetku smo, ipak, postiglidogo vor i u SB@-u }e sa- davlastbitiuspostav ljena od legiti- mnihpoliti~kihpredsta vnika sva tri naroda, istaknula je Bradara te do- dalakako}e sastavno veVlade ove `upani jebititakav da }e sve stranke moratibiti u partnerskimodnosima. - Moramobitipartnerijednidru- gima i za jednosnositiodgo vornost za rad no veVlade`upani je, izja vi- la je Bradara.
J. GUDELJ
Napokondogo vor u SB@-u
 SDA mjes topremi jera
No vaVlada SB@-a bi}eimeno vana u ~et vrtak
TahirLendo, premi er?
KOREKTNA BRADARA Gospo|a Bradara se pokazala kao vrlo korek  tna i mislim kako ne}emo ima tiproblema, rekao je Helez
Sud Bosne i Hercego vine na  ju~era{njem je ro~i{tuodbiopri-  jedlogTu`ila{tva BiH da se Zora- nuBabi}u, Miloradu[krbi}u i @eljkuStojni}uodredipritvor, te }e oni ostati na slobodi. Babi}, [krbi} i Stojni} su prvostepe- nompresudomprogla{enikri-  vim za zlo~inepo~injene na Ko-ri}anskimsti jenama, odnosno ubistvonajmanje150 ci vila s podru~jaPri jedora, da bi pro{le sedmiceApelacionovi je}euki- nulo tu presudu i odredilopono-  vnosu|enje.
Opasnost od bi jega
Pri jedlog za odre|ivanjepri- tvoraVi je}e, ko jim je predsjeda-  vaosudi jaTihomirLuke{, ju~er  je prihvatilosamo za Du{ana Janko vi}a, ~et vrtogoptu`enog za istizlo~in, ko ji je pri jedeset mjeseci, uo~iizricanjapresude, pobjegao.Tu`iteljicaSla vicaTerzi}ju~er  je istakla da posto jiopasnost da optu`eni, kao i Janko vi}, pobje- gnu, jer je evidentno da posto ji dobroorganiziranamre`apo- maga~a. Terzi} je naglasila i strah od naru{a vanjaja vnogreda i mira, te se pozvala na pisma udru`enjaporodica`rta va i svje- doka sa podru~jaPri jedora, u ko-  jem oni isti~u da zbogpu{tanja tro jiceoptu`enih na slobodura- zmi{lja ju i o napu{tanjumjesta prebi vali{ta. Tu`iteljica je podsjetilaVi je}e da je protivBabi}a, [krbi}a, Jan- ko vi}a i Stojni}asvjedo~io niz svjedoka i da svi zna ju ko su oni. Uz sve to, tu`iteljicaTerzi}pozva- la se i na tek sto vepisane u Oslo- bo|enjunakonobja veodluke  Apelacionogvi je}a da se sudska presudaukida, a optu`enipu{ta-  ju na slobodu uz mjerezabrane. Oslobo|enje je, podsje}amo, pi- salokakoApelacionovi je}eni je obrazlo`ilosvo juodluku, te ko- mentiralo~injenicu da se za Jan- ko vi}apropisu jemjeraprema ko joj}e ga policajciobila ziti na ku}nojadresi, iako je pobjegao?! Branioci~etvoriceoptu`enih su pisma`rta va i svjedoka, te no-  vinske~lankenazvalipritiskom na Sud, a jedan od njih je ~ak upozorio da bi se u sve trebala uklju~iti i regulatornaagenci ja za medi je(instituci ja s takvimnazi-  vom ne posto ji, posto jeVi je}e za {tampu i Regulatornaagenci ja za komunikaci je op.a.). No, brani- ocima ne smeta{to RTRS, napri- mjer, ne pominjeni jednu od 150 `rta va.OdbranaZoranaBabi}a je is- taklakako su procjene o opa- snosti od bjek stvapau{alne i da Babi}nema ni mre`upoma- ga~a ni fnansijskemogu}nosti za bi jeg, a uz to je i te{kobolestan. Babi}evabraniteljicaSla vicaBa-  ji}komentarisala je i dokazeko-  je je tu`iteljicaprilo`ila, odnosno tek sto veobjav ljene u Oslo- bo|enju i pisma`rta va i svjedo- ka, ko ji su na ja viliproteste.
