Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
39Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Este Dumnezeu o Treime Sfântă?

Este Dumnezeu o Treime Sfântă?

Ratings: (0)|Views: 430 |Likes:
- Introducere
- Este Sfânta Treime Biblică?
- Originile surprinzătoare ale doctrinei Sfintei Treimi
- Cum este Dumnezeu dezvăluit în Biblie
- Cum este Dumnezeu Unul?
- Este Duhul Sfânt o persoană?
- Duhul Sânt: Puterea transformatoare a lui Dumnezeu
- Scopul lui Dumnezeu pentru tine
- Introducere
- Este Sfânta Treime Biblică?
- Originile surprinzătoare ale doctrinei Sfintei Treimi
- Cum este Dumnezeu dezvăluit în Biblie
- Cum este Dumnezeu Unul?
- Este Duhul Sfânt o persoană?
- Duhul Sânt: Puterea transformatoare a lui Dumnezeu
- Scopul lui Dumnezeu pentru tine

More info:

Published by: United Church of God on Nov 01, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2013

pdf

text

original

 
Is God a Trinity - Este Dumnezeu o Treime Sfânt
ă
.doc
 
- 1 -
Este Dumnezeu oTreime Sfânt
ă
?
¤ 2011
Biserica Unit
ă
a lui Dumnezeu,
o Asocia
 ţ 
ie Interna
 ţ 
ional 
ă
 .
Toate drepturile rezervate. Scripturile în aceast
ă
bro
ş
ur 
ă
sunt citate din traducerea româneasc
ă
a lui Dumitru Cornilescu prin e-Sword ¤ copyright 2000-2009 Rick Myers, www.e-Sword.net, toate drepturile rezervate mondial (dac
ă
nu este men
ţ
ionat altfel).Autor: Scott Ashley, Tom Robinson, John Ross Schroeder. Critici Editoriali: Gary Antion, Bob Berendt, Bill Bradford, AaronDean, Bill Eddington, John Elliott, Roger Foster, Roy Holladay, Paul Kieffer, Victor Kubik, Darris McNeely, Melvin Rhodes,Mario Seiglie, Robin Webber, Donald Ward. Traducere: Dumitru-Dan Teodorescu.
ACEAST
Ă
PUBLICA
Ţ
IE NU ESTE DE VÂNZARE.
Este un serviciu educativ gratuit în interesul public, publicat deBiserica Unit
ă
a lui Dumnezeu, o Asocia
ţ
ie Interna
ţ
ional
ă
[United Church of God, an International Association]
 
Is God a Trinity - Este Dumnezeu o Treime Sfânt
ă
.doc
 
- 2 -
Con
ţ
inut
Introducere 3
De
ş
i este una dintre cele mai acceptate
ş
i respectate doctrine ale Cre
ş
tin
ă
t
ăţ
ii principale, teologiiadmit c
ă
Treimea Sfânta este pe departe de neîn
ţ
eles.
Este Sfânta Treime Biblic
ă
? 6
Desigur c
ă
o înv
ăţă
tur 
ă
atât de r 
ă
spândit
ă
 