Pla~prvoop tu`enog
- Otkud se no vinski~lancimo- gusmatrati za ek splicitandokaz? Ovo je pritisak na Sud da onmoraodreditipritvor, rekla je Ba-  ji}. Babi} se, nakonnjego vebra- niteljice, Suduobratio za ri je~, a ondasamozaplakao.  AdvokatodbjeglogJanko vi}a  je Sudukazaokako je ~injenica da je njegovbranjenik u bi jegu, ali da odlukaApelacionogvi-  je}a o ukidanjupritvora i prvos- tepeneodluke kod njegastvara po vjerenje. - Ja sam siguran, a u to meubje|uje i porodica, da }e se Jan- ko vi}po ja viti na otvaranjugla-  vnogpretresa, rekao je advokat RankoDaki}.
J. FETAHOVI]
Babi}, [krbi} i Stojni}
os ta ju na slobodi
Sud odbiopri jedlogTu`ila{tva za pritvaranje
Tu`iteljicaTerzi}istaklaopasnost da optu`eni, kao i Janko vi}, pobjegnu, jer posto jidobroorganiziranamre`apomaga~a
Zo anBabi}do azi u Sud
Foto: D. ]UMUROVI]
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
utorak, 1. novembar 2011. godine
3
U @I@I
Sud Bosne i Hercego vineodre- dio je pritvor za Me vlidaJa{are vi}a, ko ji je u petakpucao na Ambasa- duSjedinjenihAmeri~kihDr`ava. On je ju~erotpu{ten iz bolnice, te  je nakonsudskogro~i{ta za odre|ivanjepritvoraodvezen u KPZ Sara je vo. Pritvormo`etra ja- tinajkasni je do 28. no vembra, pot vr|eno je u Sudu BiH.
Opasnost od bi jega
Ro~i{te za odre|ivanjepritvo- raJa{are vi}u, ko je je Tu`ila{tvo Bosne i Hercego vinezatra`ilo zbogopasnosti od bi jega, utica-  ja na svjedoke i dokaze, te bo-  jazni od ponav ljanjakri vi~nog djela, vodio je sudi jaNenad [eleda.Ja{are vi} je u Sud do vezen kolimaHitnepomo}i, a tokom ro~i{ta je sjedio sa po vri-  je|enomnogompodignutom na drugustolicu. Na po~etkuro~i{ta, [eleda  je upitao da li neka od strana u predmetu ima primjedbi{to on vodipostupak. Ja{are vi} je na to odgo vorio: “Nemam, sve sudi je su jednake kod Allaha.” Tu`ilacDubrav ko^ampara  je, obrazla`u}izahtjev za pri- tvor, kazao da su dokazi da je Ja{are vi}po~inio ovo kri vi~no djelodostav ljeniSudu, ali je za- molio da se za sada ne dostav - lja juodbrani i optu`enom, jer to mo`eugrozitiistragu. ^ita ju}injego veli~nepodat- ke, sudi ja[eleda je Ja{are vi}a upitao za {ta je rani jeosu|ivan i ko ga je osudio. Ja{are vi} je na to rekao da ga je osudio“la`nisud Austri je“.On je, pod- sje}amo, 2005. u Austri jiosu|enzbogplja~ke100.000eura(nisubilila`ni).[eleda je potomupozorioJa- {are vi}a da se u Sudumora pona{atipristojno i da nikog ne smi jevri je|ati ili }e,u supro- tnom, bitiudaljen iz sudnice. Ja{are vi}evbranilacadvokat SenadDupo vac je na ro~i{tu kazaokakosmatra da nisuza- do voljeniuslo vi za pritvaranje njego vogkli jenta, te da bi pri- tvormogaobitiadekvatnoza- mi jenjenmjeramazabrane. Dupo vac je, tako|er, tvrdio da ono {to je Ja{are vi} u petak  po~inio, puca ju}i iz automatske pu{ke na ameri~kuambasa- du, ni jeteroristi~ki~in.
Ni jeterorizam
- U postupkuMe vlidaJa{are-  vi}anemaobilje`jakri vi~nog djelaterorizma. Kri vi~nodje- loterorizam ima dva elemen- ta, a jedan od njih je ciljko ji se`eliposti}i. [ta je bio ciljradnjeko ju je Ja{are vi}po~inio28. oktobra? Njegovcilj bio je dabudeubi jen odlicauposle- nih u Ambasadi, da bi na taj na~instekaostatusmu~enika, odnosno{ehida i oti{ao u d`ennet. Ali, spletomokol- nosti, taj ciljni jeispunjen i ovo nemaobilje`jekri vi~nogdje- laterorizma. Dakle, mora ju posto jatidokazi ili forenzi~ki nalazi, ko jiupu}uju na to da je nekopo~iniokri vi~nodjelo terorizma, rekao je Dupo vac, pono viv {ikakonemaopasnos- ti da bi Ja{are vi}mogaopono-  viti ovo kri vi~nodjelo, jer je on samohtiopostati{ehid. Advo- katni jerekao kad se Ja{are vi} predomislio. Dupo vacmisli da su medi ji i tu`ila{tvonakonnapada na ameri~kuambasadustvorili atmosferuvanrednesituaci je i dalipre velikupa`njudoga|aju ko ji to, po njego vommi{lje- nju, ne zaslu`uje.[eleda je potomupitaoJa{a- re vi}asla`e li se sa onim{to jenjegovbranilacgo vorio. - S ne~imjesam, s ne~imni-sam. On je tu {to morabiti, a jabih volio da {utim. Tu sam {tomorambiti. Ovaj sud je izmi{- ljen i on kod Allaha ne vri jedi, rekao je Ja{are vi}. [eleda je Ja{are vi}u na to ka- zaokakonjego vuvjerupo{tu-  je, ali da na takavna~in nemo`ekomunicirati u dr`a vnom Sudu.- Mo`da je za vas ovaj sudizmi{ljen, ali ja nisam. Ovo jedr`a vni sud i tako se ne mo`ekomunicirati, kazao je [eleda.
Dozvoljeneknjige
Tu`ilac^ampara je naglasio kako je u vi{ena vratarazgo va- rao sa Ja{are vi}em i da on ne pokazu jeka janje za ono {to je uradio.- Ovaj~o vjek je nezakonito bora vio u Bosni i Hercego vini i ako se na|e na slobodi, mogao bi pobje}i, istakao je ^ampara, do- da ju}ikakotvrdnjeJa{are vi}evog advokatakakoovajni jeostvario svojcilj da budeubi jen, idu u pri- logbo jazni da bi on mogaopono-  vitikri vi~nodjelo. Ja{are vi} je ju~erSudupot-  vrdio da je dr`av ljaninRepubli- keSrbi je, sa prebi vali{tem u No vomPazaru, te da ne posje- du jedr`av ljanstvonekedruge zemlje.Na zahtjevnjego vogadvoka- ta, Ja{are vi}u je dozvoljeno da u pritvoruposjedu jedvi jeknji- ge: Ku’ran i „Zape~a}enid`en-netskinapitak“.