ş
i popular 
ă
ca a Treimii Sfinte este Scriptural
ă
, nu-ia
ş
a? Totu
ş
i, din nou
ş
i din nou, teologii
ş
i cercet
ă
torii admit c
ă
o asemenea înv
ăţă
tur 
ă
nu poate fig
ă
sit
ă
în Biblie.
Originile surprinz
ă
toare ale doctrinei Sfintei Treimi 10
Pu
ţ
ini oameni cunosc cum s-a ajuns ca doctrina Sfintei Treimi s
ă
fie acceptat
ă
–la mai multesecole dup
ă
ce Biblia a fost completat
ă
!
Ş
i totu
ş
i originea Treimii Sfinte se g
ă
se
ş
te în istorie cumult mai înainte.
Cum este Dumnezeu dezv
ă
luit în Biblie 23
O în
ţ
elegere corect
ă
a lui Dumnezeu poate veni numai dintr-o sigur 
ă
surs
ă
– dezv
ă
luirea luiDumnezeu pentru omenire – Biblia. Ce ne dezv
ă
luie Biblia despre Dumnezeu Tat
ă
l
ş
i IsusHristos?
Cum este Dumnezeu Unul? 43
Scripturile ne spun c
ă
„Domnul, Dumnezeul nostru, este un singur Domn (Marcu 12:29)” – deunde unii cred c
ă
trei persoane exist
ă
ca un singur Dumnezeu. Dar este aceasta cu adev
ă
rat ce nedezv
ă
luie Biblia?
Este Duhul Sfânt o persoan
ă
? 50
Mul
ţ
i presupun c
ă
Duhul Sfânt este a treia persoan
ă
divin
ă
din Treimea Sfânt
ă
, împreun
ă
cuTat
ă
l
ş
i Fiul. Dar o cercetare mai aprofundat
ă
a Bibliei dezv
ă
luie probleme cu punctul acesta devedere.
Duhul Sânt: Puterea transformatoare a lui Dumnezeu 62
Contrar înv
ăţă
turilor Trinitariene, Scripturile ne dezv
ă
luie c
ă
Duhul Sfânt nu este o persoan
ă
, dar ceva cu totul diferit – puterea divin
ă
prin care ac
ţ
ioneaz
ă
Dumnezeu.
Scopul lui Dumnezeu pentru tine 69
Dece te-ai n
ă
scut? În
ţ
elegi dece exi
ş
ti? Doctrina Sfintei Treimi acoper 
ă
adev
ă
rul uimitor,dezv
ă
luit clar de Scripturi, al scopului lui Dumnezeu pentru tine!
 
Is God a Trinity - Este Dumnezeu o Treime Sfânt
ă
.doc
 
- 3 -
Introducere
„Ci cel ce se laud
ă
s
ă
se laude c
ă
are pricepere
ş
i c
ă
M
ă
cunoa
ş
te…” (Ieremia 9:24)
C
are este esen
ţ
a exact
ă
a adev
ă
ratului Dumnezeu al Bibliei? Este Dumnezeu o Treime Sfânt
ă
?Sfânta Treime este una dintre doctrinele cele mai universale
ş
i venerate ale cre
ş
tinismuluidominant. Credin
ţ
a c
ă
Dumnezeu este din trei persoane coexistând într-o singur 
ă
fiin
ţă
sausubstan
ţă
, a
ş
a cum este adesea descris
ă
doctrina, este men
ţ
inut
ă
de milioane de credincio
ş
icatolici, protestan
ţ
i
ş
i ortodoc
ş
i.
 Enciclopedia Catolic
ă 
nume
ş
te credin
ţ
a aceasta „doctrina central
ă
a credin
ţ
ei cre
ş
tine”(edi
ţ
ia 1912). Totu
ş
i, dup
ă
cum vom vedea, a fost o surs
ă
de mult
ă
confuzie. Scripturavorbe
ş
te clar despre un Dumnezeu care este numit Tat
ă
l, Isus Hristos care este numit Fiul luiDumnezeu,
ş
i despre un Duh Sfânt divin. Dar cum îi define
ş
te
ş
i descrie Biblia exact pe cei trei?
Un test de turnesol pentru mul
ţ
i cre
ş
tini
Doctrina Treimii Sfinte este considerat
ă
atât de sfânt
ă
 
ş
i fundamental
ă
c
ă
multe biserici
ş
iorganiza
ţ
ii religioase o privesc ca un test de acid pentru definirea a cine este, sau nu este, cuadev
ă
rat cre
ş
tin.Spre exemplu, autorul
ş
i profesorul de teologie James White scrie:
 Noi atribuim îns
ăş
imântuirea
 
 persoanei
de acceptare doctrinei…Nimeni nu are curajul s
ă
pun
ă
la îndoial
ă
SfântaTreime de frica de a nu fi stigmatizat ca „eretic”...
 Noi trebuie s
ă 
 
 ş
tim, s
ă 
în
 ţ 
elegem
 ş
i s
ă 
iubimSfânta Treime de a fi în întregime
 ş
i complet cre
 ş
tin
ă 
(
The Forgotten Trinity
[Uitata TreimeSfânt
ă
], 1998, pp. 14-15, accentuarea ad
ă
ugat
ă
peste tot numai dac
ă
nu este notat altfel).
 Înv
ăţă 
tura lui Hristos: Un catehism catolic pentru adul 
 ţ 
i [The Teaching of Christ: ACatholic Catechism for Adults
] declar 
ă
: „Dogma Treimii Sfinte este dogma central
ă
a Credin
ţ
eiCatolice.
 Numai cu credin
 ţă 
în ea poate cineva s
ă 
cuprind 
ă 
 
 ş
i s
ă 
cread 
ă 
explicit alte înv
ăţă 
turicre
 ş
tine centrale
.„Este imposibil s
ă
crezi explicit în taina lui Hristos f 
ă
ă
credin
ţă
în Treimea Sfânt
ă
... Nicinu ar putea cineva s
ă
cuprind
ă
semnifica
ţ
ia vie
ţ
ii ve
ş
nice, sau milostenia care conduce la ea, f 
ă
ă
 credin
ţ
a în Treimea Sfânt
ă
, pentru c
ă
milostenia
ş
i via
ţ
a ve
ş
nic
ă
înseamn
ă
împ
ă
rt
ăş
irea înexisten
ţ
a Treimii Sfinte” (Donald Wuerl, Ronald Lawler, Thomas Lawler 
ş
i Kris Stubna, editori,2005, p.150).Cartea
Catolicismul [Catholicism]
declar 
ă
clar c
ă
pozi
ţ
ia bisericii din Roma este c
ă
 credin
ţ
a în Treimea Sfânt
ă
este o necesitate pentru mântuire: „Oricine care va fi mântuit:înaintea oric
ă
ror altor lucruri este necesar s
ă
men
ţ
in
ă
Credin
ţ
a Catolic
ă
. Numai dac
ă
el p
ă
streaz
ă
 Credin
ţ
a aceasta în întregime
ş
i ne pâng
ă
rit
ă
,
 f 
ă 
ă 
îndoial 
ă 
c
ă 
va pieri ve
 ş
nic.
Ş 
i credin
 ţ 
acatolic
ă 
este aceasta: noi ne rug 
ă 
m unui singur Dumnezeu în Treimea Sfânt 
ă 
(George Brantl,editor, 1961, p.69).O alt
ă
surs
ă
explic
ă
: „Doctrina Treimii Sfinte este baza Credin
ţ
ei noastre Cre
ş
tine.Pentruc
ă
doctrina Treimii Sfinte nu poate fi complet în
ţ
eleas
ă
, este necesar ca Sfântul Duh s
ă
neîndrume min
ţ
ile s
ă
credem” (Randy Smith,
Teological „ism” uri: Ghid de referin
 ţă 
a omului derând a termenilor religio
 ş
i selec
 ţ 
iona
 ţ 
i [Theological „ism”s, A Layman’s Reference Guide to

Activity (39)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ellenna Tsapean added this note
Nu va bateti, va rog! Trebuie sa stiti ca aceasta e o asociatie cu perspectivele ei, nu trebuie obligatoriu sa credeti. Dar prin citirea cartilor sale ar fi frumos pentru cultura generala. Atat.
Dumitru Burlacu liked this
Andrei Bender added this note
Marius Barbu, I Ioan capitolul 5 versetul 7 nu face parte din manuscrisele originale nici macar atata lucru nu stii.
filimon_daniel liked this
VIOLETA liked this
Bran Marius liked this
ayeaye202 added this note
terminati cu hulele impotriva Treimii hulitorilor nu mai ziceti ca nu exista in Biblie un exemplu doar care nu e in traducerile voaste aberante I Ioan capitolul 5 versetul 7 : Caci trei **** care marturisesc in cer : Tatal ,Cuvantul si Duhul Sfant,si Acestia trei Una sint cautati cartile vechi ce au studiat marii carturari inainte mergatorii lu antichrist ce au studiat ei bibliile eretice ale noi
romeo1966 added this note
Cei ce cred ca Isus este Mesia si implinesc porunca Sa: pocaiti va,vor primi daca vor cere darul Sau ,nasterea din nou fara de care nimeni nu intra in Imparatia Sa.Acest dar a fost primit de apostoli in ziua cincizecimii.Ioan Botezatorul spune: eu va botez cu apa spre pocainta ,dar dupa mine vine Altul care va va boteza cu Duhul Sfant si cu foc. Astfel intelegem de ce apostolul Pavel zice caci cre

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->