J. FETAHOVI]
Me vlidJa{are vi} ne
prizna je Sud BiH
Odre|enpri tvor, napada~ u KPZ-u uSara je vu
Nastavlja se istra ga
Glasnogo vornikTu`ila{tvaBo- sne i Hercego vineBorisGrube- {i}pot vrdio je da ta instituci ja i agenci je za pro vedbuzakona jo{  vodeopse`nuistragu o teroris- ti~komnapadu na Ambasadu SjedinjenihAmeri~kihDr`ava u Sara je vu. U okviruistrage, rekao  je Grube{i}, pro vode se pretresi i ispitu jevelikibrojosoba, a isto }e se raditi i u narednimdanima. O detaljimavezanim za istragu Grube{i}ni jehtiogo voriti. - Radiza{titeinteresaistrage, Tu`ila{tvo i agenci je za pro-  vo|enjezakona ne moguja-  vnostiiznositidetalje o saslu{a- nimlicima i prona|enimdoka- zima i to }e bitiu~injeno tek na- konpotpunogza vr{etkaistrage, saop}eno je.Tim ameri~kogFederalnogbiroa za istragestigao je u BiH i bliskosa- ra|uje sa lokalnimvlastima na is- tra`ivanjunapada na Ambasadu SAD-a u BiH. Dolazak FBI-ja pot-  vr|en je i iz kancelari je za odnose s ja vno{}uAmbasade SAD-a u Sara je vu. Iz Ambasade SAD-a u BiH nisumogli da saop{tevi{e detalja, jer je istraga u toku. Dolazakpripadnika FBI-ja na-  ja vio je ambasador SAD-a u BiH PatrickMoon ve}dan nakon napada, i tom prilikomistakao da }e oni pro vestiistragu o {te- tiko jaje nastala na objektu ameri~keambasade. Se jadPlo jo vi}, za ko jeg se sma- tra da je blizakMe vliduJa{are vi}u, u izja vi za zagreba~kiJutarnjilist  je negiraobilokakvupo vezanost sa napadom na Ambasadu SAD- a. Plo jo vi} je ro|en u No vomPa- zaru, a nastanjen u Zagrebu. - Ne pozna jemMe vlidadobro, mo`da sam ga susreo na dru`enji-ma u Mao~i, gdje smo se mi bra}asasta jali. Mi smo bra}a po islamu, rekao je Plo jo vi}. Zdrav stvenostanjeMirsada  Veli}a, policajcako ji je ranjen u teroristi~komnapadu na Amba- sadu SAD-a u Sara je vu, stabilno  je, rekao je BakirNaka{, direktor Op}ebolnice„AbdulahNaka{“. - On je pre vi jen i zado voljni smo tokomnjego vogoporav ka. Ranjenimladi}ni jepokretan i njegovopora vaktra ja}enajma- nje tri nedjelje, po jasnio je Na- ka{, doda ju}i da se nada da }e opora vakpolicajcanormalno te}iiako se radi o ratnojrani, ko-  ja je podlo`nainfekci ji. On je jo{ rani je za medi jeizja vio da je ranogo voriti o eventualnim posljedicamaranja vanja, budu}i da je ri je~ o prostrelnojrani oba sko~nazgloba.
D. P.
FBI u Sara jevu Bra}a po islamuPolica jac se oporavlja
Ovaj sud je izmi{ljen i on kod Allaha ne vri jedi, rekao je Ja{are vi}, na {ta ga je sudi jaupozorio da se u dr`a vnomSudu ne mo`ekomunicirati na taj na~in
Ja{are vi} je imao za cilj da ga ubi ju i da takopostanemu~enik, te ode u d`ennet, ka`enjegovbranilac
POLICIJA ILI SPLET OKOLNOSTINjegov cilj bio je dabude ubi jen od lica uposlenih uAmbasadi, da bi na  taj na~in stekaosta tus mu~enika,odnosno {ehida i oti{ao u d`ennet.Ali, sple tomokolnos ti, taj ciljni je ispunjen
Pri vor mo`e tra a i najkasni e do 28. novembra, potvr|eno je u Sudu BiH
Foto: 24 sata
VANREDNA SITUACIJADupo vac misli da su medi ji i tu`ila{ tvo nakon napada na ameri~ku ambasadu stvorili atmosferu vanredne si tuaci je i dali pre veliku pa`nju doga|aju ko ji to, po njego vom mi{ljenju, ne zaslu`uje

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Verka Dukovska liked this
Midhat liked this
Midhat liked this
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->